I Skattenytt Internationellt speglas händelseutvecklingen på den internationella beskattningens område, med inriktning framför allt på utvecklingen inom EU, OECD och i Sverige. Ett urval sker till de nyheter som bedöms vara av störst intresse för Skattenytts läsare. Rapporteringen sker i notisform, med vidarehänvisningar till var läsarna kan erhålla ytterligare information i den aktuella frågan. Synpunkter från läsekretsen på vad som bör finnas med i redovisningen och på hur materialet bör presenteras tas gärna emot under adress: Kristina Ståhl, Uppsala universitet, Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 Uppsala, e-post: Kristina.Stahl@jur.uu.se.

EUROPEISKA UNIONEN

Rådet

Beskattning av sparande

Vid rådets möte den 21 januari 2003 träffades en politisk överenskommelse om att anta sparandedirektivet. Formellt skall direktivet antas i mars 2003. Enligt sparandedirektivet skall medlemsländerna från och med den 1 januari 2004 lämna information om räntor som betalas till privatpersoner i andra medlemsländer. Tre medlemsländer (Österrike, Belgien och Luxemburg) har medgivits rätt att i stället ta ut källskatt på sådana räntor.

(Källa: Pressrelease från rådets möte den 21 januari 2003, kan hämtas på EU:s hemsida www.europa.eu.int)

Räntor och royalties

Vid rådets möte den 21 januari 2003 kom länderna också överens om att anta direktivet om beskattning av räntor och royalties mellan koncernföretag. Enligt detta direktiv skall sådana betalningar beskattas endast i mottagarens hemviststat, varför källstaten förbjuds att belägga betalningarna med källskatt. Även detta direktiv skall enligt uppgift formellt antas i mars 2003.

(Källa: Pressrelease från rådets möte den 21 januari 2003, kan hämtas på EU:s hemsida www.europa.eu.int)

OECD

Fast driftställe

OECD har publicerat två diskussionsunderlag angående beskattning av fasta driftställen. Sedan några år tillbaka pågår inom OECD ett arbete med att finna lämpliga regler och principer för vilka inkomster som skall hänföras till fasta driftställen som ett företag från ett land har i ett annat land. Detta arbete resulterade i att två diskussionsunderlag angående denna fråga publicerades år 2001. Utifrån de synpunkter som då inkom och det fortsatta arbete som därefter har skett publiceras nu dels en omarbetad version av det ena av dessa tidigare diskussionsunderlag rörande bankverksamhet, dels ett nytt diskussionsunderlag angående internationell handel med finansiella instrument. Synpunkter på diskussionsunderlagen kan lämnas till OECD:s sekretariat t.o.m. den 31 maj 2003.

(Källa: OECD:s hemsida www.oecd.org)

SVERIGE

Betänkanden

Beskattning av utomlands bosatta

En utredning föreslår att vissa utomlands bosatta personer som idag schablonbeskattas för sina tjänsteinkomster enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) i stället skall beskattas enligt inkomstskattelagen (IL) på motsvarande sätt som personer bosatta i Sverige. Detta skall för det första gälla personer som dagpendlar till Sverige för att arbeta här. Anledningen är att SINK är avsedd att gälla för skattskyldiga som tillfälligt uppbär inkomster från Sverige. En beskattning med 25 % av bruttoinkomsten anses därför alltför fördelaktig för personer som har fast anställning i Sverige eller annars mer regelmässigt arbetar här. För det andra skall enligt utredningen också införas en generell möjlighet för alla som beskattas enligt SINK att välja att i stället beskattas enligt IL. Införandet av en valmöjlighet motiveras av att en beskattning enligt SINK i vissa fall är mindre förmånlig för de skattskyldiga än en beskattning enligt IL vilket kan strida mot EG:s regler om fri rörlighet för arbetskraft.

De personer som p.g.a. de föreslagna reglerna kommer att beskattas enligt IL får därmed göra avdrag för kostnader för intäkternas förvärvande men beskattas i gengäld med full kommunal och statlig inkomstskatt. För skattskydliga som tjänar minst 75 % av sin totala förvärvsinkomst i Sverige gäller vidare att de också har rätt till grundavdrag, allmänna avdrag och ränteavdrag på samma villkor som personer bosatta här. Även det sistnämnda är en anpassning till vad EG-rätten kräver.

(SOU 2003:12 Beskattningen av utomlands bosatta)

Redaktör Kristina Ståhl