(kumulerat register täckande åren 1990–2002 finns på SkatteNytts hemsida www.skattenytt.se)

Kommunalskattelagen (1928:370)

18 §

Ref. 15/02

20 § anv. p. 4

Not. 207/02

22 § anv. p. 1 st. 4

Not. 24/02

22 § anv. p. 5

Not. 24/02

23 § anv. p. 33

Not. 20/02

24 § 1 mom.

Ref. 73/02

24 § anv. p. 1

Ref. 94/02

Not. 171/02

25 § 4 mom.

Ref. 73/02

31 § anv. p. 2 KL

Not. 49/02

32 § 1 mom.

Ref. 97/02

32 § 3 c mom.

Ref. 109/02

32 § 3 h mom.

Not. 96/02

32 § anv. p. 14

Ref. 7/02

Not. 110/02

33 § 1 mom.

Ref. 102/02

33 § anv. p. 3 a

Ref. 74/02

Ref. 102/02

33 § anv. p. 8

Not. 96/02

41 §

Ref. 88/02

41 § anv.

Ref. 88/02

42 §

Ref. 7/02

Ref. 53/02

42 § anv. p. 3

Ref. 10/02

46 § 1 mom.

Ref. 59/02

53 § 1 mom

Ref. 99/02

Not. 146/02

Not. 149/02

53 § 1 mom. a

Ref. 70/02

53 § 2 mom.

Ref. 115/02

53 § anv. p. 1

Ref. 70/02

Ref. 99/02

Not. 146/02

Not. 149/02

Not. 150/02

Not. 151/02

Not. 152/02

Not. 153/02

53 § anv. p. 10

Ref. 115/02

54 § 1 st. f

Ref. 70/02

54 § anv. p. 3

Ref. 70/02

Lagen (1940:300) angående förordnande om anstånd med betalning av gäld, m.m.

1 §

Ref. 4/02

6 §

Ref. 4/02

Lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

2 § 1 mom.

Not. 143/02

2 § 10 mom.

Not. 27/02

2 § 14 mom.

Not. 20/02

3 § 2 mom.

Ref. 102/02

Not. 59/02

3 § 12 mom.

Ref. 2/02

Ref. 21/02

Ref. 78/02

Not. 110/02

3 § 12 mom. 6 st.

Not. 140/02

3 § 12 a–e mom.

Ref. 78/02

3 § 12 e mom.

Ref. 27/02

6 § 2 mom.

Ref. 115/02

Not. 143/02

7 § 5 mom.

Ref. 6/02

7 § 8 mom.

Not. 36/02

24 § 1 mom.

Ref. 107/02

Not. 180/02

24 § 2 mom.

Ref. 105/02

Ref. 106/02

Not. 215/02

Not. 216/02

24 § 4 mom.

Not. 216/02

29 § 1 mom.

Not. 215/02

Lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt

6 § 1 mom.

Ref. 6/02

Uppbördslagen (1953:272)

8 § 1–4 st.

Ref. 10/02

10 §

Ref. 35/02

39 § 1 mom.

Not. 41/02

49 § 1 mom.

Ref. 55/02

Ref. 64/02

Not. 155/02

49 § 2 mom.

Ref. 55/02

Ref. 64/02

Not. 155/02

54 §

Ref. 96/02

Taxeringslagen (1956:623)

100 § 1 st. 7

Not. 168/02

114 §

Not. 111/02

Not. 112/02

116 a §

Ref. 79/02

116 p §

Not. 200/02

Fördraget om upprättandet av den Europeiska Gemenskapen

Artikel 43

Not. 210/02

Artikel 46

Not. 210/02

Artikel 48

Not. 210/02

Artikel 56

Not. 210/02

Artikel 58

Not. 210/02

Lagen (1960:63) om förlustavdrag

11 §

Not. 70/02

Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

1 §

Ref. 9/02

Lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

2 §

Ref. 90/02

Lag (1968:430) om mervärdeskatt

2 § anv. p. 3

Ref. 113/02

17 § 1 st.

Not. 184/02

17 § 3 st.

Not. 184/02

64 a §

Ref. 76/02

64 f §

Ref. 76/02

Lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

2 §

Not. 34/02

8 § 1 st.

Not. 34/02

Not. 191/02

Förvaltningsprocesslagen (1971:291)

8 §

Ref. 22/02

9 §

Not. 199/02

Not. 200/02

Not. 201/02

29 §

Not. 70/02

33 §

Not. 188/02

34 §

Not. 125/02

Not. 160/02

34 a §

Ref. 85/02

Not. 147/02

Not. 148/02

36 §

Not. 33/02

Not. 185/02

Not. 214/02

37 b §

Not. 25/02

Not. 34/02

Not, 54/02

Not. 106/02

Not. 136/02

Not. 173/02

37 c §

Ref. 66/02

Ref. 71/02

Not. 5/02

Not. 32/02

Not. 63/02

Not. 97/02

Not. 126/02

Not. 137/02

49 §

Not. 190/02

Aktiebolagslagen (1975:1385)

13 kap. 49 §

Ref. 76/02

Not. 179/02

14 kap. 1 §

Ref. 82/02

Direktiv 77/388/EEG (sjätte mervärdesskattedirektivet)

Artikel 4

Not. 26/02

Artikel 5.6

Ref. 110/02

Artikel 11 A.1.a

Ref. 112/02

Fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

1 kap. 6 §

Ref. 49/02

4 kap. 5 §

Ref. 49/02

4 kap. 10 §

Ref. 49/02

4 kap. 11 §

Ref. 49/02

7 kap. 16 §

Ref. 49/02

12 kap. 3 §

Ref. 81/02

Sekretesslagen (1980:100)

9 kap. 1 §

Ref. 24/02

Not. 156/02

Not. 172/02

Lagen (1981:691) om socialavgifter

2 kap. 3 §

Ref. 10/02

Ref. 35/02

Ref. 109/02

Dubbelbeskattningsavtalet med Sovjetunionen (1982:708)

Artikel 12

Ref. 70/02

Lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare

4 §

Ref. 96/02

5 §

Ref. 10/02

22 a §

Not. 42/02

38 §

Ref. 35/02

Ref. 76/02

Ref. 96/02

43 §

Ref. 35/02

Ref. 76/02

Lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

3 §

Ref. 44/02

Förvaltningslagen (1986:223)

22 §

Not. 193/02

Avräkningslagen (1986:468)

9 §

Not. 207/02

Lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut

1 §

Ref. 4/02

Not. 55/02

Not. 136/02

2 § Ref. 4/02

Lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m.

Ref. 20/02

Ref. 56/02

Ref. 95/02

Not. 59/02

Not. 111/02

Not. 112/02

Not. 170/02

Not. 192/02

Not. 194/02

Not. 210/02

Not. 216/02

Dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna (1989:933)

Artikel 18

Ref. 97/02

Nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet

Artikel 27

Ref. 97/02

Taxeringslagen (1990:324)

3 kap. 1 §

Not. 117/02

4 kap. 7 §

Ref. 82/02

5 kap. 1 §

Ref. 20/02

Ref. 31/02

Ref. 75/02

Not. 117/02

Not. 142/02

Not. 143/02

5 kap. 2 a §

Ref. 46/02

5 kap. 6 §

Not. 143/02

Fusionsdirektivet 90/434/EEG

Ref. 78/02

Lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

3 §

Ref. 99/02

Not. 149/02

Not. 153/02

5 §

Ref. 99/02

Lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

7 §

Ref. 89/02

Lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

2 §

Not. 212/02

Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

1 §

Not. 215/02

Dubbelbeskattningsavtalet (1992:17) med Nederländerna

Artikel 7

Ref. 89/02

Artikel 17

Ref. 89/02

Artikel 24

Not. 36/02

Lagen (1993:1543) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

Överg. best. p. 12

Not. 216/02

Lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet

1 §

Not. 143/02

11 §

Not. 143/02

Direktiv 93/89/EEG om tillämpning av skatter på vissa fordon som används för godstransporter på väg

Artikel 7 f

Ref. 14/02

Mervärdesskattelagen (1994:200)

2 kap. 2 §

Ref. 110/02

3 kap. 2 §

Not. 174/02

Not. 175/02

3 kap. 3 §

Not. 174/02

Not. 175/02

3 kap. 3 § 1 st. 10

Ref. 13/02

3 kap. 11 §

Ref. 9/02

4 kap. 1 §

Ref. 13/02

Not. 26/02

Not. 101/02

4 kap. 8 §

Not. 101/02

5 kap. 2 b §

Not. 107/02

Not. 108/02

7 kap. 1 § 3 st.

Ref. 9/02

Ref. 51/02

7 kap. 3 a §

Ref. 112/02

7 kap. 6 §

Ref. 41/02

8 kap. 9 § 1

Ref. 67/02

8 a kap. 4 §

Ref. 110/02

8 a kap. 11 §

Ref. 110/02

10 kap. 9 §

Not. 26/02

13 kap. 24 §

Ref. 41/02

Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet

Ref. 79/02

Artikel 6

Ref. 76/02

Lagen (1994:1564) om alkoholskatt

4 §

Not. 1/02

6 §

Not. 1/02

Lagen (1994:1776) om skatt på energi

11 kap. 3 § 1 st.1

Ref. 16/02

Lagen (1995:575) mot skatteflykt

Ref. 24/02

Not. 133/02

Årsredovisningslagen (1995:1554)

3 kap. 9 §

Ref. 83/02

Lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt

12 §

Not. 51/02

Skattebetalningslagen (1997:483)

1 kap. 1 §

Not. 147/02

22 kap. 11 §

Not. 147/02

Not. 148/02

Lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

9 §

Ref. 14/02

17 §

Ref. 14/02

18 §

Ref. 14/02

Lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

12 §

Not. 1/02

Not. 72/02

Not. 131/02

Lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m

5 §

Not. 147/02

Not. 148/02

Lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten

Ref. 19/02

Ref. 27/02

Ref. 78/02

Lagen (1999:673) om skatt på avfall

1 §

Ref. 38/02

8 §

Ref. 38/02

10 §

Ref. 38/02

Not. 81/02

Inkomstskattelagen (1999:1229)

3 kap. 3 §

Not. 134/02

3 kap. 9 §

Not. 134/02

13 kap. 1 §

Ref. 80/02

14 kap. 2 §

Ref. 42/02

Ref. 83/02

Ref. 84/02

16 kap. 1 §

Ref. 77/02

23 kap. 18 §

Not. 193/02

24 kap. 21 §

Not. 72/02

28 kap. 3 §

Not. 212/02

35 kap. 2 §

Ref. 24/02

38 kap. 13 §

Ref. 101/02

39 kap. 15 §

Ref. 52/02

Not. 27/02

41 kap. 1 §

Ref. 80/02

44 kap. 4 §

Ref. 92/02

44 kap. 8 §

Ref. 105/02

Ref. 106/02

44 kap. 23 §

Ref. 87/02

48 kap. 2 §

Not. 51/02

48 kap. 5 §

Not. 51/02

48 kap. 13 §

Ref. 92/02

48 kap. 14 §

Not. 51/02

48 kap. 15 §

Ref. 92/02

48 kap. 27 §

Not. 20/02

49 kap. 16 §

Ref. 78/02

49 kap. 19 §

Ref. 78/02

57 kap. 12 §

Ref. 78/02

61 kap. 2 §

Ref. 101/02

Not. 133/02