Mattias Dahlberg har behandlat ämnet i en artikel: ”Om CFC-lagstiftningens förenlighet med EG-rätten”, SvSkT 2001 s. 823–838; efter den artikeln har ett nytt förslag till CFC-lagstiftning presenterats samt nya avgöranden avkunnats av EG-domstolen som ytterligare klargör rättsläget. Gunnar Rabe har diskuterat de senaste förslaget till CFC-regler och EG-rätten med utgångspunkt från det så kallade Lankhorst-Hohorst-målet i Skattenytt, 2003, s. 247–253.

I artikeln behandlas den senast föreslagna svenska CFC-lagstiftningen och dess förhållande till EG-domstolens praxis avseende skattelagars inskränkning av den fria etableringsrätten och de fria kapitalrörelserna.1 I artikeln konstateras att lagstiftningen kan inskränka dessa friheter utan att inskränkningarna går att objektivt rättfärdiga. Artikeln lämnar därför förslag till hur bristerna skulle kunna åtgärdas.

1 Bakgrund

För att minska effekten av den uppskjutna beskattning, som kan bli resultatet av att obegränsat skattskyldiga bildar bolag i lågskatteländer och överför vissa av sina inkomster till bolaget, har ett flertal länder infört så kallad CFC-lagstiftning.2 CFC-lagstiftningen innebär att delägare som är obegränsat skattskyldiga i landet kan, under vissa förutsättningar, bli löpande beskattade för bolagets inkomster.

Begreppet CFC-lagstiftning används numera för alla slag av regler som innebär löpande beskattning av delägare till utländska bolag. Olika staters så kallade CFC-lagstiftningar är nu så disparata att det kan finnas anledning att påminna om bakgrunden till de ursprungliga reglerna och varför de fick den utformning som de har. Det gör jag i nästa avsnitt som kortfattat behandlar de amerikanska reglerna.3 Jag anser inte att det finns skäl att beskriva de nuvarande svenska CFC-reglerna utan förutsätter att läsaren är bekant med dem.4 De nuvarande CFC-reglerna avser man ändra och två olika förslag har lagts. Det senaste förslaget kommer att beskrivas nedan och till den del det är relevant i diskussionen om förslaget är i enlighet med EG-rätten.

Australien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Korea, Mexico, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, Tyskland, Ungern och USA.

Reglerna finns utförligt behandlade i kapitel 9-10; Lars-Erik Wenehed, CFC-Lagstiftning, Lund, 2000; (Wenehed 2000).

Reglerna finns utförligt behandlade i Wenehed 2000, kapitel 11–12.

1.1 Utvecklingen av de amerikanska CFC-reglerna

CFC i skatterättslig betydelse står för ”Controlled Foreign Corporation”, det vill säga ”kontrollerade utländska bolag”. Att CFC är en förkortning av ett engelskt eller rättare sagt amerikanskt uttryck är naturligt eftersom lagstiftningen har sitt upphov i USA.

Redan år 1934 hade regler införts i USA som innebar att amerikanska aktieägare löpande beskattades för delar av amerikanska bolags inkomster. Den lagstiftningen benämns ”Personal Holding Companies”. Reglerna medförde att inkomster överfördes istället till utländska bolag för att amerikanska delägare skulle undvika den löpande beskattningen. ”Personal Holding Companies” reglerna utvidgades därför år 1937 till att även omfatta utländska bolag: ”Foreign Personal Holding Companies”. Den lagstiftningen blev därmed den första CFC-lagstiftningen i världen. CFC-reglerna har därefter utvecklats i USA till att omfatta flera regelsystem, såsom regler avseende ”Foreign Personal Holding Companies”, ”Subpart F”-inkomst, ”Foreign Investment Companies” och ”Passive Foreign Investment Companies”. Det är värt att notera att de amerikanska reglernas ursprungliga syfte inte var att löpande beskatta amerikanska aktieägare för inkomster i utländska bolag utan för inkomster i amerikanska bolag.

Ett viktigt rekvisit i den amerikanska lagstiftningen är att bolaget skall kontrolleras av amerikanska aktieägare, även om delägare som blir löpande beskattade inte ensam behöver ha kontroll över bolaget. Reglerna stipulerar därför att det amerikanska ägandet skall överstiga 50 procent av kapitalet eller röstetalet. Ett av regelkomplexen i den amerikanska CFC-lagstiftningen har inte något krav att amerikanska ägare skall kontrollera bolaget, nämligen det som avser ”Passive Foreign Investment Companies”. Bristen på kontroll i den lagstiftningen har till följd att erläggandet av skatten uppskjutes tills det att vinsten i bolaget realiseras, antingen som utdelning eller som realisationsvinst på aktieinnehavet i bolaget.

Inkomsterna, som omfattas av CFC-beskattning, i CFC-bolagen skall vara inkomster som presumeras ha överförts till det utländska bolaget i syfte att uppskjuta beskattningen hos aktieägare som är oinskränkt skattskyldig i USA. Begränsningen till den typen av inkomster är naturlig i belysningen av att de ursprungliga reglerna för ”Personal Holding Companies” gäller inkomster i amerikanska bolag. Det skulle strida mot syftet med aktiebolagsformen om samtliga inkomster i ett bolag skulle bli löpande beskattade hos delägarna, det vill säga även inkomster från aktiv affärsverksamhet.5 I USA valde man därför att låta CFC-lagstiftningen omfatta endast så kallade passiva inkomster,6 vilka är inkomster som inte har förvärvats av bolaget genom aktiv affärsverksamhet i etableringslandet. Avsaknaden av aktiv verksamhet i samband med CFC-inkomsterna gör det möjligt att förutsätta att inkomsterna finns i bolaget enbart i syfte att uppskjuta beskattningen7 av dessa hos delägaren.

Eftersom typen av inkomst gör det möjligt att presumera att inkomsten överförts till det utländska bolaget i syfte att uppskjuta beskattningen hos den amerikanska delägaren räcker den omständigheten till för att legitimera beskattningen av delägaren löpande för bolagets CFC-inkomster. Det är inte nödvändigt att förstärka presumtionen med ett rekvisit som innebär att inkomsten är lågbeskattad eller att inkomsten är beskattad med en skatt som understiger en viss andel av den amerikanska bolagsskatten. Nu kan den som är bekant med de amerikanska CFC-reglerna protestera och påstå att den slutsatsen inte stämmer – detta eftersom Subpart F-reglerna innehåller ett rekvisit som innebär att viss inkomst som är beskattad med lägre skatt än vad som motsvarar 90 procent av den amerikanska bolagsskatten är Subpart F-inkomst och därmed CFC-inkomst. Det är sant. Subpart F-reglerna är därmed inte ett undantag från påståendet ovan. Förklaringen är att Subpart F-reglerna omfattar, förutom passiva inkomster, även så kallade ”basbolagsinkomster”.8 Dessa inkomster uppkommer i aktiv affärsverksamhet, men aktiviteten utförs inte av CFC-bolaget utan av ett närstående bolag. Om aktiviteten utförs av CFC-bolaget är basbolagsinkomster resultatet av verksamhet utanför etableringslandet. Inkomsterna är därför inte passiva i den traditionella meningen och presumtionen måste förstärkas med ett mått på beskattningen.

Sammanfattningsvis går det att konstatera att de amerikanska reglerna inte löpande beskattar eller, om det ändå är fallet, kräver inbetalning av skatt om inte kontrollen av det utländska bolaget utövas av amerikanska delägare. Man anser därmed att kravet att den skattskyldige skall ha skatteförmåga och betalningsförmåga har tillgodosetts.9 Vidare omfattar de amerikanska CFC-reglerna sådana inkomster som kan presumeras ha överförts till det utländska bolaget i syfte att uppskjuta delägarens beskattning i USA. Oavsett beskattningen av de inkomsterna blir de därför föremål för löpande beskattning. Undantaget utgör basbolagsinkomster, som enligt Subpart F-reglerna, skall beskattas i bolaget med en skatt som är lägre än 90 procent av den amerikanska bolagsskatten för att betraktas som CFC-inkomst.

I samband med införandet av Subpart F-lagstiftningen diskuterades emellertid att löpande beskatta samtliga inkomster i utländska bolag med amerikanska delägare. Förslaget vann dock inte gehör. Wenehed 2000, s. 258.

Metoden att låta CFC-reglerna omfatta löpande beskattning av vissa inkomster i CFC-bolaget benämns transaktionsmetoden och metoden att löpande beskatta alla inkomster i CFC-bolaget benämns jurisdiktionsmetoden.

Wenehed 2000, s. 304.

Wenehed 2000, s. 286.

Det är tveksamt huruvida en sådan kontroll har någon betydelse för den enskilde delägarens skatteförmåga och betalningsförmåga; se vidare Wenehed 2000 s. 334.

2 Förslag till ny svensk CFC-lagstiftning

I samband med att man i Sverige vill avskaffa beskattningen av utdelning från utländska bolag samt beskattningen av realisationsvinsten från försäljningen av andelar i sådana bolag, har man ansett det nödvändigt att föreslå en ny CFC-lagstiftning – detta för att undvika de brister som finns i den nuvarande.10 Ett ursprungligt förslag till CFC-lagstiftning presenterades i SOU 2001:11. Det förslaget utsattes för kritik och ett nytt förslag presenterades i en Departementspromemoria11 (2002 års förslag). I fortsättningen benämner jag det senaste förslaget som ”2002 års förslag”.

Wenehed 2000, s. 376.

Finansdepartementets promemoria ”CFC-regler”; diarienummer Fi2001/709.

2.1 2002 års förslag

2002 års förslag behandlas utförligt av Mattias Dahlberg i Skattenytt 2003,12 därför avser jag att endast kortfattat beskriva rekvisiten i den förslagna lagen.

Förslag till ny CFC-lagstiftning – 2002 års departementspromemoria; Skattenytt 2003 s. 50.

2.1.1 Kontroll

Den första bokstaven i förkortningen ”CFC” står för ”Controlled”. Enligt 2002 års förslag (§ 2 och § 4) omfattas svensk delägare till utländsk juridisk person av CFC-reglerna om han direkt eller indirekt innehar 10 procent av kapitalet eller rösterna i den utländska juridiska personen. Det går att konstatera att vid ett så litet ägande som 10 procent utövar delägaren inte någon kontroll av det utländska bolaget.13 Reglerna borde därför egentligen benämnas ”FC-regler”.14

Wenehed 2000, s. 41.

Andra stater med CFC-regler utan krav på kontroll: Australien (om en person med hemvist i Australien har minst 40 procent av bolaget), Danmark (om ett danskt moderbolag kontrollerar direkt eller indirekt 25 procent av kapitalet), Frankrike, Portugal, Storbritannien och Ungern.

2.1.2 Inkomster

I motsats till det ursprungliga förslaget har man i 2002 års förslag lämnat metoden att endast löpande beskatta passiva inkomster, det vill säga inkomster som inte har något samband med aktiv affärsverksamhet. 2002 års förslag omfattar alla inkomster i en utländsk juridisk person om de är lågbeskattade. Med lågbeskattade inkomster menas i 2002 års förslag inkomster som är beskattade med en skatt som är lägre än 15,4 procent eller, som man uttrycker det i § 5 i 2002 års förslag till lagtext: ”Inkomster hos en utländsk juridisk person skall anses lågbeskattade om de i andra stater eller jurisdiktioner än Sverige inte beskattats eller beskattas lindrigare än den beskattning som skulle ha skett i Sverige om 55 procent av nettoinkomsten hos den utländska juridiska personen utgjort överskott av näringsverksamhet för ett svenskt aktiebolag.”

2002 års förslag avser inte alla lågbeskattade inkomster. I stället är inkomster som omfattas av dubbelbeskattningsavtal undantagna. Dock finns det ett undantag från undantaget, nämligen att vissa andra inkomster, som anges land för land i en lista som är bilagd till lagtexten (Bilaga 39a.1), kan omfattas av de föreslagna CFC-reglerna. Eftersom den här artikeln avser behandla 2002 års förslag och EG-rätten finns det skäl att studera den europeiska listan och de länder som kan vara av intresse för den här artikeln, nämligen EU:s medlemsstater.

Följande EU-inkomster omfattas av reglerna:

Belgien: Coordination-, service- och distributions centers. Inkomst från verksamhet för vilken förhandsbesked om så kallat informellt kapital meddelats.

Irland: i praktiken all aktiv inkomst, eftersom den beskattas med 12,5 procent. Passiv inkomst beskattas med 25 procent och kommer följaktligen inte att omfattas.

Luxemburg: verksamheter som omfattas av förmånliga skatteregimer såsom holdingbolag, coordination centers, banker och vissa andra finansiella institutioner samt försäkringsbolag.

Nederländerna: förmånligt beskattad inkomst från internationell finansieringsverksamhet. Inkomst som omfattas av avgöranden om informellt kapital.

Kanske finns det skäl att även nämna att inkomster från ansökarländerna också finns på den europeiska listan:

Estland: som avser bank-, försäkrings- och annan finansiell verksamhet.

Ungern: som avser bank-, försäkrings- och annan finansiell verksamhet.

2.1.3 Löpande beskattning

Den svenske delägaren skall, enligt 2002 års förslag, ta upp den utländska juridiska personens inkomster till beskattning i Sverige. Hans andel av inkomsterna skall motsvara hans kapitalandel i det utländska bolaget.

Den utländska juridiska personens inkomst beräknas enligt de regler som gäller för ett svenskt aktiebolag med vissa justeringar.15

2002 års förslag s. 11.

3 EG-rätten

Enligt artikel 3c EG och artikel 10 EG har EU:s medlemsstater åtagit sig att sträva mot en fri marknad utan restriktioner avseende den fria rörligheten av varor, personer, service och kapital. Fördraget förbjuder därför i artikel 43 EG och artikel 48 EG restriktioner av den fria etableringsrätten och artiklarna 56–58 EG restriktioner av de fria kapitalrörelserna. EG-fördraget förbjuder även diskriminering på grund av nationalitet i artikel 12 EG.

CFC-reglerna skiljer inte mellan personer av olika nationalitet vid den löpande beskattningen, utan alla personer, oavsett nationalitet, som är oinskränkt skattskyldiga och delägare i en utländsk juridisk person som uppfyller rekvisiten för löpande beskattning blir beskattade. Någon ytterligare utvärdering av huruvida en diskriminering av olika nationaliteter äger rum anser jag därför inte nödvändig och det går att konstatera att CFC-reglerna inte strider mot artikel 12 EG.

CFC-reglerna gör emellertid skillnad mellan beskattningen av delägare i svenska juridiska personer och delägare till vissa juridiska personer etablerade i någon medlemsstat. Det finns därför anledning att undersöka om de skillnaderna i beskattningen kan vara en förbjuden restriktion enligt EG-fördraget. De förbjudna restriktioner som kan komma ifråga är restriktioner i den fria etableringsrätten (artiklarna 43 EG och 48 EG) och restriktioner av de fria kapitalrörelserna artiklarna (56–58 EG). Konstateras att sådana restriktioner finns skall det också konstateras om de är förbjudna, det vill säga inte kan objektivt rättfärdigas.

3.1 Restriktioner i den fria etableringsrätten

Enligt artiklarna 43 EG och 48 EG är det inte möjligt för en medlemsstat att ha regler som innebär restriktioner för personer med hemvist i en annan medlemsstat att etablera sig i medlemsstaten. CFC-lagstiftningen medför inte sådana restriktioner, utan CFC-beskattningen innebär en restriktion för det egna landets personer att etablera sig i ett annat medlemsland. CFC-beskattningen sker nämligen i delägarens hemviststat. EG-domstolen har emellertid i ett flertal avgöranden klargjort att medborgare i en stat som vill etablera sig en annan medlemsstat inte får behandlas annorlunda jämfört med att motsvarande etablering gjorts i hemviststaten.16 Senast framstod den här principen klart i det så kallade X och Y-avgörandet.17 Det målet behandlas utförligt av Mats Tjernberg i Skattenytt, 2003, sidan 230.

I X och Y-målet ger EG-domstolen en fingervisning, eller kanske pekar man med hela handen, hur man kan komma att bedöma CFC-lagstiftningen. Beskattningen enligt CFC-lagstiftningen innebär, liksom beskattningen vid försäljning till undervärde till ett utländskt bolag eller till ett svenskt bolag med ett utländskt bolag som ägare, att reglerna kan försvåra för personer med hemvist i Sverige att etablera sig i en annan medlemsstat. Reglerna hindrar i båda fallen att beskattningen uppskjuts av inte realiserade inkomster hos den svenske delägaren. Motsvarande beskattning finns inte om CFC-inkomster överförs till ett svenskt bolag eller om undervärdesförsäljning äger rum till ett svenskt bolag med svenska ägare. Reglerna kan därför avskräcka svenska personer som är oinskränkt skattskyldiga i Sverige från att etablera sig i andra medlemsstater – en ståndpunkt som hävdades av EG-domstolen i X och Y-målet (punkt 36), vilken avsåg undervärdesförsäljningar.

De föreslagna CFC-reglerna kan därför, enligt min mening, vara en restriktion som hindrar skapandet av en fri inre marknad enligt artikel 3c EG och som medlemsstaterna har förbundit sig i artikel 10 EG att avstå från. I X och Y-målet (punkt 37) menade domstolen att restriktionen är ett hinder för den fria etableringsrätten, om den svenska delägaren har kontrollen av den utländska juridiska personen. I domen nämns inte vad som krävs för kontroll men normalt behövs ett innehav av åtminstone 50 procent av rösterna i ett bolag.18

Med stöd av X och Y-målet är det därför möjligt att komma till slutsatsen att i det fall en svensk delägare kontrollerar åtminstone 50 procent av rösterna i en juridisk person, med hemvist i annan medlemsstat och vars inkomster omfattas av den föreslagna CFC-lagstiftningen, är reglerna att betrakta som en inskränkning i den fria etableringsrätten.

C-484/93 Svensson-Gustavsson REG 1995 s. I-3955; C-118/96 Safir REG 1998 s. I-1897, C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695, C-294/97 Eurowing REG 1999 s. I-7447, C-81/87 Daily Mail (1988) ECR 5483.

C-436/00; I X och Y-målet var frågan huruvida de svenska reglerna att vid beskattning av realisationsvinst för aktier, som sålts till undervärde, använda ett tänkt marknadsvärde som försäljningspris. Reglerna omfattar endast aktieförsäljningar till utländsk juridisk person eller till inhemsk juridisk person med utländsk juridisk person som delägare. Motsvarande regler finns inte när försäljning äger rum till svensk juridisk person som saknar det utländska ägandet. EG-domstolen kom till slutsatsen att om parten som överför aktierna har ett kontrollerande intresse i det förvärvande bolaget finns en inskränkning i den fria etableringsrätten, medan om ett sådant intresse saknas är det en inskränkning av de fria kapitalrörelserna. I X och Y-målet fanns således inte någon bestämmelse som var ett hinder för etablering i etableringslandet, men väl ett hinder i Sverige mot att delägare med hemvist i Sverige skulle kunna etablera sig i en annan medlemsstat. Hindret eller den försvårande omständigheten bestod i att om aktierna såldes till ett svenskt bolag kunde det utan skattekonsekvenser säljas till underpris och realisationsbeskattningen skjutas upp tills det att en extern försäljning äger rum, medan en motsvarande uppskjuten beskattning inte tilläts om bolaget såldes till en utländsk juridisk person eller svensk juridisk person med utländsk juridisk person som delägare.

Wenehed 2000, s. 43.

3.2 Inskränkningar i de fria kapitalrörelserna

EG-domstolens praxis har hitintills varit att om en åtgärd bedöms vara ett hinder mot den fria etableringsrätten gör man inte en bedömning om åtgärden även är ett hinder mot de fria kapitalrörelserna.19 Det är tillräckligt att konstatera att det finns ett hinder mot någon av friheterna för att man inte skall gå vidare och undersöka om det finns ytterligare hinder mot någon annan frihet.20 Vi behöver därför inte utöka vår analys för att utröna om reglerna även är ett hinder mot de fria kapitalrörelserna när delägaren kontrollerar åtminstone 50 procent av den utländska juridiska personens röster och när vår slutsats är att CFC-reglerna strider mot den fria etableringsrätten.

Som konstateras ovan kräver inte CFC-reglerna enligt 2002 års förslag att den utländska juridiska personen skall kontrolleras av den löpande beskattade delägaren, utan föreslås även omfatta inkomster i utländska juridiska personer i vilka den svenska delägarens innehav är lägre än 50 procent av röstetalet, nämligen ända ned till 10 procent av röstetalet. Ett ägande mellan 10 procent och 50 procent av rösterna medför i normalfallet inte någon kontroll av den utländska juridiska personen.21 Som framgår av X och Y-målet kan inte delägare som inte kontrollerar en utländsk juridisk person anses etablera sig i staten som är hemvist för den juridiska personen.22 Om kontroll saknas kan CFC-reglerna i stället vara ett hinder för de fria kapitalrörelserna.

Nu är frågan vilka kapitalrörelser man syftar på, är det bolagets kapital eller är det kapitalet i form av inkomstflöden som passerar eller stannar i den utländska juridiska personen?

I Verkooijen-målet23 menade domstolen att en särbeskattning av utdelningen från ett belgiskt bolag jämfört med beskattningen av utdelningen från bolag med hemvist i Nederländerna, som var aktieägarens hemviststat, var ett hinder i de fria kapitalrörelserna. Utdelning har ett omedelbart samband med bolagets kapital eftersom den utgör avkastningen på det investerade kapitalet. En högre beskattning av avkastningen på kapitalet innebär en inskränkning av de fria kapitalrörelserna. I X och Y-målet ansåg domstolen att särbehandling vid försäljning av aktier i svenska bolag var ett hinder för de fria kapitalrörelserna. Ägarbyte av aktier är normalt att betrakta som en kapitaltransaktion. I enlighet med Verkooijen-målet kan man dra slutsatsen att en minskad avkastning på en investering är en inskränkning av de fria kapitalrörelserna. I X och Y-målet (punkt 70) konstaterade EG-domstolen att en lagstiftning, som hindrade en uppskjuten beskattning, som var möjlig i nationella transaktioner, skapade en likviditetsmässig nackdel som innebar en restriktion av de fria kapitalrörelserna. Följaktligen kan konstateras att en minskning av avkastningen på kapitalet kan vara en inskränkning av de fria kapitalrörelserna, liksom en vägrad uppskjuten beskattning av kapitalinkomster kan vara en inskränkning av de fria kapitalrörelserna.24

CFC-reglerna medför att en normalt uppskjuten beskattning av ett bolags inkomster hos dess delägare vägras. En sådan tidigareläggning av beskattningen får som följd en likviditetsmässig nackdel för delägaren som är ett direkt resultat av investeringen i det utländska bolaget. En motsvarande investering i ett svenskt bolag hade inte inneburit samma likviditetsmässiga nackdel. Följaktligen bör, enligt min mening, en löpande beskattning av delägaren för inkomster i en utländsk juridisk person kunna betraktas som ett hinder av de fria kapitalrörelserna.

Se till exempel C-200/98 X AB och Y AB 1998 s. I-08261, C-118/96 Safir REG 1998 s. I-1897.

Se även Kristina Ståhl, Beskattning och fria kapitalrörelser – inom EU och mot tredje land, Festskrift till Gustaf Lindencrona, 2003, (Ståhl) s. 496.

Wenehed 2000, s. 42.

Punkt 37.

C-35/98 Verkoijen REG 2000 s. I-4071.

Se även Ståhl s. 496, Ståhl menar att kapitalrörelser skall förstås i en mycket vid mening.

3.3 Ursäktsgrunderna

EG-domstolens avgöranden sker i två steg: först avgörs huruvida en regel kan betraktas som ett hinder mot någon av friheterna och därefter avgörs huruvida reglerna kan objektivt rättfärdigas. Till grund för rättfärdigandet ligger artikel 46 EG, som ger en medlemsstat rätt att särbehandla utländska medborgare om särbehandlingen grundas på hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. De grunderna är de enda grunder som kan rättfärdiga öppen diskriminering, medan vid dold diskriminering eller vid restriktionshinder kan domstolen även pröva andra rättfärdigande grunder, så kallade ”rule of reason”.25 De grunder på vilka domstolen kan tänkas godta en skatteregel som eljest är att betrakta som en restriktion är:26

  • Regeln skall syfta till att uppnå tungt vägande allmänintresse.

  • Regeln skall vara ägnad att säkerställa det syfte som eftersträvas.

  • Regeln skall vara proportionell mot det intresse den skall tillgodose.

I de föregående avsnitten framkom att de föreslagna svenska reglerna kan anses vara hinder både mot den fria etableringsrätten och de fria kapitalrörelserna, beroende på om den löpande beskattade delägaren har kontroll över CFC-bolaget eller inte. Nästa steg bör därför vara att undersöka om reglerna kan objektivt rättfärdigas.

EG-domstolen har hitintills intagit en mycket restriktiv hållning till att rättfärdiga inskränkningar på objektiva grunder. Den enda objektiva grund som godtagits är skattereglers nödvändighet för det inre sambandet i ett lands skattelag, vilket skedde i det så kallade Bachmann-målet.27 I ICI-målet hävdade den brittiska regeringen att lagstiftningens syfte var att minska risken för skatteflykt samt att reglerna var nödvändiga för det inre sambandet i den brittiska skattelagstiftningen.28 Domstolen menade emellertid att om lagstiftningens syfte var att förhindra skatteflykt borde lagstiftningen endast gälla för bolagskonstruktioner med syfte att undvika skatt29 och inte även för bolagskonstruktioner som saknade ett sådant syfte. Domstolen menade vidare att enbart en etablering av dotterbolag utomlands inte kunde anses vara en skatteflyktsåtgärd. Det andra skälet: att lagstiftningen var nödvändig för reciprociteten i skattelagstiftningen undanröjdes också. Det ansågs inte att det förelåg något samband mellan förluster, som uppkommit i ett brittiskt dotterbolag och beskattningen av vinsten i ett utländskt dotterdotterbolag.30

I X och Y-målet31 anfördes att lagstiftningen, som innebar en omedelbar beskattning av en icke realiserad realisationsvinst på aktier sålda till en utländsk juridisk person eller till en svensk juridisk person med utländska delägare, var nödvändig för att hindra skatteflykt (punkt 40), bibehålla kongruensen i skattesystemet (punkt 48) eller för att effektivisera skattekontrollen (punkt 60).

Mot skatteflyktsinvändningen hävdade EG-domstolen,32 med hänvisning till Centros-målet,33 att de nationella domstolarna: ”... genom att stödja sig på objektiva omständigheter i det enskilda fallet kan ta hänsyn till att den berörde gjort sig skyldig till missbruk eller bedrägligt handlande för att, i förekommande fall, neka honom hans rätt enligt de gemenskapsrättsliga bestämmelser som har åberopats, vid bedömningen av ett sådant agerande måste beakta[s] de ifrågavarande gemenskapsbestämmelsernas syfte”. EG-domstolen menar emellertid i punkt 43 att den svenska domstolen inte har någon möjlighet att i det enskilda fallet göra någon prövning, eftersom alla aktieöverlåtelser av det aktuella slaget generellt är utestängda från att få uppskov med beskattningen. Dessutom menar EG-domstolen i den följande punkten att överlåtelser som sker till ett bolag som bildats i enlighet med lagstiftningen i en annan medlemsstat eller till ett dotterbolag som har bildats i Sverige av ett bolag som bildats i en annan medlemsstat avser själva utövandet av den etableringsfrihet som garanteras genom fördraget. Det går därför inte att hävda att överlåtelsen är ett missbruk av etableringsfriheten.

Vidare prövade EG-domstolen om lagstiftningen var nödvändig för den svenska skattelagstiftningens kongruens. Domstolen menade att en inskränkning av etableringsfriheten kan vara motiverad om den har ett legitimt intresse som överensstämmer med fördraget samt kan motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset. Bestämmelsen skall då säkerställa det eftersträvade syftet och vara proportionell mot det (punkt 49). Emellertid ansåg domstolen att den aktuella typen av minskning av skatteintäkter inte återfinnes bland de hänsyn som nämns i artikel 46 EG34 och kan inte heller motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset. Domstolen hänvisade här bland annat till ICI-målet (punkt 50). Det som talade mot att lagstiftningen i det aktuella fallet var nödvändig för att säkerställa kongruensen inom det svenska skattesystemet kan vara att Sverige redan avsagt sig den eftersträvansvärda kongruensen i dubbelbeskattningsavtalet med Belgien.35

Även invändningen att de bedömda reglerna behövs för en effektiv skattekontroll beaktades inte av EG-domstolen. Man menade att reglerna inte syftade till att utestänga skentransaktioner, utan omfattade alla transaktioner: ”Någon allmän presumtion för skatteundandragande eller skatteflykt kan emellertid inte grundas på den omständigheten att det förvärvande bolaget eller detta bolags moderbolag är etablerat i en annan medlemsstat och kan inte motivera en skatterättslig bestämmelse som inverkar på en grundläggande frihet som garanteras i fördraget”.36

EG-domstolen avfärdade motsvarande invändningar mot att lagstiftningen kunde vara ett hinder mot de fria kapitalrörelserna med hänvisning till sin argumentering mot invändningarna vad gällde inskränkning i den fria etableringsrätten.

Mats Tjernberg, Skattenytt 2003, s. 234.

Se närmare Kristina Ståhl och Roger P Österman, EG-skatterätten, Uppsala, s. 124.

Bachmann-målet C-204/90 [1992] ECR I-249.

ICI-målet; C-264/96 REG 1998 s. I-4387.

Punkt 26.

Punkt 29.

Ursäktsgrunderna i X och Y målet behandlas utförligt av Mats Tjernberg Skattenytt 2003, s. 237.

Punkt 42.

C-212/97, Centros REG 1999 s. I-1459; I det målet bekräftade domstolen ”... att en medlemsstat har rätt att vidta åtgärder som syftar till att förhindra att vissa av dess medborgare på ett otillbörligt sätt försöker undandra sig den nationella lagstiftningen genom att använda sig av de möjligheter som ges i fördraget och att medborgarna inte har rätt att åberopa bestämmelser i gemenskapsrätten när det är fråga om missbruk eller bedrägeri” (punkt 24). Vidare menade domstolen att de nationella domstolarna måste beakta de syften som eftersträvas genom gemenskapsbestämmelserna när man förnekar någon rätten som de gemenskapsrättsliga reglerna ger (punkt 25). Dessutom fanns i Centros-målet den skrivning som återkommer i X och Y-målet: ”Rätten att bilda ett bolag i överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning och att upprätta filialer i andra medlemsstater utgör nämligen, inom ramen för en inre marknad, ett led i utövandet av den etableringsfrihet som garanteras av fördraget.”

Artikel 46 EG ger medlemsstaten rätt att behandla utländska medborgare olikt om det krävs med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

Artikel 13 i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Belgien, som innebär att Sverige har rätt att beskatta den från Sverige utflyttade de första fem åren efter utflyttningen.

Punkt 62.

3.3.1 Ursäktsgrunderna och 2002 års förslag till CFC-lagstiftning

Det framgår av tidigare avsnitt37 att de föreslagna CFC-reglerna kan vara ett hinder mot den fria etableringsrätten när de svenska delägarna har ett kontrollerande innehav i CFC-bolaget. Finns inte ett sådant innehav kan reglerna i stället vara ett hinder för de fria kapitalrörelserna. Frågan som måste behandlas i nästa steg är om reglerna går att objektivt rättfärdiga. Det finns skäl att anta att de ursäktsgrunder som man vill hävda är desamma som i X och Y-målet.

I de ursprungliga förarbetena38 till de föreslagna reglerna anges att reglerna behövs för att förhindra ränteavdragsarbitrage, det vill säga att svenska bolag tar lån som används för att finansiera ett utländskt bolag med aktiekapital. Resultatet av transaktionerna blir att räntan är en avdragsgill kostnad i det svenska bolaget och minskar därmed den beskattningsbara vinsten. Det utländska bolagets avkastning på kapitalet förutsätts bli lågbeskattad och utdelas till det svenska bolaget. Den beskrivna transaktionen kan vara en skatteflyktstransaktion, men det går inte att bortse ifrån att det inte är ovanligt att finansiera utländska bolag med kapital från moderbolaget och att kapitalet lånas från finansmarknaden. Att det är moderbolaget som tar upp lånet är naturligt eftersom långivaren har lättare att acceptera säkerheter från det. Det är dessutom önskvärt i staten där etableringen äger rum att kapitalet tillskjuts i formen av aktiekapital – en önskan som ligger till grund för så kallade underkapitaliseringsregler.39 Således finns det två olika syften med transaktioner som innebär att ett moderbolag förser ett utländskt dotterbolag med kapital som lånats av moderbolaget: skatteflyktssyftet samt syftet att finansiera en utländsk verksamhet. Skatteflyktssyftet kan framgå av att bolaget är överkapitaliserat40 och att kapitalet inte användes för bolagets verksamhet. Svagheten med de föreslagna CFC-reglerna är att de träffar båda slagen av transaktioner. Det kan vara värt att notera att de föreslagna CFC-reglernas syfte skiljer sig från de ursprungliga amerikanska reglernas syfte som var att tidigarelägga en i annat fall uppskjuten beskattning.41

I motsats till det ursprungliga förslaget begränsas inte CFC-inkomsten till passiva inkomster i 2002 års förslag. På det sättet träffar de föreslagna CFC-reglerna både aktiva och passiva inkomster. Aktiva inkomster skall vara resultatet av en aktiv affärsverksamhet i bolaget. Kraven att få bilda ett Coordination Center i Belgien till exempel eller att få den lägre bolagsskatten på Irland är så utformade att det krävs viss aktivitet i bolaget och därmed bör inkomsterna presumeras vara aktiva.42 Det faktum att reglerna träffar ”normala affärstransaktioner” och inte endast riktar sig mot ränteavdragsarbitragetransaktioner av skatteflyktsnatur, innebär med största sannolikhet att domstolen förkastar skatteflyktsursäkten. Situationen är nämligen lik situationerna i ICI-målet och X och Y-målet. I båda målen hävdades att lagstiftningen hade ett skatteflyktssyfte, som inte godtogs av EG-domstolen på grund av att reglernas utformning var sådan att de inte direkt riktade sig mot den förmodade skatteflykten.

I promemorian framförs att CFC-lagstiftningen är nödvändig för att skydda den svenska skattebasen.43 Det skälet har avvisats av EG-domstolen i flera avgöranden.44

Det är också tveksamt om argumentet att CFC-lagstiftningen behövs för att upprätthålla kongruensen i det svenska skattesystemet. Den förlorade kongruensen kan tänkas bestå i att utdelningsinkomster på näringsbetingade innehav nu beskattas om inkomsterna i det utdelande bolaget inte är jämförligt beskattade med inkomsterna i ett svenskt bolag. Med jämförlig beskattning menas en beskattning om minst 15 procent. Beskattningen av utdelningsinkomster föreslås avskaffas och för att kompensera för den uteblivna beskattningen skärper man CFC-lagstiftningen. Detta har inte något med kongruens att göra i den betydelsen som EG-domstolen lägger i begreppet, vilket framgår av Bachmann-målet. Inte heller kan det hävdas att det finns ett sådant samband mellan ett ränteavdrag och en skattefri utdelning att det är nödvändigt att beskatta alla inkomster hos en utländsk juridisk person löpande hos delägarna. En ytterligare svaghet i argumentet att CFC-lagstiftningen skall kompensera för utebliven beskattning av utdelningar är att utdelningsinkomster beskattas när delägaren får dem. En löpande beskattning medför att delägaren beskattas innan han får inkomsten och något samband mellan den löpande beskattade inkomsten och bolagets utdelningsbara inkomst behöver inte finnas. Det är i mycket sällsynta fall som hela resultatet efter skatt delas ut till bolagets delägare. Slutsatsen är i synnerhet relevant om CFC-inkomsten även omfattar aktiva inkomster. Begränsas CFC-inkomsten till passiva inkomster, som överförts till CFC-bolaget i syfte att uppskjuta beskattningen av dessa hos delägaren, ökar sannolikheten för att det finns ett samband mellan den löpande beskattade inkomsten och den utdelningsbara inkomsten. Ett samband som ligger till grund för den ursprungliga amerikanska CFC-lagstiftningen och som därför endast omfattar passiva inkomster.45

Slutligen kan nog ursäktsgrunden ”effektiv skattekontroll” avfärdas med att kontrollen av det utländska bolagets inkomster inte effektiviseras av att den svenska delägaren blir löpande beskattad.46

Avsnitt 3.1 och 3.2.

SOU 2001:11.

Underkapitaliseringsregler innebär att ränta på lån från delägare inte blir avdragsgill hos det låntagande bolaget eller betraktas som en utdelning till delägaren.

Se Leif Gäverh, Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor, Uppsala 1998.

Se avsnitt 1.1.

Ett Coordination center i Belgien skall inom två år från bildandet ha minst 10 anställda och endast affärsinkomst omfattas av 12.5 procent bolagsskatt på Irland.

S. 14.

Se punkt 37, C-324/00,Lankhorst-Hohorst-målet.

Se avsnitt 1.1.

X och Y-målet: punkt 60; C-324/00, Lankhorst-Hohorst-målet: punkt 44.

4 Förslag till nytt förslag

2002 års förslag strider med stor sannolikhet mot EG-rätten. Den enkla vägen att rätta till den bristen är att helt enkelt undanta EU:s medlemsländer från CFC-reglerna.47 Förslaget är inte så radikalt som det verkar eftersom samtliga EU-stater redan nu undantas med undantag för Belgien, Luxemburg och Nederländerna och när det gäller de länderna är det endast inkomster från viss finansiell verksamhet som omfattas av de föreslagna reglerna.

Ett annat förslag, som kanske är mer tveksamt, är att låta den föreslagna lagstiftningen även omfatta svenska bolag. En inte orimlig tanke, i synnerhet inte om man betänker att den lagstiftning man vill benämna ”CFC” har sitt upphov i transaktioner mellan amerikanska delägare och amerikanska bolag. Redan tidigare i den här artikeln48 har det första ”C:et” i förkortningen ”CFC” försvunnit på grund av den uteblivna delägarekontrollen. Utsträckes lagstiftningen till svenska bolag försvinner även ”F:et” och endast ”C” kvarstår av förkortningen ”CFC”. Det ”C:et” står då för Countries.

Det är inte säkert att enbart den ändringen skulle eliminera bristen, eftersom reglerna fortfarande gör skillnad mellan olika medlemsstater. Ett obestridligt faktum som framgår av Bilaga 39a1 till den föreslagna lagstiftningen: Belgien, Irland, Luxembourg och Nederländerna särbehandlas, eftersom vissa inkomster i juridiska personer med hemvist i de länderna omfattas av den föreslagna CFC-lagstiftningen. Det medför att lagstiftningen kan fördyra investeringar i de länderna. Införs motsvarande regler för juridiska personer med hemvist i Sverige är det därför naturligt att låta lagstiftningen omfatta alla bolag i alla länder som uppfyller rekvisiten. Någon lista blir inte nödvändig.

Enligt det senare förslaget skulle svenska delägare till svenska bolag i normalfallet inte drabbas av den löpande beskattningen eftersom inkomsterna i ett svenskt bolag är föremål för en beskattning som uppgår till åtminstone 15 procent – ett faktum som kan göra det förslaget attraktivt, men samtidigt finns det en risk att EG-domstolen inte betraktar risken för löpande beskattning av inkomster i svenska bolag som lika stor som risken för löpande beskattning av utländska bolag. I Lankhorst-Hohorst-målet49 godtog inte EG-domstolen Tysklands invändning att de tyska underkapitaliseringsreglerna gällde för både tyska och utländska bolag, eftersom det de facto var i mycket sällsynta fall som reglerna träffade ett tyskt bolag (punkt 28). Förslaget kan även strida mot artikel 10 EG, nämligen att medlemsstaterna skall: ”... avstå från varje åtgärd som kan äventyra att fördragets mål uppnås.” Att skapa en regel som innebär att svenska delägare kan bli löpande beskattade för inkomsterna i ett svenskt bolag i syftet att kringgå EG-fördraget kan vara att: ”... äventyra fördragets mål”.50

Slutligen tycker jag att det är synd att man i 2002 års förslag gick ifrån det ursprungliga förslaget till den del det omfattade endast passiva inkomster. Invändningarna att det är svårt att definiera ”passiva inkomster”51 har jag redan bemött i min avhandling52 och där föreslagit att man, i stället för att definiera passiva inkomster, skall utesluta aktiva affärsinkomster från den utländska juridiska personens inkomster. Återstoden är CFC-inkomst. I mitt förslag till framtida CFC-lagstiftning föreslog jag även att kontrollrekvisitet kunde utgå; jag gick dessutom ett steg längre och föreslog att det inte behövdes någon undre gräns för den löpande beskattade delägaren. De förslagen grundades emellertid på att det fanns en rimlig grund för att anta att den löpande beskattade inkomsten endast var sådan som överförts till den utländska juridiska personen för att uppskjuta beskattningen hos delägaren.53 Ett krav på syfte hos den svenska delägaren att undvika eller uppskjuta beskattningen i Sverige av de överförda passiva inkomsterna, för att de skall kunna bli löpande beskattade hos delägaren, skulle underlätta argumentationen att reglernas syfte är att undvika skatteflykt och att de är proportionerliga.

Se Ståhl, kapitel 4, s. 503. Ståhl diskuterar huruvida de fria kapitalrörelserna kan utsträckas till tredje land. Har EG-fördraget det syftet räcker det inte med att utesluta EU:s stater för att CFC-lagstiftningen inte skall strida mot fördragets bestämmelser om de fria kapitalrörelserna. Ståhl är emellertid tveksam till en sådan vid tolkning av fördraget.

Avsnitt 2.1.1.

C-324/00; Lankhorst-Hohorst.

Se även van Thiel, EU Case Law on Income Tax Part 1, Amsterdam s. 164 och s. 165.

Promemorian, s. 15.

Wenehed 2000, s. 427.

Wenehed 2000, s. 427.

5 Sammanfattning

2002 års förslag undanröjer inte risken för att EG-domstolen kan betrakta de föreslagna CFC-reglerna som hinder för etableringsfriheten och hinder för de fria kapitalrörelserna. I skenet av X och Y-målet är det inte heller sannolikt att de föreslagna reglerna går att rättfärdiga. Reglerna bör få en mer direkt inriktning mot att förhindra skatteflykt utan att det drabbar transaktioner som saknar det syftet. Den mest praktiska vägen är emellertid att medlemsstaterna i EU utesluts från reglernas tillämpning.

Det är möjligt att bristen på en mer direkt inriktning mot sådana inkomster som kan presumeras ha överförts till den utländska juridiska personen, även är en brist när reglerna tillämpas mot utländska juridiska personer med hemvist utanför EU och en översyn av definitionen av CFC-inkomst borde göras. Mitt förslag är att all inkomst i ett CFC-bolag, med undantag för aktiv affärsinkomst, blir löpande beskattad.54

Lars-Erik Wenehed

Lars-Erik Wenehed är jur. dr i finansrätt och medverkar i forskningsprogrammet ”Skatter inom och utom Europas gränser” vid Lunds universitet.

Se Wenehed 2000, avsnitt 14.3.1.