I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytt, professor Bertil Wiman, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 86 Stockholm.

:Christina Moëll, Proportionalitetsprincipen i skatterätten, Juristförlaget i Lund, 2003, 331 s.

Boken inleds med en tillbakablick på proportionalitetsprincipens innebörd och utveckling. En redogörelse sker dels för principens betydelse i ett antal europeiska länder och dels för principens betydelse ur ett europeiskt perspektiv med tonvikt på EG-rätt och Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna. Författaren fortsätter med en analys av proportionalitetsprincipens inverkan på det svenska skattesystemet.

Urban Rydin, Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet – Arbetsinkomst eller kapitalinkomst?, Juristförlaget i Lund, 2003, 433 s, (ak. avh.).

Författaren behandlar beskattningsreglerna för inkomster av näringsfastighet. Utgående att inkomster beskattas olika beroende på om de utgör arbetsinkomst eller kapitalinkomst, belyser författaren reglerna för allokering mellan inkomst-slagen. Indelning i privatbostadsfastighet eller näringsfastighet, aktiv eller passiv näringsverksamhet och återföringen av avdrag vid avyttring av fastigheter utreds också.

Ruth Mannelqvist, Samband i socialförsäkringen – en rättsvetenskaplig studie av sambandet mellan förmåner och avgifter i socialförsäkringen, Iustus Förlag, 2003, 274 s, (ak. avh.).

I boken undersöks sambandet mellan finansiering och förmåner i socialförsäkringen. Författaren utreder också sambandet mellan förmåner och avgifter i privaträttsliga försäkringar jämfört med sambandet i socialförsäkringen. Vidare studeras olika problemställningar såsom de rättsliga principerna i socialförsäkringen, lagstiftningens könsneutralitet och olika inkomstbegrepp.

Alhager Eleonor, Alhager Magnus, Sambandet mellan redovisning och beskattning – en introduktion, Middleglade Publishing, 2003, 55 s.

Boken är en kortfattad läroboksmässig introduktion.

Michael J Graetz, Foundations of International Income Taxation, Foundation Press, 2003, 541 s.

I boken behandlas den internationella inkomstbeskattningen från huvudsakligen ett amerikanskt perspektiv, med vissa europeiska inslag.

Daniel Deak, Hungary in international tax planning, International Bureau of Fiscal Documentation, 2003, 468 s.

Inför Ungerns förestående medlemskap i EU redogör författaren för det ungerska skattesystemet. Boken behandlar inkomstbeskattning på företags- och individnivå, indirekta skatter och skatteadministrationen samt internationell skatterätt ur ett ungerskt perspektiv.

Klaus Vogel, Moris Lehner, Doppelbesteuerungsabkommen, Verlag C.H. Beck München, 2003, 2227 s.

Detta är den fjärde upplagan av den tyska versionen av Klaus Vogels välkända kommentar.

Björn Forssén, Momsbegrepp och inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys, Stiftelsen för vidareutbildning av jurister, samhällsvetare och ekonomer, 2003, 285 s.

Framställningen (i pärmform) innehåller en genomgång av frågan om det är EG-konformt att mervärdesskattelagen för bestämningen av olika grundbegrepp såsom yrkesmässighet och verksamhet hänvisar till inkomstskattelagens be-greppsvärld.

Bertil Wiman