Författarregister

Namn & titel

Häfte

Sida

Alhager, Eleonor: Going concern-kravet vid överlåtelse av verksamhet i momssammanhang

7–8

480

Anclow, Per: Fastighetstaxering (rättsfall)

6

399

André, Peder: Förhandsbesked direkt skatt juli – december 2003

3

71

– Förhandsbesked direkt skatt januari – juni 2004

10

583

Axén Linderl, Annica: Skattetilläggen och handläggningstider

3

116

Bergmann, Elisabeth: Avräkning, underskott och EG-rätten

7–8

475

Bergström, Sture: Tolkning och tillämpning av skattelag (rättsfall)

6

370

Bergström, Sture: Rättshandlingars verkliga skatterättsliga innebörd – en kommentar till RÅ 2004 ref. 27 (rättsfall)

12

771

Bergström, Sture, Norberg, Claes & Påhlsson, Robert: Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv

12

740

Bjuvberg, Jan: IAS-förordningen och internationaliseringen av svensk redovisningsrätt

1–2

26

Brockert, Mats: RR:s dom den 29 januari 2004, mål nr 2385-01 Retroaktiv företagsombildning (rättsfall)

5

288

Burmeister, Jari & Tivéus, Ulf: Något om utdelningsbeskattning vid uttag – en analys av 2004 års plenidom

4

207

– Kammarrätten i Stockholm, domar den 15 januari 2004, (7870-02, 7871-02, 7872-02 och 7873-02) Kammarrätten tillämpar skatteflyktslagen på räntebetalningar (rättsfall)

5

301

Bärebring, Anna: Mål C-168/01 Bosal Holding (rättsfall)

3

146

Dahlberg, Mattias: Om principer vid tolkning av skattelag

11

664

Elofsson, Svante & Gäfvert, Göran: Ersättningsanspråk – redovisning av tillgångoch skuld

12

750

Gefvert, Johan: Skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser (debatt)

1–2

60

Grefberg Nyberg, Ulrika, Pettersén, Franciska & Remstam, Maj-Britt: Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten?

9

535

Grosskopf, Göran: Beskattning av fåmansföretag (rättsfall)

6

349

Gäfvert, Göran & Elofsson, Svante: Ersättningsanspråk – redovisning av tillgång och skuld

12

750

Gäverth, Leif: Saken i internprissättningsmål

3

99

Hilling, Axel & Kellgren, Jan: Rapport från ett seminarium om IAS/IFRSanpassningen av svensk redovisningsrätt

1–2

53

Jilkén, Daniel & Uggla, Carl-Magnus: Kapitaltillskott inom bolagssektorn

1–2

11

Kellgren, Jan & Hilling, Axel: Rapport från ett seminarium om IAS/IFRSanpassningen av svensk redovisningsrätt

1–2

53

Kleerup, Jan: Mervärdesskatt (rättsfall)

6

403

– Mervärdesskatt (rättsfall EG-domstolen)

6

441

Korsell, Lars Emanuelsson: Finns det några snälla barn? – Skatteverkets respektive tomtens kontrollverksamhet

12

760

Larsson, Christina: Löneunderlagsreglerna – kringgåendeproblematik och tillväxtstimulans

9

564

Leidhammar, Börje: Processuella frågor m.m. (rättsfall)

6

371

Lindencrona, Gustaf: Internationell skatterätt (rättsfall)

6

366

Lindström-Ihre, Lena: Ett svenskt perspektiv på gränsöverskridande förlustutjämning (debatt)

5

315

Magnusson, Linn: Utomståenderegeln i 57 kap. IL

10

610

Mattsson, Nils: Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten?

4

165

Melbi, Ingrid: Optioner till anställda – tidpunkt för beskattning av förmån (rättsfall)

9

576

– Personaloptioner – beskattning av förmån vid in- respektive utflyttning (rättsfall)

11

698

Melz, Peter: Gemensamma bestämmelser för inkomstbeskattningen (rättsfall)

6

321

– Speciella företag (rättsfall)

6

364

– Övriga juridiska personer (rättsfall)

6

365

– Fullständigt allmännyttig verksamhet medför inte alltid frikallelse från skattskyldighet (rättsfall)

10

643

Moëll, Christina: Proportionalitetsprincipen

11

675

Mutén, Leif: EG-domstolens dom den 11 mars 2004, mål C-9/02 EG-domstolen och exitskatten (rättsfall)

5

294

– Skatterättsprofessorernas kongress

10

640

Naumburg, Caroline: EG-domstolens dom den 12 juni 2003, mål C-234/01 Arnoud Gerritse och den definitiva källskatten i Europa (rättsfall)

7–8

519

Norberg, Claes, Bergström, Sture & Påhlsson, Robert: Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv

12

740

Palm_ Anders: Övergång av ansvar för utfäst pension jämte vissa tryggandefrågor

10

619

– Regeringsrätten: Löneskatt ej obligatorisk på pensionsavsättningar utan avdrag (rättsfall)

11

704

Pelin, Lars: EG-rättens betydelse på det direkta beskattningsområdet

7–8

503

Persson Österman, Roger: Strider fusionsdirektivets krav på fast driftsställe mot EG-fördragets krav på frihet?

5

259

– Inkomst av kapital (rättsfall)

6

328

Pettersén, Franciska, Grefberg Nyberg, Ulrika & Remstam, Maj-Britt: Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten?

9

535

Påhlsson, Robert: Inkomst av näringsverksamhet (rättsfall)

6

332

– Om likhet inför skattelag

11

667

Påhlsson, Robert, Bergström, Sture & Norberg, Claes: Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv

12

740

Rabe, Gunnar: CFC-utvidgningen i Sverige

1–2

3

– Inkomst av tjänst (rättsfall)

6

323

– Övriga indirekta skatter (rättsfall)

6

426

– Övriga indirekta skatter (rättsfall EG-domstolen)

6

459

Remstam, Maj-Britt: Strider de svenska reglerna om prövningstillstånd mot EG-rätten?

12

746

Remstam, Maj-Britt, Grefberg Nyberg, Ulrika & Pettersén, Franciska: Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten?

9

535

Rosengren, Jonathan: Det finska avoir fiscal-systemet i ljuset av Manninen-fallet

7–8

491

Silfverberg, Christer: Ny lagstiftning på arvs- och gåvoskatteområdet

1–2

45

– Arvs- och gåvoskatt (rättsfall)

6

401

Staberg, Lennart: Fast driftställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag – diskussion kring ett förhandsbesked

3

123

Ståhl, Kristina: EG-fördraget (rättsfall EG-domstolen)

6

431

– Direktiv om fria kapitalrörelser (rättsfall EG-domstolen)

6

439

– Moder/dotterbolagsdirektivet (rättsfall EG-domstolen)

6

440

Sund, Lars-Göran: Beskattning av generationsskiften i familjeägda aktiebolag – Ett par rättspolitiska inlägg (debatt)

5

304

Svensson, Bo: Beskattning av handelsbolag (rättsfall)

6

355

Svenström, Yvonne: Arbetsgivaravgifter (rättsfall)

6

429

Thorslund, Gunilla & Tärnqvist, Lars: Ersättning i mål och ärenden om skatt

9

545

Tikka, Kari S.: Om principer vid tolkningen av skattelag

11

656

Tivéus, Ulf & Burmeister, Jari: Något om utdelningsbeskattning vid uttag – en analys av 2004 års plenidom

4

207

– Kammarrätten i Stockholm, domar den 15 januari 2004, (7870-02, 7871-02, 7872-02 och 7873-02) Kammarrätten tillämpar skatteflyktslagen på räntebetalningar (rättsfall)

5

301

Tjernberg, Mats: Tema: skatterättsliga principer – konferens i skatterätt i Båstad

11

655

Tunudd, Madelaine: Nya faktureringsregler

4

192

Tärnqvist, Lars & Thorslund, Gunilla: Ersättning i mål och ärenden om skatt

9

545

Uggla, Carl-Magnus & Jilkén, Daniel: Kapitaltillskott inom bolagssektorn

1–2

11

Wenehed, Lars-Erik: Varför inte beskatta utdelningar?

10

628

Westermark, Christer: Replik på replik i Skattenytt nr 11 år 2003 ”Framtida utgifter – garantiåtaganden och andra förpliktelser” (debatt)

3

152

Vikström, Egon: Skatterevisioner av de stora koncernerna

5

245

– Nyheter på lagstiftningsområdet

12

709

Wiman, Bertil: Mål 3761-02, Sipano II (rättsfall)

4

222

– Koncernbeskattning (rättsfall)

6

360

– Omstruktureringar (rättsfall)

6

361

Winberg, Ellen: Vilken omfattning har Art. 73 i Rådets förordning (EEG) nr 1408/71?

7–8

512

Wingren, Carl-Gustaf: Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret 2003

4

157

– Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2004

11

682

Virin, Niclas: Vad är en verksamhetsgren? (debatt)

4

237

Ågren, Bengt: Beskattning av inkomster från specialbyggnad

9

557

Litteratur

Namn & titel

Häfte

Sida

Almgren, Karin: Anmälan av Eleonor Alhager, ”Rättskraft i skatteprocessen”

7–8

525

Bergström, Sture: Anmälan av Mats Höglund, ”Anstånd med betalning av skatt”

7–8

529

Erhag, Thomas: Anmälan av Åsa Gunnarsson, ”Fördelningen av familjens skatter och sociala förmåner”

1–2

62

Sjöblom, Hases Per: Anmälan av Urban Rydin, Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet – Arbetsinkomst eller kapitalinkomst

10

648

Sakordsregister

Namn & titel

Häfte

Sida

Aktiebolag: Kapitaltillskott inom bolagssektorn (Uggla & Jilkén)

1–2

11

Anstånd med betalning: Anmälan av Mats Höglund, ”Anstånd med betalning av skatt” (recension, Bergström)

7–8

529

Arbetsgivaravgifter: Arbetsgivaravgifter (rättsfall,Svenström)

6

429

Arvs- och gåvoskatt: Ny lagstiftning på arvs- och gåvoskatteområdet (Silfverberg)

1–2

45

– Arvs- och gåvoskatt (rättsfall, Silfverberg)

6

401

– Beskattning av generationsskiften i familjeägda aktiebolag – Ett par rättspolitiska inlägg (debatt, Sund)

5

304

Avoir fiscal-systemet:Det finska avoir fiscal-systemet iljuset av Manninen-fallet (Rosengren)

7–8

491

Beskattning av förmån: Optioner till anställda – tidpunkt för beskattning av förmån (rättsfall, Melbi)

9

576

CFC: CFC-utvidgningen i Sverige (Rabe)

1–2

3

– Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten? (Mattsson)

4

165

Direkta beskattningsområdet: EG-rättens betydelse på det direkta beskattningsområdet (Pelin)

7–8

503

EG/EU: Mål C-168/01 Bosal Holding (rättsfall, Bärebring)

3

146

– Strider fusionsdirektivets krav på fast driftsställe mot EG-fördragets krav på frihet? (Persson Österman)

5

259

– EG-domstolens dom den 11 mars 2004, mål C-9/02 EG-domstolen och exitskatten (rättsfall, Mutén)

5

294

– Ett svenskt perspektiv på gränsöverskridande förlustutjämning (debatt, Lindström-Ihre)

5

315

– EG-fördraget (rättsfall EG-domstolen, Ståhl)

6

431

– Direktiv om fria kapitalrörelser (rättsfall EG-domstolen,Ståhl)

6

439

– Moder/dotterbolagsdirektivet (rättsfall EG-domstolen, Ståhl)

6

440

– Avräkning, underskott och EG-rätten (Bergmann)

7–8

475

– Det finska avoir fiscal-systemet i ljuset av Manninen-fallet (Rosengren)

7–8

491

– EG-rättens betydelse på det direkta beskattningsområdet (Pelin)

7–8

503

– Vilken omfattning har Art. 73 i Rådets förordning (EEG) nr 1408/71? (Winberg)

7–8

512

– EG-domstolens dom den 12 juni 2003, mål C-234/01 Arnoud Gerritse och den definitiva källskatten i Europa (rättsfall, Naumburg)

7–8

519

– Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten? (Grefberg Nyberg, Pettersén & Remstam)

9

535

– Strider de svenska reglerna om prövningstillstånd mot EG-rätten? (Remstam)

12

746

Ersättning: Ersättning i mål och ärenden om skatt (Thorslund & Tärnqvist)

9

545

– Ersättningsanspråk – redovisning av tillgång och skuld (Elofsson & Gäfvert)

12

750

Faktureringsregler: Nya faktureringsregler (Tunudd)

4

192

Fast driftsställe: Fast driftställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag – diskussion kring ett förhandsbesked (Staberg)

3

123

Fastighetstaxering: Fastighetstaxering (rättsfall, Anclow)

6

399

Fria kapitalrörelser: Direktiv om fria kapitalrörelser (rättsfall EG-domstolen, Ståhl)

6

439

Frikallelse från skattskyldighet: Fullständigt allmännyttig verksamhet medför inte alltid frikallelse från skattskyldighet (rättsfall, Melz)

10

643

Fusionsdirektiv: Strider fusionsdirektivets krav på fast driftsställe mot EG-fördragets krav på frihet? (Persson Österman)

5

259

Fåmansföretag: Beskattning av fåmansföretag (rättsfall, Grosskopf)

6

349

– Löneunderlagsreglerna – kringgåendeproblematik och tillväxtstimulans (Larsson)

9

564

– Utomståenderegeln i 57 kap. IL (Magnusson)

10

610

– Anmälan av Urban Rydin, Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet – Arbetsinkomst eller kapitalinkomst (recension, Sjöblom)

10

648

Fördelning av skatter: Anmälan av Åsa Gunnarsson, ”Fördelningen av familjens skatter och sociala förmåner”(recension, Erhag)

1–2

62

Företagsombildning: RR:s dom den 29 januari 2004, mål nr 2385-01 Retroaktiv företagsombildning (rättsfall, Brockert)

5

288

Förhandsbesked: Förhandsbesked direkt skatt juli – december 2003 (André)

3

71

– Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret 2003 (Wingren)

4

157

– Förhandsbesked direkt skatt januari – juni 2004 (André)

10

583

– Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2004 (Wingren)

11

682

Garantiåtaganden: Replik på replik i Skattenytt nr 11 år 2003 ”Framtida utgifter – garantiåtaganden och andra förpliktelser” (debatt, Westermark)

3

152

Generationsskiften: Beskattning av generationsskiften i familjeägda aktiebolag – Ett par rättspolitiska inlägg (debatt, Sund)

5

304

Handelsbolag: Beskattning av handelsbolag (rättsfall, Svensson)

6

355

Inkomst av kapital: Inkomst av kapital (rättsfall, Persson Österman)

6

328

Inkomst av näringsfastighet: Inkomst av näringsverksamhet (rättsfall, Påhlsson)

6

332

– Anmälan av Urban Rydin, Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet – Arbetsinkomst eller kapitalinkomst (recension, Sjöblom)

10

648

Inkomst av tjänst: Inkomst av tjänst (rättsfall, Rabe)

6

323

Inkomstbeskattning: Gemensamma bestämmelser för inkomstbeskattningen (rättsfall, Melz)

6

321

Inkomstskatt: Kapitaltillskott inom bolagssektorn (Uggla & Jilkén)

1–2

11

Internationell skatterätt: CFC-utvidgningen i Sverige (Rabe)

1–2

3

– Saken i internprissättningsmål (Gäverth)

3

99

– Fast driftställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag – diskussion kring ett förhandsbesked (Staberg)

3

123

– Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten? (Mattsson)

4

165

– Internationell skatterätt (rättsfall, Lindencrona)

6

366

– Avräkning, underskott och EG-rätten (Bergmann)

7–8

475

– Varför inte beskatta utdelningar? (Wenehed)

10

628

Internprissättning: Saken i internprissättningsmål (Gäverth)

3

99

Kapitaltillskott: Kapitaltillskott inom bolagssektorn (Jilkén & Uggla)

1–2

11

Kommanditbolag: Fast driftställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag – diskussion kring ett förhandsbesked (Staberg)

3

123

Koncernbeskattning: Kapitaltillskott inom bolagssektorn (Uggla & Jilkén)

1–2

11

– Mål 3761-02, Sipano II (rättsfall, Wiman)

4

222

– Vad är en verksamhetsgren? (debatt, Virin)

4

237

– Koncernbeskattning (rättsfall, Wiman)

6

360

– Beskattning av inkomster från specialbyggnad (Ågren)

9

557

Källskatt: EG-domstolens dom den 12 juni 2003, mål C-234/01 Arnoud Gerritse och den definitiva källskatten i Europa (rättsfall, Naumburg)

7–8

519

Löneskatt: Regeringsrätten: Löneskatt ej obligatorisk på pensionsavsättningar utan avdrag (rättsfall, Palm)

11

704

Löneunderlagsregler: Löneunderlagsreglerna – kringgåendeproblematik och tillväxtstimulans (Larsson)

9

564

Mervärdesskatt: Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret 2003 (Wingren)

4

157

– Mervärdesskatt (rättsfall, Kleerup)

6

403

– Mervärdesskatt (rättsfall EG-domstolen, Kleerup)

6

441

– Going concern-kravet vid överlåtelse av verksamhet i momssammanhang (Alhager)

7–8

480

– Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2004 (Wingren)

11

682

Moder/dotterbolagsdirektivet: Moder/dotterbolagsdirektivet (rättsfall EG-domstolen, Ståhl)

6

440

Ny lagstiftning: Nyheter på lagstiftningsområdet (Vikström)

12

709

Omstruktureringar: Omstruktureringar (rättsfall, Wiman)

6

361

Optioner: Optioner till anställda – tidpunkt för beskattning av förmån (rättsfall, Melbi)

9

576

Pension: Skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser (debatt, Gefvert)

1–2

60

– Övergång av ansvar för utfäst pension jämte vissa tryggandefrågor (Palm)

10

619

Personaloptioner: Personaloptioner – beskattning av förmån vid in- respektive utflyttning (rättsfall, Melbi)

11

698

Process: Processuella frågor m.m. (rättsfall, Leidhammar)

6

371

– Anmälan av Eleonor Alhager, ”Rättskraft i skatteprocessen” (recension, Almgren)

7–8

525

– Ersättning i mål och ärenden om skatt (Thorslund & Tärnqvist)

9

545

Proportionalitetsprincipen: Proportionalitetsprincipen (Moëll)

11

675

Redovisningsrätt: IAS-förordningen och internationaliseringen av svensk redovisningsrätt (Bjuvberg)

1–2

26

Rapport från ett seminarium om IAS/IFRSanpassningen av svensk redovisningsrätt (Hilling & Kellgren)

1–2

53

– Replik på replik i Skattenytt nr 11 år 2003 ”Framtida utgifter – garantiåtaganden och andra förpliktelser” (debatt, Westermark)

3

152

Skadestånd: Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten? (Grefberg Nyberg, Pettersén & Remstam)

9

535

Skatteflykt: Rättshandlingars verkliga skatterättsliga innebörd – en kommentar till RÅ 2004 ref. 27 (rättsfall, Bergström)

12

771

Skatteflyktslagen: Kammarrätten i Stockholm, domar den 15 januari 2004, (7870-02, 7871-02, 7872-02 och 7873-02) Kammarrätten tillämpar skatteflyktslagen på räntebetalningar (rättsfall, Burmeister & Tivéus)

5

301

Skatterevision: Skatterevisioner av de stora koncernerna (Vikström)

5

245

Skatterättsliga principer: Tema: skatterättsliga principer – konferens i skatterätt i Båstad (Tjernberg)

11

655

Skattetillägg: Skattetilläggen och handläggningstider (Axén Linderl)

3

116

Specialbyggnad: Beskattning av inkomster från specialbyggnad (Ågren)

9

557

Speciella företag: Speciella företag (rättsfall, Melz)

6

364

Tolkning: Tolkning och tillämpning av skattelag (rättsfall, Bergström)

6

370

Tolkning: Tema: skatterättsliga principer – konferens i skatterätt i Båstad (Tjernberg)

11

655

Tolkning: Om principer vid tolkningen av skattelag (Tikka)

11

656

Tolkning: Om principer vid tolkning av skattelag (Dahlberg)

11

664

Tolkning: Om likhet inför skattelag (Påhlsson)

11

667

Tolkning: Proportionalitetsprincipen (Moëll)

11

675

Utdelningsbeskattning: Något om utdelningsbeskattning vid uttag – en analys av 2004 års plenidom (Burmeister & Tivéus)

4

207

– Varför inte beskatta utdelningar? (Wenehed)

10

628

Utomståenderegeln: Utomståenderegeln i 57 kap. IL (Magnusson)

10

610

Verksamhetsgren: Vad är en verksamhetsgren? (debatt, Virin)

4

237

Överlåtelse av verksamhet: Going concern-kravet vid överlåtelse av verksamhet i momssammanhang (Alhager)

7–8

480

Övriga indirekta skatter: Övriga indirekta skatter (rättsfall, Rabe)

6

426

– Övriga indirekta skatter (rättsfall EG-domstolen, Rabe)

6

459

Övriga juridiska personer: Övriga juridiska personer (rättsfall, Melz)

6

365

Övrigt: Skatterättsprofessorernas kongress (Mutén)

10

640

– Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv (Bergström, Norberg & Påhlsson)

12

740

– Finns det några snälla barn? – Skatteverkets respektive tomtens kontrollverksamhet (Emanuelsson Korsell)

12

760