Skattenytt nr 12 2004 s. 776

Årsregister 2004

Författarregister

Namn & titel

Häfte

Sida

Alhager, Eleonor: Going concern-kravet vid överlåtelse av verksamhet i momssammanhang

7–8

480

Anclow, Per: Fastighetstaxering (rättsfall)

6

399

André, Peder: Förhandsbesked direkt skatt juli – december 2003

3

71

– Förhandsbesked direkt skatt januari – juni 2004

10

583

Axén Linderl, Annica: Skattetilläggen och handläggningstider

3

116

Bergmann, Elisabeth: Avräkning, underskott och EG-rätten

7–8

475

Bergström, Sture: Tolkning och tillämpning av skattelag (rättsfall)

6

370

Bergström, Sture: Rättshandlingars verkliga skatterättsliga innebörd – en kommentar till RÅ 2004 ref. 27 (rättsfall)

12

771

Bergström, Sture, Norberg, Claes & Påhlsson, Robert: Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv

12

740

Bjuvberg, Jan: IAS-förordningen och internationaliseringen av svensk redovisningsrätt

1–2

26

Brockert, Mats: RR:s dom den 29 januari 2004, mål nr 2385-01 Retroaktiv företagsombildning (rättsfall)

5

288

Burmeister, Jari & Tivéus, Ulf: Något om utdelningsbeskattning vid uttag – en analys av 2004 års plenidom

4

207

– Kammarrätten i Stockholm, domar den 15 januari 2004, (7870-02, 7871-02, 7872-02 och 7873-02) Kammarrätten tillämpar skatteflyktslagen på räntebetalningar (rättsfall)

5

301

Bärebring, Anna: Mål C-168/01 Bosal Holding (rättsfall)

3

146

Dahlberg, Mattias: Om principer vid tolkning av skattelag

11

664

Elofsson, Svante & Gäfvert, Göran: Ersättningsanspråk – redovisning av tillgångoch skuld

12

750

Gefvert, Johan: Skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser (debatt)

1–2

60

Grefberg Nyberg, Ulrika, Pettersén, Franciska & Remstam, Maj-Britt: Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten?

9

535

Grosskopf, Göran: Beskattning av fåmansföretag (rättsfall)

6

349

Gäfvert, Göran & Elofsson, Svante: Ersättningsanspråk – redovisning av tillgång och skuld

12

750

Gäverth, Leif: Saken i internprissättningsmål

3

99

Hilling, Axel & Kellgren, Jan: Rapport från ett seminarium om IAS/IFRSanpassningen av svensk redovisningsrätt

1–2

53

Jilkén, Daniel & Uggla, Carl-Magnus: Kapitaltillskott inom bolagssektorn

1–2

11

Kellgren, Jan & Hilling, Axel: Rapport från ett seminarium om IAS/IFRSanpassningen av svensk redovisningsrätt

1–2

53

Kleerup, Jan: Mervärdesskatt (rättsfall)

6

403

– Mervärdesskatt (rättsfall EG-domstolen)

6

441

Korsell, Lars Emanuelsson: Finns det några snälla barn? – Skatteverkets respektive tomtens kontrollverksamhet

12

760

Larsson, Christina: Löneunderlagsreglerna – kringgåendeproblematik och tillväxtstimulans

9

564

Leidhammar, Börje: Processuella frågor m.m. (rättsfall)

6

371

Lindencrona, Gustaf: Internationell skatterätt (rättsfall)

6

366

Lindström-Ihre, Lena: Ett svenskt perspektiv på gränsöverskridande förlustutjämning (debatt)

5

315

Magnusson, Linn: Utomståenderegeln i 57 kap. IL

10

610

Mattsson, Nils: Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten?

4

165

Melbi, Ingrid: Optioner till anställda – tidpunkt för beskattning av förmån (rättsfall)

9

576

– Personaloptioner – beskattning av förmån vid in- respektive utflyttning (rättsfall)

11

698

Melz, Peter: Gemensamma bestämmelser för inkomstbeskattningen (rättsfall)

6

321

– Speciella företag (rättsfall)

6

364

– Övriga juridiska personer (rättsfall)

6

365

– Fullständigt allmännyttig verksamhet medför inte alltid frikallelse från skattskyldighet (rättsfall)

10

643

Moëll, Christina: Proportionalitetsprincipen

11

675

Mutén, Leif: EG-domstolens dom den 11 mars 2004, mål C-9/02 EG-domstolen och exitskatten (rättsfall)

5

294

– Skatterättsprofessorernas kongress

10

640

Naumburg, Caroline: EG-domstolens dom den 12 juni 2003, mål C-234/01 Arnoud Gerritse och den definitiva källskatten i Europa (rättsfall)

7–8

519

Norberg, Claes, Bergström, Sture & Påhlsson, Robert: Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv

12

740

Palm_ Anders: Övergång av ansvar för utfäst pension jämte vissa tryggandefrågor

10

619

– Regeringsrätten: Löneskatt ej obligatorisk på pensionsavsättningar utan avdrag (rättsfall)

11

704

Pelin, Lars: EG-rättens betydelse på det direkta beskattningsområdet

7–8

503

Persson Österman, Roger: Strider fusionsdirektivets krav på fast driftsställe mot EG-fördragets krav på frihet?

5

259

– Inkomst av kapital (rättsfall)

6

328

Pettersén, Franciska, Grefberg Nyberg, Ulrika & Remstam, Maj-Britt: Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten?

9

535

Påhlsson, Robert: Inkomst av näringsverksamhet (rättsfall)

6

332

– Om likhet inför skattelag

11

667

Påhlsson, Robert, Bergström, Sture & Norberg, Claes: Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv

12

740

Rabe, Gunnar: CFC-utvidgningen i Sverige

1–2

3

– Inkomst av tjänst (rättsfall)

6

323

– Övriga indirekta skatter (rättsfall)

6

426

– Övriga indirekta skatter (rättsfall EG-domstolen)

6

459

Remstam, Maj-Britt: Strider de svenska reglerna om prövningstillstånd mot EG-rätten?

12

746

Remstam, Maj-Britt, Grefberg Nyberg, Ulrika & Pettersén, Franciska: Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten?

9

535

Rosengren, Jonathan: Det finska avoir fiscal-systemet i ljuset av Manninen-fallet

7–8

491

Silfverberg, Christer: Ny lagstiftning på arvs- och gåvoskatteområdet

1–2

45

– Arvs- och gåvoskatt (rättsfall)

6

401

Staberg, Lennart: Fast driftställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag – diskussion kring ett förhandsbesked

3

123

Ståhl, Kristina: EG-fördraget (rättsfall EG-domstolen)

6

431

– Direktiv om fria kapitalrörelser (rättsfall EG-domstolen)

6

439

– Moder/dotterbolagsdirektivet (rättsfall EG-domstolen)

6

440

Sund, Lars-Göran: Beskattning av generationsskiften i familjeägda aktiebolag – Ett par rättspolitiska inlägg (debatt)

5

304

Svensson, Bo: Beskattning av handelsbolag (rättsfall)

6

355

Svenström, Yvonne: Arbetsgivaravgifter (rättsfall)

6

429

Thorslund, Gunilla & Tärnqvist, Lars: Ersättning i mål och ärenden om skatt

9

545

Tikka, Kari S.: Om principer vid tolkningen av skattelag

11

656

Tivéus, Ulf & Burmeister, Jari: Något om utdelningsbeskattning vid uttag – en analys av 2004 års plenidom

4

207

– Kammarrätten i Stockholm, domar den 15 januari 2004, (7870-02, 7871-02, 7872-02 och 7873-02) Kammarrätten tillämpar skatteflyktslagen på räntebetalningar (rättsfall)

5

301

Tjernberg, Mats: Tema: skatterättsliga principer – konferens i skatterätt i Båstad

11

655

Tunudd, Madelaine: Nya faktureringsregler

4

192

Tärnqvist, Lars & Thorslund, Gunilla: Ersättning i mål och ärenden om skatt

9

545

Uggla, Carl-Magnus & Jilkén, Daniel: Kapitaltillskott inom bolagssektorn

1–2

11

Wenehed, Lars-Erik: Varför inte beskatta utdelningar?

10

628

Westermark, Christer: Replik på replik i Skattenytt nr 11 år 2003 ”Framtida utgifter – garantiåtaganden och andra förpliktelser” (debatt)

3

152

Vikström, Egon: Skatterevisioner av de stora koncernerna

5

245

– Nyheter på lagstiftningsområdet

12

709

Wiman, Bertil: Mål 3761-02, Sipano II (rättsfall)

4

222

– Koncernbeskattning (rättsfall)

6

360

– Omstruktureringar (rättsfall)

6

361

Winberg, Ellen: Vilken omfattning har Art. 73 i Rådets förordning (EEG) nr 1408/71?

7–8

512

Wingren, Carl-Gustaf: Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret 2003

4

157

– Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2004

11

682

Virin, Niclas: Vad är en verksamhetsgren? (debatt)

4

237

Ågren, Bengt: Beskattning av inkomster från specialbyggnad

9

557

Litteratur

Namn & titel

Häfte

Sida

Almgren, Karin: Anmälan av Eleonor Alhager, ”Rättskraft i skatteprocessen”

7–8

525

Bergström, Sture: Anmälan av Mats Höglund, ”Anstånd med betalning av skatt”

7–8

529

Erhag, Thomas: Anmälan av Åsa Gunnarsson, ”Fördelningen av familjens skatter och sociala förmåner”

1–2

62

Sjöblom, Hases Per: Anmälan av Urban Rydin, Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet – Arbetsinkomst eller kapitalinkomst

10

648

Sakordsregister

Namn & titel

Häfte

Sida

Aktiebolag: Kapitaltillskott inom bolagssektorn (Uggla & Jilkén)

1–2

11

Anstånd med betalning: Anmälan av Mats Höglund, ”Anstånd med betalning av skatt” (recension, Bergström)

7–8

529

Arbetsgivaravgifter: Arbetsgivaravgifter (rättsfall,Svenström)

6

429

Arvs- och gåvoskatt: Ny lagstiftning på arvs- och gåvoskatteområdet (Silfverberg)

1–2

45

– Arvs- och gåvoskatt (rättsfall, Silfverberg)

6

401

– Beskattning av generationsskiften i familjeägda aktiebolag – Ett par rättspolitiska inlägg (debatt, Sund)

5

304

Avoir fiscal-systemet:Det finska avoir fiscal-systemet iljuset av Manninen-fallet (Rosengren)

7–8

491

Beskattning av förmån: Optioner till anställda – tidpunkt för beskattning av förmån (rättsfall, Melbi)

9

576

CFC: CFC-utvidgningen i Sverige (Rabe)

1–2

3

– Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten? (Mattsson)

4

165

Direkta beskattningsområdet: EG-rättens betydelse på det direkta beskattningsområdet (Pelin)

7–8

503

EG/EU: Mål C-168/01 Bosal Holding (rättsfall, Bärebring)

3

146

– Strider fusionsdirektivets krav på fast driftsställe mot EG-fördragets krav på frihet? (Persson Österman)

5

259

– EG-domstolens dom den 11 mars 2004, mål C-9/02 EG-domstolen och exitskatten (rättsfall, Mutén)

5

294

– Ett svenskt perspektiv på gränsöverskridande förlustutjämning (debatt, Lindström-Ihre)

5

315

– EG-fördraget (rättsfall EG-domstolen, Ståhl)

6

431

– Direktiv om fria kapitalrörelser (rättsfall EG-domstolen,Ståhl)

6

439

– Moder/dotterbolagsdirektivet (rättsfall EG-domstolen, Ståhl)

6

440

– Avräkning, underskott och EG-rätten (Bergmann)

7–8

475

– Det finska avoir fiscal-systemet i ljuset av Manninen-fallet (Rosengren)

7–8

491

– EG-rättens betydelse på det direkta beskattningsområdet (Pelin)

7–8

503

– Vilken omfattning har Art. 73 i Rådets förordning (EEG) nr 1408/71? (Winberg)

7–8

512

– EG-domstolens dom den 12 juni 2003, mål C-234/01 Arnoud Gerritse och den definitiva källskatten i Europa (rättsfall, Naumburg)

7–8

519

– Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten? (Grefberg Nyberg, Pettersén & Remstam)

9

535

– Strider de svenska reglerna om prövningstillstånd mot EG-rätten? (Remstam)

12

746

Ersättning: Ersättning i mål och ärenden om skatt (Thorslund & Tärnqvist)

9

545

– Ersättningsanspråk – redovisning av tillgång och skuld (Elofsson & Gäfvert)

12

750

Faktureringsregler: Nya faktureringsregler (Tunudd)

4

192

Fast driftsställe: Fast driftställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag – diskussion kring ett förhandsbesked (Staberg)

3

123

Fastighetstaxering: Fastighetstaxering (rättsfall, Anclow)

6

399

Fria kapitalrörelser: Direktiv om fria kapitalrörelser (rättsfall EG-domstolen, Ståhl)

6

439

Frikallelse från skattskyldighet: Fullständigt allmännyttig verksamhet medför inte alltid frikallelse från skattskyldighet (rättsfall, Melz)

10

643

Fusionsdirektiv: Strider fusionsdirektivets krav på fast driftsställe mot EG-fördragets krav på frihet? (Persson Österman)

5

259

Fåmansföretag: Beskattning av fåmansföretag (rättsfall, Grosskopf)

6

349

– Löneunderlagsreglerna – kringgåendeproblematik och tillväxtstimulans (Larsson)

9

564

– Utomståenderegeln i 57 kap. IL (Magnusson)

10

610

– Anmälan av Urban Rydin, Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet – Arbetsinkomst eller kapitalinkomst (recension, Sjöblom)

10

648

Fördelning av skatter: Anmälan av Åsa Gunnarsson, ”Fördelningen av familjens skatter och sociala förmåner”(recension, Erhag)

1–2

62

Företagsombildning: RR:s dom den 29 januari 2004, mål nr 2385-01 Retroaktiv företagsombildning (rättsfall, Brockert)

5

288

Förhandsbesked: Förhandsbesked direkt skatt juli – december 2003 (André)

3

71

– Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret 2003 (Wingren)

4

157

– Förhandsbesked direkt skatt januari – juni 2004 (André)

10

583

– Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2004 (Wingren)

11

682

Garantiåtaganden: Replik på replik i Skattenytt nr 11 år 2003 ”Framtida utgifter – garantiåtaganden och andra förpliktelser” (debatt, Westermark)

3

152

Generationsskiften: Beskattning av generationsskiften i familjeägda aktiebolag – Ett par rättspolitiska inlägg (debatt, Sund)

5

304

Handelsbolag: Beskattning av handelsbolag (rättsfall, Svensson)

6

355

Inkomst av kapital: Inkomst av kapital (rättsfall, Persson Österman)

6

328

Inkomst av näringsfastighet: Inkomst av näringsverksamhet (rättsfall, Påhlsson)

6

332

– Anmälan av Urban Rydin, Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet – Arbetsinkomst eller kapitalinkomst (recension, Sjöblom)

10

648

Inkomst av tjänst: Inkomst av tjänst (rättsfall, Rabe)

6

323

Inkomstbeskattning: Gemensamma bestämmelser för inkomstbeskattningen (rättsfall, Melz)

6

321

Inkomstskatt: Kapitaltillskott inom bolagssektorn (Uggla & Jilkén)

1–2

11

Internationell skatterätt: CFC-utvidgningen i Sverige (Rabe)

1–2

3

– Saken i internprissättningsmål (Gäverth)

3

99

– Fast driftställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag – diskussion kring ett förhandsbesked (Staberg)

3

123

– Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten? (Mattsson)

4

165

– Internationell skatterätt (rättsfall, Lindencrona)

6

366

– Avräkning, underskott och EG-rätten (Bergmann)

7–8

475

– Varför inte beskatta utdelningar? (Wenehed)

10

628

Internprissättning: Saken i internprissättningsmål (Gäverth)

3

99

Kapitaltillskott: Kapitaltillskott inom bolagssektorn (Jilkén & Uggla)

1–2

11

Kommanditbolag: Fast driftställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag – diskussion kring ett förhandsbesked (Staberg)

3

123

Koncernbeskattning: Kapitaltillskott inom bolagssektorn (Uggla & Jilkén)

1–2

11

– Mål 3761-02, Sipano II (rättsfall, Wiman)

4

222

– Vad är en verksamhetsgren? (debatt, Virin)

4

237

– Koncernbeskattning (rättsfall, Wiman)

6

360

– Beskattning av inkomster från specialbyggnad (Ågren)

9

557

Källskatt: EG-domstolens dom den 12 juni 2003, mål C-234/01 Arnoud Gerritse och den definitiva källskatten i Europa (rättsfall, Naumburg)

7–8

519

Löneskatt: Regeringsrätten: Löneskatt ej obligatorisk på pensionsavsättningar utan avdrag (rättsfall, Palm)

11

704

Löneunderlagsregler: Löneunderlagsreglerna – kringgåendeproblematik och tillväxtstimulans (Larsson)

9

564

Mervärdesskatt: Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret 2003 (Wingren)

4

157

– Mervärdesskatt (rättsfall, Kleerup)

6

403

– Mervärdesskatt (rättsfall EG-domstolen, Kleerup)

6

441

– Going concern-kravet vid överlåtelse av verksamhet i momssammanhang (Alhager)

7–8

480

– Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2004 (Wingren)

11

682

Moder/dotterbolagsdirektivet: Moder/dotterbolagsdirektivet (rättsfall EG-domstolen, Ståhl)

6

440

Ny lagstiftning: Nyheter på lagstiftningsområdet (Vikström)

12

709

Omstruktureringar: Omstruktureringar (rättsfall, Wiman)

6

361

Optioner: Optioner till anställda – tidpunkt för beskattning av förmån (rättsfall, Melbi)

9

576

Pension: Skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser (debatt, Gefvert)

1–2

60

– Övergång av ansvar för utfäst pension jämte vissa tryggandefrågor (Palm)

10

619

Personaloptioner: Personaloptioner – beskattning av förmån vid in- respektive utflyttning (rättsfall, Melbi)

11

698

Process: Processuella frågor m.m. (rättsfall, Leidhammar)

6

371

– Anmälan av Eleonor Alhager, ”Rättskraft i skatteprocessen” (recension, Almgren)

7–8

525

– Ersättning i mål och ärenden om skatt (Thorslund & Tärnqvist)

9

545

Proportionalitetsprincipen: Proportionalitetsprincipen (Moëll)

11

675

Redovisningsrätt: IAS-förordningen och internationaliseringen av svensk redovisningsrätt (Bjuvberg)

1–2

26

Rapport från ett seminarium om IAS/IFRSanpassningen av svensk redovisningsrätt (Hilling & Kellgren)

1–2

53

– Replik på replik i Skattenytt nr 11 år 2003 ”Framtida utgifter – garantiåtaganden och andra förpliktelser” (debatt, Westermark)

3

152

Skadestånd: Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten? (Grefberg Nyberg, Pettersén & Remstam)

9

535

Skatteflykt: Rättshandlingars verkliga skatterättsliga innebörd – en kommentar till RÅ 2004 ref. 27 (rättsfall, Bergström)

12

771

Skatteflyktslagen: Kammarrätten i Stockholm, domar den 15 januari 2004, (7870-02, 7871-02, 7872-02 och 7873-02) Kammarrätten tillämpar skatteflyktslagen på räntebetalningar (rättsfall, Burmeister & Tivéus)

5

301

Skatterevision: Skatterevisioner av de stora koncernerna (Vikström)

5

245

Skatterättsliga principer: Tema: skatterättsliga principer – konferens i skatterätt i Båstad (Tjernberg)

11

655

Skattetillägg: Skattetilläggen och handläggningstider (Axén Linderl)

3

116

Specialbyggnad: Beskattning av inkomster från specialbyggnad (Ågren)

9

557

Speciella företag: Speciella företag (rättsfall, Melz)

6

364

Tolkning: Tolkning och tillämpning av skattelag (rättsfall, Bergström)

6

370

Tolkning: Tema: skatterättsliga principer – konferens i skatterätt i Båstad (Tjernberg)

11

655

Tolkning: Om principer vid tolkningen av skattelag (Tikka)

11

656

Tolkning: Om principer vid tolkning av skattelag (Dahlberg)

11

664

Tolkning: Om likhet inför skattelag (Påhlsson)

11

667

Tolkning: Proportionalitetsprincipen (Moëll)

11

675

Utdelningsbeskattning: Något om utdelningsbeskattning vid uttag – en analys av 2004 års plenidom (Burmeister & Tivéus)

4

207

– Varför inte beskatta utdelningar? (Wenehed)

10

628

Utomståenderegeln: Utomståenderegeln i 57 kap. IL (Magnusson)

10

610

Verksamhetsgren: Vad är en verksamhetsgren? (debatt, Virin)

4

237

Överlåtelse av verksamhet: Going concern-kravet vid överlåtelse av verksamhet i momssammanhang (Alhager)

7–8

480

Övriga indirekta skatter: Övriga indirekta skatter (rättsfall, Rabe)

6

426

– Övriga indirekta skatter (rättsfall EG-domstolen, Rabe)

6

459

Övriga juridiska personer: Övriga juridiska personer (rättsfall, Melz)

6

365

Övrigt: Skatterättsprofessorernas kongress (Mutén)

10

640

– Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv (Bergström, Norberg & Påhlsson)

12

740

– Finns det några snälla barn? – Skatteverkets respektive tomtens kontrollverksamhet (Emanuelsson Korsell)

12

760

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...