Skattenytt nr 3 2004 s. 144

Skattenytt Internationellt

I den återkommande avdelningen Skattenytt Internationellt är det allmänna syftet att spegla internationella skattenyheter. Avsikten är att i såväl kortare som längre notiser referera och analysera nyheter på det internationella skatteområdet. Det kan vara nyheter med internationell anknytning i intern svensk skatterätt och i främmande rättsordningar samt nyheter inom rättsområdena skatteavtalsrätt och EGrätt. Jag tar tacksamt emot synpunkter på både innehåll och urval (Mattias Dahlberg, Rättsvetenskapliga institutionen, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm. E-post: mattias.dahlberg@hhs.se).

Sverige

En arbetsgrupp inom Finansdepartementet har avgivit Ds 2003:65 Beskattning av livförsäkringar och EG-rätten. I utredningen föreslås förändringar av beskattningen av livförsäkringar både vad gäller avkastningsskatten och inkomstskatten. Vad gäller avkastningsskatten finns idag en skillnad i beskattning mellan livförsäkringar som meddelats utomlands och sådana som meddelats i Sverige. Det föreslås att den skattskyldighet som idag åvilar svenska försäkringsföretag flyttas till försäkringstagarna. Det blir då samma system som idag gäller för försäkringar tecknade utomlands där också försäkringstagaren är skattskyldig i Sverige. Den metod för beräkning av kapitalunderlag som idag gäller för utländska försäkringar och som är baserad på det tekniska återköpsvärdet, skall utvidgas till att också gälla sådana försäkringar som meddelats i Sverige. Vissa förändringar föreslås för beräkningen av det tekniska återköpsvärdet. Det föreslås vidare att den lägre skattesatsen om 15 procent också skall tillämpas beträffande utländska försäkringar som uppfyller vissa villkor, bland annat att försäkringen hade varit en pensionsförsäkring om den tecknats i Sverige och att den meddelats av en EES-försäkringsgivare i en verksamhet som bedrivits i Sverige enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige.

Vad gäller inkomstskatten är utredningens förslag i någon mån påverkat av EGdomstolens dom i målet C-422/01 Försäkringsaktiebolaget Skandia och Ola Ramstedt mot Riksskatteverket. EG-domstolen fann att den skattemässiga olikbehandling som företas i svensk rätt mellan en tjänstepensionsförsäkring tecknad i Sverige och en tecknad i utlandet, var oförenlig med den fria rörligheten för tjänster enligt Artikel 49. Utredningen föreslår två alternativa ändringar av svensk rätt oaktat att Regeringsrätten ännu ej dömt i det mål som föranledde det tidigare nämnda förhandsavgörandet från EG-domstolen. Slutligen föreslås det också att försäkringar som skulle ha varit pensionsförsäkringar om de hade meddelats av en EES-försäkringsgivare i en försäkringsrörelse bedriven i Sverige, skall undantas från skattskyldigheten för förmögenhetsskatt. Undantaget gäller dock bara försäkringar som meddelats i en verksamhet bedriven i Sverige enligt lagen om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige.

Europeiska unionen

Rådet antog den 22 december 2003 ett direktiv (Council Directive 2003/123/ EC) med ändringar i det gällande moder-/dotterbolagsdirektivet (Rådets Direktiv 90/435/EEG). Vad som särskilt kan noteras är att det i bilagan över de bolagsformer i medlemsstaterna som omfattas av direktivet har företagits en utökning med europabolag1 (Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag) och europeiska kooperativa föreningar2 (Rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar). Av intresse är också att den tidigare gällande tröskeln om 25 procent av kapitalet för skattefri utdelning gradvis sänks till 10 procent från den 1 januari 2009. Från början sker en sänkning till 20 procent av kapitalet och från den 1 januari 2007 blir det en sänkning till 15 procent. Den 1 januari 2009 nås således det slutliga kravet om 10 procent av kapitalet. Medlemsstaterna åläggs att ha implementerat direktivet i sin lagstiftning senast den 1 januari 2005.

Kommissionen har lämnat ett förslag till direktiv med ändringar i det gällande direktivet om beskattning av gränsöverskridande räntor och royalties (Rådets Direktiv 2003/49/EG av den 3 juni 2003 om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater). I direktivförslaget (COM(2003) 841 final) föreslår kommissionen ändring av Artikel 1 punkt 1 som anger direktivets räckvidd. Av Artikel 1 framgår att betalningar av räntor eller royalties som uppkommer i en medlemsstat skall undantas från varje form av skatt som påförs i den staten. Ett ursprungligt krav var enligt samma artikel att den som har rätt till räntan eller royaltyn är ett bolag i en annan medlemsstat, eller ett fast driftställe som är beläget i en annan medlemsstat och tillhör ett bolag i en medlemsstat. Kommissionen föreslår att det också uttryckligen skall krävas att den som har rätt till räntan eller royaltyn (”the beneficial owner”) skall vara ”...effectively subject to tax on the interest or royalty payments in that other Member State”. Med denna ändring avser kommissionen framförallt att skatteförmånen enligt direktivet inte skall komma den till del som är föremål för en särskild nationell skattelagstiftning som undantar utländska ränte- och royaltybetalningar från beskattning. Vidare föreslås att det ursprungliga direktivet skall utökas att också omfatta bland annat de nya företagsformerna europabolag och europeiska kooperativa föreningar. Kommissionen föreslår att medlemsstaterna skall åläggas att ha implementerat direktivet i sin lagstiftning senast den 31 december 2004. Det skall noteras att Finansdepartementet utarbetat en promemoria om ränta/royaltydirektivets införlivande med svensk rätt: Promemoria om undantag från skattskyldighet för vissa ersättningar i form av royalty och avgift (dnr FI2003/6617).

Mattias Dahlberg

Societas Europea (SE).

Societas Cooperativa Europea (SCE).

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...