I artikeln används det i vardagsspråk mer brukliga ordet ”moms” istället för mervärdesskatt med undantag för legala dokument.

Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet och europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Resultatuppföljning och uppdatering av prioriteringarna i strategin på mervärdesskatteområdet, KOM(2003)614.

I juni 2000 lanserade europeiska kommissionen för första gången en momsstrategi1 med ett arbetsprogram som sträckte sig över de närmaste åren. Denna strategi har nu utvärderats och nya prioriteringar har fastlagts för de kommande åren2. Under den tid som gått har det gemensamma momssystemet varit föremål för mycket stora förändringar, som kommer att följas av ytterligare reformering under de närmaste åren. Artikeln beskriver det resultat som hittills (april 2004) uppnåtts och de nya målsättningarna.

1 Bakgrund

Alltsedan det första momsdirektivet3 antogs 1967 har gemenskapen förbundit sig både juridiskt och politiskt att införa ett gemensamt momssystem för handeln mellan medlemsstaterna. Härigenom skulle man uppnå ett momssystem för den inre marknaden som i princip skulle fungera på samma sätt som inom ett och samma land.

Inför upprättandet av den gemensamma marknaden 1993 fanns ett förslag (som framlagts redan 1987) till en långtgående harmonisering baserat på ursprungsprincipen, bl.a. innehållande en tillnärmning av skattesatserna, men medlemsländerna ville inte anta ett sådant förslag utan Ekofin-rådet beslutade istället anta ett övergångssystem,4 som gjorde det möjligt att bibehålla beskattning enligt destinationsprincipen.

Ett nytt förslag5 lades fram 1996 baserat på en enda registreringsort i kombination med ett förslag till en omfördelningsmekanism baserad på makroekonomiska beräkningar. Omfördelningen var avsedd att sörja för att momsen kom den medlemsstat tillgodo i vilken konsumtionen ägde rum.

Även om tanken i 1996 års förslag var att göra en stegvis övergång till ett nytt system, till skillnad från en ”big bang” övergång i 1987 års förslag, så uppnåddes ingen acceptans för en sådan lösning, eftersom den i sig krävde en hög grad av harmonisering av beskattningsmekanismerna och en viss grad av harmonisering av skattesatserna.

Som en konsekvens av detta dödläge övervägde kommissionen på nytt den strategiska inriktningen på momsområdet.

Rådets första direktiv 67/227/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter; Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr P 071 , 14/04/1967 s. 1301–1303 Svensk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0003.

Rådets direktiv 91/680/EEG av den 16 december 1991 med tillägg till det gemensamma systemet för mervärdesskatt och med ändring av direktiv 77/388/EEG med sikte på avskaffandet av fiskala gränser; Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 376 , 31/12/1991 s. 0001–0019, Svensk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0033.

Ett gemensamt mervärdesskattesystem – ett program för den inre marknaden (KOM(96) 328 slutlig av den 22 juli 1996, ej offentliggjord).

2 Grundläggande förutsättningar för momsstrategin

Självklart skulle den gemensamma marknaden fungera bättre med ett momssystem som grundas på beskattning i ursprungsmedlemsstaten (ursprungsprincipen), dels därför att det skulle bli lättare att administrera, dels för att det skulle bli mindre mottagligt för bedrägeri eftersom det nuvarande momssystemet möjliggör storskaliga bedrägerier, framför allt s.k. karusellhandel. Mot bakgrund av medlemsländernas ställningstaganden till 1987 och 1996 års förslag var det emellertid inte realistiskt att ytterligare lägga förslag för att uppnå ursprungsprincipen även om denna fortfarande utgör gemenskapens långsiktiga målsättning.

Kommissionen ansåg det dock nödvändigt att på kort sikt förbättra den inre marknadens funktion och att därvid utforma en strategi som bygger på fyra huvudsakliga målsättningar, nämligen förenkling och modernisering av befintliga regler, en mer enhetlig tillämpning av befintliga bestämmelser och ett mer effektivt administrativt samarbete. Strategin, som lades fram år 2000,6 innebär således att man som huvudprincip bibehåller beskattning där konsumtionen äger rum (destinationsprincipen) men att man samtidigt får till stånd konkreta och absoluta förbättringar av det befintliga systemet.

Strategin byggde också på förutsättningen att de förslag som tidigare lagts till rådet måste förhandlas vidare i syfte att antas. Dessa förslag, som framför allt emanerade från SLIM-initiativet,7 hade som målsättning att förenkla och modernisera det befintliga momssystemet.

Det var främst fyra förslag som här avsågs. Förslagen om ändring i rätten till avdrag och om avskaffande av det förfarande som föreskrivs i det åttonde momsdirektivet (Kom(98)377) samt förslaget om bestämning av vilka personer som skall vara betalningsskyldiga för moms (KOM(98)660). Det tredje gällde Mervärdesskattekommitténs ställning (KOM(97)325) och förslaget om förbättring av funktionen hos systemet för ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar (KOM(98)364), indrivningsdirektivet.

Utöver dessa ”vilande” förslag innehöll strategin ett åtgärdsprogram för åren 2000-2001 som bl.a. innehöll förslag om beskattning av posttjänster, elektronisk handel (e-handel), fakturering, samt administrativt samarbete och ömsesidigt bistånd. Dessutom innehöll strategin ett dussintal förslag till möjliga ändringar inom en rad andra områden, vilka skulle kunna läggas fram i ett senare skede.

Strategi för förbättring av mervärdesskattesystemets funktion inom ramen för den inre marknaden (KOM(2000)348 slutlig.

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Förenklad lagstiftning på den inre marknaden (SLIM): ett pilotprojekt (KOM(96)204 slutlig – Se även SN Nr 3/1999 s. 108 ff.

3 Hittills genomförda delar av strategin samt pågående initiativ

Under de drygt 3 år som strategin funnits har stora förändringar skett inom EU:s momssystem. Den uppföljning som redovisas i det nya strategidokumentet visar på de framsteg som gjorts och det är en diger lista, men trots detta finns det också förslag för vilka det visat sig problematiskt att få konsensus. Skatteförslag kräver ju full enighet av alla medlemsländerna för att kunna antas (artikel 93 i fördraget).

3.1 Förenkling av momssystemet

Det var främst nämnda SLIM-projekt som kom upp med rekommendationer om att förenkla reglerna på momsområdet, eftersom det var en samsyn att bördan av regler på ett oproportionerligt sätt drabbade gemenskapens företagare. Detta resulterade i att kommissionen lade fram ett flertal förslag om förändringar i syfte att minska denna börda.

3.1.1 Borttagande av skatterepresentant

Rådet beslöt att anta ett direktiv8 om att ta bort medlemsländernas rätt att kräva en skatterepresentant för företagare som idkade gemenskapshandel i andra medlemsländer än där företagaren var etablerad. Sådan representant hade medfört stora extra kostnader inte minst för att representanten var tvungen att påta sig betalningsrisken och kravet utgjorde ett besvärligt hinder för att utveckla gemenskapshandeln.

Rådets direktiv 2000/65/EG av den 17 oktober 2000 om ändring av direktiv 77/388/EEG vad gäller bestämning av vilka personer som skall vara betalningsskyldiga för mervärdesskatt; Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 269 , 21/10/2000 s. 0044–0046.

3.1.2 Fullgörande av skattskyldigheten på elektronisk väg

I samband med att direktivet om e-handel9 antogs, infördes också möjlighet för alla skattskyldiga att fullgöra sin skattskyldighet på momsområdet genom användande av elektroniska medel. Medlemsländerna är således skyldiga att från 1 juli 2003 anordna så att de skattskyldiga kan registrera, deklarera och betala skatt på elektronisk väg. Detta är en viktig strävan mot att förenkla för de skattskyldiga att fullgöra sina åligganden samtidigt som man nyttjar modern teknik.

Rådets direktiv 2002/38/EG av den 7 maj 2002 om ändring och ändring för begränsad tid av direktiv 77/388/EEG vad gäller mervärdesskatteordningen för radio- och televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 128 , 15/05/2002 s. 0041–0044.

3.1.3 Harmonisering av fakturor och accepterande av elektronisk fakturering

Faktureringsdirektivet10 innebär att innehållet i fakturor harmoniseras, och att ytterligare krav på innehållet i fakturan inte kan krävas för att den ska vara en godkänd momsfaktura (några få undantag finns). Vidare innehåller direktivet regler om accepterande av elektroniska fakturor, selfbilling, outsourcing och lagring av fakturor. Reglerna trädde i kraft 1 januari 2004 och förväntas undanröja en rad svårigheter som idag föreligger i vissa medlemsländer avseende fakturering och speciellt elektronisk fakturering.

Rådets direktiv 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt; Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 015 , 17/01/2002 s. 0024–0028.

3.1.4 Pågående initiativ

I samband med SLIM framfördes en rad förslag om förenkling av de olika skyldigheter som finns på momsområdet. Kommissionen har inledningsvis som en uppföljning låtit utföra en studie om dessa skyldigheter och hur de ska kunna förenklas och moderniseras på gemenskapsnivå. Resultatet av denna studie har dessutom gjorts tillgänglig för synpunkter från allmänheten på kommissionens webbsida.11 Konsultationen avslutades 31 december 2003 och en sammanställning har gjorts över resultatet. Vilka konkreta initiativ denna kommer att leda till är ännu inte klart, men vissa fundamentala ändringar är redan förutskickade i de förslag som redovisas nedan.

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/consultations_en.htm

3.2 Förenkling genom tillämpning av ny teknologi

E-handelsdirektivet (se fotnot 9) som behandlar beskattningen av tjänster som tillhandahålls elektroniskt är en milstolpe i moms-lagstiftningen. För det första så återställde detta direktiv neutraliteten i beskattningen mellan EU-företag och företag i tredje land som tillhandahåller sådana tjänster. Enligt tidigare gällande regler så beskattades inte tillhandahållanden av dessa tjänster när de levererades från tredje land till EU-området, medan EU-företag beskattades för tillhandahållanden till tredje land. Nu är det således tvärtom.

En annan viktig del i beskattningslösningen av elektroniska tjänster är att leveranser till skattskyldiga företag i EU beskattas hos det mottagande företaget, som beskattar sig självt enligt den s.k. reverse-charge metoden (omvänd beskattning). Således kommer företag i tredje land endast att behöva ta ut skatt, registrera och betala denna när försäljning sker till privata kunder (slutkonsumenter) inom EU-området. Skatt tas då ut i det land där konsumtionen äger rum och efter det landets skattesats.

För att förenkla det administrativa förfarandet infördes ett speciellt förfarande som bygger på konceptet ”one-stop-shop” (en enda kontaktpunkt). Det innebär att en skattskyldig i tredje land registrerar och fullgör alla sina skyldigheter i ett enda EU-land där registrering sker och det EU-landet distribuerar eventuell skatt och uppgifter som avser tillhandahållanden i andra EU-länder. Detta förfarande kräver ett utökat administrativt samarbete mellan EU-länderna och därför antogs också en förordning12 som särskilt reglerar förfarandet. Samma schema ville dessutom europeiska parlamentet skulle införas för den speciella beskattningsordning som gäller resebyråtjänster (se vidare avsnittet ”Utvecklingen inom reseindustrin”).

Europeiska unionen är det första fiskala området i världen som har utvecklat och introducerat ett förenklat förfarande för konsumtionsbeskattning av e-handel i enlighet med de principer som överenskommits inom OECD. Det var faktiskt redan under det svenska ordförandeskapet som Sverige i rådet lade fram de principiella lösningarna för det beskattningsförfarande som nu genomförts.

Det bör emellertid noteras att e-handelsdirektivet gäller en begränsad tid, från 1 juli 2003 och tre år framöver. Noteras bör också att den förordning som tillskapades för att underlätta det administrativa förfarandet (se ovan) har betydligt mer vittgående konsekvenser, eftersom den ålägger medlemsländerna att från 1 juli 2003 göra det möjligt för de skattskyldiga att registrera, deklarera och betala moms på elektronisk väg. Det gäller således alla skattskyldiga och inte bara de som utövar e-handel.

Rådets förordning (EG) nr 792/2002 av den 7 maj 2002 om ändring för en begränsad tid av förordning (EEG) nr 218/92 om administrativt samarbete inom området för indirekt beskattning (mervärdesskatt) när det gäller ytterligare åtgärder för elektronisk handel; Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 128 , 15/05/2002 s. 0001–0003.

4 Enhetligare tillämpning av momsreglerna

4.1 Skattesatser

Beslut om skattesatser är ett mycket känsligt område och därmed det svåraste beslutsområdet. Detta hänger samman med att medlemsländerna vill ha friheten att själva bestämma och därmed kunna utnyttja detta instrument för policies på nationell nivå. Hittills har man på gemenskapsnivå nått överenskommelse om exempelvis en miniminivå på standardskattesatsen, men det är en temporär överenskommelse och den gäller nu till 31 december 2005.

Under 2000 infördes en möjlighet för medlemsländerna att under en treårsperiod (2000–2002) ha reducerade skattesatser på vissa tjänster som var arbetsintensiva.13 Detta var ett experiment som syftade till att öka sysselsättningen. I avvaktan på att utvärderingen av detta experiment skulle bli klar förlängdes ordningen till att omfatta även 2003.14 Utvärderingen15 gav vid handen att med den information som medlemsländerna kunde prestera samt med de begränsar som fanns i analysmetoderna kunde det inte med säkerhet konstateras någon positiv effekt på sysselsättningen eller minskning av den svarta ekonomin.

Emellertid har en del av de tjänstekategorier som ingick i experimentet medtagits i det nya förslag16 som lagts fram med avseende på vilka varor och tjänster som i framtiden ska ha reducerade skattesatser. Förslaget avser att rensa upp i den djungel av nationella undantag som finns ifråga om skattesatser och att göra det s.k. Annex H i sjätte momsdirektivet som den enda referenslista över varor och tjänster för vilka det går att tillämpa en annan skattesats än standardskattesatsen. Målsättningen är att förbättra funktionen av den inre marknaden och att undvika konkurrenssnedvridning. Detta direktiv är fortfarande under förhandling och tillhör ett av de mest besvärliga områdena att uppnå enighet i. För att vinna mer tid för förhandling förlängdes möjligheten att ha reducerade skattesatser på arbetsintensiva tjänster till utgången av 2005 för de nio länder som tillämpar detta. Ett förslag från kommissionen (KOM(2003)825) snabbehandlades och antogs av rådet.17

Rådets direktiv 1999/85/EG av den 22 oktober 1999 om ändring av direktiv 77/388/EEG beträffande möjlighet att på försök tillämpa en reducerad mervärdesskattesats på arbetsintensiva tjänster; Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 277 , 28/10/1999 s. 0034–0036.

Direktiv 2002/92/EG av den 3 december 2002 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förlänga möjligheten att tillåta medlemsstaterna att tillämpa reducerade mervärdesskattesatser på vissa arbetsintensiva tjänster; Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 331 , 07/12/2002 s. 0027–0027.

Rapport från Kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Försöket att tillämpa en reducerad mervärdesskattesats på vissa arbetsintensiva tjänster [SEC(2003) 622] /* KOM/2003/0309 slutlig */.

Förslag till Rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG med avseende på reducerade mervärdesskattesatser , /* KOM/2003/0397 slutlig – CNS 2003/0169 */.

Rådets direktiv 2004/15/EG av den 10 februari 2004 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förlänga möjligheten att tillåta medlemsstaterna att tillämpa reducerade mervärdesskattesatser på vissa arbetsintensiva tjänster. Europeiska gemenskapens officiella tidning nr L 052, 21/02/2004 s. 0061–0061.

4.2 Mervärdesskattekommittén

Enligt sjätte momsdirektivet ska det finnas en mervärdesskattekommitté, där tolkningsfrågor kan diskuteras. Dessa diskussioner utmynnar ofta i riktlinjer, men kommittén har inte mandat att ge dessa riktlinjer bindande verkan. Därför presenterade kommissionen 199718 ett förslag att ändra mervärdesskattekommitténs status och göra dess tolkning i vissa frågor bindande. Rådet vill emellertid inte acceptera detta eftersom det innebar en förskjutning av dess maktposition. Kommissionen har därför istället, under åberopande av artikel 202 i fördraget, föreslagit19 att tilldela rådet denna makt. Det skulle innebära att kommittén fortfarande diskuterar tolkningsfrågorna, men så snart man uppnått överenskommelse om en tolkning kan den slussas vidare till rådet i form av ett kommissionsförslag, som sedan antas enhälligt av rådet i en bindande legal text. På så vis skulle tolkningsresultaten bli mer synliga och ge större rättssäkerhet för både företagare och myndigheter.

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG om det gemensamma systemet för mervärdeskatt (Mervärdeskattekommittén) /* KOM/97/0325 slutlig – CNS 97/0186 */ ; Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 278 , 13/09/1997 s. 0006.

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG om ett gemensamt system för mervärdesskatt beträffande förfarandet för antagande av avvikelser samt tilldelning av genomförandebefogenheter, /* KOM/2003/0335 slutlig – CNS 2003/0120 */.

4.3 Eliminering av dubbelbeskattning

En annan fråga som är viktig för tillämpningen av lagstiftningen är att dubbelbeskattning förhindras. Kommissionen erhåller ofta klagomål om dubbelbeskattning och när dessa fall undersöks så kan det konstateras att berörda länders lagstiftning ofta är i överensstämmelse med det sjätte momsdirektivet, men att dubbelbeskattningen beror på olika tolkning av av en speciell situation. Detta medför att man normalt inte kan lösa det genom en överträdelseprocess mot medlemsstaterna, trots att den berörda personen eller företaget lider skada. Detta är en otillfredsställande situation och strider mot principerna för den gemensamma marknaden.

Således behövs en mekanism introduceras som löser dessa fall. Inom direkt beskattning finns en sådan mekanism i de dubbelbeskattningsavtal som baseras på OECD:s modellavtal. I fall avseende transfer pricing finns en särskild konvention, Arbitration Convention20 som föreskriver ett obligatoriskt förfarande. Kommissionen överväger vilka möjligheter som står till buds att på gemenskapsnivå genom lagstiftning införa någon form av förbättring.

90/436/EEG: Konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap – Slutakt – Gemensamma förklaringar – Ensidiga förklaringar; Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 225 , 20/08/1990 s. 0010–0024.

4.4 Rationalisering av existerande undantag

Det finns ett stort antal undantag som medgetts enligt Artikel 27 i sjätte momsdirektivet. Dessa utvärderas för närvarande och det finns många undantag som har samma motiv. I den mån dessa fortfarande är bärande så överväger kommissionen om de bör auktoriseras att gälla samtliga länder istället för att man har en mängd nationella undantag. Det finns dock undantag som är specifika för ett visst land och de bör givetvis bestå.

I samband med denna översyn kommer kommissionen också att generellt se över alla de möjligheter som ges i direktivet att avvika från det i form av över gångsregler och andra regler som ger rättighet att ha en avvikande nationell regel. Om det fortfarande finns motiv för någon sådan avvikelse bör kanske alla länder ges möjlighet att tillämpa den.

4.5 Omarbetning av det sjätte momsdirektivet

Det sjätte momsdirektivet, som tillkom 1977, har inte undergått någon officiell omarbetning, trots att direktivet berörs av ett 20-tal ändringsdirektiv. Detta medför stora praktiska tillämpningsproblem. Normalt sker en kodifiering efter ett 10-tal ändringar. Kommissionen håller sedan flera år tillbaka på med detta gigantiska arbete, som ska resultera i ett modernt momsdirektiv. Kommissionen har även låtit göra en allmän konsultation21 av ett förslag till ett kodifierat22 direktiv. Ett lagförslag till nytt momsdirektiv har framlagts i april 2004 av kommissionen (KOM/2004/246).

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/consultations/recast_6th/ recast_6th_en.htm

Officiellt används det franska uttrycket ”refonte” som benämning på denna kodifiering.

5 Modernisering

Den teknologiska utvecklingen, liksom förändringar som privatisering av offentliga verksamheter och liberaliseringssträvanden inom vissa sektorer, har medfört ett behov att revidera vissa bestämmelser i det sjätte momsdirektivet.

5.1 Liberalisering av marknaderna för gas och elektricitet

Libraliseringen av gas- och elektricitetsmarknaderna har synliggjort de problem som tillämpningen av gällande momsregler medför. Det ansågs därför nödvändigt att anpassa regelverket till en ny verklighet och för dessa produkter var det akut. Avsikten var att tillskapa klara regler för leveranser mellan aktörerna och att försäkra att platsen för beskattning överensstämmer med platsen där konsumtionen äger rum. De föreslagna reglerna, som nyligen antagits av rådet,23 medför att en återförsäljare av energi kommer att beskattas där han är etablerad, medan försäljningen till en slutkonsument beskattas där konsumtionen äger rum.

Rådets direktiv 2003/92/EG av den 7 oktober 2003 om ändring av direktiv 77/388/EEG när det gäller bestämmelserna om platsen för leverans av gas och el; Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 260 , 11/10/2003 s. 0008–0009.

5.2 Utvecklingen i reseindustrin

Förslaget till ändrade regler för resebyråer m.m.24 är avsett att modernisera dessa regler och att göra tillämpningen mer enhetlig. Som ett resultat av den kommersiella utvecklingen inom denna bransch så uppfylldes inte längre huvudprincipen för den gällande särskilda momsordningen, nämligen att momsintäkterna skulle fördelas mellan de länder där resan ägde rum och det land där resebyrån var belägen. De föreslagna reglerna har den effekten att de undanröjer detta problem och samtidigt också konkurrenssnedvridningen mellan gemenskapens företagare och tredje lands resebyråföretagare.

Som ovan nämnts begärde Europaparlamentet att ett koncept med en enda kontaktpunkt skulle införas för att förenkla tillämpningen (på samma sätt som för e-handeln). Kommissionen lade därför fram ett förslag25 härom, som behandlas parallellt med huvudförslaget ovan. Rådet har ännu inte (april 2004) antagit förslagen på grund av oenighet mellan medlemsländerna.

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG när det gäller de särskilda reglerna för resebyråer/* KOM/2002/0064 slutlig – CNS 2002/0041 */; Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 126 E , 28/05/2002 s. 0390–0392.

Ändrat förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG när det gäller de särskilda reglerna för resebyråer (framlagt av kommissionen enligt artikel 250.2 i EG-fördraget)/* KOM/ 2003/0078 slutlig – CNS 2002/0041 */.

5.3 Konkurrensen inom postsektorn

Kommissionen har också lagt fram ett förslag26 till revidering av momsreglerna för tjänster inom postsektorn som föranleds av utvecklingen inom denna sektor. När sjätte momsdirektivet tillkom på 1970 talet var postsektorn monopoliserad och i stort utan konkurrens. Idag har avregleringen inom denna sektor medfört att det uppstått konkurrenssnedvridning inom momsområdet till följd av att postsektorn fortfarande är undantagen från moms, vilket förslaget avser att undanröja, i varje fall så att konkurrensen inte störs. Rådet har ännu inte kunnat enas om detta förslag och europaparlamentet har dessutom föreslagit vissa modifikationer.

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG beträffande mervärdesskatt på tjänster som tillhandahålls inom postsektorn /* KOM/2003/0234 slutlig – CNS 2003/0091 */.

5.4 Säljkampanjer med rabattkuponger och betalningskort

Rabattkuponger som vanligtvis används i säljkampanjer har varit föremål för flera domar av EG-domstolen. Ett flertal principer kan härledas från dessa domar men eftersom säljkampanjer kan ske på många olika sätt fortsätter tillämpningen att utgöra ett problem. De oklara reglerna har också utnyttjats för att sätta upp konstgjorda konstruktioner som medför minskad skatt. Utöver detta har telefonkort, som kan betalas på olika sätt, medfört tolkningsproblem.

Dessa frågor har diskuterats med medlemsländerna vid flera tillfällen, bl.a. i Working Party 127 och ett speciellt Fiscalis-seminarium.28 Det finns ett samband mellan dessa problem och de kommer därför att bli föremål för fortsatt utredning i syfte att utmynna i ett nytt direktivförslag.

Working Party No 1 (Arbetsgrupp No 1) är en teknisk arbetsgrupp där varje medlemsland är representerat med experter på de frågor som behandlas.

Fiscalis seminar 2002 i Rotterdam (VAT problems linked to telephone cards and entrance tickets).

5.5 Övriga reformområden

Flera av de förslag som nämnts avser specifika sektorer och påverkar ett begränsat antal skattskyldiga. Emellertid pågår arbete som täcker bredare områden, såsom de momsregler som gäller för offentligrättsliga organ. Ett annat område under utredning gäller beskattningen av finansiella tjänster. Dessa två områden är mycket komplicerade, och speciellt måste, när det gäller beskattningen av offentliga organ, beaktas vilka effekterna blir av utökad beskattning samt hur subventioner och avdragsrätt påverkas. Kommissionen hade ursprungligen tänkt lägga fram ett förslag om momsreglerna för offentliga organ under 2003, men det har skjutits upp till 2004.

6 Effektivare administrativt samarbete

Administrativt samarbete avser främst det gränsöverskridande samarbetet mellan olika myndigheter inom skatteområdet, bl.a. ifråga om utbyte av information, men även mer konkret samarbete inom skattekontroll och indrivning. Under senare år har stora framsteg skett på detta område.

6.1 Ömsesidigt samarbete avseende indrivning

Rådet antog ett nytt indrivningsdirektiv,29 som är en väsentlig komponent för förbättrat samarbete för indrivning av skatteskulder och som var nödvändigt i samband med att den obligatoriska skyldigheten att ha skatteombud i samband med handel i ett annat medlemsland försvann. Detta direktiv omfattar samtliga skatter, dvs direkta och indirekta, inklusive skatt på försäkringspremier och de utvidgade reglerna trädde i kraft redan 1 juli 2003. Dessutom har tillämpningsföreskrifter30 antagits av kommissionen.

Rådets direktiv 76/308/EEG av den 15 mars 1976 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar uppkomna till följd av verksamhet som utgör en del av finansieringssystemet för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och av jordbruksavgifter och tullar samt med avseende på mervärdeskatt; Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 073 , 19/03/1976 s. 0018–0023, Svensk specialutgåva Område 2 Volym 2 s. 0066.

Kommissionens direktiv 2002/94/EG av den 9 december 2002 om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i rådets direktiv 76/308/EEG om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder; Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 337 , 13/12/2002 s. 0041–0054.

6.2 Administrativt samarbete för moms

Rådet antog31 i oktober 2003 en ny förordning om administrativt samarbete på momsområdet, som trädde i kraft 1 januari 2004. Den syftar till klarare och bindande regler för samarbetet, att bana väg för direkta kontakter mellan tjänstemän över gränserna, deltagande i gränsöverskridande skattekontroller, samt generellt en betydande utökad möjlighet att utväxla information mellan skatteadministrationerna för att bekämpa bedrägerier.

Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92; Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 264 , 2003 s. 0001.

6.3 Fiscalis-programmet

Fiscalis-programmet främjar det praktiska samarbetet mellan skatteadministrationerna och främst mellan deras tjänstemän i syfte att bekämpa bedrägerier och skatteundandraganden. Programmet erbjuder en rad aktiviteter som utnyttjande av elektroniska system för informationsutbyte, gränsöverskridande samarbete mellan administrationerna i skatteutredningar, utbytestjänstgöring, träningsseminarier, deltagande i multilaterala kontroller och specifika projekt m.m. Ett nytt program32 antogs för perioden 2003–2007.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2235/2002/EG av den 3 december 2002 om antagande av ett gemenskapsprogram för att förbättra beskattningssystemens funktion på den inre marknaden (Fiscalisprogrammet 2003–2007); Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 341 , 17/12/2002 s. 0001–0005. Se även SN 2003:3 sid. 181 ff.

6.4 Den ständiga kommittén för administrativt samarbete (SCAC)33

Kommittén har tillsammans med medlemsländerna arbetat med att utveckla riskanalys, datorstödda revisioner och åtgärder mot karusellbedrägerier. Den utarbetade bland annat ett avtal om utökat informationsutbyte avseende EG-handeln med nya transportmedel i syfte att begränsa och förhindra det fusk som förekommer inom denna handel. Avtalet34 har undertecknats av alla EU-länder utom Luxemburg och tillämpas från 27 november 2002. Den nya rådsförordningen nr 1798/2003 täcker detta informationsutbyte. En färsk rapport (KOM/2004/260) avseende användningen av administrativt samarbete i kampen mot momsbedrägerier har dessutom presenterats.

Ständiga kommittén för administrativt samarbete inrättad enligt artikel 10 i rådets förordning 218/ 92/EG.

Ej publicerat.

6.5 Översyn av VAT Information Exchange System (VIES)

VIES35 sattes upp 1993 i samband med att den gemensamma marknaden tillkom. För att klara kontrollen av handeln inom EU (som inte är momsbelagd) infördes detta kontrollsystem för att ersätta tullkontrollerna, som försvann. Kontrollsystemet var avsett för en tid av fyra år, vilket var den tid som övergångssystemet var avsett att finnas. Så blev det dock inte utan övergångssystemet (destinationsbeskattning) finns fortfarande, och därmed har kontrollsystemet VIES brister blivit mer uppenbara.

Tanken var att eventuellt utvidga detta system till att också omfatta tjänster, men i samband med konsultationen36 om beskattningsort för tjänster så fanns inget samtycke till en sådan åtgärd. Istället finns planer på att ersätta VIES med ett nytt, mer kraftfullt och flexibelt system, som även är mer användarvänligt för skatteadministrationerna. Projektet för ett VIES II är i sitt inledningsskede.

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/databases/vies_en.htm

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/consultations/ vat_supply_results_en.pdf

7 Riktlinjer för framtida arbete

De ovan beskrivna initiativen är kommissionens kortsiktiga lagstiftningsinititiativ som berör momsområdet. Det finns emellertid härutöver ett stort arbete som pågår och som bedrivs med två målsättningar för ögonen – bibehållandet av beskattning enligt destinationsprincipen och att samtidigt förenkla företagarnas skyldigheter.

7.1 Beskattning enligt destinationsprincipen

Moms är en konsumtionsskatt som ska tillfalla den stat där konsumtionen äger rum. Momssystemet har därför konstruerats så att skatten hänförs till den stat där slutkonsumtionen anses ske. I praktiken är det reglerna om beskattningsort som ska försäkra detta. Det finns emellertid begränsningar för hur denna princip kan tillämpas och den får givetvis inte medföra orimlig börda på företaget så att dess affärsverksamhet hämmas – det skulle i sig strida mot principerna för den gemensamma marknaden. Globalisering, avreglering och teknisk utveckling har emellertid förändrat de ekonomiska villkoren vad beträffar strukturen och volymen på handeln inom tjänstesektorn. Tjänster kan tillhandahållas på distans, vilket ökar problemen, och en del tillhandahållanden som tidigare var varor anses numera som tillhandahållande av tjänster.

För dessa gällde ursprungsprincipen, dvs att tillhandahållandet av tjänsterna ansågs ske där säljaren hade etablerat sig – med några få väl definierade undantag, vilken i stort fördelade skatteintäkten korrekt, men detta har snabbt förändrats. Företag som tillhandahåller tjänster väljer ofta etableringsort av skatteplane ringsskäl. En tillämpning av destinationsprincipen ger alltid neutralt resultat ifråga om skattesatser, och därmed kommer den frihet som medlemsstaterna har avseende skattesatser, inte att störa konkurrensen.

För transaktioner mellan skattskyldiga personer (B2B) kommer kommissionen att närmare utreda möjligheten att tillämpa reverse charge-metoden i ett vidare perspektiv, så att denna mekanism kommer att täcka fall där den skattskyldiga personen inte är etablerad i den stat där beskattningen ska ske. Reverse-charge medför att beskattning sker i den stat där konsumtionen sker och säljaren behöver inte åläggas några skyldigheter i denna stat, eftersom mottagaren beskattas.

Däremot för transaktioner mellan företag och slutkonsument (B2C), där kunden vanligen är en privatperson, måste säljaren enligt dagens regler ge sig tillkänna och fullgöra deklarations- och betalningsskyldighet i varje annan stat där denne utför skattepliktiga transaktioner. Genom att medlemsländerna har frihet att själva bestämma reglerna för registrering, deklaration och betalning varierar skyldigheterna starkt mellan länderna och i vissa länder är bördan administrativt mycket tung och kostsam. Detta medför givetvis att företagarna, speciellt små och medelstora företag, är mindre benägna att utnyttja den fördel som den gemensamma marknaden innebär och detta drabbar i slutändan konsumenterna som får färre valmöjligheter.

I de undersökningar som kommissionen låtit utföra anser 26 % av företagen att skyldigheterna i momssystemet utgör ett hinder på den gemensamma marknaden. Fullgörandekostnaderna på momsområdet rankas som de fjärde högsta. Därför anser kommissionen att en förändring måste ske och att en lösning är en enda kontaktpunkt (one-stop-shop), vilket hittills har begränsats till icke-EU-företagare (e-handeln), och som skulle kunna överbrygga de administrativa svårigheter som EU-företagare brottas med idag. Kommissionen understödjer en sån tanke och att systemet införs gradvis med början för de företagare som utför skattepliktiga transaktioner som skattskyldiga i ett annat medlemsland än det där de är etablerade. Det utgör ingen ökad risk i förhållande till nuläget.

Systemet med en enda kontaktpunkt vilar i stor utsträckning på datorisering för att försäkra att alla medlemsländer som berörs erhåller nödvändig information. Som tidigare nämnts har rådet i samband med att e-handelsdirektivet behandlades begärt en översyn av ett lämpligt elektroniskt system för betalning, deklaration, inbetalning och fördelning av skatteintäkterna. Kommissionen anser att det skulle vara lämpligt, istället för att begränsa det till enbart elektroniska tjänster, att utöka det till att omfatta alla transaktioner som en företagare är skattskyldig för i en annan medlemsstat. Denna utökning skulle dessutom ge bättre avkastning på de investeringar som blir nödvändiga. Diskussioner med medlemsländerna har inletts i denna fråga. Dessutom kommer en allmän konsultation att under våren 2004 publiceras på kommissionens webb-plats.37

Det kan nämnas att USA är på väg att införa ett liknande system ”Streamlined Sales Tax Plan (SSTP)”38 som är ämnat att göra det möjligt att uppbära sales tax på postorderhandel i 38 amerikanska stater när säljaren inte är etablerad i kundens stat.

Kommissionen anser vidare att det skulle vara möjligt att tillämpa en enda kontaktpunkt även om inte alla medlemsländer skulle vilja delta. Det är ett område där ”närmare samarbete” enligt den procedur som tillskapades i Nice-fördraget skulle kunna tillämpas. Kommissionen anser att målsättningen med att förenkla företagares skyldigheter utan att det påverkar medlemsländernas inkomster faller inom denna procedur, som ger de medlemsstater som så vill rätt att fortsätta i riktning mot ett fördjupat europeiskt samarbete.

Kommissionen anser vidare att ett koncept med en kontaktpunkt skulle kunna genomföras fullt ut om den kompletteras med en gränsöverskridande avdragsrätt, så att en företagare kan dra av all ingående skatt i den stat där han är etablerad och som uppkommit till följd av utgifter i andra medlemsstater. Att kombinera en enda kontaktpunkt med en sådan avdragsrätt skulle medföra en möjlighet för en företagare att helt hantera alla transaktioner med skatteadministrationen i sitt eget medlemsland.

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/consultations_en.htm

http://www.streamlinedsalestax.org/

7.2 Revidering av den särskilda ordningen för små och medelstora företag

Som en del i strävandena att förenkla momsskyldigheterna planerar kommissionen också att se över den särskilda ordning för små företag där medlemsländerna kan erbjuda skattebefrielse om företagets omsättning understiger ett specifikt gränsvärde.39 Reglerna i sjätte momsdirektivet är ganska strikta och ett antal medlemsländer vill utvidga möjligheterna. Kommissionen skulle vilja uppnå större överensstämmelse när det gäller nivån på de olika gränsvärdena, samtidigt som medlemsländerna skulle få större flexibilitet att bestämma räckvidden av ordningen.

Artikel 24 i sjätte mervärdesskattedirektivet.

7.3 Revidering av reglerna för beskattningsort

7.3.1 Beskattningort för tillhandahållande av tjänster

Av de preliminära diskussioner som hållits med medlemsländerna föreslås inledningsvis att man bör koncentrera sig på tjänster som tillhandahålls skattskyldiga personer (B2B).

Redan har en del ändringar varit nödvändiga där beskattningsorten har skiftats från tillhandahållarens etableringsort till kundens. Huvudsakligen har dessa ändringar varit avsedda att förhindra konkurrenssnedvridning för gemenskapens företagare genom att försäkra att företagare inom och utom gemenskapen behandlades lika i skattesammanhang (exempelvis för tjänster avseende telekommunikation, radio- och televisionssändningar och sådana som tillhandahålls elektroniskt).

I enlighet med denna utveckling skulle det vara rimligt att överväga att generellt skifta beskattningsort enligt ursprungsprincipen till destinationsprincipen, givetvis med vissa undantag såsom är fallet idag. Kommissionen har inlett konsultationer och ett dokument har varit publicerat på webbsidan ”Your Voice in Europe”, och som resulterade i ett stort antal svar, som visade industrins intresse för denna fråga. Ett direktiv utarbetades avseende B2B transaktioner och antogs av kommissionen i december 2003, som är under förhandling i rådet.40

Därefter kommer kommissionen att inleda en revidering av reglerna för beskattningsort avseende tjänster från företagare till slutkonsument, B2C. Den nuvarande regeln om beskattning där tillhandahållaren av tjänsten är etablerad är mycket klar för företagaren, men när tjänster kan tillhandahållas på distans finns ingen garanti för att skatten går till det land där konsumtionen äger rum, och troligen ökar detta konkurrenssnedvridningen. När rådet antog e-handelsdirektivet flaggade det för en översyn av reglerna före den 30 juni 2006 i avsikt att elektroniska tjänster skulle beskattas på konsumtionsplatsen.

Kommissionen vill utöka en sådan översyn till att avse alla tjänster till slutkonsument. Revideringen skulle ske på så sätt att den försäkrar att destinationsprincipen tillämpas mer noggrant utan att detta leder till någon ökning av företagens administrativa kostnader. Kommissionen anser att detta kan uppnås genom att använda konceptet en enda kontaktpunkt för tillhandahållanden av B2C tjänster på distans.

Detta skulle också ge tillfälle att se över reglerna för beskattning av passagerartransporter. I samband med översynen av beskattningsort kommer kommissionen också att granska vilka undantag som för närvarande finns på detta område, särskilt om de leder till konkurrensstörningar mellan olika transportmedel.

Förslag till Rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG med avseende på platsen för tillhandahållande av tjänster /*KOM/2003/0822 slutlig.

7.4 Beskattningsort för leverans av varor

När den gemensamma marknaden etablerades 1993 gjordes speciella undantag i det gemensamma momssystemet för försäljning av nya transportmedel, försäljning till icke skattskyldiga personer samt för postorderförsäljning, vilka varor vid brukande i annat EU-land beskattas enligt destinationsprincipen (om exempelvis en i Sverige bosatt person köper en ny personbil i Tyskland för brukande i Sverige, så beskattas den med svensk moms). Anledningen var att otillräckligt harmoniserade skattesatser eljest skulle snedvrida konkurrensen. Detta gäller fortfarande och kommissionen anser att för det fall dessa undantag måste bibehållas bör tillämpningen förenklas.

Kommissionens förslag om ändrad beskattningsort för varor kommer huvudsakligen att påverka försäljning till privatpersoner (B2C). Kommissionen anser att detta förslag bör inordnas i det kommande förslaget om en enda kontaktpunkt. Exempelvis är postorderförsäljning ett område där en enda kontaktpunkt skulle kunna förenkla för företagen. Innan något förslag läggs vill dock kommissionen utvärdera hur detta koncept fungerat för e-handeln.

8 Överensstämmelse med det slutliga momssystemet

Den inriktning på reformarbetet som föreslås går i motsatt riktning mot ett system baserat på ursprungsprincipen. Dock bör det klargöras att det förslag som kommissionen lade fram 1996 bygger på tanken att momssystemet ska utformas så att beskattningsorten bestäms efter vilken stat som har rätt till skatten. I ett system med en enda kontaktpunkt fungerar denna tanke, medan så inte är fallet i dagens system, där större samordning av skattesatserna i så fall blir nödvändig för att uppnå den målsättningen.

Så länge det inte finns politisk vilja att ändra till ett helt ursprungsbaserat momssystem måste alla förbättringar inriktas på att följa den grundstruktur som finns. Därför måste beskattningen ske så nära destinationsorten som möjligt (konsumenten) istället för ursprungsorten (säljaren). Ett system baserat på en enda kontaktpunkt medför att medlemsländerna fortsatt kan bibehålla en viss grad av flexibilitet avseende skattesatserna.

9 Bekämpningen av bedrägerier

Momsen är som alla skatter föremål för fusk, och i vissa länder är oron för fusket på momsområdet påtaglig och de allt större undandragna beloppen utgör därför ett stort bekymmer, särskilt vad gäller bedrägerierna avseende karusellhandel. Rådet satte upp en arbetsgrupp som i stort samtyckte till de slutsatser kommissionen framlagt i sin rapport om administrativt samarbete. Baserat på dessa slutsatser lade kommissionen fram ett förslag till nya regler om administrativt samarbete för att bekämpa bedrägerier, vilket rådet nyligen antagit (se fotnot 30).

Emellertid har flera förslag lagts fram som syftar till att stävja de grövsta bedrägerierna, men som i sig också innebär fundamentala ändringar i det grundläggande momssystemets struktur. Roten till det onda står att finna i de generellt momsbefriade varutransaktionerna mellan EU-länderna, som utnyttjas i karusellhandeln.

Det enklaste vore givetvis att skattebelägga alla transaktioner inom EU med moms. Detta föreslogs av kommissionen 1996,41 men samtidigt som kryphålen täpps till krävs en hög grad av harmonisering av skattesatserna. En annan lösning vore att ändra till ett system som baseras på att momsen på transaktioner inom EU tas ut efter mottagarlandets skattesats.

Ytterligare en möjlighet vore att inte ta ut moms på alla transaktioner som sker mellan skattskyldiga personer (B2B) inom gemenskapen. Detta har bl.a. varit föremål för diskussion i Österrike. I Tyskland har några av Länderna föreslagit ett system där reverse charge-mekanismen tillämpas mer vittomfattande, kanske ända upp till sista ledet (konsumentledet), där all moms i så fall uppbärs. Ett annat förslag är att knyta köparens avdragsrätt till tidpunkten då betalning faktiskt äger rum (ett slags kontantmetod).

Dessa förslag underminerar de grundläggande principerna för momssystemet med fraktionerade betalningar, där systemet har en viss inbyggd självkontroll och där betalningsrisken sprids på flera parter. Fördelen må vara att dessa system skulle kunna eliminera karusellbedrägerier, men samtidigt lägger de en orimlig administrativ börda på företagen, eftersom det krävs ett omfattande verifikationssystem för att fastställa köparens status, samt att all skatteuppbörd faller på detaljhandeln där nya risker för skatteundandraganden kan uppstå, eftersom mycket stora skattebelopp ska hanteras i detta led. Kommissionen är inte negativ till en förändring, men en sådan måste innebära en påtaglig förbättring för bedrägerisituationen.

Kommissionen har förordat en annan väg, som innebär att det administrativa samarbetet mellan länderna måste förbättras. Även om karusellbedrägerierna involverar stora belopp, så utgörs antalet bedragare av ett fåtal operatörer. Genom sin nya förordning om administrativt samarbete har kommissionen lagt den legala grunden för ett intensifierat samarbete. Samtidigt utvecklas ständigt metoderna för riskbedömning och bedrägeribekämpning. Organisatoriska förändringar har medfört att de flesta länder har inrättad särskilda enheter för att bekämpa karusellhandeln. Fiscalis-programmet bidrar till att öka kunskaperna på detta område.

Ett gemensamt momssystem – Ett program för den inre marknaden /* KOM/96/0328 slutlig */.

10 Slutsatser

Den momsstrategi som antogs för tre år sedan har visat sig ge nytt liv till reformarbetet av momslagstiftningen i rådet. Givetvis kommer ett bibehållande av reglerna om att tillämpa principen om enhälliga beslut på skatteområdet att fortsatt vara en utmaning eftersom medlemsstaterna, i synnerhet efter gemenskapens utvidgning i maj 2004, måste visa ännu större flexibilitet i sina förhandlingar i rådet, om fortsatt framgång ska kunna uppnås.

Kommissionen anser att beskattning enligt destinationsprincipen är den enda framkomliga vägen så länge medlemsstaterna inte vill harmonisera skattesatserna. Denna lösning medför en tung administrativ börda för företagare som vill verka i flera medlemsstater och kommissionen anser att denna börda måste lindras. Den elektroniska utvecklingen har gjort det möjligt att nu förenkla hanteringen av moms och även kontrollmöjligheterna. Fortsatt reformering inriktas därför på att de skattskyldiga endast ska ha en kontaktpunkt för moms i gemenskapen , vilket dessutom skulle möjliggöra fortsatt beskattning enligt destinationsprincipen, dvs beskattning på platsen för konsumtionen enligt konsumtionslandets skattesats. Samtidigt som medlemsländerna då behåller en viss suveränitet över skattesatserna finns förutsättningar för att den inre marknaden ska fungera smidigt.

Bo Forvass

Bo Forvass är sedan år 1996 Principal Administrator vid Europeiska kommissionens skattedirektorat i Bryssel.