A12 Övriga juridiska personer

Fullföljdskravet för stiftelse

RÅ 2003 not. 96 (fhb). Frågan gällde om avkastningen på en aktieindexobligation skulle omfattas av fullföljdskravet i 7 kap. 6 § IL för stiftelsen. SRN, vars bedömning och avgörande delades av Regeringsrätten, gjorde följande bedömning. Till avkastning som inte omfattas av fullföjdskravet räknas kapitalvinster (se RÅ 2001 ref. 17) och avgränsningen bör avse vad som är skattepliktig kapitalvinst enligt IL.

Klassificeringen av avkastningen på obligationen prövades även i ett annat förhandsbesked (RÅ 2003 ref. 48). Jag hänvisar till Persson Östermans kommentar till detta fall. Bedömningen i båda målen blev att garanterad avkastning utgjorde ränta och överskjutande del av årliga utbetalningar utgjorde annan inkomst av tillgången enligt 42 kap. 1 § första st. IL. I fullföjdshänseende innebär detta att båda dessa avkastningar omfattas av fullföljdskravet.

RSV yrkade i Regeringsrätten att all avkastning på aktieindexobligationen skulle omfattas av fullföljdskravet oavsett hur den klassificerades, dvs. även kapitalvinster. Som skäl anfördes att framväxten av nya instrument gjorde det lätt att undvika löpande avkastning och istället åstadkomma kapitalvinster. Det var oklart om avkastning i fullföljdskravet fortfarande är identiskt med vad som är löpande avkastning i inkomstskattehänseende. RSV:s uppfattning fick således inte gehör i förhandsbeskedet.

Själv har jag uttalat (SST 1998 s. 155 ff.) att avgränsningen av vilken avkastning som skall omfattas av fullföljdskravet bör följa inkomstbeskattningen. RSV:s har naturligtvis rätt i sin uppfattning av en sådan reglering öppnar stora planeringsmöjligheter. Kopplingen till inkomstbeskattningens regler ger dock en förutsebarhet som eventuellt kan vara svår att inom rimlig tid erhålla genom att istället alternativa normer utvecklas i rättspraxis. Det är vidare svårt att genom partiella ställningstaganden utveckla en regel som i grunden är rätt schablonmässig. Slutligen är det även en fråga om hur viktigt man anser det vara att hålla ribban uppe i fullföljdskravet. Normalt bör det endast vara en fråga om uppskjutande av fullföljd när en inkomst faller utanför fullföljdskravet och man kanske då lättare kan tåla visst ologiskt läckage.

Peter Melz