I den återkommande avdelningen Skattenytt Internationellt är det allmänna syftet att spegla internationella skattenyheter. Avsikten är att i såväl kortare som längre notiser referera och analysera nyheter på det internationella skatteområdet. Det kan vara nyheter med internationell anknytning i intern svensk skatterätt och i främmande rättsordningar samt nyheter inom rättsområdena skatteavtalsrätt och EG-skatterätt. Jag tar tacksamt emot synpunkter på både innehåll och urval (Mattias Dahlberg, Rättsvetenskapliga institutionen, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm. E-post: mattias.dahlberg@hhs.se).

Europeiska Unionen

Den 1 juli 2004 meddelade EG-domstolen dom i målet C-169/03 Wallentin. Generaladvokatens yttrande har behandlats i nr 5 för 2004 av Skattenytt. Målet gäller förenligheten av den svenska lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) med den fria rörligheten för arbetstagare. Wallentin var en tysk medborgare som under en sommar arbetade och uppehöll sig i Sverige. Han erhöll en svensk tjänsteinkomst om nästan 9.000 kr. Den inkomstbeskattades med 25 procent (bruttobeskattning) enligt SINK. Wallentin var i och med SINK-beskattningen inte berättigad till något grundavdrag. Wallentin ansåg att denna behandling var oförenlig med den fria rörligheten för arbetstagare. EG-domstolen har nu meddelat sin tolkning av denna grundläggande frihet. Domstolen fann att den situation som den begränsat skattskyldige Wallentin befann sig i var jämförbar med den som en obegränsat skattskyldig befann sig i och att en olikbehandling var aktuell. Av betydelse var att Wallentin inte uppbar någon betydande inkomst i den medlemsstat i vilken han var bosatt, det vill säga Tyskland.

Källa: Domstolens dom i målet C-169/03 Florian W. Wallentin mot Riksskatteverket angående tolkningen av artikel 39 i EG-fördraget.

Mattias Dahlberg