Innehåll

Skattenytt nr 1–2 2005 s. 53

Skattenytt Internationellt

I den återkommande avdelningen Skattenytt Internationellt är det allmänna syftet att spegla internationella skattenyheter. Avsikten är att i såväl kortare som längre notiser referera och analysera nyheter på det internationella skatteområdet. Det kan vara nyheter med internationell anknytning i intern svensk skatterätt och i främmande rättsordningar samt nyheter inom rättsområdena skatteavtalsrätt och EG-skatterätt. Jag tar tacksamt emot synpunkter på både innehåll och urval (Mattias Dahlberg, Uppsala universitet, Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 Uppsala eller mattias.dahlberg@jur.uu.se).

Sverige

Regeringen har till riksdagen överlämnat proposition 2004/05:27 Genomförande av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet. Ändringarna i intern svensk rätt är föranledda av ändringar i rådets direktiv 2003/123/EG av den 22 december 2003 om ändringar i 1990 års moder- och dotterbolagsdirektiv. Jag behandlar här delar av förslagen i propositionen. Det är huvudsakligen fråga om två slag av ändringar som föranleds i svensk rätt, dels utvidgas området för vilka associationer som omfattas, dels sänks innehavsvillkoret för befrielse från kupongskatt. Den 1 maj 2004 fick som bekant EU tio nya medlemsstater. Det har medfört tillägg i förteckningen över de associationsformer som omfattas av direktivet. Europabolag (SE) och europeiska kooperativa föreningar (SCE) omfattas också av direktivet. De svenska associationsformer som omfattas av ändringsdirektivet är aktiebolag, försäkringsaktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker och ömsesidiga försäkringsaktiebolag. När det gäller krav på innehavets storlek är det endast en ändring som föranleds och det gäller 4 § femte stycket kupongskattelagen (1970:624). Tidigare har det för befrielse från skattskyldighet för kupongskatt bland annat krävts att en juridisk person i en främmande stat som är medlem i EU har innehaft 25 procent eller mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget. Genom den föreslagna lagändringen sänks detta till 20 procent. Från och med år 2009 stadgar direktivet dock endast 10 procent av kapitalet, men den svenska regeringen väljer att inte göra någon förtida sänkning till denna nivå.

En särskilt intressant fråga som diskuteras i propositionen är behandlingen av utländska så kallade skattetransparenta företag. Det är möjligt att vissa utländska subjekt anses som skattesubjekt i sin hemstat, men att subjektet däremot inte uppfyller kraven för att vara en utländsk juridisk person enligt 6 kap. 8 § IL. I det lagrummet anges att med utländsk juridisk person avses en utländsk association om, enligt lagstiftningen i den stat där associationen hör hemma, (i) den kan förvärva rättigheter och åta sig skyldigheter, (ii) den kan föra talan inför domstolar och andra myndigheter, och (iii) enskilda delägare inte fritt kan förfoga över associationens förmögenhetsmassa. Regeringen kommer till slutsatsen att utdelning på andelar i företag som omfattas av direktivets tillämpningsområde, men som inte utgör en andel i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening ändå skall vara skat tefri på samma villkor som för de företag som omfattas av bilaga 24.1 till inkomstskattelagen. Ett stadgande härom föreslås bli intaget i 24 kap. 17a § IL.

I ändringsdirektivet anges också nya stadganden om att moder- och dotterbolagsdirektivet också skall avse utdelning till och från fasta driftställen i andra medlemsstater. Huruvida det ursprungliga direktivet avsåg denna situation har varit en omdebatterad fråga. För svenskt vidkommande har det dock inte varit något tvekan i detta avseende eftersom intern svensk rätt redan medger det, se 24 kap. 13 § punkt 5 och 24 kap. 14 § och 16 § IL.

Riksdagen har beslutat att anta lagändringen som trädde i kraft den 1 januari 2005 (se även utskottsbetänkandet 2004/05:SkU13).

Redaktör Mattias Dahlberg

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...