Innehåll

I den återkommande avdelningen Skattenytt Internationellt är det allmänna syftet att spegla internationella skattenyheter. Avsikten är att i såväl kortare som längre notiser referera och analysera nyheter på det internationella skatteområdet. Det kan vara nyheter med internationell anknytning i intern svensk skatterätt och i främmande rättsordningar samt nyheter inom rättsområdena skatteavtalsrätt och EG-skatterätt. Jag tar tacksamt emot synpunkter på både innehåll och urval (Mattias Dahlberg, Uppsala universitet, Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 Uppsala eller mattias.dahlberg@jur.uu.se).

IFA-kongressen i Buenos Aires

International Fiscal Association (IFA) höll sin femtionionde kongress i Buenos Aires, Argentina, den 11 till 16 september 2005. Kongressen hade omkring 1.500 deltagare, vilket vida översteg de ursprungliga beräkningarna om 900 deltagare. Självfallet var de sydamerikanska delegaterna många, men också ett fyrtiotal svenskar deltog. Som brukligt hade kongressen två huvudämnen, vilka denna gång var Source and residence: new configuration of their principles och Tax aspects of financing acquisitions. Generalrapporter och nationalrapporter finns publicerade i årets utgåva av Cahiers de Droit Fiscal International. Mattias Dahlberg respektive Margareta Leijonhufvud var svenska nationalrapportörer. Här behandlas endast ett urval av frågor som diskuterades på kongressen.

Plenidiskussionen över det första ämnet (source and residence) var enligt min mening särskilt intressant. Den leddes av professor Eric Kemmeren från Universitetet i Tilburg, Nederländerna, och gav delegaterna möjlighet att uttrycka sin uppfattning i särskilda frågor genom elektronisk omröstning. En av frågorna gällde hemvistprincipen och tillämpningen av skatteavtal. Förutsätter hemvistprincipen att en fysisk eller juridisk person har sitt centrum för sociala och ekonomiska intressen i den stat som enligt avtalet är hemvistat? Diskussionen beträffande denna fråga handlade huvudsakligen om bolag och om registrering eller verklig ledning skall vara bestämmande. En av panelisterna (Pascal Saint-Amans, Frankrike) hävdade att kriteriet verklig ledning är mer i överensstämmelse med hemvistprincipen är registreringskriteriet. En av delegaterna, Steven Shay (USA), underströk att registreringskriteriet för bolag fungerar väl i USA och att det i praktiken är ett enkelt kriterium att tillämpa. I den omröstning som följde ansåg hälften av delegaterna att hemvistprincipen verkligen förutsätter en sådan ”materiell” anknytning till en stat som angavs i frågan. Resultatet blev ungefär detsamma i de övriga frågor som delegaterna besvarade i anknytning till hemvistprincipen och källstatsprincipen. Det går nog inte komma ifrån intrycket att delegaterna vid avgivandet av röster uttryckte sympati för antingen hemvistprincipen eller källstatsprincipen, även om frågorna egentligen var mer nyanserat utformade. Dr Ian Roxan (Storbritannien) argumenterade skickligt för att stater skulle överge målet med kapitalexportneutralitet och istället övergå till att främja kapitalimportneutralitet genom ett ökat inslag av källstatsbeskattning och tillämpning av friställningsmetoden (exemption). Professor Reuven Avi-Yonah (USA) uttryckte dock försvar för kapitalexportneutralitet som mål. Framförallt underströk han svårigheterna med att definiera vilken stat som är källstat. Vidare ansåg han att det med ökad källstatsbeskattning fanns svårigheter vid tillämpningen av regler om internprissättning. Slutligen menade Avi-Yonah att ökad källstatsbeskattning skulle ge upphov till ökad skattekonkurrens.

Flera panelister uttryckte missnöje med den nuvarande definitionen av fast driftställe i OECD:s modellavtal, och här pågår ett omfattande arbete inom OECD. Beskattningen av royalties var också föremål för diskussionen. Frågan gällde om royalties endast skall beskattas i den stat där den immateriella tillgång, som ger upphov till royalties, tillverkas, eller om royalties skall beskattas i den stat där den immateriella tillgången används. Enligt artikel 12 i OECD:s modellavtal är det endast hemviststaten som beskattar royalties, men i många avtal medges också källstaten rätt att beskatta. Även här fick delegaterna möjlighet att rösta och 40 procent ansåg att beskattningen skulle äga rum i tillverkningsstaten och 60 procent att den skulle äga rum i användarstaten.

Ett annat högintressant seminarium var det återkommande IFA/OECD-seminariet vid vilket aktuella frågor vid OECD:s skatteavdelning behandlas. Panelen leddes av John F. Avery Jones (Storbritannien) och bestod av flera tjänstemän vid OECD i Paris, däribland den nyligen tillträdda chefen för avdelningen för skatteavtal och interprissättning, Mary Bennett. Först noterades att en ny version av OECD:s modellavtal publicerades den 15 juli 2005. Den huvudsakliga ändringen avser artikel 26 och utbyte av upplysningar. En avtalsslutande stat är nu skyldig att lämna upplysningar även om den staten inte själv behöver upplysningen för taxeringen i den staten. Det är inte heller möjligt att vägra att ge upplysningar på den grunden att upplysningarna innehas av en bank eller en liknande finansiell institution (”banksekretess”). Några andra förändringar avser artikel 8 om internationell sjö- och luftfart samt artikel 19 om gränsöverskridande pensionsbetalningar. I övrigt diskuterade panelen flera praktikfall avseende internationella royaltybetalningar.

Vid ett seminarium diskuterades harmonisering av skatter inom federala stater, som USA, Kanada och Schweiz, och inom organisationer som EU och Mercosur. Särskilt intressant var det att lära mer om den sydamerikanska samarbetsorganisationen Mercosur. Organisationen bildades genom ett avtal som ingicks år 1991 och består av Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay. Bolivia och Chile är knutna till organisationen men är ännu inte fullvärdiga medlemmar. Enligt avtalet skall organisationen verka för att harmonisera skattepolitiken i medlemsstaterna. Några egentliga harmoniseringsåtgärder har dock ännu inte vidtagits. För samtliga medlemsstater är mervärdesskatten den mest betydelsefulla inkomstskällan. Systemet för mervärdesskatt avviker dock kraftigt i Brasilien, vilket försvårar harmoniseringsåtgärder.

Kongressen var förenad med ett rikt utbud av utflykter. En minnesvärd kväll var konserten i operahuset Teatro Colón med musik av bland annat den argentiske kompositören Astor Piazzolla.

Docent Mattias Dahlberg är universitetslektor i skatterätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.