Denna artikel är en replik på Peter Sjögrens artikel i nr 11 av Skattenytt för år 2005.

Att Skatteverket arbetar som arbetsmarknadspolitisk företrädare är ett felaktigt påstående som måste bemötas!

Det finns inget krav på att den som vill bli egen företagare måste ansöka om F-skatt för att få bedriva näringsverksamhet, men för den som har en verksamhet som innebär att man säljer t.ex. konsulttjänster är F-skattsedel ofta en förutsättning för att få uppdrag. Av bestämmelserna i 4 kap. skattebetalningslagen (SBL) följer att det är Skatteverkets uppgift är att pröva en inkommen ansökan om F-skatt.

Enbart den omständigheten att man ansökt om F-skatt räcker i dagsläget inte för att Skatteverket ska kunna tilldela F-skattsedel utan en prövning av om den beskrivna verksamheten utgör näringsverksamhet eller inte måste göras.

I 13 kap. 1 § inkomstskattelagen anges att med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständig. Någon närmare beskrivning av vad som kännetecknar en självständigt bedriven verksamhet finns inte i lagtexten och bedömningen får därför bl. a. göras utifrån den praxis som finns på området.

När någon i en ansökan om F-skattsedel uppger sig bedriva eller ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet här i landet är Skatteverkets utgångspunkt att sökanden ska tilldelas F-skattsedel om verksamheten som sådan kan utgöra näringsverksamhet. Några mer ingående utredningar i frågan om näringsverksamhet föreligger eller inte görs normalt inte i samband med ansökningstillfället.

Den sista september 2005 fanns det sammanlagt knappt 700.000 F-skattsedelsinnehavare registrerade (fysiska och juridiska personer). Av dessa var det ca 250.000 fysiska personer som hade F-skattsedel med villkor (FA-skatt). FA-skatt tilldelas fysiska personer som förutom näringsinkomster även har tjänsteinkomster.

Hittills i år har Skatteverket fått in ca 55.000 nya ansökningar om F-skatt. Av de som ansökt om F-skatt har ca 1.600 sökanden fått avslag. Av de 1.600 beslut om avslag som Skatteverket fattat beror 470 beslut på att sökanden inte har ansetts bedriva näringsverksamhet. Avslagen på denna grund uppgår således till endast 0,8 procent av årets ansökningar om F-skatt.

I varje enskilt ärende görs en samlad bedömning av de i ansökan beskrivna omständigheterna. När det gäller personer som ska bedriva konsultverksamhet prövas frågan om verksamheten kan anses komma att bedrivas självständigt. En av de avgörande faktorerna för att en verksamhet ska anses självständig är att sökanden inte är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet. Här kan tidigare anställning hos uppdragsgivaren ha viss betydelse men den är inte avgörande för bedömningen. Givetvis är inte det ekonomiska risktagandet något som vägs in i bedömningen av om en konsult ska anses självständig då något större ekonomiskt risktagande normalt inte behövs för denna yrkeskategori.

Skatteverket arbetar hela tiden aktivt för att likforma, utveckla och förbättra hanteringen av ansökningar om F-skatt runt om i landet. Genom att koncentrera arbetet med ansökningarna om F-skatt har vi uppnått större likformighet och snabbare genomströmningshastighet. Skatteverket arbetar hela tiden för att förbättra och förenkla för företagarna och någon avsikt att göra det svårare för nystartade företagare att få F-skattsedel finns inte.

Pia Blank Thörnroos, rättslig expert vid Skatteverket.