(kumulerat register täckande åren 1990–2004 finns på SkatteNytts hemsida www.skattenytt.se)

Försäkringsavtalslagen (1927:77)

104 §

Ref. 12/04

Kommunalskattelagen (1928:370)

3 §

Ref. 39/04

Not 225/04

21 §

Ref. 129/04

22 §

Ref. 27/04

23 § anv. p. 24

Ref.113/04

23 § anv. p. 33

Not. 26/04

24 §

Ref. 10/04

Ref. 18/04

Ref. 113/04

Not. 186/04

24 § anv. p. 1

Ref. 18/04

Ref. 113/04

Ref. 143/04

Not. 186/04

24 § anv. p. 2

Ref. 142/04

28 §

Ref 4/04

Not. 15/04

29 § 1 mom.

Ref. 142/04

29 § anv. p. 6

Ref. 141/04

32 § 1 mom.

Ref. 62/04

32 § 3 c mom.

Ref. 101/04

32 § anv. p. 15

Ref. 114/04

Ref. 115/04

Ref. 116/04

Not. 192/04

33 § anv. p 6

Ref. 86/04

41 § anv. p. 4

Ref. 35/04

43 § 1 mom.

Ref. 13/04

48 § 3 mom.

Ref. 111/04

54 § f)

Ref. 126/04

54 § anv. p. 3

Ref. 126/04

Lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

15 § 2 mom.

Not. 178/04

26 §

Ref. 19/04

60 §

Ref. 19/04

Rättegångsbalken (1942:740)

26 kap. 1 §

Ref. 68/04

Lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

2 § 1 mom.

Not. 26/04

3 § 2 mom.

Ref. 43/04

Not. 26/04

3 § 3 mom.

Ref. 43/04

3 § 12 mom.

Ref. 135/04

3 § 12 b mom.

Ref. 2/04

Not. 11/04

6 § 2 mom.

Not. 79/04

7 § 4 mom.

Ref. 77/04

7 § 5 mom.

Ref. 129/04

Not. 137/04

7 § 6 mom.

Ref. 131/04

Not. 137/04

7 § 11 mom.

Ref. 126/04

25 § 11 mom.

Not. 26/04

28 §

Not. 79/04

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

2 kap. 3 § 1

Ref. 105/04

2 kap. 7 § 1

Ref. 105/04

Uppbördslagen (1953:272)

49 § 1 mom.

Ref. 58/04

49 § 2 mom.

Ref. 58/04

Taxeringslagen (1956:623)

116 c §

Not. 85/04

116 d §

Not. 8/04

Fördraget om upprättandet av den Europeiska Gemenskapen (1957)

(i dess lydelse år 2000)

Artikel 12

C-387/01

Artikel 39

C-387/01

C-169/03

Ref. 86/04

Ref. 111/04

Artikel 43

C-9/02

C-268/03

Artikel 48

C-268/03

Artikel 49

Cö219/03

Artikel 56

C-315/02

C-319/02

C-219/03

C-268/03

Artikel 56.1

C-242/03

Artikel 58

C-319/02

Artikel 58.1

C-315/02

C-242/03

Artikel 58.3

C-315/02

Artikel 90

C-387/01

C-475/01

Ärvdabalken (1958:637)

18 kap. 1 §

Not. 39/04

20 kap. 2 §

Not. 39/04

20 kap. 9 §

Ref. 19/04

20 kap. 10 §

Not. 39/04

20 kap. 11 §

Not. 19/04

Lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Not. 41/04

Lagen (1962:381) om allmän försäkring

3 kap. 2 §

Ref. 5/04

Lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

8 a §

Ref. 133/04

14 §

Ref. 30/04

15 §

Ref. 30/04

Lag (1968:430) om mervärdeskatt

2 § anv. p. 2

Ref. 36/04

Not. 116/04

8 § 3

Ref. 100/04

8 § anv. p. 5

Ref. 100/04

17 §

Ref. 112/04

Not. 99/04

Not. 196/04

64 a §

Ref. 112/04

Not. 76/04

Lag (1968:745) om dubbelbeskattningsavtal med Peru

Art. X

Not. 59/04

Art. XVII

Not. 59/04

Direktiv 69/335/EEG (fria kapitalrörelser)

C-415/02

Delgivningslagen (1970:428)

3 a §

Not. 23/04

17 §

Not. 124/04

Lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

8 §

Not. 152/04

Förvaltningsprocesslagen (1971:291)

33 §

Ref. 13/04

34 § Not. 217/04

34 a §

Not. 39/04

Not. 217/04

36 §

Not. 31/04

Not. 227/04

37 b §

Not. 24/04

Not. 86/04

Not. 100/04

Not. 108/04

Not. 112/04

Not. 123/04

Not. 161/04

Not. 166/04

Not. 228/04

44 §

Not. 22/04

Regeringsformen (1974:152)

8 kap. 2 §

Ref. 99/04

8 kap. 3 §

Ref. 99/04

Aktiebolagslagen (1975:1385)

12 kap. 7 §

Ref. 114/04

Ref. 115/04

Ref. 116/04

Not. 192/04

Bokföringslagen (1976:125)

12 §

Not. 225/04

17 §

Ref. 113/04

Direktiv 77/388/EEG (sjätte mer värdesskattedirektivet)

Art. 2

C-77/01

Art. 4

C-8/03

Art. 4.2

C-77/01

Art. 4.4

Ref. 34/04

Art. 5.7 a

C-487/01

C-7/02

Art. 5.8

C-137/02

Art. 6

C-17/01

Art. 6.3

Ref. 36/04

Not. 116/04

Art. 9.2e

C-8/03

Art. 11 A.1 a

C-144/02

C-463/02

Art. 12.3 a

Ref. 7/04

Art. 13 B a

C-308/01

Art. 13 B b

C-284/03

Art. 13 B d

C-77/01

Art. 13 B d 5

Ref. 100/04

Art. 13 B d 6

C-8/03

Art. 13 C

C-269/03

Art. 15.6

C-382/02

Art. 15.7

C-382/02

Aart. 15.9

C-382/02

Art. 17

C-17/01

C-487/01

C-7/02

C-137/02

Not. 6/04

Art. 17.1

C-152/02

Art. 17.2

Ref. 112/04

Not. 113/04

Art. 17. 2a

Ref. 65/04

Art. 18.1

C-90/02

C-152/02

Art. 18.2

C-152/02

Art. 19.2

C-77/01

Art. 22.3

C-90/02

Art. 25

C-321/02

Art. 26 a

C-320/02

Art. 26a A d

Ref. 45/04

Art. 27

C-308/01

Art. 28b E.3

C-68/03

Art. 28c A

Ref. 26/04

Art. 33

C-308/01

C-387/01

Bilaga H p 7

Not. 64/04

Lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

4 §

Ref. 68/04

21 §

Ref. 68/04

Fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

2 kap. 2 §

Ref. 64/04

2 kap. 3 §

Ref. 64/04

3 kap. 2 §

Ref. 64/04

3 kap. 4 §

Not. 137/04

Dubbelbeskattningsavtalet (1983:898) med Storbritannien och Nordirland

Artikel 15

Ref. 50/04

Direktiv 83/183/EEG

Artikel 1

C-365/02

Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

2 §

Ref. 72/04

3 §

Ref. 72/04

Förvaltningslagen (1986:223)

Ref. 19/04

3 §

Ref. 105/04

21 §

Ref. 105/04

22 a §

Ref. 99/04

Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Ref. 132/04

Lag (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut

Ref. 99/04

Not. 203/04

Lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m.

3 §

Ref. 13/04

Ref. 25/04

Ref. 51/04

Ref. 58/04

Ref. 75/04

Not. 26/04

Not. 99/04

Not. 104/04

Not. 132/04

Not. 186/04

Taxeringslagen (1990:324)

4 kap. 14 §

Ref. 105/04

4 kap. 16

Ref. 51/04

4 kap. 18 §.

Ref. 51/04

5 kap. 1 §

Ref. 11/04

Ref. 75/04

Ref. 106/04

Ref. 107/04

Ref. 144/04

Not. 25/04

Not. 78/04

Not. 98/04

Not. 102/04

Not 104/04

Not. 164/04

Not. 176/04

Not. 177/04

Not. 184/04

5 kap. 2 §

Not. 3/04

Not. 4/04

Not. 78/04

Not. 85/04

Not. 185/04

5 kap. 2 a §

Ref. 144/04

Not. 76/04

5 kap. 3 §

Not. 4/04

Not. 85/04

5 kap. 4 §

Ref. 106/04

Ref. 107/04

Not. 104/04

5 kap. 6 §

Not. 4/04

6 kap. 6 §

Ref. 63/04

Lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

2 kap. 3 §

Ref. 11/04

Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

3 §

Ref. 30/04

9 §

Ref. 84/04

10 a §

Ref. 66/04

Taxeringsförordningen (1990:1236)

9 §

Ref. 105/04

11 §

Ref. 105/04

Lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

1 §

Ref. 3/04

2 §

Ref. 3/04

Ref. 67/04

Ref. 133/04

Not. 136/04

4 §

Ref. 3/04

5 §

Ref. 3/04

8 a §

Not. 136/04

Direktiv 92/12/EEG (cirkulationsdirektivet)

Artikel 7

Not. 10/04

Direktiv 92/81/EEG

Artikel 2.2

C-240/01

Artikel 8.1 c

C-389/02

Artikel 8 a

C-292/02

Direktiv 92/83/EEG

C-475/01

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, överenskommelsen 1992

Artikel 40

E-1/04

Lag (1993:1536) om räntefördelning

2 §

Not. 186/04

Lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet

11 §

Not. 158/04

Not. 159/04

Mervärdesskattelagen (1994:200)

2 kap. 8 §

Ref. 36/04

Not. 94/04

Not. 116/04

3 kap. 4 §

Not. 175/04

3 kap. 7 §

Not. 175/04

3 kap. 9 §

Ref. 100/04

3 kap. 10 §

Not. 46/04

Not. 234/04

3 kap. 11 §

Not. 64/04

3 kap. 30 a §

Ref. 26/04

6 a kap. 2 §

Ref 34/04

7 kap. 1 §

Ref. 7/04

Not. 64/04

8 kap. 2 §

Ref. 65/04

8 kap. 3 §

Ref. 60/04

Ref. 65/04

Ref. 112/04

Not. 6/04

Not. 113/04

8 kap. 4 §

Not. 76/04

8 kap. 13 §

Not. 6/04

9 a kap. 4 §

Ref. 45/04

13 kap. 23 §

Not. 196/04

15 kap. 1 §

Ref. 65/04

15 kap. 7 §

Ref. 65/04

18 kap. 1 §

Ref. 112/04

18 kap. 3 §

Not. 76/04

Lagen (1994:775) om beräkning av kapitalunderlaget vid beskattning av ägare i fåmansföretag

Ref. 135/04

Lagen (1994:1291) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Artikel 6

Ref. 68/04

Ref. 99/04

Artikel 1 i

Ref. 68/04

första tilläggsprotokollet

Lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Not. 10/04

Dubbelbeskattningsavtalet (1994:1617) med Amerikas Förenta Stater

Artikel 3

Ref. 20/04

Artikel 4

Ref. 20/04

Artikel 13

Not. 134/04

Artikel 15

Not. 134/04

Lagen (1994:1776) om energiskatt

6 a kap. 1 §

Not. 32/04

7 kap. 1 §

Not. 32/04

Nordiska dubbelbeskattningsavtalet (1996:1512)

Artikel 10

Ref. 29/04

Rättshjälpslagen (1996:1619)

43 §

Not. 217

Lag (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt

3 §

Ref. 84/04

Not. 101/04

14 §

Ref. 137/04

Not. 101/04

Skattebetalningslagen (1997:483)

4 kap.

Ref. 25/04

4 kap. 7

Ref. 40 I/04

Ref. 40 II/04

4 kap. 8 §

Ref. 40 I/04

Ref. 40 II/04

4 kap. 9 §

Ref. 40 I/04

Ref. 40 II/04

4 kap. 10 §

Ref. 40 II/04

4 kap. 11 §

Ref. 40 I/04

Ref. 40 II/04

4 kap. 13 §

Ref. 40 I/04

Ref. 40 II/04

4 kap. 14 §

Ref. 40 I/04

Ref. 40 II/04

4 kap. 15 §

Ref. 40 II/04

4 kap. 16 §

Ref. 40 II/04

17 kap. 2 a §

Ref. 57/04

Ref. 58/04

Lagen (1998:189) om förhandsbesked i taxeringsfrågor

6 §

Not. 134/04

Not. 135/04

Not. 194/04

Not. 222/04

Inkomstskattelagen (1999:1229)

2 kap. 25 §

Ref. 140/04

Not. 197/04

3 kap. 3 §

Not. 215/04

3 kap. 7 §

Not. 215/04

6 kap. 3 §

Not. 59/04

6 kap. 4 §

Not. 59/04

6 kap. 8 §

Ref. 29/04

6 kap. 9 §

Ref. 29/04

6 kap. 10 §

Ref. 29/04

7 kap. 7 §

Not. 193/04

7 kap. 10 §

Ref. 76/04

8 kap. 5 §

Ref. 33/04

10 kap. 11 §

Ref. 35/04

Ref. 50/04

Not. 134/04

11 kap. 1 §

Ref. 83/04

11 kap. 16 §

Ref. 50/04

Not. 134/04

11 kap. 23 §

Ref. 85/04

11 kap. 45

Ref. 114/04

Ref. 115/04

Ref. 116/04

13 kap. 2 §

Not. 59/04

14 kap. 2 §

Ref. 81/04

15 kap. 1 §

Not. 187/04

16 kap. 1 §

Ref. 83/04

17 kap. 3 §

Not. 58/04

17 kap. 17 §

Ref. 71/04

17 kap. 18 §

Ref. 71/04

18 kap. 4 §

Ref. 81/04

18 kap. 13 §

Ref. 136/04

18 kap. 17 §

Ref. 136/04

18 kap. 22 §

Ref. 136/04

20 a kap.

Not. 193/04

22 kap.

Ref. 6/04

22 kap. 5 §

Ref. 93/04

22 kap. 17 §

Not. 87/04

23 kap. 2 §

Ref. 140/04

23 kap. 3 §

Ref. 42/04

23 kap. 7 §

Ref. 1/04

23 kap. 10 §

Ref. 42/04

23 kap. 11 §

Ref. 1/04

23 kap. 17 §

Ref. 1/04

Ref. 140/04

Not. 197/04

28 kap. 5 §

Ref. 127/04

28 kap. 7 §

Ref. 127/04

28 kap. 12 §

Ref. 127/04

35 kap. 2 §

Ref. 29/04

Ref. 87/04

35 kap. 3 §

Not. 122/04

39 kap. 14 §

Not. 97/04

42 kap. 1 §

Ref. 1/04

42 kap. 2 §

Ref. 1/04

43 kap. 4 §

Ref. 134/04

43 kap. 12 §

Ref. 80/04

44 kap. 8 §

Ref. 142/04

44 kap. 10 §

Not. 139/04

48 kap. 2 §

Not. 97/04

Not. 101/04

Not. 139/04

48 kap. 15 §

Ref. 134/04

Not. 139/04

49 a kap. 7 §

Ref. 137/04

57 kap. 4 §

Ref. 61/04

Not. 125/04

Not. 162/04

57 kap. 5 §

Ref. 124/04

57 kap. 8 §

Ref. 134/04

58 kap. 2 §

Ref. 28/04

Ref. 84/04

58 kap. 4 §

Ref. 28/04

Ref. 84/04

61 kap. 2 §

Ref. 83/04

Socialavgiftslag (2000:980)

2 kap. 4 §

Ref. 5/04

Ref. 88/04

Direktiv 2001/44/EG (indrivningsdirektivet)

C-338/01