(Årtalen nedan avser rättsfallskommentarshäftets år)

(EGD = EG-domstolen)

Ackord, underskottsavdrag

283/05, 305/05, 326/05

Aktiebolag, genomsyn

269/05

Alkoholskatt

– ansvar för

371/05

Anstånd, ikraftträdande av ändring

334/05

Arbetsgivaravgifter

– idrott, läkare ej undantagen

375/05

– vinstandelsstiftelse, likartade villkor

375/05

Arvs- och gåvoskatt

– arvsavstående, efter båda föräldrarnas död

355/05

– dödsbo som förmånstagare till utfallande försäkringsbelopp

356/05

Avgångsvederlag

– reservering för

284/05

Avkastningsskatt pensioner

– avräkning beräknad utländsk skatt

372/05

– gottgörelse från pensionsstiftelse

371/05

– nedsättning för utländsk försäkring

322/05

– skattesats utländsk försäkring

372/05

Avräkning av utländsk skatt

– koncernbidrag lämnat

322/05

Avvisning

– efter delgiving

344/05

– upphävd efter rättsprövning

344/05

– upphävd pga rättidigt överklagande

344/05

Betalningssäkring

– av skattetillägg

341/05

Biståndsdirektivet 77/308/EEG

– antagits korrekt av rådet

383/05

Bosättning

– väsentlig anknytning

320/05

Delgivning, förenklad

343/05

Doms innebörd

341/05

Dubbelbeskattningsavtal

– Peru, kapitalvinst

324/05

– USA, handelsbolag 303/05,

323/05

EFTA-domstolen

– fri rörlighet av kapital

401/05

Eftertaxering

– korrigeringsregeln

328/05

– uppenbart oskäligt

328/05

Elderivat, finansiellt instrument

277/05

EG-fördraget

– etableringsfrihet

de Baeck

379/05

de Lasteyrie

377/05

– fri rörlighet för arbetstagare Wallentin

379/05

– fri rörlighet för tjänster premie tjänstepensionsförsäkring

Skandia Ramstedt, RR

281/05

– fri rörlighet för varor

Grekland

383/05

– fria kapitalrörelser

de Baeck

379/05

Frankrike

382/05

Lenz

382/05

Manninen

380/05

Spanien

383/05

Weidert

382/05

Egna aktier, lönekostnad

281/05

Ekonomisk förening

– föreningsavgäld

317/05

Energiskatt

– tillverkningsprocessen

371/05

Ersättning för processkostnader

345/05, 346/05, 347/05

Etableringsfrihet EGD

exitskatter

377/05

kapitalvinst vid

andelsöverlåtelse

379/05

Ettårsregeln

– samtidigt som sexmånadersregeln

319/05

Exitskatter

377/05

Expertskatten

269/05, 320/05

F-skattsedel

– återkallelse, prövning av

340/05

Fastighetstaxering

– byggnad under uppförande

348/05

– indelning i byggnadstyper

348/05

– nedsättning av fastighetsskatt

349/05

Finansiellt instrument

– elderivat

277/05

Forskning

– periodisering av löner

286/05

Fri rörlighet för arbetstagare

– grundavdrag, Wallentin

379/05

Fri rörlighet för varor

– punktskatt på ouzo, Grekland

383/05

Fria kapitalrörelser

– aktieutdelning

Lenz

382/05

Manninen

380/05

Weidert

382/05

– kapitalvinst på aktier, Spanien

383/05

– ränta, Frankrike

382/05

Fåmansföretag

– anskaffningskostnad, alternativregeln

299/05

– anskaffingskostnad, schablonregeln

299/05

– basbeloppsregeln

292/05

– lönesummeregeln (löneunderlag)

296/05

– utköp av aktier

301/05

– utomståenderegeln

297/05

– verksam betydande omfattning

294/05, 295/05

Förbjudet lån

270/05, 272/05, 273/05, 274/05

Förhandsbesked

– undanröjt

339/05, 340/05

Förmånsbeskattning, tidning

269/05

Förmögenhetsskatt

– kapitalförsäkring som pant för direktpensionsutfästelse

351/05, 353/05

– utländsk livförsäkring skattefri

350/05

– värdepappersfond

354/05

Genomsyn

325/05

Genomsyn, aktiebolag

269/05

Handelsbolag,

– dubbelbeskattningsavtalet USA

303/05, 323/05

Ideell förening

– insamlingsverksamhet

317/05

– övergång till obegränsad skattskyldighet

291/05

Indirekt skatt på kapitalanskaffning EGD

– stämpelskatt, Belgien

385/05

Kapitalförlust, kvotering

278/05

Kapitalrörelser, fria

– kapitalvinst vid andelsöverlåtelse

379/05

Kapitalvinst

– aktier, karaktärsbyte

278/05

– aktier, omvandlingsrätt 277/05

Kommanditbolag

– aktiebolags underskott ökar ingångsvärdet

282/05, 304/05, 326/05

Koncernbidrag

– samägande

306/05

– utländsk stiftelse moderbolag

321/05

– värdeöverföring eller inte

307/05

Koncernbidragsspärren, underskott

321/05

Korrigeringsregeln

320/05

Korttidsinventarier

– koppling redovisning/ beskattning

284/05

Kvotering, kapitalförlust

278/05

Lagertillgångar

– anskaffningsvärde

290/05

Länderrisknedskrivning

322/05

Lönekostnad, egna aktier

281/05

Löneskatt pensioner

– avsättning för anställd medbestämmande inflytande gav ingen skatt

374/05

– filial utomlands 373/05

– ingen skatt om avsättningen inte avdragsgill

373/05

– kostnadsutjämningssystem 373/05

Mervärdesskatt EGD

– artikel 33, försäkringspremieskatt tillåten

396/05

– avdragsrätt, faktura måste finnas

395/05

– begagnad vara, häst 397/05

– bidrag till foder ej skattepliktigt

391/05

– bidrag, direkt samband

391/05

– båtförmedling, skatteplikt

388/05

– enkelt bolag, avdragsrätt

395/05

– faktura, krav för avdragsrätt

394/05

– fastighetsuthyrning

frivillig skattskyldighet

389/05

jämkning

393/05

undantagen

389/05

– häst är begagnad vara

397/05

– jordbruk, särskilda systemet för

397/05

– jämkning, fsatighetsuthyrning

393/05

– konsortium, EDM

386/05

– omsättningsland

SICAV-bolag

390/05

– retroaktiv tillämpning av artikel 27

392/05

– SICAV-bolag skattskyldig person

390/05

– skatteplikt, båtförmedling

388/05

– undantag för flygtrafik Cimber Air

389/05

Mervärdesskatt RR

– avdragsrätt,

anställdas datorer

365/05

börsnotering

367/05

efterskänkt hyra

367/05

felaktigt debiterad moms

365/05

kapitalanskaffningskostnader

364/05

utläggsfaktura, speditör

368/05

– begagnad vara, häst

369/05

– finansiella tjänster

359/05

– försäkringsförmedling

359/05, 361/05

– försäkringstjänst

361/05, 361/05

– huvudsaklighetsprincipen

359/05, 363/05

– kommanditbolagsdelägares tjänster utanför momsområdet

366/05

– market maker-tjänster

359/05

– momsgrupp, fackförening

368/05

– omsättningsland, bevisfrågor

361/05

– skattesats, Gula Tidningen

362/05

– social omsorg

360/05

– telefontjänster

359/05

– uttag av fastighetstjänster

357/05, 358/05

Mineraloljedirektivet 92/81/EG

– lågbeskattad diesel

400/05

– sjöfart, begravningsbyrå

400/05

– uppvärmning, Tyskland

400/05

Omprövning

– till nackdel

327/05

Omstrukturering

– underprisöverlåtelse

308/05, 309/05, 310/05, 311/05

– uppdelning av verksamhet

311/05

Option, tidpunkt för beskattning

267/05, 268/05, 323/05

Partsbehörighet

– efter konkurs

344/05

Pensionsförsäkring

– avdrag för, RR efter EGD

281/05

– kompletteringsregeln

282/05

Periodisering

– avgångsvederlag

284/05

– avsättning vinstandelsstiftelse

284/05

– löner för forskning

286/05

Personaloption, se Option

Prövningstillstånd

– rättshjälp

343/05

– tilläggsbouppteckning

343/05

Registreringsavgift bilar EGD

399/05

Resning

– allmänt

336/05

– betalningssäkring

338/05

– förhandsavgörande från EG-domstolen nekat

337/05

– ny praxis

338/05

– nya omständigheter

339/05

– ombud agerat självt

335/05

– prövningstillstånd går före

335/05

– reciprocitetsprincipen

337/05

– respitränta

338/05

– uthyrning av verksamhetslokal

337/05

Retroaktiv bolagsbildning

289/05, 290/05, 345/05

Riktad utdelning, räntefritt lån

275/05

Räkenskapsenlig avskrivning

– återgång efter uppskrivning

290/05

Ränteavdrag, schabloniserat

276/05, 319/05

Räntefritt lån, riktad utdelning

275/05, 279/05

Räntefördelning

– omvandling av skuld

287/05

Rättsprövning

– civila rättigheter

– PM från finansdepartementet

340/05

Sexmånadersregeln

– samtidigt som ettårsregeln

319/05

Skalbolag, likvida tillgångar

278/05

Skattetillägg

– anstånd

335/05

– betalningssäkring av

341/05

– en och samma fråga

333/05

– kapitalvinst onoterade aktier

334/05

– normalt tillgängligt kontrollmaterial

330/05, 331/05

– oriktig uppgift

329/05, 331/05, 332/05, 333/05

– saken i målet

331/05

– skatteverkets utredningsansvar

329/05, 330/05

– undanröjande av

332/05

– underlag för

334/05

– uppenbart oskäligt

333/05

Stiftelse

– allmännyttig

315/05

– fullföljdskravet

314/05

– verksamhetskravet

313/05

– ändamålskravet

314/05

– övergång till begränsad skattskyldighet, uttag

280/05, 316/05

Stipendium, fotbollsspelare

267/05

Underprisöverlåtelse

– eller gåva

310/05

– hela näringsverksamheten

311/05

– Sipano II

288/05, 303/05, 308/05

– utdelningsbeskattning

309/05

Underskottsavdrag, ackord

283/05, 305/05, 326/05

Utdelning

– riktad, räntefritt lån

275/05

Utländsk skatt, avräkning av

– koncernbidrag lämnat

322/05

Uttagsbeskattning

– avstående från royalty

280/05

– stiftelse blev begränsat skattskyldig

280/05

Utdelningsbeskattning

– uttag, Sipano II

288/05, 303/05, 308/05

Vinstandelsstiftelse

– periodisering av avsättning

283/05

Vite, överklagbart

340/05

Värdeminskningsavdrag

– nyttjanderätt

286/05

Värdepappersrörelse

– valutasäkring av koncernbank

285/05

Väsentlig anknytning, se Bosättning

Överklagande, för sent

342/05