I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm.

Barenfeld, Jesper, Taxation of Cross-Border Partnerships. International Bureau of Fiscal Documentation, 2005, 406 s.

I boken behandlar författaren problemställningar inom internationell juridisk dubbelbeskattning avseende gränsöverskridande handelsbolagsstrukturer. I gränsöverskridande situationer löper alltid handelsbolagsstrukturer risken att bli betraktade som ett skattesubjekt i ett land, men inte i ett annat. Författaren presenterar i boken faktorer som bidrar till denna asymmetri samt ger utifrån internationell skatterätt förslag till hur problematiken kan lösas. Boken är författarens doktorsavhandling.

Bullen, Andreas, EU, EØS og skatt – de fire friheter och direkte beskattning. Gyldendal Akademisk, 2005, 621 s.

Många norska skatteregler har visat sig vara i strid med EES-avtalet. På några områden har ändringar av lagstiftningen blivit framtvingad genom rättspraxis. Författaren ger i boken, ur norskt perspektiv, en omfattande och systematisk framställning av EG- och EFTA-domstolens avgöranden av betydelse för det direkta beskattningsområdet. En grundlig analys görs i boken av de kriterier som domstolarnas avgöranden bygger på. Analysen visar att det i avgörandena återfinns en röd tråd som kommer att få betydelse för framtiden.

Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning – en lärobok. Studentlitteratur, 2005, 338 s.

I boken förklarar författaren betydelsen av internationell skatterätt samt några av de grundläggande frågorna och principerna på området. Boken är indelad i tre huvuddelar. I den första delen, intern internationell skatterätt, behandlas hur Sverige bestämmer sin beskattningsmakt utåt. I den andra delen, skatteavtalsrätt, behandlas metoden att tillämpa skatteavtal. I den sista delen, EG-skatterätt, behandlas EG-domstolens praxis samt inom området relevanta direktiv.

Gyöng Végh, Perla (red.), OECD Model Tax Convention on Income and on Capital – Condensed version – 2005 and Key Tax Features of Member countries. International Bureau of Fiscal Documentation, 6 upplagan, 2005, 670 s.

Denna bok, i pocketformat, innehåller 2005 års officiella version av OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet samt kommentaren därtill. Framställningen kompletteras med översikter av skattesystemen i drygt 30 länder.

Heinestam, Bengt, Likvidation – Praktisk handbok för aktiebolag. Björn Lundén Information, 2005, 4 upplagan, 2005, 219 s.

Den praktiska handboken om likvidation vänder sig till alla som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med likvidation av aktiebolag. I boken förklarar författaren utförligt och med praktiska exempel bestämmelserna för likvidation och hur frivillig likvidation genomförs.

Kellgren, Jan, Kunskapsutveckling och beskattning. Norstedts Juridik, 2005, 208 s.

Boken belyser, från ett skatterättsligt perspektiv, relationen mellan kunskapsutveckling och inkomstbeskattning. Hur svenska aktiebolags utgifter för att utveckla och förvärva nya kunskaper behandlas i inkomstbeskattningen undersöks. Ett stort antal olika regler inom företagsbeskattningen analyseras, t.ex. om FoU- investeringar, koncernbeskattning, uppdrag och företagsförvärv. På området relevanta redovisningsregler (IAS/IFRS) behandlas också i boken.

Lang, Michael, m.fl. (red.) WTO and Direct Taxation. Linde Verlag, Wien, 2005, 772 s.

WTO:s regelverk är på många sätt sammanlänkat med regelverk för direkt beskattning. Detta medför många överlappningar av regler framför allt avseende dotterbolag, diskrimineringsförbud och skyldigheter enligt mest-gynnad-nationsprincipen. Boken innehåller en generalrapport på temat samt 21 nationalrapporter från flertalet EU-medlemsstater och bl.a. Colombia, Israel, Mexico och USA. Ämnet diskuterades vid en konferens i Rust, Österrike i juli 2004.

Lundén, Björn & Molin, Anna, Testamentshandboken – Hur du skriver ett testamente. Björn Lundén Information, 2005, 4 upplagan, 154 s.

Boken innehåller omfattande information om hur ett testamente upprättas. I boken görs en genomgång av hur ett testamente skall vara utformat för att det skall anses vara giltigt. Vidare redogörs bl.a. för arvsordningen och för vad som får testamenteras.

Michelsen, Aage; Askholt, Sten; Bolander, Jane & Engsig, John, Lærebog om indkomstskat. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 11 upplagan, 2005, 1269 s.

Läroboken ger en systematisk framställning av dansk inkomstskatterätt. Här behandlas grundligt såväl skattesystemets struktur, som regelverken för individ- och företagsbeskattning. En omfattande hänvisning sker till prejudikat i de respektive områdena. Boken vänder sig både till studerande och till praktiker som önskar insikt i det danska skattesystemet.

Sandström, Kjell & Svensson, Ulf, Skatteplanering – Handbok för seriös skatteplanering. Björn Lundén Information, 2005, 582 s.

Skatteplanering är en handbok som ger råd och tips om skatteplanering för dels privatpersoner, dels företag. Boken tar upp sådan skatteplanering som håller sig inom lagens råmärken, men även inom gråzonen, och varnar för oseriösa upplägg.

Svensson, Ulf, Fastighetsbeskattning – En praktisk handbok för fastighetsägare. Björn Lundén Information, 2005, 4 upplagan, 256 s.

Fastighetsbeskattning är en praktisk handbok om skatt, redovisning och juridik för fastighetsägare. I boken tas bl.a. upp reglerna om löpande beskattning, t.ex. fastighetsskatt, hyror, förmåner och avdrag samt de omfattande reglerna om kapitalvinstbeskattning och uppskov. Utförliga deklarationsexempel ingår.

Svensson, Ulf, Nya aktiebolagslagen – En utförlig genomgång. Björn Lundén Information, 2005, 2 upplagan, 224 s.

I boken ger författaren en utförlig genomgång av den nya aktiebolagslag som börjar gälla 1 januari 2006. Boken innehåller en systematisk och praktiskt inriktad genomgång av alla nyheter, t.ex. att introducerandet av kvotaktier och att kravet på avsättning till reservfonden slopas.

Westermark, Christer, Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen. Norstedts Juridik, 2005, 2 upplagan, 548 s.

Detta är den andra upplagan av Den nya bokföringslagen. I denna upplaga har utöver bokföring stort fokus lagts på revisionsområdets regelverk. Boken har omarbetats och uppdaterats med hänsyn till ändrade lagar, tillkommande branschnormer och ny praxis inom berörda områden. I boken ges även en bakgrund till hur regelsystemet har utvecklats.

Zimmer, Fredrik, Lærebog i skatterett. Universitetsforlaget, 5 upplagan, 2005, 478 s.

I denna lärobok ges en samlad och systematisk framställning av den norska inkomstskatterätten. Särskilt har tonvikt lagts på att beskriva de principiella samband som återfinns i regelverket. En omfattande analys av Høyesteretts praxis bidrar till en saklig och tillgänglig framställning av regelverket. Boken vänder sig både till studerande och till praktiker som önskar insikt i det norska skattesystemet.

Ulrika Gustafsson Myslinski

Jur. kand. Ulrika Gustafsson Myslinski är doktorand i skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm.