Författarregister

Namn & titel

Häfte

Sida

Alhager, Eleonor Förfarandemissbruk – en analys av EG-domstolens domar i målen Halifax, BUPA och University of Huddersfield (rättsfall),

5

260

– Anmälan av Lina Holmgren, ”Forest Ownership and Taxation in a Swedish Boreal Municipality Concept” (recension),

12

732

Andersson, Krister Kommentar till Sven-Olof Lodins artikel om de nya 3:12-reglerna (debatt),

5

278

Andersson, Mats Företagens fullgörandekostnader för moms,

10

594

André, Peder Förhandsbesked direkt skatt juli – december 2005,

3

87

– Förhandsbesked direkt skatt januari – juni 2006,

10

549

Barenfeld, Jesper vräkning av utländsk skatt – efterlängtade lagändringar,

7–8

419

Burmeister, Jari Nya 3:12-regler,

1–2

2

Carlsson, Stefan Investeringsfonder,

3

127

Dahlberg, Mattias EG-domstolens dom i mål C-446/03 Marks & Spencer (rättsfall),

3

142

– Review of Jesper Barenfeld, ”Taxation of Cross-Border Partnerships. Double-Tax Relief in Hybrid and Reverse Hybrid Situations” (recension),

3

153

– Review of Tomi Viitala, ”Tax Treatment of Investment Funds and Their Investors within the European Union” (recension),

12

727

– Internationellt,

3

140

– Internationellt,

4

212

– Internationellt,

7–8

453

– Internationellt,

10

588

– Internationellt,

11

651

Edvinsson, Sophie Omfördelning av ersättning vid försäljning av handelsbolag (rättsfall),

11

653

Elgebrant, Emil Utsläppshandeln och det skatterättsliga avdragsförbudet för sanktionsavgifter,

4

194

Engman, Helene Bevisfrågor och Lex Uggla (debatt),

1–2

56

von Euler, Birgitta Arbetsgivaravgifter (rättsfall),

6

361

Fall, Johan Kommentar till Sven-Olof Lodins artikel om de nya 3:12-reglerna (debatt),

5

278

Fast, Katarina ”Lex Uggla” och egendomsskyddet (debatt),

1–2

63

Grefberg Nyberg, Ulrika Kan rätten till avdrag för ingående skatt begränsas av mottagna bidrag? (rättsfall),

3

147

Grosskopf, Göran Beskattning av fåmansföretag (rättsfall),

6

306

Haapaniemi, Monica Fastighetstaxering (rättsfall),

6

335

Halápi, Mikael Är platt skatt lösningen på brant skatt? (debatt),

9

532

Hall, Mikael Fördelning av vinster till fasta driftställen

5

231

Hansson, Anna Företagens fullgörandekostnader för moms,

10

594

Hestréus, Ylva Undantag från moms vid förmedling av aktier i eget namn?,

7–8

456

Holmlund, Mats Mervärdesskatt vid förvaltning av fonder – några kommentarer till EG-domstolens avgörande i mål C-169/04 Abbey National (rättsfall),

9

513

Horvath, Alexander Exitskatten på personaloptioner strider mot EG-fördraget (debatt),

4

220

Håkansson, Ingvar Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor,

5

283

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor,

7–8

467

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor,

10

604

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor,

11

666

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor,

12

725

Höglund, Mats Är en effektivare skattekontroll nödvändig?,

12

704

Kellgren, Jan Materiella lagertillgångar – något om sambandet mellan redovisning och beskattning,

7–8

426

Kleerup, Jan Mervärdesskatt (rättsfall),

6

342

– Mervärdesskatt (rättsfall EG-domstolen),

6

371

– Aktuellt om mervärdesskatt,

9

517

– Aktuellt om mervärdesskatt,

10

591

– Aktuellt om mervärdesskatt,

11

657

– Aktuellt om mervärdesskatt,

12

720

Kleist, David Beskattning av verksamhet i enkelt bolag 9 478 Leidhammar, Börje Processuella frågor m.m. (rättsfall),

6

324

– Kan eftertaxering ske om lämnad uppgift kunnat bedömas som oriktig först efter Regeringsrättsavgörande? (debatt),

10

601

Lindberg, Lillon Exitskatten på personaloptioner strider mot EG-fördraget (debatt),

4

220

Lindencrona, Gustaf Anmälan av Mattias Dahlberg, ”Internationell beskattning – en lärobok (recension),

5

279

– Internationell skatterätt (rättsfall),

6

321

Lindgren, Niclas Kan rätten till avdrag för ingående skatt begränsas av mottagna bidrag? (rättsfall),

3

147

Lindström-Ihre, Lena Gränsöverskridande koncernbidrag efter domen i Marks & Spencer – några synpunkter på Skatteverkets tolkningar av domen (debatt),

7–8

462

Lodin, Sven-Olof 3:12-reglerna och företagsförsäljningar,

5

240

– Skattestrukturen i EU och Sverige (debatt),

5

272

Lundgren, Claes Ändringar i skatteavtalet mellan Sverige och USA,

1–2

24

Melbi, Ingrid Kommentar till Sven-Olof Lodins artikel om de nya 3:12-reglerna (debatt),

5

278

Melz, Peter Gemensamma bestämmelser för inkomstbeskattning (rättsfall),

6

293

– Övriga juridiska personer (rättsfall),

6

316

Moëll, Christina Anmälan av Mona Aldestam, ”EC State aid rules applied to taxes – An analysis of the selectivity criterion (recension),

9

538

Morgell, Nils-Bertil En kronofogdemyndighet i tiden,

11

638

Mutén, Leif Export av skattesystem. Skattepolitiska transformationsprocesser i tredje världen,

9

487

Nilsson, Annelie Gränsöverskridande koncernbidrag efter domen i Marks & Spencer – några synpunkter på Skatteverkets tolkningar av domen (debatt),

7–8

462

Nilsson, Peter Beräkning av anskaffningsvärden – idag och i framtiden,

11

626

Nilsson, Ulf Mervärdesskatt vid förvaltning av fonder – några kommentarer till EG-domstolens avgörande i mål C-169/04 Abbey National (rättsfall),

9

513

Nyquist, Kerstin Trängselskatt (debatt),

4

226

Ohlsson, Fredrik Är arv och gåvor inkomstskattepliktiga? (debatt),

11

661

Olsson, Stefan Internet och alkoholskatt,

4

183

Pelin, Lars Marks & Spencer i ett svenskt perspektiv,

7–8

441

Persson Österman, Roger Anmälan av Maria Hilling, ”Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market (recension),

1–2

76

– JK:s beslut den 4 oktober 2005 att ge skadestånd till enskild på grund av att Skatterättsnämnden tolkade EG-rätten fel,

4

205

– Fråga om beskattning av förbjudet lån (rättsfall),

4

214

– Vad är finansiellt instrument? Regeringsrättens dom den 29 december 2005 i mål nr 5100-2 (rättsfall),

4

217

– Inkomst av kapital (rättsfall),

6

296

– Anmälan av Robert Påhlsson, ”Hunden klockan tre och fjorton. Rapport från juridikens tankevärld” (recension),

11 s.675

Påhlsson, Robert Inkomst av näringsverksamhet (rättsfall),

6

299

– Skatteverkets styrsignaler – en ny blomma i regelrabatten,

7–8

401

– Om lokala skattebasers hållbarhet,

9

498

Rabe, Gunnar Inkomst av tjänst (rättsfall),

6

294

– Övriga indirekta skatter (rättsfall),

6

357

– Övriga indirekta skatter (rättsfall EG-domstolen),

6

388

– EFTA-domstolens domar (rättsfall EG-domstolen),

6

390

Remstam, Maj-Britt – Kan eftertaxering ske om lämnad uppgift kunnat bedömas som oriktig först efter Regeringsrättsavgörande? (debatt),

10

601

Renström, Staffan Nya regler för beskattning av byggnadsrörelse – förslag från 2002 års företagsskatteutredning,

1–2

37

Silfverberg, Christer Förmögenhetsskatt (rättsfall),

6

337

– Arvs- och gåvoskatt (rättsfall),

6

340

Skaaden, Magnus Mervärdesskatt – tillämpning av huvudsaklighetsprincipen,

9

521

Spirén, Henrik Praktiska konsekvenser av Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende CFC-reglerna,

4

174

Staberg, Lennart Behandlingen av engelska handelsbolagsliknande sammanslutningar från ett svenskt skatterättsligt perspektiv,

3

115

Ståhl, Kristina EG-fördraget (rättsfall EG-domstolen),

6

363

– Direktivet om indirekt skatt på kapitalanskaffning (rättsfall EG-domstolen),

6

369

– Direktivet om likabehandling av kvinnor och män (rättsfall EG-domstolen),

6

369

– Fri rörlighet för kapital mellan EU och tredje land – EG-domstolen begränsar bestämmelsernas tillämpningsområde (rättsfall),

12

714

Sundberg, Pär Mervärdesskatt vid förvaltning av fonder – några kommentarer till EG-domstolens avgörande i mål C-169/04 Abbey National (rättsfall),

9

513

Svensson, Bo Beskattning av handelsbolag (rättsfall),

6

314

Tivéus ,Ulf Följdändringar med anledning av ny aktiebolags lag m.m.,

1–2

50

Tjernberg, Mats Utomståenderegeln – hur betydande är ”betydande”? (debatt)

1–2

74

– Tolkning och tillämpning av skattelag (rättsfall),

6

322

– Anmälan av Håkan A. Andersson, ”Svenska småföretags användning av reserveringar för resultatutjämning och intern finansiering” (recension),

11

670

– Anmälan av Roland Dahlman, ”Corporate Form and International Taxation of Box Corporations” (recension),

12

736

Wenehed, Lars-Erik Praktiska konsekvenser av Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende CFC-reglerna,

4

174

Westberg, Björn Vad är Lex Uggla? – En analys av förmögenhetsbeskattningen av s.k. onoterade aktier,

1–2

12

Westermark, Christer Bokföringsmässiga grunder – en term med stort tolkningsutrymme,

5

250

Wiker, Per Oredovisat mottagande av koncernbidrag och skattetillägg – hänger logiken ihop?,

10

581

Vikström, Egon Nyheter på lagstiftningsområdet,

12

679

Wingren, Carl-Gustaf Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret 2005,

4

165

– Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2006,

11

613

Vinnitskiy, Danil.V. The emerging Russian group taxation regime 11 644 Virin, Niclas Tjugo år i Skatterättsnämnden. Några reflexioner kring rättssäkerhet och effektivitet,

10

569

Sakordsregister

Aktiebolagsrätt: Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag m.m.(Tivéus),

1–2

50

Anskaffningsvärde: Beräkning av anskaffningsvärden – idag och i framtiden(Nilsson),

11

626

Arbetsgivaravgifter: Arbetsgivaravgifter (rättsfall, von Euler),

6

361

Arvs- och gåvoskatt: Arvs- och gåvoskatt (rättsfall, Silfverberg),

6

340

Byggnadsrörelse: Nya regler för beskattning av byggnadsrörelseförslag från 2002 års företagsskatteutredning (Renström),

1–2

37

CFC-reglerna: Praktiska konsekvenser av Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende CFC-reglerna (Spirén, Wenehed),

4

174

EFTA-domstolen: EFTA-domstolens domar (rättsfall, Rabe),

6

390

Eftertaxering: Kan eftertaxering ske om lämnad uppgift kunnat bedömas som oriktig först efter Regeringsrättsavgörande? (debatt, Leidhammar, Remstam),

10

601

EG/EU: EG-domstolens dom i målet C-446/03 Marks & Spencer (rättsfall, Dahlberg),

3

142

– Internet och alkoholskatt (Olsson),

4

183

– JK:s beslut den 4 oktober 2005 att ge skadestånd till enskild på grund av att Skatterättsnämnden tolkade EG-rätten fel (Persson Österman),

4

205

– Skattestrukturen i EU och Sverige (debatt, Lodin),

5

272

– EG-fördraget (rättsfall, Ståhl),

6

363

– Direktivet om indirekt skatt på kapitalanskaffning (rättsfall, Ståhl),

6

369

– Direktivet om likabehandling av kvinnor och män (rättsfall, Ståhl),

6

369

– Mervärdesskatt (rättsfall, Kleerup),

6

371

– Övriga indirekta skatter (rättsfall, Rabe),

6

388

– Marks & Spencer i ett svenskt perspektiv (Pelin),

7–8

441

– Gränsöverskridande koncernbidrag efter domen i Marks & Spencer – några synpunkter på Skatteverkets tolkningar av domen (debatt, Lindström-Ihre, Nilsson),

7–8

462

– Fri rörlighet för kapital mellan EU och tredje land EG-domstolen begränsar bestämmelsernas tillämpningsområde(rättsfall, Ståhl),

12

714

Enkelt bolag: Beskattning av verksamhet i enkelt bolag (Kleist),

9

478

Fast driftställe: Fördelning av vinster till fasta driftställen (Hall)

5

231

Fastighetstaxering: Fastighetstaxering (rättsfall, Haapaniemi),

6

335

Finansiella instrument: Vad är finansiella instrument? Regerings rättens dom den 29 december 2005 i mål nr 5100-2 (rättsfall, Persson Österman),

4

217

Förbjudet lån: Fråga om beskattning av förbjudet lån (rättsfall, Persson Österman),

4

214

Förhandsbesked: Förhandsbesked direkt skatt juli–december 2005 (André),

3

87

– Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret 2005 (Wingren),

4

165

– Förhandsbesked direkt skatt januari – juni 2006 (André),

10

549

– Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2006 (Wingren),

11

613

Förmögenhetsbeskattning: Vad är Lex Uggla? – En analys av förmögenhetsbeskattningen av s.k. onoterade aktier (Westberg),

1–2

12

– Bevisfrågor och Lex Uggla (debatt, Engman),

1–2

56

– ”Lex Uggla” och egendomsskyddet (debatt, Fast),

1–2

63

– Förmögenhetsskatt (rättsfall, Silfverberg),

6

337

Handelsbolag: Omfördelning av ersättning vid försäljning av handelsbolag (rättsfall, Edvinsson),

11

653

Inkomstskatt: Nya 3:12-regler (Burmeister),

1–2

2

– 3:12-reglerna och företagsförsäljningar (Lodin),

5

240

– Kommentar till Sven-Olof Lodins artikel om de nya 3:12-reglerna (debatt, Andersson, Fall, Melbi),

5

278

– Gemensamma bestämmelser för inkomstbeskattning (rättsfall, Melz),

6

293

– Inkomst av tjänst (rättsfall, Rabe),

6

294

– Inkomst av kapital (rättsfall, Persson Österman),

6

296

– Inkomst av näringsverksamhet (rättsfall, Påhlsson),

6

299

– Bestämmelser om aktiebolag och ekonomiska föreningar – ingår i avsnitt:,

6

299

– Beskattning av fåmansbolag (rättsfall, Grosskopf),

6

306

– Beskattning av enskild näringsidkare – ingår i avsnitt:,

6

299

– Beskattning av handelsbolag (rättsfall, Svensson),

6

314

– Övriga juridiska personer (rättsfall, Melz),

6

316

– Tolkning och tillämpning av skattelag (rättsfall, Tjernberg),

6

322

– Processuella frågor m.m. (rättsfall, Leidhammar),

6

324

– Uppbördsfrågor, skattereduktion – ingår i avsnitt:,

6

324

– Avräkning av utländsk skatt – efterlängtade lagändringar (Barenfeld),

7–8

419

– Är platt skatt lösningen på brant skatt? (debatt, Halápi),

9

532

– Är arv och gåvor inkomstskattepliktiga? (debatt, Ohlsson),

11

661

Internationell skatterätt: Skattenytt Internationellt (Dahlberg),

3

140

– Skattenytt Internationellt (Dahlberg),

4

212

– Internationell skatterätt (rättsfall, Lindencrona),

6

321

– Skattenytt Internationellt (Dahlberg),

10

588

– Skattenytt Internationellt (Dahlberg),

11

651

Investeringsfonder: Investeringsfonder (Carlsson),

3

127

Kronofogdemyndigheten: En kronofogdemyndighet i tiden (Morgell),

11

638

Lokala skatter: Om lokala skattebasers hållbarhet (Påhlsson),

9

498

Mervärdesskatt: Kan rätten till avdrag för ingående skatt begränsas av mottagna bidrag? (rättsfall, Lindgren, Grefberg Nyberg),

3

147

– Förfarandemissbruk – en analys av EG-domstolens domar i målen Halifax, BUPA och University of Huddersfield (rättsfall, Alhager),

5

260

– Mervärdesskatt (rättsfall, Silfverberg),

6

342

– Undantag från moms vid förmedling av aktier i eget namn (Hestréus),

7–8

456

– Mervärdesskatt vid förvaltning av fonder – några kommentarer till EG-domstolens avgörande i mål C-169/04 Abbey National (rättsfall, Holmlund, Sundberg, Nilsson),

9

513

– Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup),

9

517

– Mervärdesskatt – tillämpning av huvudsaklighetsprincipen (Skaaden),

9

521

– Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup),

10

591

– Företagens fullgörandekostnader för moms (Andersson, Hansson),

10

594

– Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup),

11

657

– Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup),

12

720

Ny lagstiftning: Nyheter på lagstiftningsområdet (Vikström),

12

679

Paragrafregister: Paragrafregister 2005 års rättsfall,

6

392

Personaloptioner: Exitskatter på personaloptioner strider mot EG-fördraget – exempel på praktiska problem vid tillämpningen (debatt, Lindberg, Horvath),

4

220

Recension: Anmälan av Maria Hilling, ”Free movement and Tax Treaties in the International Market” (Persson Österman),

1–2

76

– Review of Jesper Barenfeld, ”Taxation of Cross-Border Partnerships. Double-Tax Relief in Hybrid and Reverse Hybrid Situations” (Dahlberg),

3

153

– Anmälan av Mattias Dahlberg, ”Internationell beskattning – en lärobok” (Lindencrona),

5

279

– Anmälan av Mona Aldestam, ”EC State aid rules applied to taxes – An analysis of the selectivity criterion” (Moéll),

9

538

– Anmälan av Håkan A. Andersson, ”Svenska småföretags användning av reserveringar för resultatutjämning och intern finansiering” (Tjernberg),

11

670

– Anmälan av Robert Påhlsson, ”Hunden klockan tre och fjorton. Rapport från juridikens tankevärld.” (Persson Österman),

11

675

– Review of Tomi Viitala, ”Tax treatment of Investment Funds and their Investors within the European Union” (Dahlberg),

12

727

– Anmälan av Lina Holmgren, ”Forest Ownership and Taxation in a Swedish Boreal Municipality Concept” (Alhager),

12

732

– Anmälan av Roland Dahlman, ”Corporate Form and International Taxation of Box Corporations” (Tjernberg),

12

736

Redovisningsrätt: Bokföringsmässiga grunder – en term med stort tolkningsutrymme (Westermark),

5

250

– Materiella lagertillgångar – något om sambandet mellan redovisning och beskattning (Kellgren),

7–8

426

Rysk skatterätt: The emerging russian group taxation regime(Vinnitskiy),

11

644

Rättsfallsregister: Rättsfallsregister 2005 års rättsfall,

6

396

Skatteavtal: Ändringar i skatteavtalet mellan Sverige och USA (Lundgren),

1–2

24

Skattekontroll: Är en effektivare skattekontroll nödvändig? (Höglund),

12

704

Skattetillägg: Oredovisat mottagande av koncernbidrag och skattetillägg – hänger logiken ihop? (Wiker),

10

581

Styrsignaler: Skatteverkets styrsignaler – en ny blomma i regelrabatten (Påhlsson),

7–8

401

Ställningstaganden: Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson),

5

283

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson),

7–8

467

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson),

10

604

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson),

11

666

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson),

12

725

Sökordsregister: Sökordsregister 2005 års rättsfall,

6

398

Trängselskatt: Trängselskatt (debatt, Nyquist),

4

226

Utländsk juridisk person: Behandlingen av engelska handelsbolags liknande sammanslutningar från ett svenskt skatterättsligt perspektiv (Staberg),

3

115

Utomståenderegeln: Utomståenderegeln – hur betydande är ”betydande”? (Tjernberg),

1–2

74

Utsläppsrätter: Utsläppsrättshandeln och det skatterättsliga avdragsförbudet för sanktionsavgifter (Elgebrant),

4

194

Utvecklingsländer: Export av skattesystem. Skattepolitiska transformationsprocesser i tredje världen (Mutén),

9

487

Övriga indirekta skatter: Övriga indirekta skatter (rättsfall, Rabe),

6

357

Övrigt: Tjugo år i Skatterättsnämnden. Några reflexioner kring rättssäkerhet och effektivitet (Virin),

10

569