I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm.

Holmström, Nancy, Redovisa rätt 2006 – Uppslagsbok med rekommendationer och anvisningar för löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och deklaration. Bonniers, 2006, 934 s.

Redovisa Rätt är ett praktiskt uppslagsverk. Här ges anvisningar och rekommendationer till företag om hur man skall sköta löpande bokföring, upprätta bokslut och deklarera utifrån Bokföringsnämndens, Redovisningsrådets rekommendationer och redovisningsstandarderna IAS/IFRS. Boken innehåller utförliga bokförings-, årsboksluts-, årsredovisnings- och deklarationsanvisningar.

Rabe, Gunnar & Melbi, Ingrid, Det svenska skattesystemet. Norstedts Juridik, 19 upplagan, 2005, 570 s.

I boken beskriver författarna de svenska reglerna om inkomstbeskattning uppdelat i en avdelning för individbeskattning och en för företagsbeskattning. Individbeskattningsreglerna beskrivs avseende inkomstskatteslagen tjänst och kapital samt förmögenhetsbeskattning. Avsnittet om företagsbeskattning kompletteras med en beskrivning av de olika företagsformerna. Stora ändringar har inför år 2006 genomförts i regelsystemet för fåmansföretag, vilka beskrivs utförligt i boken. Boken behandlar också ändringar i reglerna om omstruktureringar av företagsgrupper. EG-rättsliga och internationella aspekter inom skatterätten redogörs för.

Sandberg Nilsson, Anna & Westfahl, Lena, Rätt Moms 2006 – Uppslagsbok med råd och anvisningar vid både nationell och internationell handel. En handbok för alla som kommer i kontakt med moms. Bonniers, 2006, 642 s.

Rätt Moms är en uppslagsbok med ca 400 sökord som baseras på regler, lagstiftning och praxis. Det svenska systemet för mervärdesskatt är harmoniserat i enlighet med EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv. Samtliga länder i EU har ett regelverk som har anpassats efter direktivet, men fortfarande återstår nationella avvikelser. I boken ges råd och anvisningar anpassade för såväl nationell, som internationell handel med varor och tjänster.

Tjernberg, Mats, Beskattning av fåmansföretag. Thomson Fakta, 6 upplagan, 2006, 178 s.

Författaren behandlar i boken reglerna om beskattning av fåmansföretag. Med verkan från 1 januari 2006 har en rad förändringar skett i skattereglerna för fåmansföretag, detta efter flera års utredningsarbete. En betydande praxisutveckling har skett de senaste åren, vilken redogörs för. Den nyinförda schablonregeln redovisas liksom utökade möjligheter att använda sig av löneunderlag vid beräkning av utdelning och kapitalvinst. I ett eget kapitel behandlas reglerna om skattefrihet på utdelning och kapitalvinst på onoterade aktier som har slopats men som gäller övergångsvis till år 2010. Sedan stoppreglerna slopades för fem år sedan har betydelsen av reglerna avseende löneförmån och förtäckt utdelning ökat, vilket kommenteras i boken.

Ulrika Gustafsson Myslinski

Jur. kand. Ulrika Gustafsson Myslinski är doktorand i skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm.