Syftet med SkatteNytts rättsfallskommentarshäfte är att göra innehållet i rättspraxis ytterligare åtkomligt genom ämnesmässigt systematiserade kommentarer. Kommentarerna innefattar i varierande omfattning förklaringar, tolkningar och synpunkter på praxis.

Kommentarerna omfattar alla referatmål och så gott som alla notismål på skatteområdet avgjorda av Regeringsrätten under 2005. De mål som inte ens ansetts vara värda att få rangen av notismål refereras utom i undantagsfall inte i detta häfte. Som bekant finns det numera tre kategorier av mål, referatmål, notismål samt övriga mål.

Från och med rättsfallskommentarshäftet år 2001 återfinns också EG-domstolens domar i häftet. Från och med rättsfallskommentarshäftet 2005 finns även EFTA-domstolens skattedomar med.

De flesta kommentarer är av utrymmesskäl relativt kortfattade. Alla problem har därför inte kunnat analyseras uttömmande, utan ambitionen har varit att lyfta fram det centrala i varje mål.

Varje författare svarar själv för innehållet i sitt avsnitt.

Den som önskar läsa mer utförliga referat (okommenterade) hänvisas till tidigare nummer av SkatteNytt och/eller Regeringsrättens Årsbok, Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se, EG-domstolens hemsida curia.eu.int och EFTA-domstolens hemsida www.eftacourt.lu.

I rättsfallsregistret har målen sorterats in efter den paragraf som gällde vid det behandlade taxeringsåret. Kumulerade register avseende åren fr.o.m. 1990 finns på SkatteNytts hemsida www.skattenytt.se.

Författarnamn står under varje avsnittsrubrik. En fullständig författarförteckning med kort presentation finns samlad i början av häftet.

För samordningen av detta häfte svarar Gunnar Rabe.