Innehåll

Skattenytt nr 6 2006 s. 335

B Fastighetstaxering

I RÅ 2005 not. 57 behandlas frågan om riktvärdeangivelsen (nivåfaktorn för småhus och värdet för normaltomten) för kedjehus inom ett värdeområde i Malmö kommun har blivit för hög varigenom klagandenas fastighet fått ett för högt basvärde vid den allmänna fastighetstaxeringen av småhusenheter 1996.

Riktvärdeangivelsen, som beslutats av Skatteverket, är att betrakta som en icke bindande rekommendation. Referensmaterialet för det aktuella värdeområdet och underlaget för den beslutade riktvärdeangivelsen utgjordes av 35 fastighetsförsäljningar, varav två avsåg kedjehus, fyra radhus och resterande 29 försäljningar avsåg friliggande hus. Genomsnittligt B/K (basvärde/köpeskilling) för samtliga köp var 0,78. För friliggande hus var B/K 0,75, för radhus 0,90 och för kedjehus 1,02. Riktvärdeangivelsen för friliggande hus och kedjehus var densamma. För dessa två byggnadstyper sammantaget var B/K 0,78.

Klagandena menar att riktvärdeangivelsen för kedjehus skulle beräknas separat och utifrån de två försäljningar som skett av denna byggnadskategori. Detta skulle ha medfört att basvärdet för den aktuella fastigheten skulle sänkas från 740.000 till 600.000.

I ett till kammarrätten inhämtat yttrande angav Lantmäteriverket (LMV) att den beslutade riktvärdeangivelsen inte gett helt rättvisande basvärden för de småhus som klassificerats som kedjehus. LMV konstaterade att ett avvikande B/K-värde som grundar sig på endast två köp inte behöver vara ett uttryck för att nivåläggningen är felaktig, men menade samtidigt att de två provvärderingsobjekten avseende kedjehus inte tillmätts tillräckligt stor vikt vid den analys som värderingsteknikern gjort vid provvärderingen. LMV ansåg sig inte på säkra grunder kunna uttala sig om vad ”rätt” riktvärdeangivelse skulle vara, men lämnade en bedömning av en marknadsvärdenivå för kedjehus vilken indikerade en sänkning av nivåfaktorn från 4,80 till 4,20 och en sänkning av värdet för normaltomten från 225.000 till 160.000 kronor.

Skatteverket ansåg att det inte framkommit några skäl för att, med ledning av två försäljningar, frångå den rekommenderade riktvärdeangivelsen. Beslutad riktvärdeangivelse gav ett genomsnittligt B/K, avseende friliggande hus och kedjehus, för området på 0,78. Skatteverket hänvisade även till ett avgörande i Regeringsrätten, R 78 1:81, där det framgår att avvikelse från meddelad riktvärdeangivelse ”ej bör komma i fråga annat än om det klart framgår att tillämpningen av densamma leder till en väsentligt för hög eller låg taxering”.

Regeringsrätten konstaterade i sin dom att referensmaterialet vad avser friliggande hus är tillräckligt för nivåläggningen, men att underlaget för kedjehus och radhus är alltför begränsat. Regeringsrätten konstaterade vidare att det i rekommendationerna om riktvärdeangivelser vid 1996 års allmänna fastighetstaxering för Malmö kommun, med undantag för hamnområdet och vissa fritids- och koloniområden, endast förekommer ett område där kedjehus fått så låg nivåfaktor som den av LMV bedömda nivåfaktorn. Samtliga värdeområden inom Malmö kommun hade dessutom vid allmän fastighetstaxering 1996 åsatts samma riktvärdeangivelse för friliggande hus och kedjehus. Vid en samlad bedömning ansåg Regeringsrätten att det inte förelåg sådana brister i nivåläggningen att det borde föranleda en ändring av beslutad riktvärdeangivelse för området. Regeringsrätten avslog till följd av detta klagandens talan.

Av Regeringsrättens dom kan den slutsatsen dras att avgörande för rättens bedömning har varit att analyser inte enbart kan göras utifrån förutsättningar inom det aktuella värdeområdet. Jämförelser och bedömningar måste härvid även ske utifrån nivåläggning på aggregerad nivå, i det aktuella målet på kommunnivå.

Monica Haapaniemi

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...