Skattenytt nr 6 2006 s. 340

D Arvs- och gåvoskatt

1 Äganderättens övergång vid överlåtelse av bostadsrätt

2 Partssuccession

Det har nu gått mer än ett år sedan lagen om arvsskatt och gåvoskatt (AGL) upphörde att gälla. Det finns dock fortfarande ett antal oavgjorda mål i förvaltningsdomstolarna avseende skattskyldighet som inträtt före utgången av år 2004.

I detta avsnitt kommenteras kortfattat de arvs- och gåvoskattemål som Regeringsrätten har avgjort under år 2005.

1 Äganderättens övergång vid överlåtelse av bostadsrätt

I RÅ 2005 not. 15 hade säljaren av en bostadsrätt avlidit efter det att parterna ingått avtal om överlåtelse av bostadsrätten men innan tillträdesdagen. Enligt köpeavtalet skulle äganderätten övergå till köparen på tillträdesdagen. Frågan i målet var om arvsskatten skulle bestämmas med utgångspunkt i värdet av bostadsrätten eller i värdet av säljarens fordran.

I arvsskatterättslig praxis angående fastighetsöverlåtelser har köpekontraktet ansetts avgörande för äganderättens övergång. Reglerna för överlåtelse av bostadsrätt skiljer sig visserligen på vissa punkter från en fastighetsöverlåtelse. För att ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt skall bli definitivt fordras således, förutom att parterna ingått ett giltigt överlåtelseavtal, att föreningen har underrättats om överlåtelsen och att den nye ägaren upptagits som medlem i föreningen. RR ansåg dock inte att dessa skillnader borde medföra en annan bedömning än i fråga om fastighetsöverlåtelser. Det förhållandet att frågan om medlemskap i bostadsrättsföreningen var svävande jämfördes med situationen att köp var beroende av tillstånd från myndighet, vilket inte hindrat att fordran på köpeskillingen tagits upp som tillgång i dödsboet vid överlåtelse av fastighet (se NJA 1968 s. 451 II och NJA 1970 s. 290). RR ansåg vidare att man lika lite som vid en fastighetsöverlåtelse (se NJA 1995 s. 183) borde tillmäta äganderättsklausuler någon betydelse när det gäller bostadsrätter. RR ansåg därmed att fordran på köpeskillingen och inte bostadsrätten skulle tas upp som tillgång vid arvsskattens bestämmande.

Utgången ligger alltså i linje med den praxis som utvecklats i de allmänna domstolarna i arvsskattemål avseende fast egendom.

2 Partssuccession

I 13 kap. 7 § rättegångsbalken finns regler om s.k. partssuccession för det fall käranden eller svaranden överlåter det varom tvistas på annan.

I RÅ 2005 not. 56 ansåg RR att partssuccession inte kunde ske i mål om arvsskatt. En efterlevande make hade av skattemyndigheten påförts arvsskatt efter sin avlidne make. Länsrätten avslog hennes överklagande och kammarrätten beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Ett bolag överklagade beslutet till Regeringsrätten. Bolaget gjorde gällande att den efterlevande maken under åberopande av grunderna för 13 kap. 7 § rättegångsbalken genom särskild överlåtel sehandling överlåtit sin talan i målet på en juristfirma, som sedermera överlåtit sin talan på bolaget.

RR framhöll att bolaget, såvitt framgick, inte erhållit egendom efter den avlidne eller del i dödsboet och inte heller genom skattemyndighetens beslut påförts någon arvsskatt. Vid sådana förhållanden ansågs bolaget inte berättigad att för egen räkning föra talan mot beslutet (jfr RÅ 2003 not. 148). RR avvisade därför överklagandet.

Se närmare om talerätten i fråga om arvsskatt i rättsfallskommentaren till RÅ 2003 not. 148 i SN 2004 s. 402.

Christer Silfverberg

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...