Innehåll

(Årtalen nedan avser rättsfallskommentarshäftets år)

(EGD=EG-domstolen)

Kumulerat register avseende åren 1990–2005 finns på www.skattenytt.se

Aktier

– anskaffningsutgift för, optioner

298/06

Aktieägartillskott

– omvandling av

305/06

– skattefritt

301/06

Alkoholskatt, transportkontroll

358/06

Arbetsgivaravgifter RR

– premier för ansvarsförsäkring för VD och styrelse

361/06

Arvsskatt

– partssuccession

340/06

– äganderättsövergång bostadsrätt

340/06

Avkastningsskatt pensioner

– nedsättning av (EG-rätt)

359/06

Avräkning av utländsk skatt

– spärrbeloppet

321/06

Avyttring

– omvandling av preferensaktie

297/06

Bidrag, kommunalt bolag

299/06

Biståndsdirektivet Gibraltar

387/06

Cirkulationsdirektivet

– lokal skatt på alkohol

388/06

Delägarrätt

– finansiellt instrument

296/06

EFTA-domstolen

– industriskattesatsen på el

390/06

Eftertaxering

– utebliven deklaration

326/06

EG-fördraget

– etableringsfrihet

Marks & Spencer

363/06

Nadin

365/06

– fri rörlighet för arbetstagare

KOM/Danmark

365/06

– fri rörlighet för kapital

Blankaert

366/06

– fri rörlighet för tjänster

Laboratoires Fournier

367/06

– fri rörlighet för unionsmedborgare

Schempp

367/06

Elskatt

– industriskattesatsen

323/06, 357/06,

358/06, 390/06

– resning

358/06

Ersättning för processkostnader

332/06

Etableringsfrihet

– fordonsskatt

365/06

– förlustutjämning

363/06

F-skattsedel

– prövning i domstol hinder mot prövning i skattemyndighet

330/06

Fastighetstaxering

– riktvärdeangivelse

335/06

– värdeområde

335/06

Finansiellt instrument

– delägarrätt

296/06

Fri rörlighet för arbetstagare

– registreringsavgift motorfordon

365/06

Fri rörlighet för kapital

– diskriminering tillåten vid fastighetsbeskattning

366/06

Fri rörlighet för tjänster

– skattereduktion för forskning

367/06

Fri rörlighet för unionsmedborgare

– underhållsbidrag

367/06

Fåmansföretag

– basbeloppsregeln

309/06, 322/06

– kvalificerade andelar

306/06

– schablonregeln vid avyttring

311/06

– utvidgat fåmansföretagsbegrepp

310/06

Förbjudet lån

294/06

Förhandsbesked

– ansökan undanröjd

324/06, 325/06

Förmögenhetsskatt

– indirekt ägda näringsbetingade aktier

337/06

– periodiskt utbetalad lotterivinst

339/06

Förvaltningskostnad, indirekt

296/06

Ideell förening

– allmännyttig verksamhet,

förskola

317/06

spelrätter i golfklubb

316/06

– fackförbunds annonsförsäljning

319/06

– golfklubb, omvandling av

316/06

– hävdvunnen finansiering

bingoallians

318/06

hockeyspel online

319/06

Indirekt förvaltningskostnad

296/06

Indirekt skatt på kapitalanskaffning EGD

– bruttoskatt

369/06

Kapitalförsäkring

– indirekt förvaltningskostnad

296/06

Kapitalvinst

– finansiellt instrument

296/06

– omkostnadsbelopp, optioner

298/06

– omvandling av preferensaktie

297/06

– spelrätt i golfklubb

317/06

– uppskov, bosättningskravet

321/06

Kommanditbolag

– dubbla avdrag för förlust, övergångsbestämmelser

314/06

Lex specialis-principen

298/06, 315/06

Likabehandling av kvinnor och män

369/06

Mellandom

– särskild talan fick inte föras

332/06

Mervärdesskatt EGD

– avdrag

anställds kostnadsersättning

380/06

nyemission

381/06

privat fastighet i rörelse

380/06, 383/06

– bidrag, avdragsrättens påverkan

384/06

– billeasing

377/06

– biståndsdirektivet Gibraltar

387/06

– blandad verksamhet

pågående arbeten

382/06

– båtplatser

374/06

– ekonomisk verksamhet upphört?

371/06

– genomsyn

384/06

– hasardspel momsfritt

373/06

– investeringsvaror, jämkning

383/06

– jordbrukare

387/06

– jämkning av investeringsvaror

383/06

– leasing av bilar

377/06

– nyemissionskostnader

381/06

– omsättningsland,

fartyg

378/06

programvara

378/06

spelautomater

377/06

– retroaktiv lagstiftning

381/06

– sjukvård, TV

376/06

– spel momsfritt

373/06

– statligt stöd

387/06

– stöld ej momspliktig

372/06

– uttagsbeskattning vid underpris

372/06

– vinstmarginalsystemet

385/06, 386/06

– välgörenhetsorganisation

375/06

Mervärdesskatt RR

– avdragsrätt

stadigvarande bostad

353/06

– begravningsverksamhet

347/06

– fastighetsförvaltningsarvoden

342/06

– fastighetsupplåtelse, Internetcafé

346/06

– finansiella tjänster,

fondplaceringstjänst

347/06

postorderföretags låneförmedling

345/06

försäkring back-officetjänster

374/06

– gemenskapsinternt förvärv

349/06

– gruppregistering, avregistrering

354/06

– huvudsaklighetsprincipen, begravningsverksamhet

346/06

– omsättning, försäkringsverksamhet

344/06

– omsättningsland, programkanaler

348/06

– personbil, tävlingsbil

353/06

– postorderföretags låneförmedling

345/06

– skattesats,

golflektioner

350/06

skolfotokataloger

350/06

– skattetillägg vid oredovisad skatt

328/06

– skådespelare skattepliktig

351/06

– tävlingsbil personbil

353/06

– uttagsbeskattning vid underpris

343/06

– återbetalning av felaktigt debiterad

355/06

Näringsbetingade aktier

– investmentföretag

304/06

– utredningsregeln

303/06

Näringsbidrag, kommunalt bolag

299/06

Olaglig rörelse

293/06

Optioner

– anskaffningsutgift för aktier

298/06

Otillåten taleändring

329/06

Partshabilitet, bolag i konkurs

331/06

Pensionsförsäkring

– pensionsrätt i anställning

294/06

Pensionskostnader

– styrelseordförande

301/06, 322/06

– uppdragstagare

301/06

Periodisering,

– intäkt pga avtalsbrott

302/06

Permanentbostad

296/06

Preskription av skattefordran

– förlängning av preskriptionstid

333/06

Regelkonkurrens

– underskottsavdrag

298/06

Reklamskatt

– plakett skattefri

358/06

Resning

– av omprövningsbeslut

331/06

– elskatt

358/06

– instansordningen upprätthölls

331/06

– ordinär prövning hinder

331/06

– upplöst bolag, partshabilitet

331/06

Sjukvårdsverksamhet i specialbyggnad

320/06

Skattetillägg

– mervärdesskatt, oredovisad

328/06

– skatteverkets utredningsansvar

328/06

– uppenbart oskäligt

327/06

Spelrätt i golfklubb, kapitalvinst

317/06

Taleändring, otillåten

329/06

Taxeringsrevision

– undantagande av handling

326/06

Taxirörelse, olaglig

293/06

Tobaksdirektivet

– skattesats tobaksrullar

388/06

Uppdragstagare, pensionskostnader

301/06

Uttagsbeskattning

– överföring av aktier

300/06

Återställande av försutten tid

– felaktig fullföljdshänvisning

331/06

Ökade levnadskostnader

– ambulansförare

295/06

– dubbel bosättning, ensamstående med barn

294/06

Överklagande, rätt tid

333/06