I föregående nummer av denna tidskrift finns en tänkvärd artikel av Sven-Olof Lodin med titeln ”Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning”. I artikeln behandlar Lodin bl.a. kraven på legitimitet, förutsebarhet och rättssäkerhet och ger ett antal exempel på olämpliga skatter.

Ett annat exempel på en olämplig skatt är enligt min mening alternativ B i det av Finansdepartementet i juni i år publicerade förslaget till finansiering av sänkt fastighetsskatt. Enligt det alternativet skall den som tidigare fått uppskov med beskattningen av reavinst på bostad (ursprungsbostad) vid köp av ny bostad ta upp en schablonintäkt med 1,7 procent av uppskovsbeloppet. Om uppskovet har medgivits när reavinstskatten var 15 respektive 20 procent motsvarar detta en räntesats (avdragsgill ränta) på skattekrediten på 4,8 respektive 3,6 procent. Detta innebär i själva verket att staten nu, helt eller delvis, skulle kräva in skatten på gamla reavinster innan den nya bostaden (ersättningsbostaden) säljs.

Det skulle även kunna diskuteras om en förtida skatt på uppskovsbelopp är förenlig med regeringsformens förbud mot retroaktiv beskattning och den EG-rättsliga principen om berättigade förväntningar. En sådan skatt är nämligen i verkligheten en skatt på den reavinst som uppstod när ursprungsbostaden såldes och vinsten var ju (tills vidare och på preciserade villkor) skattefri enligt de regler som gällde då.

Den som tidigare har fått uppskov har givetvis och på goda grunder räknat med rätten därtill vid ett bostadsbyte och att alltså inte behöva betala någon skatt på uppskovsbeloppet förrän ersättningsbostaden säljs. Skälet för ännu gällande uppskovslag är ju att ursprungsbostaden och ersättningsbostaden ses som ett enda bostadsinnehav och att skatt på värdestegringen inte skall betalas förrän ersättningsbostaden avyttras.1

Den 24 maj 2007 i DN:s nätupplaga.

De invändningar, som kan riktas mot Finansdepartementets förslag i alternativ B, kan även riktas mot andra liknande förslag som har förts fram i debatten, bl.a. av Skatteverket. Sven-Olof Lodin propagerade i våras för ett liknande förslag i en debattartikel i Dagens Nyheter.2 Jag hoppas dock att – av de legitimitets-, förutsebarhets- och rättssäkerhetsskäl som Lodin själv diskuterat i sin artikel – inget av dessa förslag genomförs och att frågan kan lösas på annat sätt.

Jacob M. Roupe är föredragande vid Skatterättsnämnden.