Se Sture Bergström in memoriam (Mattsson, Påhlsson & Wiman), Skattenytt 2006, s. 2-3.

Det är nu tre år sedan professor Sture Bergström gick bort.1 Med detta specialnummer av Skattenytt vill tidskriften hedra minnet av Sture Bergström. Att använda Skattenytt som medel för detta har flera fördelar. För det första finns det en väl fungerande organisation, med ett brett kontaktnät, för att utarbeta minnesskriften. För det andra nås ett stort antal läsare. Att rymma minnesskriften inom ramen för ett nummer av Skattenytt medför dock att utrymmet blir litet i jämförelse med en traditionell minnesskrift. Mot denna bakgrund har vi valt att koncentrera minnesnumret till ett förhållandevis väl avgränsat ämne, som knyter an till en del av Sture Bergströms breda forskning. Valet föll på ämnet skatteflykt, som Sture Bergström behandlade redan i sin avhandling -Skatter och civilrätt (1978). Det begränsade utrymmet om ungefär 70 sidor i ett nummer av Skattenytt medför också att endast ett fåtal författare har kunnat ges möjlighet att bidra. Vår utgångspunkt har här varit att försöka spegla ämnet ur flera olika perspektiv, och att dessa perspektiv också skall reflektera Skattenytts breda läsekrets. Det är därför glädjande att i detta nummer ha bidrag från erkända ämnesexperter med bakgrund inom såväl akademin, skatteförvaltningen, domstolarna som rådgivningsbranschen.

Sist i numret finns en bibliografi över Sture Bergströms juridiska arbeten. Det är förhoppningen att den skall kunna fungera som nyckel till hans omfattande författarskap. Bibliografin har utarbetats av bibliotekarien Satu Qvarnström vid Juridiska biblioteket, Uppsala universitet.

Redaktionen