Innehåll

SkatteNytt nr 4 2007 s. 206

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm.

Broberg, Anette & Stuart Bouvin, Cecilia, Bokföring & förenklat årsbokslut. Björn Lundén Information, 2006, 377 s.

Bokföring & förenklat årsbokslut är en praktisk handbok om hur man upprättar ett förenklat årsbokslut och hur man löpande bokför alla affärshändelser. Från 1 januari 2007 ska årsbokslut göras av alla enskilda näringsidkare, varav de som har en nettoomsättning på högst tre miljoner kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut. Boken innehåller praktiska råd inför upprättandet av det förenklade årsbokslutet.

Kesti, Juhani (red.), International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), European Tax Handbook 2006. International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), 17 upplagan, 2006, 779 s.

Denna praktiska handbok på engelska innehåller beskrivning av de skatterättsliga regelverken i 44 länder och jurisdiktioner. Både regelverken för juridiska och fysiska personer beskrivs. Handboken innehåller också ett kapitel som behandlar EG-rättsliga regler som finns på området.

Lodin, Sven-Olof; Lindencrona, Gustaf; Melz, Peter & Silfverberg, Christer, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt. Studentlitteratur, 11 upplagan, 2007, del 1: 328 s, del 2: 360 s.

I denna lärobok behandlas inkomstbeskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom belysande konkreta exempel. Boken utgör huvudlärobok för utbildningen i skatterätt på jurist- och ekonomprogrammen, men den är även lämplig som kurslitteratur för vidareutbildningar. Genom sin goda struktur, omfattande redovisning av eller hänvisning till praxis samt fördjupande diskussioner av många särskilda frågor kan boken även fungera som en handbok i den praktiska yrkesutövningen efter studierna.

Lundén, Björn, Aktiebolag. Skatt Ekonomi och Juridik. Björn Lundén Information, 2007, 453 s.

Detta är en utförlig handbok som till största del vänder sig till dem som driver mindre aktiebolag. I boken tas upp civilrättsliga regler som gäller för aktiebolag, t.ex. bolagsbildning, styrelse och ökning av aktiekapital. Därefter behandlas relevanta skatteregler för t.ex. utdelning- och kapitalvinst, avdrag, moms och anställda. Boken avslutas med en genomgång av deklarationsregler.

Lundén, Björn & Svensson, Ulf, Moms. Praktisk handbok i mervärdesskatt. Björn Lundén Information, 10 upplagan, 2007, 598 s.

I denna praktiskt inriktade handledning ges såväl en generell genomgång av hur momslagstiftningen är uppbyggd, som en djupare genomgång av regler för t.ex. tjänster och fastigheter. Boken fungerar också som en uppslagsbok då den innehåller en omfattande lexikondel.

Mellqvist, Mikael & Persson, Ingemar, Fordran & Skuld. Iustus förlag, 8 upplagan, 2007, 304 s.

I denna lärobok behandlas främst skuldebrevslagen och dess tillämpning. Systematiskt genomgås regelverket som gäller vid enkla respektive löpande skuldebrev. Genom rikliga hänvisningar till förarbeten, doktrin och praxis är boken användbar som en handbok.

Ulrika Gustafsson Myslinski

Jur. kand. Ulrika Gustafsson Myslinski är doktorand i skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm.