Innehåll

Fredrik Ohlsson, Lennart Börjesson och Ulf Magnusson kritiserar i Skattenytt nr 5/2007 vår debattartikel i Dagens Industri den 15 februari 2007 där vi påtalade risken för uttagsbeskattning i de fall där en oäkta bostadsförening övergår till att klassificeras som ett privatbostadsföretag.

Ohlsson, Börjesson och Magnusson menar att uttagsbeskattning inte bör aktualiseras i dessa fall eftersom sådan beskattning endast kan förekomma när skattskyldigheten upphör helt eller delvis. Den slopade schablonbeskattningen har inte utformats som att skattskyldigheten upphör beträffande privatbostadsföretags fastighetsinkomster utan som att inkomster som är hänförliga till fastighet i Sverige inte skall tas upp.

Vi delar i stort den uppfattningen och vi anser att en uttagsbeskattning skulle vara stötande, men vi är, mot bakgrund av lagstiftningens innehåll, inte helt säkra på att en uttagsbeskattning skulle kunna undvikas, vilket ofta är ett krav från de bostadsrättsföreningar som genom egna handlingar avser att ändra skattemässig karaktär från oäkta bostadsrättsföreningar till privatbostadsföretag.

I samband med införandet av inkomstskattelagen uttalade departementschefen att skattskyldigheten reglerar när vissa skattesubjekt beskattas i annan omfattning än andra för samma inkomst och att skatteplikten reglerar fall där vissa inkomster beskattas annorlunda än andra utan hänsyn till mottagare. Skillnaden sammanfattades som att skattskyldighetens växling beror på inkomsttagaren och skattepliktens växling beror på inkomstens natur. Det framhölls att gränsdragningen mellan skattskyldighet och skatteplikt vare sig var enkel eller att den gick att tillämpa konsekvent. Det tillades att tveksamhet kunde kännas framför allt i fråga om inkomster som kan uppbäras av personer med vissa kännetecken, prop. 1999/2000:2, Del 2, sid. 49.

Den slopade schablonbeskattningen innebär att vissa skattesubjekt, privatbostadsföretag, inte beskattas för inkomst av fastighet. Bestämmelsen i 39 kap. 25 § IL har enligt vår uppfattning fått ett innehåll och en karaktär som egentligen innebär en reglering av skattskyldigheten, men den har utformats som en skattepliktsregel.

En jämförelse med utebliven uttagsbeskattning när skattefrihet infördes för näringsbetingade andelar känns inte särskilt relevant beträffande frågan om eventuell uttagsbeskattning när en oäkta bostadsrättsförening genom aktiva handlingar blir ett privatbostadsföretag.

Vår ambition med att väcka frågan om uttagsbeskattning var att få ett klarläggande av rättsläget så att medlemmarna i de aktuella bostadsrättsföreningarna in bara bör utan skall kunna sova gott om natten. Skatterättsnämnden prövar nu några ansökningar om förhandsbesked som tar upp frågan om uttagsbeskattning när en oäkta bostadsrättsförening övergår till ett privatbostadsföretag. Därmed får vi detta klarläggande.

Hans Tegnander bedriver egen verksamhet genom Skattejuristen Hans Tegnander HB och Ulla Werkell är verksam som skattejurist hos Fastighetsägarna Sverige.