Skatteverket gör löpande ställningstaganden i olika skatterättsliga frågor. Syftet med dem är att uppnå en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Ställningstagandena uttrycker verkets uppfattning om vad som bör gälla vid tolkningen av en specifik bestämmelse. Internt på Skatteverket kallas de styrsignaler och de anger hur en viss fråga ska hanteras inom verket. Har den skattskyldige eller skattedomstolarna en annan uppfattning i en fråga behöver ställningstagandet givetvis inte följas av dem.

Nedan redovisas en sammanställning av ställningstaganden i frågor rörande främst inkomstbeskattning och mervärdesskatt. Även ställningstaganden i övriga skatteslag m.m. kommer att redovisas, då under rubriken ”Övrigt”. De fullständiga ställningstagandena finns på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se) under fliken Rättsinformation/Skatteverkets ställningstaganden, där även alla äldre ställningstaganden finns publicerade. De publiceras löpande under året och från 2007 publiceras ställningstagandena löpande i datumordning. Publiceringen på webben sker för att ge allmän kännedom om dem.

Inom parantes nedan anges datum och diarienummer hos Skatteverket för respektive ställningstagande. Samtliga nya ställningstaganden anges, i vissa fall lämnas dock endast uppgift om att en viss fråga behandlats samt dess identifikationsuppgifter.

1 Inkomstskatt

1.1 Näringsverksamhet

Fordran på återbetalning av mervärdesskatt och hanteringen vid inkomsttaxeringen

Skatteverket anser att en fordran hänförlig till mervärdesskatt som ska återbetalas ska tas upp som intäkt när dom meddelats i det enskilda fallet eller i en dom från Regeringsrätten i motsvarande fråga. I annat fall ska en fordran och intäkt tas upp när omprövningsbeslut fattats på Skatteverkets eller den skattskyldiges initiativ.

Är förutsättningarna sådana att det enligt god redovisningssed skulle ha bokförts en fordran redan när felet uppstod (ursprungsåret) men så inte gjorts kan Skatteverket istället justera det beskattningsbara resultatet för ursprungsåret. Detta förutsätter att en omprövning av ursprungsåret är tidsmässigt möjlig. Alternativt kan Skatteverket genom omprövning beskatta fordran något av beskattningsåren mellan ursprungsåret och det beskattningsår som återbetalning sker.

Slutligen kan Skatteverket ta upp intäkten vid beskattningen när återbetalningen erhålls.

Om den skattskyldige särskilt begär det kan en omprövning göras för de år som av tidsmässiga skäl är möjliga att ompröva.

Vilket år som fordran ska tas upp till beskattning får styras och avgöras av omständigheterna i varje enskilt fall. (2007-05-21, dnr 131 281777-07/111)

Kommentar: Detta ställningstagande är ett förtydligande, avseende denna fråga, av Skatteverkets skrivelse den 10 december 2002 dnr 10086-02/100 ”Ändringar i efterhand av redovisat resultat av näringsverksamhet vid taxeringen”.

Återbetalning alternativt inbetalning av mervärdesskatt hänförlig till inventarier

När det skattemässiga anskaffningsvärdet blir justerat ett tidigare år än i redovisningen på grund av återbetalning eller inbetalning av mervärdesskatt, som är hänförlig till inventarier som är föremål för räkenskapsenlig avskrivning anser Skatteverket att den skattskyldige förlorar rätten till räkenskapsenlig avskrivningsmetod. Grunden för detta är att värdet enligt balansräkningen inte längre stämmer överens med det skattemässiga värdet.

Skatteverket anser dock, som ett alternativ till att hantera frågan så som angetts ovan, att återbetalningen eller inbetalningen av mervärdesskatten kan hanteras även skattemässigt som en justering av anskaffningsvärdet det år som omprövningen sker eller dom meddelats.

Detta innebär att återbetalningen alternativt inbetalningen av mervärdesskatten kommer, när huvudregeln för räkenskapsenliga avskrivningar tillämpas, att ingå i avskrivningsunderlaget som en avgående alternativt tillkommande post det år som omprövningsbeslutet fattats eller dom meddelats. Tillämpas kompletteringsregeln kommer däremot den justerade mervärdesskatten, vid beräkningen av det lägsta tillåtna värde, att hänföras till det år som inventariet anses vara anskaffat dvs. ursprungsåret. (2007-05-21, dnr 131 281782-07/111)

Kommentar: Styrsignalen är ett förtydligande, avseende denna fråga, av Skatteverkets skrivelse den 10 december 2002 dnr 10086-02/100 ”Ändringar i efterhand av redovisat resultat av näringsverksamhet vid taxeringen”.

Förutsättningar för uttagsbeskattning när ett oäkta bostadsföretag blir ett privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § IL

Skatteverket anser att det principiellt föreligger förutsättningar för uttagsbeskattning då ett oäkta bostadsföretag övergår till att bli ett privatbostadsföretag. Uttagsbeskattning kan dock endast omfatta sådana tillgångar som efter ett karaktärsbyte till privatbostadsföretag omfattas av skattefrihet vid en framtida försäljning. Såvitt Skatteverket kan se så torde detta i normalfallet endast bli aktuellt för tillgångar i form av lösa inventarier och liknande som är direkt knutna till förvaltningen av fastigheten. I praktiken bör detta i de flesta fall inte leda till att någon uttagsbeskattning blir aktuell. (2007-06-04, dnr 131 372388-07/14)

Privatbostadsföretags innehav av bostadsrätt i egen fastighet

Vid ett privatbostadsföretags innehav av en bostadsrätt avseende lägenhet i egen fastighet ska löpande intäkter och utgifter för bostadsrättslägenheten anses ingå i fastighetsförvaltningen och således innefattas i schabloninkomsten respektive skattefriheten enligt 39 kap 25 § IL.

En försäljning av bostadsrätten ska beskattas enligt kapitalreglerna i 46 kap. IL. (2007-06-04, dnr 131 321989-07/111)

Idrottsförenings drift av kommunal idrottsanläggning

Inkomst som idrottsförening erhåller för drift av kommunal idrottsanläggning anses komma från verksamhet som har naturlig anknytning till det idrottsliga ändamålet. En förutsättning är att föreningen använder anläggningen i sin idrottsliga verksamhet. (2007-06-12, dnr 131 225890-07/111)

Återföring av skogsavdrag

Avdragsutrymmet har utnyttjats i första hand för den fastighet eller fastighetsdel där avverkning har skett. Vid avyttring ska skogsavdrag inte återföras med ett högre belopp än det avdragsutrymme som hänför sig till fastigheten eller fastighetsdelen. (2007-06-13, dnr 131 265526-07/111)

Kommentar: I ställningstagandet finns ett exempel på hur återföring av skogsavdrag ska göras när man avyttrar en av två skogsfastigheter.

1.2 Tjänst, Arbetsgivaravgifter

Återkallelse av F-skattsedel vid rullande skuld

En F-skattsedel återkallas normalt om innehavaren har tre försummelser i form av obetalda skatter eller underlåtenhet att lämna skattedeklaration. Återkallelse kan ske även vid en enstaka skatteskuld om skulden inte är betald efter ett år. Återkallelse bör kunna ske även i de fall ett företag under ett helt års tid ”rullar” en skatteskuld genom att fortlöpande betala endast tidigare förfallna skatter samtidigt som man underlåter att redovisa eller betala innevarande månads skatter. (2007-05-21, dnr 131 327393-07/111)

Avdrag för hemresor m.m. i samband med årskort

Vid förmån av årskort ska avdrag för hemresor och arbetsresor medges för beräknad kostnad för att köpa enkelbiljetter, dock inte med högre belopp än det beskattade förmånsvärdet eller kortvärdet.

I avsaknad av legal avräkningsordning, får avdrag godtas i den för den skattskyldige förmånligaste ordningen, dvs. avdrag får först göras för hemresor för vilka ingen avdragsbegränsning gäller och därefter för arbetsresor.

Avdrag för tjänsteresor med årskort som en skattskyldig själv köpt bör inte godtas om det inte visas att tjänsteresor sker i en sådan omfattning att det motiverar inköpet av ett sådant kort. Om en sådan person t.ex. arbetar på frilansbasis och inte har någon arbetsgivare som förser honom med årskort bör emellertid avdrag för tjänsteresor med kortet kunna godtas. Beträffande lokala eller regionala periodkort kan presumeras att dessa i första hand inköpts för privata resor och avdrag bör därför i normalfallet inte medges. (2007-05-21, dnr 131 315541-07/111)

Motion och annan friskvård med användning av checkar, kuponger m.m.

En arbetsgivare kan ge personalen möjlighet till enklare slag av motion och annan friskvård genom att ge de anställda checkar, kuponger eller andra handlingar som ger tillträde till en anordnare av sådan motion eller friskvård. Detta gäller under förutsättning att systemet är så utformat att arbetsgivaren har full insyn över vilket slag av aktivitet som respektive check, kupong etc. kan användas till av de anställda. Arbetsgivaren ska också ha möjlighet att kunna följa upp hur de använts. (2007-05-25, dnr 131 242815-07/111)

Reseersättning till anställda som samåker vid tjänsteresa

En arbetsgivare kan för en tjänsteresa, där flera anställda samåkt i en bil, betala ut skattefri reseersättning endast till en anställd, dvs. till bilföraren som använt egen bil. Detta gäller även om andra anställda som samåkt vid resan begär reseersättning var och en för sig med hänvisning till betalningar till bilföraren. Om arbetsgivaren även betalar ut reseersättning till samåkarna för deras utlägg ska denna ersättning ses som en betalning från arbetsgivaren till bilföraren. Om den totalt utbetalade ersättningen till bilföraren överstiger schablonbeloppet för skattefri reseersättning utgör överskjutande belopp lön. (2007-06-05, dnr 131 377588-07/111)

Kommentar: Ställningstagandet ersätter dåvarande Riksskatteverkets skrivelse 1991-09-12, dnr 20417-91/D19, gällande ersättning från medpassagerare för resa med egen bil i tjänsten.

1.3 Kapital

Uppskov – nybyggd bostadsrätt som ersättningsbostad

Bostadsrätt i en ännu inte färdigställd byggnad kan utgöra ersättningsbostad om förvärvet sker efter det att nybyggnationen har pågått i sådan omfattning att arbetet kan bedömas som en byggnad under uppförande. (2007-06-19, dnr 131 378665-07/111)

1.4 Internationell beskattning

Begreppet utlandsmyndighet i 6 § p. 5 SINK

Med begreppet utlandsmyndighet i 6 § p. 5 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK, avses beskickningar, delegationer vid internationella organisationer och karriärkonsulat.

Exportrådets handelssekreterarkontor i utlandet är ingen utlandsmyndighet. Handelssekreterarna och övrig personal som anställts av handelssekreterarna är emellertid statligt anställda och skattskyldiga enligt 5 § 1 st. p. 1 SINK. (2007-04-23, dnr 131 230338-07/111)

Beskattning av kapitalvinst och avdrag för kapitalförlust som kan fastställas först efter inflyttning till Sverige

En kapitalvinst som beror på en tilläggsköpeskilling som utbetalas först när en person blivit obegränsat skattskyldig är inte skattepliktig om personen var begränsat skattskyldig vid avyttringstidpunkten och inte var skattskyldig då för avyttringen enligt den s.k. tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL. En kapitalförlust som blir definitiv först när en person blivit obegränsat skattskyldig är inte avdragsgill om personen var begränsat skattskyldig vid avyttringstidpunkten och inte var skattskyldig då för avyttringen enligt 3 kap. 19-20 §§ IL. (2007-05-03, dnr 131 230345-07/111)

Hur ska uttrycket ”tagits upp som intäkt” i 8 kap. 15 § 3 IL tolkas?

Enligt Skatteverkets uppfattning ligger i uttrycket ”tagits upp som intäkt” i 8 kap. 15 § punkt 3 IL, inget krav på att den inkomst som gått förlorad faktiskt skulle ha blivit föremål för svensk beskattning om skadan inte inträffat. Förutsättning för beskattning av försäkringsersättningen är att det är fråga om en ersättning avseende en inkomst som till sin natur är skattepliktig. (2007-05-04, dnr 131 249642-07/111)

Är svensk medborgare alltid obegränsad skattskyldig p.g.a. bestämmelserna i 3 kap. 4 § IL?

En svensk medborgare som har varit begränsat skattskyldig under sin utlandsvistelse blir inte obegränsat skattskyldig enbart p.g.a. att han tar ett uppdrag hos någon av de institutioner som räknas upp i 3 kap. 4 § IL. (2007-05-11, dnr 131 261555-07/111)

2 Mervärdesskatt

Avdrag för mervärdesskatt på ett aktiebolags kostnader för aktiekapitalet m.m.

I domar av Regeringsrätten 2006-05-16 medgavs avdrag för ingående skatt på kostnader avseende ett aktiebolags notering på börs samt för värdering av börsnoterade aktier vid offentligt uppköpserbjudande.

Skatteverket anser att avdrag med ledning av domarna ska medges för ingående skatt på andra jämförbara kostnader som avser ett bolags aktiekapital m.m. Exempel på detta är kostnader vid inlösen av aktier, nedsättning av aktiekapitalet m.m. Avdrag ska också medges avseende framtagande av årsredovisning, genomförande av bolagsstämma, förande av aktiebok samt för kallelser och meddelanden till aktieägare och liknande åtgärder. Avdragsrätt föreligger även vid kostnader i bolaget som avser administration av vinstutdelning och genomförande av fondemission.

Avgifter som ett till VPC anslutet bolag erlägger vid emissioner och för annan hantering av den egna aktien bör också anses som sådana allmänna omkostnader i verksamheten som kan medföra avdragsrätt för ingående skatt. (2007-04-23, dnr 131 224115-07/111)

Staten och de nya reglerna om omvänd skattskyldighet till mervärdesskatt vid inköp av byggtjänster

Staten är en enda juridisk person och utgör ett enda skattesubjekt samt är en sådan näringsidkare, som mer än tillfälligt tillhandahåller aktuella byggtjänster. Omvänd skattskyldighet gäller därför från och med den 1 juli 2007 när staten förvärvar en sådan tjänst till den del av verksamheten som är yrkesmässig. (2007-05-07, dnr 131 307716-07/111)

Kommentar: Offentliga organs tillhandahållanden som ett led i myndighetsutövning anses inte som yrkesmässiga enligt ML. De nya reglerna om omvänd skattskyldighet blir därför inte tillämpliga vid eventuella förvärv till sådan del av verksamheten som utgör myndighetsutövning. Vid tveksamhet bör en leverantör fråga om förvärvet görs för den verksamhet som är yrkesmässig.

Kommunerna och de nya reglerna om omvänd skattskyldighet till mervärdesskatt vid inköp av byggtjänster

En kommun är ett enda skattesubjekt. Undantagsvis kan det förekomma att det finns kommuner som är en sådan näringsidkare, som mer än tillfälligt tillhandahåller aktuella byggtjänster. Bestämmelser i 2 kap. 7 och 8 §§ kommunallagen begränsar dock kommunernas befogenheter att driva näringsverksamhet.

Omvänd skattskyldighet kan därför gälla från och med den 1 juli 2007 när en kommun förvärvar en sådan tjänst. Omvänd skattskyldighet gäller då om kommunen förvärvar en sådan tjänst till den del av verksamheten som är yrkesmässig. (2007-05-07, dnr 131 307721-07/111)

Kommentar: Kommentaren ovan när det gäller staten och de nya reglerna gäller i tillämpliga delar även för kommuner även om det endast i undantagsfall kan bli aktuellt med omvänd skattskyldighet när det gäller kommuner.

Mervärdesskatt vid återuthyrning av lokal från hyresgäst till fastighetsägare

Bedömningen av om det föreligger en omsättning av en tjänst avseende uthyrning och en senare återuthyrning av fast egendom får göras med utgångspunkt i innebörden av upprättade avtal i det enskilda fallet.

Avgörande är om förstahandshyresgästen har en dispositionsrätt som medför att fastighetsägaren för att kunna nyttja lokalen måste hyra tillbaka denna. Omsättning av en tjänst avseende uthyrning av fastighet kan då anses föreligga.

Är förhållandena sådana att en omsättning av en uthyrningstjänst ska ske kontinuerligt under längre tid kan inte hinder mot frivillig skattskyldighet anses föreligga enbart av den anledningen att det är fråga om en återuthyrning. (2007-05-07, dnr 131 292393-07/111)

Transaktioner mellan delägare och HB/KB

Skatteverket gör bedömningen att när en delägare i ett HB/KB tillhandahåller en vara eller tjänst till bolaget endast i utbyte mot en viss del av bolagets framtida resultat är det inte fråga om en omsättning i mervärdesskattehänseende. Delägaren erhåller i ett sådant fall inte någon ersättning som är direkt kopplad till tillhandahållandet.

Om delägaren tillhandahåller en vara eller tjänst till bolaget mot en ersättning som inte är direkt beroende av bolagets framtida resultat är det fråga om en omsättning i mervärdesskattehänseende. Delägaren agerar i ett sådant fall på samma sätt som en utomstående som tillhandahåller varor eller tjänster till bolaget mot ersättning. (2007-05-15, dnr 131 180121-07/111)

Kommentar: Denna skrivelse ersätter skrivelse från 2002-07-03, dnr 4860-02/120, rörande mervärdesskatt m.m. vid olika former för att bedriva advokatverksamhet.

Tillämpning av bestämmelsen i 8 a kap. 5 § 2 ML vid uthyrning av lokaler med frivillig skattskyldighet

Bestämmelsen i 8 a kap. 5 § 2 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, innebär att någon jämkning inte ska ske om förändringen i avdragsrätt i förhållande till avdragsrätten vid anskaffandet är mindre än 5 procentenheter.

Skatteverket anser att respektive ny-, till- eller ombyggnadsåtgärd ska bedömas för sig vid tillämpning av bestämmelsen.

Om en byggnadsåtgärd har avsett en specifik lokal ska därför jämkning av den ingående skatten ske om skattskyldigheten för lokalen upphör även om lokalen utgör mindre än 5 procent av fastigheten.

För åtgärder som är gemensamma för hela fastigheten ska emellertid inte jämkning ske i ett sådant fall. Detta eftersom förändringen i avdragsrätten då är mindre än 5 procentenheter i förhållande till avdragsrätten vid anskaffningen av byggnadsåtgärden. Motsvarande gäller om förändringen i avdragsrätten medför en ökad avdragsrätt i förhållande till avdragsrätten vid anskaffningen. (2007-05-30, dnr 131 347924-07/111)

Omsättningsland för tjänster i samband med betäckning

Skatteverket anser att rätten att få skaffa ett föl med viss hingst samt hingsthållarens och inseminerarens tillhandahållande i samband med betäckning utgör sådana tjänster som omfattas av 5 kap. 8 § ML. Det innebär att tjänsterna har omsatts här i landet när de tillhandahålls från en säljare i Sverige. (2007-06-04, dnr 131 316824-07/111)

Självfakturering vid internationella transaktioner

Bestämmelserna i ML utgör inte hinder för att företag i Sverige använder förfarandet med självfakturering vid omsättningar utom landet.

I 11 kap. 4 § ML finns närmare angivet de villkor avseende avtal, godkännande och uppgift om självfakturering som ska vara uppfyllda när självfakturering används. Villkoren i ML är inte tillämpliga vid omsättningar utom landet. Reglerna i det land omsättningen sker kan dock ställa upp särskilda krav. (2007-06-12, dnr 131 381208-07/111)

Kommentar: Denna skrivelse ersätter skrivelse från 2004-06-02 med dnr 130 394746-04/113.

3 Övrigt

Indelning av biogasanläggning (Fastighetstaxering)

En biogasanläggning, som till övervägande del används i syfte att framställa biogas, ska indelas som industribyggnad. I de fall biogas tillvaratas som en sekundärprodukt, t.ex. från en deponi av organiskt avfall eller i ett avloppsreningsverk, ska dock den primära verksamheten i byggnaden ligga till grund för indelning i byggnadstyp. (2007-06-11, dnr 131 87184-07/111)

Ingvar Håkansson är rättslig expert vid Skatteverkets rättsavdelning.