I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm.

Alhager, Eleonor, Deklarationer på Internet – rättssäkert eller osäkert. Norstedts Juridik, 2007, 199 sid.

Författaren analyserar i boken elektroniska deklarationer utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. I boken ges en överblick över förekomsten av elektroniska deklarationer runt om i världen. Praktiska aspekter behandlas, såsom begreppsbildning på området och hur det egentligen går till när en deklaration lämnas in över Internet. En inventering görs också av de brott som kan aktualiseras med anledning av deklarationer på Internet. Boken riktar sig särskilt, förutom till jurister, till personer verksamma inom e-förvaltning, deklarationsombud, redovisningskonsulter samt företag och privatpersoner som deklarerar över Internet.

Brokelind, Cécile (red.) Towards a Homogeneous EC Direct Tax Law – An assessment of the Member States’ Responses to the ECJ’s Case Law. International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), 2007, 441 sid.

Denna bok är resultatet av en konferens som i juni 2006 arrangerades i Lund där experter från olika länder diskuterade deras respektive staters agerande till följd av EG-domstolens domar på den direkta beskattningens område. Bokens syfte är att genom en empirisk studie presentera effekterna av EG-domstolens domar och att avgöra om medlemsstaternas agerande med anledning av domarna resulterar i ett enhetligt användande av EG-skatterätten. Varje författare beskriver hur inhemska domstolar och skattemyndigheter i de respektive staterna i praktiken använder EG-domstolens domar.

International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), European Tax Handbook 2007. IBFD, 18 upplagan, 2007, 844 s.

Denna praktiska handbok på engelska innehåller beskrivning av skatterättsliga regelverken i 45 europeiska länder och jurisdiktioner, samt Kanada och USA. Beskattningen av juridiska och fysiska personer beskrivs på ett jämförande sätt. Handboken innehåller också ett kapitel som behandlar det EG-rättsliga regler som finns på området. Boken är uppdaterad per den 1 april 2007.

International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Latin American Tax Handbook 2007. IBFD, 2 upplagan, 2007, 280 s.

Denna praktiska handbok på engelska innehåller beskrivningar av skattesystemen i 17 sydamerikanska länder och jurisdiktioner. I boken beskrivs skatteregler för juridiska och fysiska personer samt regler om socialförsäkringsavgifter. Boken är uppdaterad per den 1 april 2007.

Norrman, Erik & Virin, Niclas, Slopad bolagsskatt – analys och konsekvenser. Norstedts Juridik, 2007, 215 sid.

De juridiska och praktiska problemen med bolagsbeskattningen – inte minst på internationell nivå – är problematiska samtidigt som beskattningsformen förefaller onödig och motverkar en ändamålsenlig kapitaluppbyggnad. En stark våg av bolagsskattesänkningar sveper över världen, men författarna ifrågasätter i boken om bolagsskatter över huvud taget behövs. Boken beskriver företagsbeskattningens konsekvenser och analyserar utifrån den senaste forskningen samhällsekonomiska effekter av slopad eller kraftigt reducerad bolagsskatt.

Jur. kand. Ulrika Gustafsson Myslinski är doktorand i skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm.