Stig von Bahr ger i sin mycket intressanta artikel sin syn på frågan om räckvidden av det s.k. Halifax-målet (C-196/04) och det senare s.k. Kofoeds-målet (C-321/05). Beträffande momsområdet anför han att det för dagen inte finns någon grund för annat antagande än att Kofoeds-målet ”på sin höjd nyanserar” de uttalanden som gjorts i Halifax-målet. Han menar också att vi (SST 2007 s. 362 ff) och Kammarrätten i Göteborg gjort oss skyldiga till antagandet om att principen om förfarandemissbruk skulle utgöra sekundärrätt inom EG-rätten.

Den nyans som Kofoeds-målet på sin höjd skulle utgöra i förhållande till Halifax-målet är, om vi uppfattar Stig von Bahr rätt, att en införd direktivbestämmelse om förfarandemissbruk endast kan begränsa principen om förfarandemissbruk. Ett sådant synsätt innebär, märkligt nog, att om det inte finns någon direktivbestämmelse om förfarandemissbruk så kan principen om förfarandemissbruk tillämpas fullt ut mot skattskyldiga (jfr även Kristina Ståhls reflektioner i SN 2007 s. 578 ff.). I förlängningen skulle detta alltså innebära att ju mindre lagstiftad principen om förfarandemissbruk är, desto större möjlighet för Skatteverket att angripa skattskyldigas transaktioner på grundval av enbart principen.

Detta kan rimligtvis inte utgöra innebörden av EG-rätten. Vi vill här påminna om en annan allmän rättsprincip grundad på primärrätten inom EG-rätten, nämligen rättssäkerhetsprincipen (se t.ex. Eleonor Alhager, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, 2001, s. 77–81). Denna princip tar sikte på förutsebarheten av EG-rätten och har av EG-domstolen formulerats på följande sätt när det gäller skattereglers utformning (169/80 p. 17):

”The principle of legal certainty requires that rules imposing charges on the taxpayer must be clear and precise so that he may know without ambiguity what are his rights and obligations and may take steps accordingly.”

Det finns således en EG-rättslig legalitetsprincip och utgången i Kofoeds-målet medför, enligt vår mening, och oavsett femmannasittning i EG-domstolen eller inte, att det inte går att tolka Halifax-målet så kategoriskt som Stig von Bahr och Skatteverket gör. En tolkning som innebär att ett angripande av skattskyldigas transaktioner blir mer möjligt, ju mindre lagstiftad denna möjlighet till angripande är, kan helt enkelt inte anses stå i överensstämmelse med den EG-rättsliga rättssäkerhetsprincipen. Vi anser därför att principen om förfarandemissbruk, av hänsyn till rättssäkerhetsprincipen, inte kan tillämpas i Sverige med mindre än att den lagregleras och därigenom blir tillräckligt förutsebar (jfr även Generaladvokaten Juliane Kokotts förslag till avgörande i mål C-309/06, p. 39–40). Detta följer även av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, som enligt rättspraxis är tillämplig på momsområdet.

Tomas Karlsson och Jesper Öberg

Tomas Karlsson och Jesper Öberg, verksamma som skattejurister vid Ernst & Youngs momsgrupp.