SkatteNytt nr 11 2008 s. 720

Aktuellt om mervärdesskatt

Sverige

Kammarrätten

Avdrag för ingående moms för bullerbegränsande åtgärder på fastigheter

Ett bolag som bedrev flygplatsverksamhet, hade ålagts att utföra bullerisolerande åtgärder på bostadsfastigheter belägna i anslutning till flygplatsen. För detta hade bolaget kostnader, för vilka bolaget yrkade avdrag för ingående mervärdesskatt. Skatteverket hävdade att den skatten var hänförlig till stadigvarande bostad varför avdragsförbudet i 8 kap. 9 § ML var tillämpligt. Länsrätten fann dock att syftet med den avdragsbegränsningen var att kostnader som hänför sig till privata levnadskostnader inte skulle medföra rätt till avdrag. I det aktuella målet gällde det förvisso fråga om arbeten på fastigheter som var stadigvarande bostäder, men bolaget hade inget eget intresse i dessa bostäder. Bolaget hade istället ålagts att utföra dessa åtgärder för att få bedriva sin verksamhet. Det medförde enligt länsrätten att åtgärderna var en förutsättning för verksamhetens bedrivande och att kostnaderna härför inte var privata levnadskostnader. Bolagets ansågs därför ha rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt. Kammarrätten i Göteborg har i dom den 30 juni 2008 (mål nr 5302-06 och 5304-06) avslagit Skatteverkets överklagande och instämt i länsrättens bedömning.

Skatteverket har ofta en mycket restriktiv inställning till tolkning av avdragsförbudet för stadigvarande bostad. Det är därför intressant att konstatera i denna dom från Kammarrätten att avdragsförbudet ska tolkas i enlighet med dess syfte, nämligen att avdrag inte ska medges för privat konsumtion av bostäder. Den omständigheten att en kostnad kan hänföras till sådana bostäder saknar således betydelse så länge den som har kostnaden inte nyttjar den till egen privat konsumtion.

Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt avseende konsultkostnader i skatteprocess

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 19 augusti 2008 (mål nr 4539-05) avgjort om avdragsrätt för ingående skatt föreligger för ett bolags kostnader i en skatteprocess. Skatteverket hade beslutat att inte medge bolaget avdrag då processen helt avsåg anställningsinkomst. Anledningen till detta var att avdragsrätt, enligt Skatteverket, förutsatte att skatteprocessen avsåg skatt som den skattskyldige hade att betala med anledning av den yrkesmässiga verksamhet som utgjorde grunden för hans skattskyldighet till mervärdesskatt. Ifrågavarande skatteprocess avsåg dock inte skatt som bolaget hade att betala med anledning av den yrkesmässiga verksamheten, utan inkomst där Skatteverket beslutat att fråga inte var om inkomst av näringsverksamhet utan av anställning. Länsrätten instämde i denna bedömning och ansåg att avdragsrätt inte förelåg.

Kammarrätten ansåg dock att den aktuella skatteprocessen hade ett direkt samband med storleken på bolagets näringsverksamhet och därmed påverkade bolagets ekonomiska förhållanden. Därigenom fick därför kostnaderna anses utgöra sådana allmänna omkostnader som har ett direkt och omedelbart samband med bolagets hela ekonomiska verksamhet. Bolaget ansågs därför berättigat till avdrag för ingående mervärdesskatt på konsultkostnaderna.

Vad en skatteprocess avser anser således Kammarrätten sakna betydelse, utan det avgörande för avdragsrätten är att kostnaden för processen i sig kan hänföras till bolagets ekonomiska verksamhet.

Vinstmarginalbeskattning vid resor där busstransport upphandlats genom dotterbolag

Enligt särskilda bestämmelser i 9 b kap. ML beskattas viss resebyråverksamhet med s.k. vinstmarginalbeskattning, innebärande att moms beräknas på vinstmarginalen i resebyrån. Den kan beräknas enligt faktisk marginal eller enligt en schabloniserad marginal. I aktuellt mål från Kammarrätten i Göteborg den 19 augusti 2008 (mål nr 4539-05) har prövats om beskattning kan ske om resebyråföretaget köpt in bussresor från ett dotterbolag till så högt pris att någon vinstmarginal inte uppstått varför inte heller mervärdesskatt ska redovisas.

Skatteverket ansåg att dotterbolagets prissättning av bussresorna inte skett på affärsmässiga grunder utan för att bolaget skulle undgå att betala mervärdesskatt. Av den anledningen ansåg Skatteverket att bolaget skulle beskattas enligt schablonregeln, med en vinstmarginal på 13 %. Länsrätten ansåg i dom att Skatteverket hade bevisbördan för att transaktionerna mellan bolagen inte var affärsmässigt motiverade. Enbart den omständigheten att Skatteverket ansåg att prissättningen gjorts för att undkomma mervärdesskatt ansåg Länsrätten inte i sig utgjorde tillräcklig bevisning. Länsrätten biföll därför bolagets överklagande och undanröjde Skatteverkets beslut. Kammarrätten instämde i Länsrättens bedömning.

Vem som har bevisbördan i tvister om mervärdesskatt, Skatteverket eller den skattskyldige, diskuteras ofta i doktrinen. Det hävdas normalt, med motsvarigheten till inkomstbeskattningen, att den skattskyldige har bevisbördan vad gäller avdragsrätt för den ingående skatten medan Skatteverket har bevisbördan för påförande av ytterligare utgående skatt. Denna dom från Kammarrätten ger ytterligare stöd för den ståndpunkten. Domen visar också, enligt min uppfattning, att man inte kan tillämpa genomsynsprincipen för transaktioner mellan koncernbolag. Jag bortser då från de nya reglerna för underprissättning som trädde i kraft den 1 januari 2008. I aktuellt mål var inte heller fråga om underprissättning utan snarare ”överprissättning”.

Jan Kleerup är skattejurist vid Skeppsbron Skatt, Stockholm.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...