I den återkommande avdelningen Skattenytt Internationellt är det allmänna syftet att spegla internationella skattenyheter. Avsikten är att i såväl kortare som längre notiser referera och analysera nyheter på det internationella skatteområdet. Det kan vara nyheter med internationell anknytning i intern svensk rätt och i främmande rättsordningar samt nyheter inom rättsområdena skatteavtalsrätt och EG-skatterätt. Jag tar tacksamt emot synpunkter på både innehåll och urval (Mattias Dahlberg, Uppsala universitet, Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 Uppsala eller mattias.dahlberg@jur.uu.se).

OECD:s arbete mot skadlig skattekonkurrens

Inom OECD pågår sedan tio år ett omfattande arbete med att motverka skadlig skattekonkurrens. År 1998 publicerade OECD rapporten ”Harmful tax competition. An emerging global issue”. Denna rapport har följts av åtskilliga andra. Inom OECD finns ett särskilt forum i vilket skattekonkurrensfrågor diskuteras, vilket kallas ”Global Forum on Taxation”. År 2007 kom en utförlig rapport från forumet ”Tax Co-operation. Towards a level playing field”, OECD, Paris. I rapporten redovisas vilka framsteg som uppnåtts i kampen mot skadlig skattekonkurrens, särskilt vad avser utbyte av upplysningar. I rapporten presenteras detaljerade uppgifter om hur en rad stater, särskilt de klassiska skatteparadisen, medger utlämning av olika slags upplysningar till andra stater. Det gäller bland annat upplysningar enligt särskilda bilaterala avtal om utbyte av sådana, utbyte av bankuppgifter, tillgång till affärsredovisning och information om finansiella instrument ställda på innehavaren (”bearer securities”). Av de undersökta jurisdiktionerna har 80 stycken möjlighet att utbyta upplysningar i brottsärenden. Här används uttrycket jurisdiktion eftersom alla inte är självständiga stater. 70 jurisdiktioner kan utbyta upplysningar både i privat– och straffrättsliga ärenden. Det är 11 jurisdiktioner som inte har några mekanismer för att utbyta upplysningar enligt skatteavtal eller särskilda avtal om utbyte av upplysningar. Dessa jurisdiktioner är Andorra, Anguilla, Cook Islands, Gibraltar, Liechtenstein, Nauru, Niue, Panama, Samoa, Turks and Caicos Islands samt Vanuatu. Guatemala, Nauru och Panama är de enda jurisdiktioner som inte kan utbyta bankupplysningar i ett skatteärende.

Mattias Dahlberg är professor i finansrätt vid Uppsala universitet.