I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm.

Holmström, Nancy, Redovisa Rätt 2008 – Uppslagsbok med anvisningar och rekommendationer för löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och deklaration. Bonniers, 2008, 939 sid.

Redovisa Rätt innehåller bokförings–, årsboksluts–, årsredovisnings– och deklarationsanvisningar redovisade i form av uppslagsverk. Anvisningarna ges utifrån aktuella rekommendationer från Bokföringsnämnden, Rådet för finansiell rapportering och Skatteverket samt utifrån de internationella redovisningsstandarderna IFRS/IAS.

I årets utgåva finns skattenyheter som påverkar bokföring, årsbokslut, årsredovisning och deklaration. I serien ingår även Rätt Moms 2008, Rätt Lön 2008, Rätt Arbetsrätt 2008 samt en lagsamling för de tre böckerna: Rätt Lagar 2008.

Lundén, Björn, Ekonomiska föreningar – Skatt, deklaration, ekonomi och juridik. Björn Lundén Information, 10 upplagan, 2008, 256 sid.

Boken förklarar hur man driver en ekonomisk förening – allt från föreningens bildande till deklaration och beskattning. Särskilt behandlas utdelningsfrågor, moms, stadgar, avdrag, anställda, firmatecknare, avskrivningar, ansvar, skadestånd och nedläggning.

Påhlsson Robert, Sponsring – Avdragsrätt vid inkomstbeskattningen. Iustus, 2 upplagan, 2008, 139 sid.

Under senare år har sponsring kommit att få stor betydelse både som marknadsföringsåtgärd och som alternativ finansieringskälla för bland annat kultur och idrott. I brist på tydliga regler har förutsättningarna för skatteavdrag kommit att regleras huvudsakligen i rättspraxis. I boken redovisas och diskuteras därför olika domars betydelse för rättsläget.

Rabe, Gunnar & Melbi, Ingrid, Det svenska skattesystemet. Norstedts Juridik, 21 upplagan, 2008, 540 sid.

I boken behandlas individ– och företagsbeskattning samt taxeringsförfarandet. I anslutning till respektive avsnitt kommenteras också ett antal rättsfall från EG-domstolen som fått återverkningar på tolkningen av de svenska reglerna. Den nya upplagan har uppdaterats med hänsyn till förändringar i lagstiftning och nya rättsfall. Det gäller exempelvis nya kapitalvinstregler för fastigheter och nya fastighetsskatteregler, nya fåmansföretagsregler samt ändrade regler på det internationella skatteområdet.

Svensson, Ulf, Fastighetsbeskattning – En praktisk handbok för fastighetsägare. Björn Lundén Information, 5 upplagan, 2008, 252 sid.

Detta är en handbok om skatt, redovisning och juridik för fastighetsägare. Boken tar upp reglerna om löpande beskattning, t.ex. fastighetsskatt och fastighetsavgift, hyror, förmåner och avdrag, samt de omfattande reglerna om kapitalvinstbeskattning och uppskov. Ingår gör även deklarationsexempel. Boken tar därutöver upp frågan om hur fastigheter behandlas i redovisningen, både i den löpande bokföringen, i bokslut och årsredovisning. Dessutom inbegrips en genomgång av fastighetsjuridiska frågor.

David Lossmann är assistent vid Centrum för Skatterätt, Handelshögskolan i Stockholm.