I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm.

Beccera, Juan Angel, Interpretation and Application of Tax Treaties in North America. International Bureau of Fiscal Documentation, 2007.

Denna bok behandlar grunderna inom internationell skatteavtalsrätt. Bokens syfte är att ge läsaren behövlig information för tolkning och tillämpning av dubbelbeskattningsavtal ingångna av Kanada, Mexiko och USA. Det fokuseras på dubbelbeskattningsavtal ingångna mellan dessa stater.

Gam Henrik, Helbo Hansen, Jens Holger & Kriegbaum, Knud Erik, International beskatning – en introduktion. Forlaget Thomson A/S, 2007, 2 upplagan, s. 295.

Denna danska bok är framför allt en lärobok för studerande som har behov av grundläggande kunskaper inom internationell beskattning, men den är också en handledning för företag och rådgivare som arbetar praktiskt med internationella frågor såsom internationell skatteplanering utifrån ett danskt perspektiv.

Insolvensvolymen 2008. FAR SRS Förlag, 2008, 670 sid.

Detta är en regelsamling för situationer där någon inte kan betala sina skulder. Boken innehåller både svensk lagstiftning och EU-regler. Regelverket kompletteras av en inledande översikt, praktiska sammanställningar och ett sökordsregister. Boken är uppdaterad per den 1 januari 2008 och har i denna upplaga utökats med bland annat REKONs rekommendationer om bokföring i konkurs.

International GAAP 2008. Wiley, 2008, 3546 sid.

Boken innehåller en tolkning och en förklaring av IFRSs standarder. Denna upplaga har kompletterats med en internationell prägel som gör att de beskrivna reglerna inte påverkas av vilket lands rättsystem som tillämpas. Framställningarna i boken åtföljs kapitelvis av diskussioner och exempel tagna från företag som redovisar enligt IFRS.

Kindlund, Peter m.fl., Skatte- och deklarationshandboken 2008 – Företag + privat. Natur och Kultur, 32 upplagan, 2008, 847 sid.

Här finns den kompletta redovisningen av person- och förmögenhetsbeskattningen med alla beslut från höstriksdagen 2007. Allt presenteras i sitt sammanhang för inkomståret respektive taxeringsåret. Boken innehåller tydliga lagtexthänvisningar, rättsfallsregister (svenska skattedomstolar och EG-domstolen) och utförligt sakregister.

Lind Johansen, Flemming, Momssystemdirektivet. Forlaget Thomson A/S, 2008, s. 301.

Boken utgör en kommenterad utgåva av momssystemdirektivet. Från den 1 januari 2007 blev första och sjätte momsdirektiven omarbetade och konsoliderade i det nya momssystemdirektivet, vilket nu utgör grunden i EU:s harmoniserade momsregler. I boken beskrivs direktivet tillsammans med mer än 256 avgöranden på momsområdet.

Lundén, Björn & Svensson, Ulf, Bostadsrätt – Ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna. Björn Lundén Information, 12 upplagan, 2008, 327 sid.

I boken förklaras hur en bostadsrättsförening drivs, medlemmarnas rättigheter och skyldigheter samt vilket ansvar styrelsen har. Även andra bestämmelser som rör verksamheten i en bostadsrättsförening berörs, till exempel reglerna för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt och skattereglerna för den som säljer en bostadsrätt.

Lundén, Björn & Lindblad, Jan, Ideella föreningar – Skatt, ekonomi och juridik. Björn Lundén Information, 7 upplagan, 2008, 271 sid.

Boken belyser de aktuella ramverken under vilka ideella föreningar lyder vad gäller juridik, skatt, ekonomi och den praktiska skötseln. För den som sitter i föreningens styrelse, är verksam i någon sektion, är föreningsrevisor är boken ämnad att till att utgöra en praktiskt inriktad handbok.

Müller, Johann, The Netherlands in International Tax Planning. International Bureau of Fiscal Documentation, 2 upplagan, 2007, 396 s.

I boken beskriver författaren det skatterättsliga regelverk som aktualiseras i samband med olika etablerings- och investeringssituationer i Nederländerna. Framställningen kompletteras med en beskrivning av sambandet mellan nederländsk skatterätt och EG-skatterätt. Upplagan är uppdaterad efter skattereformen som nyligen genomförts i Nederländerna.

Sandström, Ulf & Svensson, Ulf, Fåmansföretag, Skatteregler och skatteplanering. Björn Lundén Information, 7 upplagan, 2008, 410 sid.

Boken utgör genomgång av de skatteregler som gäller för fåmansföretag och ägare till fåmansföretag. De nya reglerna om utdelning och kapitalvinst (3:12-reglerna) som gäller från år 2006 förklaras i ett särskilt stycke. Därutöver behandlas transaktioner med bolaget, förbjudna lån och uthyrning till den samme. Boken lägger tyngdpunkten vid belysning av de möjligheter till skatteplanering som finns för fåmansföretag och fåmansdelägare.

Serup, Michael, Fusionsskatteloven, med Kommentarer. Forlaget Thomson A/S, 3 upplagan, 2008, 726.

Boken innehåller lagtext och lagkommentar för den danska lagstiftningen som reglerar företags möjlighet till nationell och gränsöverskridande skattefri omstrukturering i form av fusion, ombildning, delning och tillförsel av verksamhet. Boken innehåller också ett appendix med andelsbyte. I kommentarerna beskrivs och analyseras lagtexten och refereras offentliggjorda och icke offentliggjorda avgöranden från administrativa instanser, Landsskatteretten, danska domstolar och EG-domstolen.

SKV Författningar om mervärdesskatt 2008 – Paket – Del 1 och 2. Skatteverket, 25 upplagan, 2008, 1136 sid.

Del 1 innehåller bl.a. mervärdesskattelagen, mervärdesskatteförordningen, skattebetalningslagen och skattebetalningsförordningen samt utdrag ur Sveriges anslutningsfördrag med EU. Del 2 innehåller rådets mervärdesskattedirektiv, åttonde och trettonde direktiven samt rådets förordning avseende tillämpningsföreskrifter för mervärdesskattedirektivet. Den innehåller även viss övrig EG-rättslig lagstiftning på mervärdesskatteområdet såsom rådets förordning avseende informationsutbyte. Författningarna återges i sin lydelse den 1 januari 2008.

SKV Författningar om fastighetstaxering 2008. Skatteverket, 16 upplagan, 2008, 272 sid.

Denna samling innehåller de författningar som direkt reglerar fastighetstaxeringen men även ett antal författningar som har anknytning till dessa, t.ex. förvaltningslagen, delgivningslagen och skattebrottslagen. Författningarna återges i sin lydelse den 1 januari 2008.

Skattevolymen 2008. FAR SRS Förlag, 2008, 688 sid.

Denna samling innehåller de mer centrala reglerna på skatteområdet, t.ex. lagar om inkomstskatt, moms, taxering, skattebetalning och deklarationer. Skattelagarna kompletteras med en faktasamling som kortfattat beskriver skatter, räntor och avgifter. Boken är uppdaterad per den 1 januari 2008.

Jur. kand. Ulrika Gustafsson Myslinski är doktorand i skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm.