Innehåll

SkatteNytt nr 6 2008 s. 360

B Fastighetstaxering

I RÅ 2007 ref. 4 behandlas frågan om Riksskatteverkets (numera Skatteverkets) föreskrifter om prisutvecklingsområden och omräkningstal strider mot lag. Systemet med årlig omräkning av taxeringsvärden tillämpades under åren 1996-2004. Systemet innebar att det basvärde som beslutats vid den senaste allmänna eller särskilda fastighetstaxeringen räknades om med hänsyn till det genomsnittliga prisläget under tolvmånadersperioden som började den 1 juli andra året före taxeringsåret och upphörde den 30 juni året före detta år. Vid omräkningen bestämdes taxeringsvärdet genom att det för fastigheten gällande basvärdet multiplicerades med fastställt omräkningstal. Inför omräkning indelades landet i prisutvecklingsområden och för varje sådant område bestämdes omräkningstal för olika typer av taxeringsenheter. Såväl indelningen i prisutvecklingsområden som omräkningstal beslutades med stöd av 7§ i numera upphävda 16 A kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL, i form av föreskrifter. I det aktuella målet var frågan om Skatteverket överskridit sina befogenheter enligt 8 kap. 13§ RF och genom sina föreskrifter om prisutvecklingsområden och omräkningstal fyllt ut FTL på ett otillåtet långtgående sätt.

Systemet med årlig omräkning infördes 1996. Vid denna omräkning indelades hela riket i ett prisutvecklingsområde avseende hyreshusenheter. Olika omräkningstal beslutades dock för bostäder respektive lokaler. Inför omräkningen 1997 indelades riket i fem prisutvecklingsområden avseende hyreshus. Det i målet aktuella prisutvecklingsområdet omfattade centrala delar av Stockholms kommun samt Solna, Sundbyberg, Danderyd och Lidingö kommuner. För detta område fastställdes ett gemensamt omräkningstal för bostäder och lokaler, 1,17. Beräkningen grundade sig på 194 köp. Spridningen i förhållande till taxeringsvärdenivån var 0,14. Målet kom främst att handla om tolkningen av två uttalanden i förarbetena (prop. 1994/95:53) till 16 A kap. FTL. Det första uttalandet gällde ambitionsnivån i omräkningen. Det andra uttalandet gällde det antal köp som krävdes för att bilda ett provvärderingsområde.

Fastighetsägarna Stockholm (föreningen) yrkade med stöd av 16 kap. 5§ FTL att de omräkningstal som fastställdes vid 1996 års omräkning även skulle tillämpas vid 1997 års omräkning. Grunden för detta var att föreningen hävdade att det inom det aktuella prisutvecklingsområdet inte varit fråga om en sådan likartad prisförändring som lagstiftaren avsett samt att det inte heller funnits ett tillräckligt antal fastighetsköp (194 st. mot i förarbetena angivna 200 st.). Föreningens uppfattning var att de av Skatteverket meddelade föreskrifterna om prisutvecklingsområden och omräkningstal stred mot bestämmelserna i 16 A kap. 4 och 5§§ FTL och att Skatteverket därigenom överskridit sina befogenheter att meddela verkställighetsföreskrifter. Skatteverket borde, enligt föreningen, istället ha använt sig av möjligheten att besluta att föregående års omräkningstal skulle tillämpas även vid omräkningen 1997. Skatteverket menade istället att eftersom det fanns köp inom det aktuella området som visade på en betydande prisutveckling fanns inte möjligheten att besluta något annat tal än det som beräkningarna ledde fram till. Beräkningarna visade dessutom att spridningen (standardavvikelsen) inom prisutvecklingsområdet, i förhållande till taxeringsvärdenivån, var mycket låg.

Regeringsrätten fann att det inte framkommit att det mellan olika delar av det aktuella prisutvecklingsområdet skulle finnas några entydiga, ej godtagbara, skillnader i prisutvecklingen. Det förhållandet att det antal köp som redovisats något understeg det antal som anges i förarbetena innebar inte, enligt Regeringsrätten, att Skatteverket inte följt det som avsetts vid lagstiftningen. Sammanfattningsvis fann Regeringsrätten att det inte framkommit i målet att Skatteverket varit hänvisad till att tillämpa bestämmelsen i 16a kap. 5§ FTL om oförändrat omräkningstal eller att verkets bestämmande av det nya omräkningstalet strider mot lag.

Monica Haapaniemi

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...