E Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier

Enligt protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier som finns bifogat till EG-fördraget skall gemenskaperna vara befriade från alla nationella direkta skatter. I C-437/04 Kommissionen och rådet mot Belgien prövades om en regional fastighetsskatt i Bryssel kom i konflikt med denna skattefrihet. De Europeiska gemenskaperna var i och för sig inte skattskyldiga till skatten men kommissionen hävdade att de ändå indirekt drabbades av denna i egenskap av hyresgäster. Enligt ingångna hyresavtal skulle nämligen skatt som togs ut av fastighetsägaren övervältras på hyresgästerna. Kommissionen menade därför att fastighetsägare som hyrde ut till gemenskaperna även de borde vara befriade från fastighetsskatt. EG-domstolen fastställde först att skatten var en sådan direkt skatt som omfattades av gemenskapernas skatteimmunitet, varvid den hämtade vägledning i den definition av direkta skatter som finns i direktiv 77/799/EEG om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning. Domstolen ansåg dock inte att skatten kom i konflikt med denna skatteimmunitet. Befrielsen från skatt gällde enligt domstolen endast för gemenskaperna själva och kunde inte utsträckas till att också omfatta deras avtalsparter, varför talan ogillades.

Kristina Ståhl