Sedan år 2005 har det arrangerats en serie seminarier för skatterättsdoktorander i Europa. I Wien har det två gånger hållits seminarier på ämnet skatteavtalsrätt. Lika många gånger har det i Leiden arrangerats seminarier i EG-skatterätt. Det har också hållits ett seminarium om komparativ skatterätt i Stockholm.

Centrum för Skatterätt stöds av Deloitte, Ernst & Young, KPMG, Mannheimer Swartling, Skeppsbron Skatt och Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Den 22–25 maj 2008 var det åter dags för ett seminarium i Sverige på ämnet komparativ skatterätt. Den här gången hölls seminariet i Uppsala. Stiftelsen Skattenytt hade beviljat ett generöst anslag till seminariet, och understöd gavs också från stiftelsen Centrum för Skatterätt.1

Seminariet inleddes på kvällen den 22 maj med en mottagning på Juridiska fakulteten i Uppsala, där vår värd, professor Bertil Wiman, hälsade oss välkomna. Vi blev också välkomnade av fakultetens dekanus, professor Maarit Jänterä-Jareborg. Seminariets deltagare hade givits möjlighet att under kvällen skriftligen presentera sina projekt för varandra med hjälp av postrar.

Efter ett mer officiellt välkomnande morgonen därpå var den första punkten på programmet en presentation av professor Daniel Sandler över frågan om eventuella skillnader mellan common law och civil law på skatterättens område. Presentationen följdes av en tankeväckande diskussion om frågan. Efter lunchen hölls en, särskilt av de utländska besökarna, mycket uppskattad guidad tur över Uppsalas äldre delar, däribland Uppsala domkyrka och Gustavianum. Därefter vidtog en workshop, där doktoranderna, i mindre grupper, fick möjlighet att allmänt diskutera mål och metoder med komparativt skatterättsliga studier. Gruppdiskussionerna knöts ihop med en gemensam diskussion om slutsatserna i de olika grupperna. På kvällen intog vi en måltid tillsammans på Västgöta nation.

Följande morgon inledde professor Hugh Ault med ett anförande om användningen av komparativ skatterättslig metod i OECD. Professor Mattias Dahlberg vidtog därefter för att tala om motsvarande fråga inom EG-rätten. Båda anförandena gav upphov till livliga diskussioner mellan deltagarna. På eftermiddagen hölls seminariets andra workshop, som var inriktad mot komparativt skatterättsliga frågor med anknytning till de deltagande doktorandernas egna forskningsprojekt. Även efter denna workshop diskuterades slutsatserna gemensamt. Därvid gav professor Carlo Gambarino ett belysande exempel på användningen av komparativ metod inom skatterätten. Seminariet avslutades med en båtutflykt till Skokloster i ett fint svenskt försommarväder. Deltog på seminariet gjorde, utöver de redan nämnda, professor Yariv Brauner och regeringsrådet Kristina Ståhl.

Sammanfattningsvis kan det sägas att seminariet var välorganiserat och mycket intressant. Åtminstone för egen del, men säkerligen även hos övriga deltagare, gav det upphov till många nya tankar och idéer. Ett stort tack riktas till professor Bertil Wiman och doktorand Jérôme Monsenego, som arrangerade detta lyckade seminarium.

Jur. kand. Martin Berglund är doktorand i finansrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.