Anmälare: Peter Melz

Anmälan av: Axel Hilling

Income taxation of derivates and other financial instruments

1 Inledning

Den 21 september 2007 disputerade Axel Hilling vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping för juris doktorsexamen på avhandlingen Inkomstbeskattning av derivatinstrument och andra finansiella instrument. Avhandlingen är en mycket god prestation och försvarades väl vid disputationen.1 Juris doktor Axel Hilling är numera verksam som universitetslektor vid Linköpings universitet.

Jag var fakultetsopponent och denna anmälan motsvarar de väsentligare delarna av min opposition.

1.1 Översikt

1.Avhandlingen har en lång titel ”Income taxation of derivates and other Financial instruments – Economic substance versus legal form. A study focusing on Swedish non-financial companies”. Titeln anger att det främst är beskattningen av derivatinstrument som undersöks. Det sker genom att den ekonomiska innebörden av instrumenten analyseras och jämförs med innebörden av beskattningen enligt svenska inkomstbeskattningsregler. Undersökningen gäller icke-finansiella företag, vilket innebär att de skatteregler som behandlas är reglerna för beskattning av kapitalvinster och räntor i inkomstslaget näringsverksamhet.

2.Avhandlingen disponeras enligt följande. Den inleds med ett kapitel om syfte, metod etc. Kapital 2 behandlar den ekonomiska innebörden av derivatinstrument etc. Kapitlet bygger på standardverken i finansiell ekonomi. Denna ekonomiska analys utgör sedan grund för bedömningen av skatteplaneringsmöjligheter som ges av den skatterättsliga regleringen i IL, och som beskrivs i kapitel 3.

I de följande kapitlen 4–7 analyseras den ekonomiska innebörden av olika finansiella instrument och de skatteplaneringsmöjligheter som uppstår när de skatterättsliga reglerna inte har en motsvarande innebörd. Kapitel 8 behandlar metoder som skulle kunna användas mot denna skatteplanering. Kapitel 9 sammanfattar.

1.2 Några formella synpunkter

1.Som framgår av avhandlingens titel är språket engelska. Det är ovanligt i Sverige med rättsvetenskapliga avhandlingar på engelska, men det lär bli fler eftersom fler frågor som bör behandlas är av internationell eller EG-rättslig karaktär. Ämnet för Hillings avhandling är svensk rätt men ämnet har mer internationellt intresse än vanligt då de problemen torde ha liknande karaktär i många länder.

De skatterättsliga regler som ger möjligheter till skatteplanering varierar dock från land till land. Avhandlingen analyserar endast svenska regler och det begränsar användbarheten utanför Sverige. Avhandlingens metod och ansats kan dock vara av intresse även vid analys av andra länders skatteregler.

Nackdelen med att använda engelska som språk i en svensk rättsvetenskaplig avhandling är främst att det är svårare att analysera och diskutera lagtext m.m. som är skriven på svenska. Detta är dock inte något större problem i denna avhandling, eftersom lagreglerna endast används med sin grundläggande okontroversiella innebörd. Däremot gäller som alltid för något mer avancerade fackspråkliga framställningar på engelska att de blir lite mer svårtillgängliga för svenska läsare än om de hade varit på svenska.

Nu är denna relativt milda kritik inte något som främst författaren skall bära, eftersom det är en huvudregel vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping att avhandlingar skall framläggas på engelska.

2.För finansiella instrument och deras användning har utvecklats en särskild terminologi. Den används i avhandlingen och det är inte alltid enkelt att av språk och sammanhang förstå vad som avses. Ett exempel är ”long position” och ”short position”, vilket exempelvis för en köpoption är rätten att köpa respektive skyldigheten att sälja. En mer utförlig lista över termer och definitioner hade underlättat förståelsen.

Om avhandlingen istället hade skrivits på svenska hade det blivit lättare att förstå, men inte alltid eftersom även svensk terminologi är speciell och delvis inkorporerad engelska.

Eftersom ett finansiellt instrument har både en ekonomisk och en skatterättslig innebörd, som oftast skiljer sig från varandra, är det viktigt att markera om det är det ena eller andra som behandlas. Det är för det mesta gjort i avhandlingen, men på några ställen tar det lite tid för läsaren att avgöra om det är en ekonomisk eller skatterättslig innebörd som beskrivs.

2 Ekonomisk innebörd och skatteplaneringsmöjligheter

1.I kapitel 2 beskrivs den ekonomiska innebörden av olika finansiella instrument. Denna analys utgör grunden för bedömningen i kapitel 3 av hur de svenska skatterättsliga reglerna ger möjlighet till skatteplanering.

Kapitel 2 ges en beskrivning av den ekonomiska innebörden av det som beskrivs som grundläggande byggstenar – derivat och låneinstrument – i genomförandet av finansiella transaktioner och skatteplanering. I avsnitt 2.6 beskrivs hur byggstenarena kan användas för skatteplanering:

”Financial engineering is about combining or dividing different financial instruments in order to achieve a required financial position. In this study, the basic principles of financial engineering will be used to illustrate how financial instruments that challenge the Swedish income tax system are created.”

Exempelvis kan ett derivat + ett låneinstrument användas för att skapa en finansiell position som motsvarar vilken annan investering som helst. Exempelvis kan en obligation + ett terminskontrakt på guld motsvara innehav av guld nu.

2.Kapitel 3 beskriver skatteplaneringsmöjligheter som följer av den svenska inkomstbeskattningens struktur i inkomstskattelagen (IL). Skatteplaneringen bygger i allt väsentligt på att genom olika kombinationer av finansiella instrument erhålla samma ekonomiska effekter som för ett konventionellt finansiellt instrument – exempelvis en obligation – men med skatteeffekter som är förmånligare än för det konventionella fallet. Dessa möjligheter bygger på några grundläggande skillnader i beskattningen av olika finansiella instrument för olika kategorier av verksamheter och tillgångar.

Avhandlingen behandlar inkomstbeskattning av icke-finansiella aktiebolag. Dessa redovisar alla inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet. För företag finns inom inkomstslaget näringsverksamhet två kategorier av inkomster: inkomster av den egentliga näringsverksamheten (rörelse) respektive kapitalvinster och kapitalförluster på kapitaltillgångar (lika med det gamla inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet). För beräkning och beskattningstidpunkt av kapitalvinster gäller2 diverse bestämmelser bl.a. i 44 och 48 kap. IL om beräkning av kapitalvinster och kapitalförluster. Detta medför skilda periodiseringsregler för räntor – bokföringsmässiga grunder – och kapitalvinster – avyttring – som ger möjligheter till skattearbitrage. Istället för ränta på en obligation kan skapas en ekonomiskt identiskt avkastning på andra finansiella instrument, som skattemässigt klassificeras som kapitalvinst. Det är denna typ av skattearbitrage som diskuteras mest frekvent i avhandlingen.

På avdragssidan är normalt ett ränteavdrag mer värt än ett avdrag för kapitalförluster – beroende på tidpunkten för avdrag och i förekommande fall kvittningsfållan för aktier i 48 kap. 26 § IL.

Hilling framhåller att arbitragemöjligheterna kan minska genom att intresset för vissa instrument påverkar priserna på dessa, men anser att prisanpassningar motverkas av att inkomstskattesystemet ständigt förändras. Mot det kan dock anföras att de för avhandlingen aktuella bestämmelserna i stort sett har haft samma struktur sedan skattereformen.

Vidare framhålls att skattearbitrage kan förhindras genom skatteflyktslagen. Det är dock något som inte diskuteras konkret i avhandlingen och det ges inte heller några bra exempel på fall där skatteflyktslagen tillämpats på detta område. Jag tror inte att skatteflyktslagen skulle kunna tillämpas i någon större utsträckning på detta område.

Se 25 kap. 2 och 3 §§ IL.

3 Derivat

I kapitel 4 behandlas derivat. Skattemässigt behandlas derivat som kapitaltillgångar och kan därför resultera i kapitalvinster eller kapitalförluster. Avkastning beskattas då vid avyttring och det finns därför möjlighet att uppskjuta beskattningen om ett derivat kan ersätta en räntebärande fordran. Detta kan uppnås genom konstruktion av en s.k. deep-in-the-money option som efterliknar en obligation. Hilling ger ett konkret exempel på s. 95, vilket återges här något förenklat:

Företag A förvärvar en köpoption utställd av företag B. Optionen ger A rätt att köpa en vara U om tre år för ett pris om 838. A betalar B 1 000 för optionen. Med riskfri ränta på 5 % förväntar sig A en inkomst om 161,8 och B en motsvarande utgift.

När optionen kan utövas är priset på U 2 000 och A begär kontantavlösning med 1 162. Beloppet består av återbetalning av premien 1 000 och förväntad inkomst (”ränta”) 161,8 och en kapitalvinst på 0,2.

Skattemässigt kommer hela överskottet, 162, att behandlas som kapitalvinst. Härigenom sker beskattningen vid slutet av treårsperioden, medan en ränta på 161,8 skulle ha fördelats på alla tre åren. Genom derivatkonstruktionen erhålls således en uppskjuten beskattning.

Exemplet är illustrativt, men inte helt lättillgängligt. Jag tycker inte att det alltid är klart om det som anges är antagna fakta eller resultat av tidigare angivna fakta. Vidare kan man fråga sig hur enkelt det är att hitta underliggande tillgångar där man kan vara säker på att priset vid inlösentidpunkten ger rätt resultat? Det ligger dock utanför min kompetens att ifrågasätta exemplet i detta avseende.

Från skattesynpunkt är det mer väsentligt att fråga om man inte borde visa skatteresultatet för A och B tillsammans. Till resultatet i ovanstående exempel kan då läggas resultatet för företag B. B erhåller 1 000 från företag A och betalar tre år senare 1 162 till företag A. För B medför inlösen av optionen därför en förlust på 162 som är avdragsgill år 3.3

A:s fördel av uppskjuten beskattning tas således ut av B:s nackdel av uppskjuten avdragsrätt. Periodiseringen för den normala investeringen i en obligation med ränta hade likaså gett en symmetrisk intäktsföring och avdragsrätt och sammantaget skulle båda alternativen ge samma resultat.

Skattearbitrage torde därför normalt kräva att A och B beskattas på olika sätt, exempelvis genom att B är undantag från skattskyldighet i denna del eller kan dra av en förlust tidigare genom att värdepappret utgör lagertillgång.

Detta förhållande framgår av avhandlingen om man kombinerar analyserna i avsnitten 4.4.3.3 och 4.4.3.4. Förhållandet kunde dock ha beskrivits samlat och tydligare.

Eftersom det är en kapitaltillgång föreligger knappast möjlighet till avdrag genom nedskrivning.

4 Hybridinstrument

1.I kapitel 5 behandlas transaktioner med hybridinstrument. Dessa definieras som avtalsmässigt odelbara instrument, som skattemässigt normalt behandlas som ett instrument. Ekonomiskt består instrumenten dock av mer än en komponent. Ett exempel på ett hybridinstrument är en aktieindexobligation.

Kapitlet övergår ganska snart i en analys av olika möjliga metoder de lege ferenda att minska skattearbitragemöjligheterna. De tre metoder härför som analyseras är a)?integration, b)?uppdelning och c)?ekonomisk avkastning.

Den förstnämnda metoden är huvudmetoden i IL och är således den metod som normalt skapar arbitragemöjligheterna. Av de två följande metoderna verkar den sistnämnda, som utgår från den ekonomiska innebörden, inte vara ett praktiskt alternativ. Det alternativ till nuvarande huvudmetod som kan övervägas är därför uppdelning, som på engelska har den mystiska beteckningen bifurcation (lat. bifurcus = två-grenad).

2.Som sagt så är huvudmetoden i IL att behandla hybridinstrument som ett enda instrument. Ett undantag finns i IL och det är behandlingen för innehav av skuldebrev förenat med köp- eller teckningsoption; 48 kap. 14 § IL. Detta fall behandlas utförligt i avhandlingen.

Hilling anser att den för långivaren/optionsförvärvaren tillämpliga bestämmelsen i 48 kap. 14 § IL är en uppdelningsmetod som eliminerar skattearbitragemöjligheter. Låntagarens/optionsutfärdarens beskattning enligt 24 kap. 4 § IL behandlas inte samtidigt utan först i kapitel 6 (Sammansatta avtal). Jag hade föredragit en samlad bedömning och jag undrar även varför samma värdepapper betecknas både som hybridinstrument och sammansatt avtal. Det är möjligt att det uppfyller båda definitionerna, men det är väl knappast så att samma instrument bör kallas ett hybridinstrument för långivaren och ett sammansatt avtal för låntagaren.

3.Hilling är i kapitel 6, s. 118, kritisk till innebörden för låntagaren/optionsutfärdaren av 24 kap. 4 § IL. Bestämmelsen innebär till skillnad från regeln i 48 kap. 14 § IL att en uppdelning inte skall ske, dvs. lika med IL:s huvudmetod. Resultatet blir att låntagaren inte kan dra av kapitalrabatten på lånet som en räntekostnad.

Denna behandling har av Regeringsrätten i RÅ 2002 ref. 77 utsträckts till konvertibla skuldebrev. Lagregeln och domen har blivit föremål för kritik även av andra än Hilling.4

Hillings kritik delar jag, men däremot är jag frågande till en slutsats som anges i avsnitt 6.2.4.3:

”The income tax treatment of bonds combined with warrants and traditional convertibles creates tax arbitrage opportunities, in the sense that they are more expensive than other equivalent capitalraising methods such as regular bonds or mandatory convertibles.”

24 kap. 4 § IL innebär således en skattemässig behandling som, till skillnad från flertalet andra i avhandlingen behandlade regler, är mer ofördelaktig än en beskattning enligt den ekonomiska innebörden. Detta anser Hilling ger en skattearbitragemöjlighet. Men det måste innebära att den kritiserade regeln i 24 kap. 4 § IL görs till den referensregel mot vilken alternativa förfaranden framstår som skattearbitrage. Ett förfarande då man tar upp ett vanligt lån och separat emitterar optioner utgör då ett skattearbitrage, trots att beskattningen stämmer med den ekonomiska innebörden. Om denna min tolkning är riktig så avviker definitionen av skattearbitrage i detta avsnitt från Hillings normala definition av skattearbitrage, som ett utnyttjande av finansiella instrument som ger ett skattemässigt bättre resultat än en beskattning efter deras ekonomiska innebörd.

2002 års företagsskatteutredning, där jag var särskild utredare, hade till uppgift att överväga förändringar av rättsläget. Av tidsskäl avlämnade vi dock inte något förslag, vilket jag beklagar då min tentativa uppfattning är att en ändring bör ske.

4.Ett praktiskt problem med uppdelning är värderingen av de olika komponenterna. Jag förstår inte riktigt hur Hilling ser på detta. I ett tidigare avsnitt 4. 3.5, s. 91?f., synes han acceptera de värderingsregler i 48 kap. 13 § IL som innebär att avknoppade instrument, teckningsrätt för aktier etc., får anskaffningsvärdet noll. Dvs. ingen uppdelning sker. Om en beräkning av verkligt anskaffningsvärde genom uppdelning av underliggande akties etc. värde i dessa fall anger han följande:

”Although applicable in theory, such computation is not used because it is complicated and costly for the public authorities. Thus the cost of obtaining redemption rights, selling rights, bonus share rights, or uncovered warrant are always to be considered zero in cases in which the option-like contract is obtained as a result of the holding of shares of the issuing company.”

Lite mer kritisk anser jag att han borde ha varit, eftersom regeln i 48 kap. 13 § IL ger möjligheter till liknande skattearbitrage som kritiseras på andra ställen i avhandlingen.

5 Sammansatta avtal

1.Ett sammansatt avtal är en kombination av exempelvis en obligation och ett derivat eller av ett derivat och ett annat derivat. Gränsdragningen mellan sammansatta avtal och hybridinstrument är inte klart angiven i avhandlingen, men hybridinstrument torde kunna vara sammansatta avtal.

De finansiella instrument som behandlas i kapitel 6 indelas i institutionella och icke-institutionella. Institutionella instrument definieras, s. 114, som instrument som är definierade i lag exempelvis aktiebolagslagen och är särskilt reglerade i IL. Det är i huvudsak de institutionella instrumenten som analyseras.

Olika instrument dissekeras och den ekonomiska innebörden av deras komponenter analyseras. Hilling genomför detta väl och med intressanta resultat. Jag begränsar mig till ett fall, där jag har en avvikande uppfattning.

2.I avsnitt 6.3.3 behandlas RÅ 1995 ref. 71 (förhandsbesked) om realränteobligationer. Regeringsrätten ansåg att en räntekomponent skulle beräknas och beskattas löpande i inkomstslaget näringsverksamhet (bokföringsmässiga grunder) respektive i inkomstslaget kapital då räntan blev tillgänglig för lyftning (kontantprincipen).

Hilling är kritisk till Regeringsrättens bedömning.5 Han konstaterar att en realränteobligation är lika med en vanlig obligation plus en köpoption på konsumentprisindex. Hans kritik blir då följande, s. 128:

Noter i citatet är utelämnade.

”Considering that a real zero-coupon bond is, in substance, equal to a standalone option, the income tax treatment established in Case RÅ 1995 referat 71 gives rise to great tax arbitrage opportunities. More specifically, on the basis of a no-arbitrage assumption, it is immaterial if the investment is in a real zero-coupon bond or in a deep-in-the money call option on CPI. Because the payoff from a real zero-coupon bond is taxed as interest, on an accrual basis, however, it is more favorable to take a long position in the deep-in-the-money call option, as the entire payoff from such an investment is taxed as a capital gain or loss at maturity of the contract, or when the bond is sold. Thus in comparison to the investment in a real zero-coupon bond, the investment in the deep-in-the-money call option provides a tax credit.”6

Jag anser inte att det är Regeringsrätten som skapat en skattearbitragemöjlighet, utan att det är användning av den nämnda deep-in-the money (DIM) optionen som ger möjlighet till en omotiverad uppskjuten beskattning. I avsnitt 4.4.3.3 anges DIM-optioner som exempel på hur man skapar en skattearbitragemöjlighet så att en ränteintäkt ersätts med en kapitalvinst och uppskjuten beskattning. Genom att avkastning på realränteobligationen beskattas löpande så kan DIM-optionen användas för skattearbitrage. Men det känns lite omvänt att kalla detta för att Regeringsrättens metod för beskattning av avkastning på realränte-obligationer skapar skattearbitragemöjligheten,7 för då kan man väl på samma sätt säga att all löpande räntebeskattning skapar skattearbitragemöjligheter. Ett radikalt sätt att minska skattearbitragemöjligheterna är ju då att all räntebeskattning uppskjuts till slutinlösen av obligationen. Det är dock knappast Hillings syn, eftersom han synes utgå ifrån att den löpande räntebeskattningen är riktig från diverse utgångspunkter.

Hilling behandlar genomgående, såsom normalt är domar, utan att ange ledamöternas namn. I detta fall har han dock ansett det befogat att nämna Skatterättsnämndens minoritet – som hade samma synsätt som sedermera Regeringsrätten – vid namn; Johansson och Melz. Man tackar för uppmärksamheten.

I fotnot 95 anger Hilling en mer positiv syn på domen: ”It is interesting to note that the income tax treatment established in Case RÅ 1995 referat 71 is similar to what is referred to as ”expected return taxation” in Section 5.2.4.2” I avsnitt 5.2.4.2 anges expected return taxation som en teoretiskt riktig metod för att förhindra skattearbitrage.

6 Syntetiska instrument

1.Så här långt kommen börjar man som läsare få vissa problem att hålla isär olika typer av behandlade finansiella instrument. Intrycket är dock att Hilling behärskar kategoriindelning. Vad som kan efterlysas är möjligen en tablå som förklarar skillnaderna mellan alla behandlade instrument.

I avsnitt 7.2.2 ges en utförlig förklaring av skillnaden mellan sammansatta avtal och syntetiska instrument. De senare är en form av sammansatta avtal, men till skillnad från de förra, är komponenterna motstående positioner. Av dessa två motstående positioner kan en nettobetalning erhållas som är lika med ett annat finansiellt instrument, exempelvis en obligation.

2.Syntetiska instrument kan användas för att uppnå två skattefördelar. Först kan en uppskjuten beskattning erhållas. För det andra kan en av de motståen-de positionerna medföra en förlust. Denna kan avyttras för att erhålla avdrag, medan den andra positionen med en potentiell vinst behålls till inlösen.

Den metod som anges mot skattearbitrage är här integration, till skillnad mot i tidigare fall där uppdelning föreslagits. Integrationsmetoden kräver att man bedömer vilket finansiellt instrument som den kombinerade effekten av komponenterna motsvarar, och beskattar därefter. Hilling anger att det kan vara praktiskt svårt.

3.Jag har inte några väsentliga synpunkter på kapitel 7, bara en mindre fråga om tillämpliga regler för finansiella instrument som används för hedgning.

Hilling diskuterar utförligt om resultatet av hedgningsinstrument i ett företags näringsverksamhet skall tas upp som kapitalvinst eller annan inkomst av näringsverksamhet. Diskussionen förs med hänvisning till RÅ 1997 ref. 5 (förhandsbesked) där Regeringsrätten ansåg att kapitalvinstreglerna gällde. Hilling anser att detta normalt skulle förminska hedgningseffekten, vilket är olyckligt. Jag delar denna uppfattning.8

Det jag vill ange är bara att det idag inte finns anledning att diskutera rätts-läget och möjliga förändringar av det så mycket utifrån RÅ 1997 ref. 5 utan istället utifrån det senare införda stadgandet i 25 kap. 3 § IL.9 Det torde normalt ge samma resultat som 1997 års rättsfall.10

I Skatterättsnämnden tillhörde jag en minoritet med annan uppfattning är den Regeringsrätten sedermera intog.

Se exempelvis SOU 2005:99, s. 314, härom.

I Skattelagskommittén anförde jag ingen anmärkning mot förslaget med denna innebörd. Det var då en fråga om att respektera existerande rättsläge.

7 De avslutande kapitlen

1.I kapitel 8 behandlas olika metoder för att förhindra skattearbitrage. Det gäller delvis nya metoder, delvis sådant som redan diskuterats. Betydande uppmärksamhet ägnas redovisningsrekommendationen IAS 39 om finansiella instrument. Genomgången av olika metoder är rätt utförlig, men intrycket är ändå att den inte räcker för några mer slutliga ställningstaganden.

De alternativ som genomgås är följande:

  • Avskaffa realisationsprincipen. Det anses vara ett omotiverat stort ingrepp.

  • Marknadsvärdering.

  • Rättslig klassificering efter den ekonomiska innebörden, dvs. uppdelning.

I sammanfattningen anges att den enda framkomliga vägen är att ha en enda inkomstrapporteringsregel för finansiella instrument.

2.I kapitel 9 sammanfattas avhandlingen. De lege feranda diskussionen i kapitel?8 fortsätter i kapitel 9 och ett avslutande ord från Hilling är att det kanske t.o.m. vore rimligt att överväga en annan skattebas än inkomstskattens. Vad detta alternativ skulle kunna vara anges dock inte.

8 Mina avslutande synpunkter

1.I avhandlingen görs en systematisk analys av ett begränsat rättsområde med tillämpningar på en rad varierande finansiella instrument. Härigenom visas hur grundläggande skillnader i beskattningen av främst av räntor och kapitalvins-ter kan användas för systematiskt skattearbitrage. Skattearbitraget består i allt väsentligt av att inkomstrealisationen senareläggs.

I avhandlingen behandlas inte hur väsentliga skattebesparingar för enskilda respektive skattebortfall för fiskus detta medför. Det är naturligtvis svårt att uppskatta. Effekten är först och främst räntevinsten av en uppskjuten beskattning. En förutsättning för en samlad vinst av skattearbitraget för de enskilda är dock att motparten inte drabbas av en motsvarande försämring. Som angetts ovan kunde detta belysts tydligare i avhandlingen.

I vissa fall kan möjligtvis omvandlingen från ränta till kapitalvinst och ett uppskjutande av beskattningen i tiden t.o.m. medföra att beskattningen helt uteblir. Det torde dock vara sällsynt, eftersom det sällan föreligger någon skillnad i skatteplikt för räntor respektive kapitalvinster varken hos obegränsat eller begränsat skattskyldiga personer. För skatteprivilegierade stiftelser etc. har en omvandling dock betydelse för tillämpningen av fullföljdskravet i 7 kap. 6 § IL, eftersom i detta beting ingår räntor men inte kapitalvinster. På förlustsidan är ett ränteavdrag oftast mer värt än ett avdrag för kapitalförlust.

Finansiella transaktioner kan utföras i närmast obegränsad skala, varför även små skattebesparingar på varje enskild transaktion skulle kunna skalas upp till sammanlagt väsentliga belopp. Det har dock ännu veterligen inte hissats några varningsflaggor från Skatteverket. Det är därför för min del en öppen fråga hur motiverat det är att eftersträva regeländringar.

I avhandlingen har alternativa metoder för att minska skatteplaneringsmöjligheterna övervägts dock utan större möjligheter att avväga behovet av dessa förändringar jämfört med de praktiska problem som finns med alternativen.

2.Avhandlingens ämne är komplicerat då det kräver en rätt avancerad analys och presentation av olika finansiella instrument som ofta är varandra närliggan--de. De som dagligen hanterar sådana transaktioner rör sig nog familjärt i valet mellan olika alternativ. För oss tillfälliga besökare är det mer krävande.

Jag tycker att Axel Hilling har lyckats mycket väl i sin analys och presentation av detta svåra ämne. Han har använt en konsekvent ekonomisk analysmetod och klarlagt den ekonomiska innebörden av ett stort antal varianter av finansiella instrument. Att den svenska inkomstbeskattningen har en rätt primitiv reglering av området visas likaså övertygande i ett stort antal fall. I några av dessa fall har jag dock anmärkt ovan att jag inte delar Hillings uppfattning om att rättstillämpningen skapar skattearbitrage, då jag anser att jämförelsenormen inte är rätt vald.

Helhetsintrycket är dock att analysen nästan alltid är på rätt spår. Förslagen till lagändringar är relevanta, men här är analysen alls inte lika färdig som vad gäller bristerna i de nuvarande reglerna. Eftersom dessa beskattningsfrågor inte varit så mycket belysta tidigare,11 så ökar avhandlingen kunskapen om området väsentligt. Sammanfattningsvis är omdömet om avhandlingen klart positivt.

Peter Melz är professor i finansrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Ett väsentligt bidrag som förtjänar att nämnas är Jörgen Grönlunds artikel Avkastning på sammansatta instrument, SST 203, s. 603–627.