I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Centrum för Skatterätt, Box 512, 751?20 Uppsala.

Antonson, Jan & Rydin, Urban, Samfälligheter. Skatterna. Tholin & Larsson, 2008, 81 sidor.

I denna nya framställning gör författarna en genomgång av skattereglerna för olika samfälligheter, med särskild inriktning mot vägsamfälligheter. Den innehåller exempel och deklarationsuppgifter som kan laddas ner via nätet.

Douma, Sjoerd & Engelen, Frank (red.), The Legal Status of the OECD Commentaries. International Bureau of Fiscal Documentation, 2008, 272 sidor.

Detta är den första volymen i en ny serie från IBFD vid namn ”Conflict of Norms in International Tax Law Series”. Boken innehåller ett antal kvalificerade bidrag från en konferens i Leiden i september 2006 avseende betydelsen av kommentarerna till OECD:s modellavtal vid tolkningen av skatteavtal.

Edvardsson, Leif & Eriksson, Asbjörn, Övningsbok i beskattning. 2008/2009 års taxering. Studentlitteratur, 32 upplagan, 2008, 143 sidor.

Ny upplaga, med stort antal övningsuppgifter framförallt inriktade på universitetskurser i skatterätt. Inriktning är mot 2009 års taxering.

Edvardsson, Leif & Eriksson, Asbjörn, Lösningar till övningsbok i beskattning 2008/2009 års taxering. Studentlitteratur, 28 upplagan, 2008, 146 sidor.

Eriksson, Asbjörn, Praktisk beskattningsrätt. Lärobok i inkomstbeskattning. Studentlitteratur, 15 upplagan, 2008, 540 sidor.

I denna välkända lärobok beskrivs det svenska skattesystemet. Den är upp-daterad med hänsyn till rättsläget i januari 2008.

Høg, Ulla & Busck-Nielsen, Kim, Hvidvaskloven med kommentarer. Forlaget Thomson, 2008, 363 sidor.

Denna bok är en kommentar till den danska lagen om förebyggande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme”). Enligt lagen har vissa personer och verksamheter en skyldighet att vidta olika sådana åtgärder, t.ex. att kontrollera identiteten på kunder och att underrätta myndigheterna om misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lagen har under senare år varit föremål för ett antal ändringar, som bl.a. innebär att alltfler yrken, verksamheter och personer omfattas av dess bestämmelser.

Höglund, Mats, Taxeringsrevision – ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Jure Förlag, 2008, 440 sidor.

I boken analyserar författaren regelverket för taxeringsrevision utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. I centrum står avvägningen mellan å ena sidan Skatteverkets behov av information för att kontrollera skatteunderlag och skattebetalning, och å andra sidan den skattskyldiges skyddsintressen. I kapitel 2 redogörs för de rättssäkerhets-principer – bl.a. om legalitet, objektivitet och proportionalitet – som av författaren anses vara särskilt viktiga vid utformningen av regler om taxeringsrevision. Vidare beskrivs i kapitel 3–4 regelverket för taxeringsrevision och de utredningsmöjligheter där revision ingår. I syfte att hitta lösningar på problem med den svenska regleringen beskrivs också motsvarande regler i utländsk rätt. Boken avslutas med en utvärdering av regelverket och vissa förslag till lagändringar. Boken utgör Mats Höglunds doktorsavhandling.

KPMG Skattehandboken 2008. KPMG, 10 upplagan, 2008, 479 sidor.

Skattehandboken är en praktisk handbok som med tonvikt på ny lagstiftning översiktligt behandlar inkomstskatteregler avseende beskattningsår 2008. Framställningen kompletteras med exempel och har uppdaterats med nya rättsfall på området.

Lundén, Björn, Samfälligheter. Praktisk handbok om skatt, ekonomi och juridik. Björn Lundén Information, 5 upplagan, 2008, 190 sidor.

Boken syftar till att vara en handbok för andelsägare i samfälligheter, den som sitter i styrelse eller är revisor för en samfällighet.

Terra, Ben & Kajus, Julie, A Guide to the European VAT Directives. Introduction to European VAT 2008. Volume 1 och 2. International Bureau of Fiscal Documentation, 2008, 1142 sidor (volym 1) och 400 sidor (volym 2).

Del 1 är avsedd att vara både en lärobok för mer avancerade studenter och en handbok för praktiskt verksamma jurister. Den ger en systematiskt överblick av den inverkan EG-rättsliga principer har på den indirekta beskattningens område, av gällande regelverk samt en diskussion av rättspraxis. Del 2 innehåller mervärdeskattedirektivet.

Jur. kand. Martin Berglund är doktorand i finansrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.