Innehåll

Skattenytt nr 12 2009 s. 817

Kommentar till Kent Ohlsson

Kent Ohlsson, vid Kammarrätten i Jönköping, har i Skattenytt nr 10/2009 lämnat en replik till mina kommentarer i nr 4/2009 avseende en dom från Kammarrätten i Jönköping den 16 januari 2009 angående uttagsbeskattning för fastighetsskötsel.

Inledningsvis uppskattar jag att det lämnas synpunkter på mina rättsfallskommentarer. För att dessa ska bli läsvärda försöker jag att lämna mina personliga åsikter över domarna. Det måste då av naturliga skäl medföra att jag ibland kan ha annan uppfattning än vad domstolen har.

Ohlsson hävdar att min artikel är grannlaga då jag biträtt det fastighetsbolag som målet gällde. Det skedde dock inte i kammarrätten, utan i processen hos länsrätten, där för övrigt domslutet överensstämmer med min uppfattning. Detta borde Ohlsson känna till eftersom han var föredragande i målet hos kammarrätten. Jag kan då inte se att det skulle vara grannlaga för mig att kommentera kammarrättsdomen.

Målet gäller uttagsbeskattning avseende lönekostnader för produktionschef, controller och administratörer och min framförda uppfattning är att sådana kostnader ska anses utgöra indirekta kostnader. Min tolkning är då att bestämmelsen i 7 kap. 5 § andra stycket ML inte omfattar sådana kostnader, utan endast direkta lönekostnader för de personalkategorier som omfattas av uttagsbeskattning enligt 2 kap. 8 § ML. Det är en tolkning som jag anser inte åberopades i RÅ 2004 ref. 36 eller i RÅ 2004 not, 116. Ohlsson betecknar detta som en bakvänd tillämpning av bestämmelserna. Kan det anses bakvänt tillämpning att först bestämma vad som ska uttagsbeskattas och sedan fastställa hur beskattningsunderlaget ska beräknas?

Ohlsson hänger upp sina argument på att bestämmelserna om uttagsbeskattning ska styras av vad det kostar att köpa motsvarande tjänster externt. Då skulle man minsann få betala för de här aktuella personalkategorierna. Det är förvisso helt sant, men vad Ohlsson glömmer är att kostnaderna för dessa även bör kunna hänföras till kategorin indirekta kostnader. I Skatteverkets ”Handledning för mervärdesskatt 2009”, s. 705, anges att exempel på indirekta kostnader är ”löner och andra ersättningar till personal i förråd och administration ...”. Skatteverket anser vidare att bestämmelsen i 7 kap. 5 § andra stycket kan betraktas som ”en förenklad modell”. Enligt min uppfattning tyder det på att den medför ett avsteg från huvudregeln om beräkning av beskattningsunderlaget och då även från konkurrensfrågan. Syftet med bestämmelserna om uttagsbeskattning för fastighetsskötseln har varit att uppnå konkurrensneutralitet, men då lagstiftaren enligt nämnda bestämmelse infört en förenklad modell, medför det också ett avsteg från denna. Ohlsson kallar detta ”räddningsplanka”, men för mig är det adekvat lagtolkning.

Jan Kleerup är skattejurist vid Svalner Skatt & Transaktion.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...