I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Centrum för Skatterätt, Box 512, 751 20 Uppsala.

Alhager, Eleonor & Hiort af Ornäs, Lena, Rättsfallssamling i EG-moms. Norstedts Juridik, 2 upplagan, 2009, 524 sidor.

Boken sammanställer och återger EG-domstolens domar inom momsområdet. I denna andra upplaga har rättfall till och med början av oktober 2008 beaktats.

Broberg, Anette, Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2. Björn Lundén Information, 2009, 350 sidor.

Detta är en översiktlig, praktisk handbok som beskriver upprättandet av årsredovisning i mindre aktiebolag enligt de nya K2-reglerna.

Edenhammar, Hans & Thorell, Per, Företagens redovisning – att förstå årsredovisningar. Iustus förlag, 6 upplagan, 2009, 212 sidor.

I denna bok förklaras de grundläggande principerna för värdering av tillgångar och skulder, för redovisning av intäkter, kostnader och resultat samt hur företagets kassaflöden beskrivs i kassaflödesanalysen. Vidare beskrivs grunderna för koncernredovisningen. Slutligen behandlas olika sätt att analysera årsredovisningen samt hur årsredovisningen kan komma till användning vid värdering av företag. Denna upplaga är till stora delar nyskriven och framställningen är uppdaterad per den 1 januari 2009.

Gyland, Christina & Lewén, Greger, Övningar i skatterätt – exempel och lösningar 2012 års taxering. Iustus förlag, 16 upplagan, 2009, 258 sidor.

Boken innehåller ett hundratal blandade övningar rörande inkomstbeskattning av privatpersoner och företag.

Lundén, Björn, Aktiebolag. Skatt, ekonomi och juridik. Björn Lundén Information, 17 upplagan, 2009, 450 sidor.

Denna bok sammanställer sådan aktiebolagsrätt och skatterätt som är av betydelse för mindre aktiebolag. Den nya upplagan är uppdaterad med hänsyn till rättsläget i januari 2009.

Lundén, Björn & Smitterberg, Ann-Britt, Bokföring. Praktisk handbok med konteringsexempel. Björn Lundén Information, 15 upplagan, 2009, 414 sidor.

Detta är en översiktlig, praktisk handbok i löpande redovisning för företag och föreningar. Den femtonde upplagan har bl.a. uppdaterats med hänsyn till de skatteregler som gäller för inkomståret 2009.

Melz, Peter, Mervärdesskatt. Iustus förlag, 15 upplagan, 2009, 91 sidor.

Boken är främst avsedd som lärobok och en introduktion för dem som vill veta hur mervärdesskatten är uppbyggd. Den femtonde upplagan har uppdaterats med hänsyn till lagstiftningsändringar. Hänvisningar till EG:s mervärdesskattedirektiv har uppdaterats till det nya samlade direktivet 2006/112/EG.

Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt. Iustus förlag, 2009, 114 sidor.

I boken behandlas bl.a. regeringsformens krav på skattelagstiftning och tillämpning av skattelag, liksom förutsättningarna för Skatteverkets allmänna råd. Författaren belyser också dessa frågor i ljuset av EG-fördraget, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna samt skatteavtalsrätten.

Rabe, Gunnar (red.), Skattelagstiftning 09:1. Norstedts Juridik, 91 upplagan, 2009, 989 sidor.

Jur. kand. Martin Berglund är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet och knuten till stiftelsen Centrum för Skatterätt.