Skattenytt nr 6 2009 s. 317

A 1 Gemensamma bestämmelser för inkomstbeskattningen

Bullerersättning – skattepliktig intäkt?

Regeringsrättens dom 3754-06 från den 16 december 2008. Två fastighetsägare hade erhållit ersättning från Vägverket som kompensation för bullerstörningar med anledning av en vägomläggning. Frågan var om ersättningen kunde hän-föras till någon kategori av skattepliktiga intäkter enligt IL.

Först bedömde Regeringsrätten om ersättningen var inkomst av kapital enligt 3 § 1 mom. SIL (42 kap. 1 § IL), såsom löpande avkastning, vinst eller annan intäkt. Ersättningen ansågs inte hänförlig till någon av de två första kategorierna bl.a. därför att någon avyttring eller upplåtelse av fastigheten eller annan förfoganderättsinskränkning inte förelåg. Däremot ansåg Regeringsrätten att ersättningen hade ett sådant samband med ägandet av fastigheten att den var annan intäkt.

I ett nästa steg bedömdes om ersättningen omfattades av något undantag från beskattning. Frågan var om ersättningen kunde anses som ersättning för sakskada enligt 19 § första stycket femte ledet KL (8 kap. 22 § IL), och därför undantagen från skatteplikt. Regeringsrätten förde därvid ett resonemang om att sakskaderegelns syfte – att underlätta botande av skador – talade för att endast ersättning för skador som kan repareras borde omfattas, men fann att bestämmelsens tillämpning inte kunde begränsas på detta sätt. Då ersättningen var avsedd att kompensera för en skada ansågs den omfattad av 19 § och alltså undantagen från skatteplikt.

Jag har inga invändningar mot avgörandet.1 Vad gäller motiveringen kunde man kanske tillagt, även om det inte påverkar avgörandet, att även ersättningar för bullerstörningar kan avse reparationskostnader (treglasfönster etc.).

Slutligen kan konstateras att beskattningskonsekvenserna inte alltid skiljer sig så väsentligt åt mellan de olika kategorierna löpande avkastning, kapitalvinst och skadeersättning. För en näringsfastighet föreligger skatteplikt för en ersättning som är löpande avkastning eller skadeersättning. Bedöms ersättning avse en allframtidsupplåtelse (kapitalvinst) föreligger likaså skatteplikt, men på grund av uppskovsmöjligheten är beskattningen oftast uppskjuten; se 47 kap. 4 § IL. För en privatbostadsfastighet gäller detsamma för kapitalvinsten, men däremot är både löpande avkastning och skadeersättning skattefri. Skadeersättningen skall dock beaktas vid en senare avyttring av fastigheten; se 45 kap. 26 § IL.2

Se Melz, Kapitalvinstbeskattningens problem, 1986, s. 250 ff. att någon mer säker uppfattning om rätts-läget inte gick att uttala. Rättsläget har nu klarnat ytterligare något med denna dom.

Det framgår inte explicit av domen om fastigheten var en privatbostadsfastighet eller en näringsfastighet. Av hänvisningen till 19 § framgår dock att fastigheten måste ha varit en privatbostad för att undantaget från skatteplikt skall gälla.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...