Innehåll

Skattenytt nr 6 2009 s. 379

B Fastighetstaxering

I RÅ 2008 ref. 77 behandlas i fyra domar frågan om gränsdragningen mellan byggnadstyperna hyreshus (bostad) och specialbyggnad (skolbyggnad, s.k. elevhem). Indelningen i byggnadstyper regleras i 2 kap. 2 § fastighetstaxerings-lagen (1979:1152), FTL, och tillämpningen av den s.k. övervägandeprincipen i 2 kap. 3 § FTL. Här stadgas att byggnadstypen ska bestämmas med hänsyn till det ändamål som byggnaden till övervägande del är inrättad för och på det sätt som byggnaden till övervägande del används. Frågan gäller om byggnad som används som elevhem vid universitet och högskolor ska utgöra skattepliktig hyreshusbyggnad eller skattebefriad specialbyggnad, skolbyggnad.

Av 2 kap. 2 § FTL framgår att med skolbyggnad avses byggnad som används för undervisning eller forskning vid skola som anordnas av staten, skola som anordnas med statsbidrag och skola vars undervisning står under statlig tillsyn. Byggnad som används som elevhem eller skolhem för elever vid sådana skolor anses också utgöra skolbyggnad. Begreppet elevhem definieras inte närmare i FTL. I förarbetena till lagstiftningen (prop. 1979/80:40 och SOU 1979:32) framgår dock följande av SOU 1979:32, s. 278. ”För elever vid grundskolor och gymnasieskolor finns elevhem och skolhem. Dessa är främst avsedda för de elever som inte har sitt hem i närheten av skolorten. – – – Nyss nämnda bostadsbyggnader för elever får anses ha sådan anknytning till de skolor som eleverna är knutna till att skattefrihet för bostadsbyggnaderna är motiverad, om de byggnader som används av skolorna är skattefria.” Departementschefen biträdde i propositionen kommitténs förslag i denna del.

Stiftelsen Ultuna Studentbostäder (US) anförde i huvudsak att hänvisningen till grundskolor och gymnasieskolor i SOU 1979/80:32 endast ska ses som en exemplifiering. US hänvisade till förordningen (1979:452) om statsbidrag till vissa elevhem där begreppet elevhem även omfattade bostäder till studenter i högskola. US hänvisade även till den samhällsnyttiga användningen av byggnaden. Skatteverket hävdade att fastighetstaxeringskommitténs uttalande inte kunde tolkas på annat sätt än att skattefriheten endast omfattar byggnader som är knutna till grund- eller gymnasieskola. Dessa utgör dessutom boende för omyndiga där skolan, till skillnad från vad som gäller på universitet och högskola, även har ett ansvar för tillsyn, mathållning etc.

Regeringsrätten fann att det varken av 2 kap. 2 § FTL eller förarbetena till bestämmelsen ges någon klar ledning för tolkningen av begreppen elevhem och skolhem. Uttalandena i förarbetena tyder dock närmast på att med elevhem och skolhem i första hand avses sådana särskilda bostäder som utgör en förutsättning för att grundskole- och gymnasieelever som bor på annan ort ska kunna genomföra sin utbildning. Studentbostäder för studerande vid universitet och högskolor har enligt Regeringsrätten en annan karaktär och skiljer sig vanligen inte från hyresbostäder. Regeringsrätten konstaterade även att begreppet studentbostäder inte heller språkligen ryms i begreppen elevhem eller skolhem. De aktuella byggnaderna kom därmed att indelas så som hyreshus.

Monica Haapaniemi

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...