Regeringsrätten har under år 2008 avgjort ett förhandsbesked, RÅ 2008 ref. 3, som berör den numera upphävda lagen om statlig förmögenhetsskatt (SFL). Målet, som i första hand gäller inkomstbeskattningen, kommenteras av Roger Persson Österman i avsnitt A 3. I all korthet var frågan om en marknadsobligation skulle behandlas som en delägarrätt eller en fordringsrätt. Marknadsobligationen var kopplad till tre olika korgar, där varje korg innehöll tillgångs-slagen aktier, räntor och råvaror med olika fördelning. Återbetalningen skulle ske med nominellt belopp i svenska kronor. Till detta kunde läggas ett belopp som bestämdes utifrån den korg som värdemässigt utvecklats bäst under löptiden. Om samtliga korgar skulle sjunka i värde fick placeraren tillbaka det nominella beloppet vid återbetalningsdagen.

Skatterättsnämnden fann i sitt av Regeringsrätten fastställda förhandsbesked att marknadsoptionen inte skulle behandlas som en delägarrätt utan som en fordringsrätt. För förmögenhetsskattens del innebar det att marknadsobligationen var skattepliktig enligt 3 § SFL.

Christer Silfverberg