Innehåll

Skattenytt nr 6 2009 s. 434

Sökordsregister 2008 års rättsfall

(Årtalen nedan avser rättsfallskommentarshäftets år) (EGD = EG-domstolen)

Alkoholskatt

– införselförbudet 393/09

– matlagningsvin 423/09

– prisskillnad vin/öl 423/09

Allframtidsupplåtelse

– eller nyttjanderätt 330/09

Allmän handling 376/09

Andelsbyten

– uppskov 353/09

Arbete

– kostnader för att söka 323/09

Besvärsrätt

– saklegitimation 375/09

Bilförmån

– trängselskatt 319/09

Bostadsrättsförening

– privatbostadsföretag 348/09

Bosättning

– stadigvarande vistelse 352/09

Bullerstörning 317/09

CFC-regler

– finansiell verksamhet 353/09

Delägarrätt 326/09

Dubbelbeskattningsavtal

– contra intern rätt 353/09, 354/09

EFTA-domstolen

– etableringsfrihet 425/09

Eftertaxering

– omprövningsbeslut 361/09

– oriktig uppgift 362/09

EG-fördraget

– direkt effekt 404/09, 424/09

– etableringsfrihet

CFC and Dividend

Group Lit. 401/09

Deutsche Shell 396/09

Heinrich Bauer Verlag 400/09

Krankenheim Ruhesitz 398/09

Lammers & van Cleeff 395/09

Lidl 397/09

Papillon 399/09

Truckcenter 401/09

– fri rörlighet för arbetstagare

Renneberg 402/09

– fri rörlighet för kapital

Arens-Sikken 403/09

Eckelkamp 403/09

Jäger 402/09

Orange Smallcap 409/09

– fri rörlighet för tjänster

Jobra 404/09

Energiskatt

– bränsletillsats 424/09

– gasblandning 394/09

– inputbeskattning 424/09

Ersättning för processkostnader 377/09, 378/09

Fastighetstaxering – indelning i byggnadstyper 379/09

Fiktiv ränta, avdrag för 346/09

Fri rörlighet för kapital RR

– informationsutbyte 354/09

Fusionsdirektivet EGD

– andelsbyte 407/09

– implementering sen 407/09

Fåmansföretag

– verksam betydande omfattning 334/09

Företrädaransvar

– ej befrielse 374/09

Förhandsbesked

– frågeunderlaget 369/09

– undanröjt 368/09, 369/09

– överklagande avvisat 370/09

Förmögenhetsskatt

– marknadsoption 380/09

Inventarier

– justeringsregeln 340/09

Investmentföretag

– förbjudna andelar 347/09

– värdepapper 347/09

Kapitalförlust

– regressfordran 327/09

Kapitalförsäkring

– avyttring, omkostnadsbelopp 390/09

Kapitalvinst

– bullerstörning 317/09

Kommanditbolag

– köpeskilling till kapitalförsäkring 337/09

– verklig innebörd 338/09

Koncernbidrag

– beloppsspärren 342/09

– koncernbidragsspärren 340/09

Kostnadsränta

– befrielse 373/09

Lex Asea 354/09

Livförsäkring

– lågt riskinnehåll 389/09

Mervärdesskatt EGD

– amnesti 420/09

– anläggningstillgångar 417/09

– avdrag

fordonsbränsle 419/09

personalmatsal 418/09

utnyttjande inom viss tid 416/09

– avrundning 410/09

– beskattningsbar person 415/09

– beskattningsunderlag avrundning 410/09

– blandad verksamhet, avrundning 419/09

– export, god tro 420/09

– faktura, innehåll 410/09

– fristående grupper 415/09

– försäkringsmäklare 411/09

– försäkringstjänster 421/09

– idrott 413/09

– konkurrenssnedvridning 414/09

– mervärdesskattegrupp 412/09

– myndighetsutövning 414/09

– proportionalitetsprincipen 416/09

– skatteplikt

statliga organ 408/09

– skattesats

kakor 409/09

vatten försörjning 408/09

– skattskyldig 415/09

– sparkonton 412/09

– vadslagning 412/09

– värdepappershandel 409/09

– överskjutande ingående skatt,

återbetalning av 416/09

Mervärdesskatt RR

– avdragsrätt

personalmatsal 385/09

– fastighetsupplåtelse,

datahall 385/09

– mervärdesskattegrupp 383/09

– omvänd skattskyldighet

byggtjänst 387/09

– skadereglering

försäkringstjänst 387/09

– skattetillägg,

eftergift 362/09

räkenskapsfel 362/09

– social omsorg 384/09

– uppförandeskede 386/09

– uttagsbeskattning

dispositionsrätt 381/09

nyemission 382/09

Moder-dotterbolagsdirektivet

EGD

– aktier i bolag i annan medlemsstat 407/09

– källskatt 406/09

– utdelad vinst 406/09

Nyttjanderätt

– eller allframtidsupplåtelse 330/09

Näringsbetingade aktier

– upphörd rörelse 333/09

– utredningsregeln 332/09

Omprövning

– till nackdel 373/09

Omstrukturering

– underprisöverlåtelse 344/09

Oäkta bostadsföretag

– uttagsbeskattning 329/09

Partiell fission 354/09

Periodiseringsfond

– återföring vid

utflyttning 331/09

Personalliggare 373/09

Privatbostadsföretag

– bostadsrättsförening 348/09

Reformatio in pejus 377/09

Regressfordran, avyttring av 327/09

Resning

– avslag 370/09, 371/09, 372/09, 378/09

– pensionsgrundande

inkomst 371/09

– skattetillägg för höga 370/09

– tilltrosparagraferna 370/09

Ränta eller inte 325/09

Räntefritt lån,

uttagsbeskattning för 345/09

Rätt beskattningsår

– personalfond, finsk 321/09

– provisionsersättning 320/09, 322/09

Skatteflyktslagen

– upplösning av trust 359/09

Skattetillägg

– befrielse 362/09, 364/09, 367/09

– nedsatt 363/09

– oriktig uppgift 363/09

– räkenskapsfel 362/09

– Skatteverkets

utredningsansvar 365/09, 366/09

– undanröjande av 365/09

Stiftelse

– uttagsbeskattning 328/09

Traktamenten

– kärnkraftsarbete 319/09

Tjänst

– eller kapitalvinst 322/09, 358/09

Tobaksskatt

– frilager 392/09

Trängselskatt

– bilförmån 319/09

– uppenbart oskäligt att ta ut 392/09

Trust, upplösning av 327/09, 359/09

Underskottsavdrag

– arvingar 329/09

Utflyttning

– EG-rätt 353/09

Uttagsbeskattning

– oäkta bostadsföretag 329/09

– räntefria lån till mb 345/09

– stiftelse 328/09

– övergång till

bostadsföretag 348/09

Verklig innebörd 337/09, 356/09, 357/09, 358/09, 359/09

Vinstsyfte

– sjukvårdsinrättning 350/09

Vite

– löneförmån 318/09

Värdenedgång, ersättning för 325/09

Återställande av försutten tid

– sjukdom 372/09

Ökade levnadskostnader

– kortvarig anställning 324/09

Överklagbarhet 376/09

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...