I den återkommande avdelningen Skattenytt Internationellt är det allmänna syftet att spegla internationella skattenyheter. Avsikten är att i såväl kortare som längre notiser referera och analysera nyheter på det internationella skatteområdet. Det kan vara nyheter med internationell anknytning i intern svensk rätt och i främmande rättsordningar samt nyheter inom rättsområdena skatteavtalsrätt och EG-skatterätt. Jag tar tacksamt emot synpunkter på både innehåll och urval (Mattias Dahlberg, Uppsala universitet, Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 Uppsala eller mattias.dahlberg@jur.uu.se).

EG-anpassning av lagen om beskattning av utomlands bosatta artister m.fl.

I Sverige har under många år skatteuttag enligt lagen (1991:591) om beskattning av utomlands bosatta artister m.fl. (”A-SINK”) skett enligt ett system med definitiv källskatt. Det har följaktligen inte varit möjligt att göra avdrag för utgifter för inkomsternas förvärvande. Förmåner som utgår enligt inkomstskattelagen, till exempel grundavdrag, har inte varit tillämpliga. Samma system användes i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (”SINK”), men mot bakgrund av EG-domstolens dom i mål C-169/03 Wallentin, är det numera möjligt att välja att istället bli beskattad enligt inkomstskattelagen. Denna ”SINK-lucka” till inkomstskattelagen finns i 4 § SINK. Det har efter domen i Wallentin-målet kommit ännu fler avgöranden från EG-domstolen som klargör problemet i förhållande till grundläggande friheter, att tillämpa ett system med definitiv källskatt. Det kan bland dessa mål nämnas C-290/04 Scorpio och C-345/04 CELG.

Regeringens förslag i proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. är i korthet följande. Utomlands bosatta artister, idrottsmän och artistföretag som nu beskattas enligt A-SINK skall istället kunna välja att bli beskattade enligt inkomstskattelagen. Det blir därmed möjligt att göra avdrag för utgifter för intäkternas förvärvande och bibehållande samt utnyttja grundavdraget. Fysiska personer kommer även att omfattas av de olika skatte-reduktioner som inkomstskattelagen medger, som jobbskatteavdraget och skatte-reduktionen för hushållsnära tjänster. Dessa personliga avdrag skall kunna ges personer som har sin förvärvsinkomst uteslutande eller så gott som uteslutande i Sverige. I utlandet bosatta artister, idrottsmän och artistföretag skall även kunna göra avsättning till periodiseringsfond, men räntefördelning och avsättning till expansionsfond skall endast kunna ske i undantagsfall. Den kommunala inkomst-skatten kommer i fall av beskattning enligt inkomstskattelagen, att bestämmas till ett genomsnitt av den kommunala och landstingskommunala skatt som erläggs det aktuella beskattningsåret. Det har tidigare inte utgått någon arbetsgivaravgift för inkomster som beskattas enligt A-SINK, men det föreslår regeringen skall införas. Undantag från arbetsgivaravgift skall göras för belopp upp till 0,03 pro-cent av prisbasbeloppet samt för vederlag för nödvändig resa och förmån av kost och logi.

Det nya reglerna föreslås träda i kraft från den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid 2011 års taxering.

Förändringarna i A-SINK är en sedan många år emotsedd förändring. Det är beklagligt att en förändring kom till stånd först efter det att kommissionen genom en underrättelse till den svenska regeringen förklarat att lagstiftningen strider mot grundläggande friheter i EG-fördraget.1 Hade inte Sverige vidtagit- de föreslagna ändringarna hade ärendet hamnat inför EG-domstolen, och utgången hade i sådant fall varit klar.

Mattias Dahlberg är professor i finansrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Han är dessutom redaktör för tidskriften Skattenytt, knuten till stiftelsen Centrum för Skatterätt, korrespondent för Tax Notes International (Falls' Church, VA), och ledamot i Skatterättsnämnden, avdelningen för direkt skatt.

KOM:s ref. SG-Greffe [2008] D/204185, ärendenr 2008/2117.