Skattenytt nr 12 2010 s. 852

Aktuellt om OECD:s arbete – direkt beskattning

Nya riktlinjer avseende internprissättning

OECD publicerade den 22 juli 2010 omfattande ändringar i riktlinjerna avseende internprissättning (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations). I Skattenytt nummer 11 2010 redogjorde jag för ändringarna i kapitel I–III och nedan sammanfattas det nya kapitlet (kapitel IX) som behandlar omstruktureringar ur ett internprissättningsperspektiv1.

OECD har i många år diskuterat omstruktureringsfrågor ur ett internprissättningsperspektiv och 2005 påbörjades formellt det arbete som nu har resulterat i ett nytt kapitel i riktlinjerna. Kapitel IX bygger till största del på ett diskussionsutkast publicerat i september 2008.2 Diskussionsutkastet var föremål för stor debatt under 2008 och 2009, men de invändningar som uttrycktes av bland annat näringslivsorganisationer har endast marginellt ändrat OECD:s ståndpunkt i dessa frågor.

Det nya kapitlet behandlar fyra internprissättningsfrågor som kan uppstå i samband med omstruktureringar.

 1. Under vilka förutsättningar skattemyndigheter kan bortse från den fördelning av risker som parterna avtalat om.

 2. Ersättning för själva omstruktureringen.

 3. Armlängsprincipens tillämplighet på de transaktioner som följer efter omstruktureringen.

 4. De undantagsfall då skattemyndigheter kan bortse från de transaktioner som omstruktureringen resulterat i.

Omstruktureringar kan exempelvis utgöras av flytt av produktionsaktiviteter till lågkostnadsländer, centralisering av olika koncernövergripande funktioner eller konvertering av koncernbolag till s.k. lågriskbolag, d.v.s. bolag som utför få värdeskapande funktioner, tar få risker och som inte äger immateriella tillgångar hänförliga till de koncerninterna transaktionerna.

Utgångspunkten är att skattemyndigheter ska acceptera de transaktioner som partnerna avtalat om och att eventuella avvikelser från armlängdsprincipen skall lösas genom en prisjustering snarare än att bortse från transaktionerna. Armlängdsprincipen kräver dock inte att man måste kunna uppvisa exempel på att oberoende företag faktiskt företagit liknande transaktioner.

Det faktum att vinstnivån reduceras i ett koncernbolag i samband med en omstrukturering är inte i sig något som motiverar att koncernbolaget har rätt till ersättning. Huruvida ersättning skall utgå beror istället bland annat på om något av värde har flyttats samt vilka alternativ som berörda parter hade (”options realistically available to the parties”).

Det nya kapitlet i OECD:s riktlinjer kommer att få stor betydelse för internationellt verksamma företag i samband med koncerninterna omstruktureringar. Namnet till trots kommer kapitel IX även att tillämpas på befintliga strukturer, d.v.s. inte endast i samband med omstruktureringar, eftersom riktlinjerna syftar till att klargöra det befintliga regelverket i artikel 9 i OECD:s modell för skatteavtal samt övriga delar av OECD:s riktlinjer avseende internprissättning. Ett exempel på detta är att allokering av risker till följd av avtal mellan parterna endast accepteras i den utsträckning oberoende parter fördelar risker på liknande sätt, alternativt att fördelningen har ekonomisk substans och att den part som allokeras risken de facto har kontroll över densamma samt har erforderlig finansiell kapacitet att bära risken. Detta kommer att ställa högre krav på strukturer där exempelvis forskning och utveckling eller tillverkning utförs på kontraktsbasis på uppdrag av en huvudman och där risken för forskningen och utvecklingen eller tillverkningen bärs av huvudmannen som finansierar verksamheten.

Sammantaget kommer kapitel IX sannolikt att öka skattemyndigheternas fokus på internprissättningsfrågor eftersom det ger myndigheterna ytterligare argument, infallsvinklar och angreppspunkter, vilket ställer högre krav på företagens internprissättningsdokumentation såväl för löpande transaktioner som när det gäller engångshändelser såsom omstruktureringar. Skriftliga avtal får också större betydelse eftersom bedömningen i varje enskilt fall skall utgå från vad parterna avtalat, huruvida avtalen efterlevts och huruvida avtalen är upprättade i enlighet med armlängdsprincipen. Positivt är dock att OECD genom det nya kapitel IX belyser omstruktureringar ur ett internprissättningsperspektiv på ett enhetligt och strukturerat sätt vilket förhoppningsvis leder till större samsyn bland OECD:s medlemsstater i dessa frågor.

Olov Persson är verksam vid Ernst & Youngs transfer pricing-grupp.

OECD,Report on the Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings – Chapter IX of theTransfer Pricing Guidelines, 22 July 2010(2010).

OECD,Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings: Discussion Draft for Public Comment,19 September 2008 to 19 February 2009(2008).

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...