Nya riktlinjer avseende internprissättning

OECD publicerade den 22 juli 2010 omfattande ändringar i riktlinjerna avseende internprissättning (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations). I Skattenytt nummer 11 2010 redogjorde jag för ändringarna i kapitel I–III och nedan sammanfattas det nya kapitlet (kapitel IX) som behandlar omstruktureringar ur ett internprissättningsperspektiv1.

OECD har i många år diskuterat omstruktureringsfrågor ur ett internprissättningsperspektiv och 2005 påbörjades formellt det arbete som nu har resulterat i ett nytt kapitel i riktlinjerna. Kapitel IX bygger till största del på ett diskussionsutkast publicerat i september 2008.2 Diskussionsutkastet var föremål för stor debatt under 2008 och 2009, men de invändningar som uttrycktes av bland annat näringslivsorganisationer har endast marginellt ändrat OECD:s ståndpunkt i dessa frågor.

Det nya kapitlet behandlar fyra internprissättningsfrågor som kan uppstå i samband med omstruktureringar.

  1. Under vilka förutsättningar skattemyndigheter kan bortse från den fördelning av risker som parterna avtalat om.

  2. Ersättning för själva omstruktureringen.

  3. Armlängsprincipens tillämplighet på de transaktioner som följer efter omstruktureringen.

  4. De undantagsfall då skattemyndigheter kan bortse från de transaktioner som omstruktureringen resulterat i.

Omstruktureringar kan exempelvis utgöras av flytt av produktionsaktiviteter till lågkostnadsländer, centralisering av olika koncernövergripande funktioner eller konvertering av koncernbolag till s.k. lågriskbolag, d.v.s. bolag som utför få värdeskapande funktioner, tar få risker och som inte äger immateriella tillgångar hänförliga till de koncerninterna transaktionerna.

Utgångspunkten är att skattemyndigheter ska acceptera de transaktioner som partnerna avtalat om och att eventuella avvikelser från armlängdsprincipen skall lösas genom en prisjustering snarare än att bortse från transaktionerna. Armlängdsprincipen kräver dock inte att man måste kunna uppvisa exempel på att oberoende företag faktiskt företagit liknande transaktioner.

Det faktum att vinstnivån reduceras i ett koncernbolag i samband med en omstrukturering är inte i sig något som motiverar att koncernbolaget har rätt till ersättning. Huruvida ersättning skall utgå beror istället bland annat på om något av värde har flyttats samt vilka alternativ som berörda parter hade (”options realistically available to the parties”).

Det nya kapitlet i OECD:s riktlinjer kommer att få stor betydelse för internationellt verksamma företag i samband med koncerninterna omstruktureringar. Namnet till trots kommer kapitel IX även att tillämpas på befintliga strukturer, d.v.s. inte endast i samband med omstruktureringar, eftersom riktlinjerna syftar till att klargöra det befintliga regelverket i artikel 9 i OECD:s modell för skatteavtal samt övriga delar av OECD:s riktlinjer avseende internprissättning. Ett exempel på detta är att allokering av risker till följd av avtal mellan parterna endast accepteras i den utsträckning oberoende parter fördelar risker på liknande sätt, alternativt att fördelningen har ekonomisk substans och att den part som allokeras risken de facto har kontroll över densamma samt har erforderlig finansiell kapacitet att bära risken. Detta kommer att ställa högre krav på strukturer där exempelvis forskning och utveckling eller tillverkning utförs på kontraktsbasis på uppdrag av en huvudman och där risken för forskningen och utvecklingen eller tillverkningen bärs av huvudmannen som finansierar verksamheten.

Sammantaget kommer kapitel IX sannolikt att öka skattemyndigheternas fokus på internprissättningsfrågor eftersom det ger myndigheterna ytterligare argument, infallsvinklar och angreppspunkter, vilket ställer högre krav på företagens internprissättningsdokumentation såväl för löpande transaktioner som när det gäller engångshändelser såsom omstruktureringar. Skriftliga avtal får också större betydelse eftersom bedömningen i varje enskilt fall skall utgå från vad parterna avtalat, huruvida avtalen efterlevts och huruvida avtalen är upprättade i enlighet med armlängdsprincipen. Positivt är dock att OECD genom det nya kapitel IX belyser omstruktureringar ur ett internprissättningsperspektiv på ett enhetligt och strukturerat sätt vilket förhoppningsvis leder till större samsyn bland OECD:s medlemsstater i dessa frågor.

Olov Persson är verksam vid Ernst & Youngs transfer pricing-grupp.

OECD,Report on the Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings – Chapter IX of theTransfer Pricing Guidelines, 22 July 2010(2010).

OECD,Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings: Discussion Draft for Public Comment,19 September 2008 to 19 February 2009(2008).