Författarregister

Namn & titel Häfte Sida

Agrell, Joachim Kommentar avseende Regeringsrättens dom om enkla bolag (rättsfall)

1-2 66

Allvin, Anders Korrekt tullvärde och internpris – en paradox? 1-2 34

 • Jämförbarhetsanalysen – kommentarer kring OECD:s förslag till omarbetade riktlinjer 5 263

Andersson, Rune Mer eller mindre ”skadliga” skatter (gästkrönika) 7-8 499

 • Kommentar till Niclas Virin (debatt)

  9 673

Andersson, Sara En analys av de föreslagna momsreglerna för ideella föreningar 7-8 503

Andersson, Vilhelm Kommentar från Skatteverket angående vad som fastställts vid taxering (debatt) 3 170

André, Peder Förhandsbesked direkt skatt andra halvåret 2009 3 93

 • Förhandsbesked direkt skatt första halvåret 2010 10 683

Berglund, Martin Lissabonfördraget (internationellt)

1-2 47

Berndt, Fredrik Rättsfallskommentar – Kammarrättens i Stockholm dom den 19 juli 2010 i mål 1580-1581-08 (rättsfall) 11 803

Brockert, Mats Hur uppkommer praxis – en kommentar till en kammarrättsdom om fastställda priser (rättsfall)

5 321

Cejie, Katia Ny dom av EU-domstolen – återigen dags att ändra SINK och A-SINK? (rättsfall) 7-8 557

Christensson, Filip ”Direktörsaktier” vid vägs ände? (rättsfall) 3 150

 • Rättsfallskommentar: Skatteflyktslagen tillämplig på upprepade interna aktieöverlåtelser trots lagstiftarens passivitet (rättsfall) 4 229

Dahlberg, Mattias Lissabonfördraget (internationellt)

1-2 47

 • Anmälan av Sven-Olof Lodin ”Professorn som blev näringslivstorped. Min tid i skattepolitiken” (bokanmälan) 1-2 89

Ekström, Johnny Klargörande om avdragsgill reklamgåva (rättsfall) 7-8 575

Ekwall, Tobias Jämförbarhetsanalysen – kommentarer kring OECD:s förslag till omarbetade riktlinjer 5 263

Ericsson, Helena Kommentar avseende Regeringsrättens dom om enkla bolag (rättsfall)

1-2 66

von Euler, Birgitta Arbetsgivaravgifter (rättsfall)

6 436

Fall, Johan Arbetsgivaravgiften – skatt eller avgift? 12 842

Fri, Mattias Aktuellt om mervärdesskatt 4 245

 • Aktuellt om mervärdesskatt 5 328

 • Mervärdesskatt (rättsfall)

  6 417

 • Aktuellt om mervärdesskatt 7-8 584

 • Aktuellt om mervärdesskatt 9 664

 • Aktuellt om mervärdesskatt 10 733

 • Aktuellt om mervärdesskatt 11 809

 • Aktuellt om mervärdesskatt 12 866

Grefberg, Ulrika En analys av de föreslagna momsreglerna för ideella föreningar 7-8 503

Grundström, Karl-Johan Treaty Override – nu även i Skatterättsnämnden (rättsfall) 3 159

 • Prövningstillstånd i kammarrätt – ett hot mot rättssäkerheten? 11 793

Gunne, Cecilia Beskattning av fåmansföretag (rättsfall) 6 356

Gustafsson Myslinski, Ulrika Lissabonfördraget (internationellt)

1-2 47

Hansson, Ulrika Nya faktureringsregler på momsområdet – nu lättar EU på bördan för elektronisk fakturering 5 311

Hemmingsson, Lars W. Regeringsrätten meddelar ej prövningstillstånd i mål om vägrad avdragsrätt för forskningsbidrag – akut behov av ändrad lagstiftning (rättsfall)

1-2 60

Henkow, Oskar Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på förvärv vid försäljning av aktier i dotterbolag (rättsfall)

1-2 48

Hilling, Axel Finansiell riskhantering i mindre företag – en skatterättslig och redovisningsrättslig analys (Peer Review) 3 122

 • Aktuellt om OECD:s arbete – direkt beskattning (internationellt) 7-8 555

Hilling, Maria Aktuellt om EG-domstolens praxis – direkt beskattning (internationellt)

1-2 42

 • Föreslagna förändringar i OECD:s modellavtal (internationellt) 3 147

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning (internationellt)

  4 226

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning (internationellt)

  5 318

EG-fördraget (rättsfall EG-domstolen) 6 438

 • Moder-dotterbolagsdirektivet (rättsfall EG-domstolen) 6 463

 • Indirekta skatter på kapitalanskaffning (rättsfall EG-domstolen) 6 464

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning (internationellt)

  7-8 552

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning (internationellt)

  10 722

Holstad, Per Skatteflyktslagen – har förutsättningarna för lagens tillämpning klarnat efter nya domar från Regeringsrätten? 5 294

Håkansson, Ingvar Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor 1-2 77

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor 3 173

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor 4 249

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor 5 332

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor 7-8 590

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor 9 674

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor 10 737

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor 12 874

Jernkrok, Lars Fast driftställe på grund av kapitalförvaltning i utländsk juridisk person (rättsfall) 7-8 561

Jonsson, Fredrik Övriga indirekta skatter (rättsfall) 6 432

 • Övriga indirekta skatter (rättsfall EG-domstolen) 6 485

Karlsson, Christian Skatteverkets förslag till ändringar i CFC-lagstiftningen 7-8 530

Karlsson, Tomas Mervärdesskatt (rättsfall EG-domstolen) 6 466

 • Momsgrupper – en kommentar 10 713

Kommentar på Leonie Seltings replik (debatt) 12 873

Kiviniemi, Eveliina F-skattsedelns rättsverkningar 9 605

Kleerup, Jan Aktuellt om mervärdesskatt 1-2 72

 • Aktuellt om mervärdesskatt 3 167

 • Aktuellt om mervärdesskatt 4 245

 • Nya faktureringsregler på momsområdet – nu lättar EU på bördan för elektronisk fakturering (Hansson) 5 311

 • Aktuellt om mervärdesskatt 5 328

 • Mervärdesskatt (rättsfall)

  6 417

 • Aktuellt om mervärdesskatt 7-8 584

 • Aktuellt om mervärdesskatt 9 664

 • Aktuellt om mervärdesskatt 10 733

 • Aktuellt om mervärdesskatt 11 809

 • Aktuellt om mervärdesskatt 12 866

Kristoffersson, Eleonor Recension av Nick Dimitrievskis doktorsavhandling Allmännytta som norm i svensk skatterätt (recension) 10 744

Larsson, Hans Peter Anmälan av Urban Rydin och Bertil Båvall ”Beskattning av ägare till fåmansföretag” (bokanmälan) 1-2 85

Lauritzen Jourdan, Suzanne Skatteoptimerad bosättning i Schweiz 9 636

Leidhammar, Börje Processuella frågor (rättsfall)

6 399

 • Europakonventionen (rättsfall Europadomstolen) 6 486

 • Genomsyn, skatteflykt och bevisprövning (rättsfall) 10 726

Lindblad, Mattias Ett gott mål – En analys av Regeringsrättens avgörande avseende omvärdering av beskattningsunderlaget vid tillhandahållande av personalmåltider (rättsfall) 12 862

Lindencrona, Gustaf Internationell skatterätt (rättsfall) 6 387

Lindkvist, Gustav Genomsyn, skatteflykt och bevisprövning (rättsfall) 10 726

Ljungsholm, Martin Lån från utländska bolag – vad händer i de pågående processerna? 9 598

Lundqvist, Kristina Är finansieringsfrågan för ideell sektor närmare en lösning? 9 620

Lörenskog, Sara Regeringsrättens dom i SKF-målet (rättsfall)

9 661

Melbi, Ingrid Skattelagstiftningstekniken och stoppskrivelser 4 218

 • Koncernbeskattning (rättsfall)

  6 370

 • Omstruktureringar (rättsfall)

  6 375

Melz, Peter Gemensamma bestämmelser för inkomstbeskattning (rättsfall) 6 341

 • Speciella företag (rättsfall) 6 384

 • Övriga juridiska personer (rättsfall)

  6 386

Moëll, Christina Review of Phat Tan Nguyen, ”Transfer Pricing – The Vietnamese System in the Light of the OECD Guidelines and the Systems in certain Developed and Developing Countries” (recension) 10 755

Moran, Karolina Implicit support/implicita garantier inom koncernintern finansiering – en diskussion ur ett internprissättningsperspektiv 7-8 524

 • Diligentia – vilken betydelse får målet vid tillämpning av korrigeringsregeln? 10 718

Morgell, Nils-Bertil Preskription av skattefordringar 12 823

Möllefors, Carina De svenska kupongskattereglernas förenlighet med EU-rätten – nya domar om utdelning till utländska investeringsfonder 12 816

Nilsson, Peter Bestämmelserna om ersättningsfond tolkas ändamålsenligt (rättsfall) 7-8 568

Ondrasek Olofsson, Lynda Prövningstillstånd i kammarrätt – ett hot mot rättssäkerheten? 11 793

Palmquist, Kristina Avgörande från Regeringsrätten avseende beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal 5 273

Parland, Emilie Intervju med Ingemar Hansson, generaldirektör vid Skatteverket 16 mars 2010 5 257

 • Internprissättning och EU-rätten – reflektioner kring SGI-domen (rättsfall) 7-8 578

Persson, Mika Aktuellt om OECD:s arbete – direkt beskattning (internationellt) 11 800

Persson, Olov Aktuellt om OECD:s arbete – direkt beskattning (internationellt) 11 800

 • Aktuellt om OECD:s arbete – direkt beskattning (internationellt) 12 852

Persson Österman, Roger Intervju med Ingemar Hansson, generaldirektör vid Skatteverket 16 mars 2010 5 257

 • Inkomst av kapital (rättsfall)

  6 346

 • Redaktören tar ordet 9 597

 • Diligentia – vilken betydelse får målet vid tillämpning av korrigeringsregeln? 10 718

Påhlsson, Robert Inkomst av näringsverksamhet (rättsfall)

6 349

Rabe, Gunnar Lissabonfördraget (internationellt)

1-2 47

 • Statliga stöd (rättsfall EG-domstolen) 6 456

Rendahl, Pernilla OECD senaste bearbetning av internationella riktlinjer på momsområdet 12 854

Robertsson, Helena ”Direktörsaktier” vid vägs ände? (rättsfall) 3 150

Saldén Enérus, Anita Skattelagstiftningstekniken och stoppskrivelser 4 218

Sallander, Ann-Sophie Aktuellt om OECD:s arbete – direkt beskattning (internationellt)

1-2 45

Samuelson, Lars Lån från utländska bolag – utvidgade skatteregler och pågående processer 1-2 3

 • Rättsfallskommentar: Skatteflyktslagen tillämplig på upprepade interna aktieöverlåtelser trots lagstiftarens passivitet (rättsfall) 4 229

 • Skatteverkets förslag till ändringar i CFC-lagstiftningen 7-8 530

Sandberg, Elin 40 kap. 16 a § IL – Undantagsregeln utan tillämpningsområde? 9 629

Selting, Leonie Mervärdesskattegrupper och Ampliscientifica – nya guidelines från Kommissionen 7-8 537

 • Replik – mervärdesskattegrupper 12 871

Silfverberg, Christer Inkomst av tjänst (rättfall)

6 342

Simon Almendal, Teresa Påförande av skattetillägg och tillämpning av skatteflyktslagen – hur är det möjligt? (rättsfall) 9 644

Sonnerby, Mikaela Lissabonfördraget (internationellt)

1-2 47

Staberg, Lennart Skatt på försäkringspremier i skatteavtalet mellan Sverige och USA 1-2 16

 • Förhandsbesked om livförsäkringsföretags fondrabatter (rättsfall) 9 657

Starberg, Daniel Avkastningsskatt och andra pensionsfrågor (rättsfall) 6 427

Sundkvist, Staffan När kan utdelning av rätt till utdelning på kvalificerade aktier lämnas i gåva? (rättsfall)

1-2 68

Svanberg, Marianne Förhandsbesked indirekt skatt andra halvåret 2009 4 183

 • Förhandsbesked indirekt skatt första halvåret 2010 11 763

Svensson, Jan B. Är finansieringsfrågan för ideell sektor närmare en lösning? 9 620

Svensson, Bo Beskattning av handelsbolag (rättsfall) 6 368

Svenström, Yvonne Lagvalsreglerna i EU:s förordningar 883/2004 och 1408/71 om social trygghet – en jämförelse ur ett avgiftsperspektiv 4 202

Thim, Johan En kritisk analys av svenska uttagsbeskattnings-regler vid gränsöverskridande transaktioner 11 778

Thorell, Per Beskattning av styrelsearvoden 7-8 513

Tivéus, Ulf Regeringsrätten tolkar begreppet samma eller likartad verksamhet (rättsfall) 4 236

 • Nya mål om avyttringsbegreppet. En kommentar till Regeringsrättens domar den 17 mars 2010 (rättsfall) 5 325

Tjernberg, Mats Tolkning och tillämpning av skattelag (rättsfall) 6 391

Törner Monsenego, Jérôme Lissabonfördraget (internationellt)

1-2 47

 • Transfer pricing aspects of business restructurings: some comments on the transfer of a profit potential 5 282

Wijk, Daniel De svenska kupongskattereglernas förenlighet med EU-rätten – nya domar om utdelning till utländska investeringsfonder 12 816

Wiklund, Anette Regeringsrättens dom i SKF-målet (rättsfall)

9 661

Wiman, Bertil Lissabonfördraget (internationellt)

1-2 47

Wirén, Mikael Korrekt tullvärde och internpris – en paradox? 1-2 34

Virin, Niclas Mer eller mindre skadliga skatter – en kommentar 9 670

Väljemark, Caroline Har Sverige rätt att ta ut källskatt på utdelning? – möjlig framtida lagändring i linje med EG-rätten 1-2 24

Ålenius, Katrin Avgörande från Regeringsrätten avseende beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal 5 273

Öberg, Jesper Mervärdesskatt (rättsfall EG-domstolen) 6 466

Sakordsregister

Arbetsgivaravgifter: Arbetsgivaravgifter (rättsfall, von Euler)

6 436

 • Arbetsgivaravgiften – skatt eller avgift? (Fall)

  12 842

Avkastningsskatt: Avkastningsskatt och andra pensionsfrågor (rättsfall, Starberg)

6 427

Avyttringsbegreppet: Nya mål om avyttringsbegreppet. En kommentar till Regeringsrättens domar den 17 mars 2010 (rättsfall, Tivéus) 5 325

Bokanmälan: Anmälan av Urban Rydin och Bertil Båvall ”Beskattning av ägare till fåmansföretag” (Larsson) 1-2 85

 • Anmälan av Sven-Olof Lodin ”Professorn som blev näringslivstorped. Min tid i skattepolitiken” (Dahlberg) 1-2 89

Bolagsskatt: Kommentar till Niclas Virin (debatt, R. Andersson)

9 673

CFC-lagstiftning: Skatteverkets förslag till ändringar i CFC-lagstiftningen (Samuelson, Karlsson)

7-8 530

Direktörsaktier: ”Direktörsaktier” vid vägs ände? (rättsfall, Robertsson, Christensson) 3 150

EG/EU: Aktuellt om EG-domstolens praxis – direkt beskattning (M. Hilling)

1-2 42

Lissabonfördraget (Berglund, Dahlberg, Törner Monsenego, Gustafsson Myslinski, Rabe, Sonnerby, Wiman) 1-2 47

 • Lagvalsreglerna i EU:s förordningar 883/2004 och 1408/71 om social trygghet – en jämförelse ur ett avgiftsperspektiv (Svenström)

  4 202

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning (M. Hilling)

  4 226

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning (M. Hilling)

  5 318

 • EG-fördraget (rättsfall, M. Hilling) 6 438

 • Etableringsfrihet (rättsfall, M. Hilling) 6 438

 • Fri rörlighet för arbetstagare (rättsfall, M. Hilling) 6 441

 • Fri rörlighet för kapital (rättsfall, M. Hilling) 6 442

 • Fri rörlighet för tjänster (rättsfall, M. Hilling) 6 452

 • Fri rörlighet för unionsmedborgare (rättsfall, M. Hilling) 6 455

 • Statliga stöd (rättsfall, Rabe) 6 456

 • Moder-dotterbolagsdirektivet (rättsfall, M. Hilling)

  6 463

 • Indirekta skatter på kapitalanskaffning (rättsfall, M. Hilling) 6 464

 • Mervärdesskatt (rättsfall, Karlsson, Öberg) 6 466

 • Övriga indirekta skatter (rättsfall, Jonsson) 6 485

 • Europakonventionen (rättsfall, Leidhammar) 6 486

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning (M. Hilling)

  7-8 552

 • Ny dom av EU-domstolen – återigen dags att ändra SINK och A-SINK? (rättsfall, Cejie) 7-8 557

 • Internprissättning och EU-rätten – reflektioner kring SGI-domen (rättsfall, Parland) 7-8 578

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning (M. Hilling)

  10 722

 • De svenska kupongskattereglernas förenlighet med EU-rätten – nya domar om utdelning till utländska investeringsfonder (Möllefors, Wijk)

  12 816

Enkelt bolag: Kommentar avseende Regeringsrättens dom om enkla bolag (rättsfall, Agrell, Ericsson)

1-2 66

Ersättningsfond: Bestämmelserna om ersättningsfond tolkas ändamålsenligt (rättsfall, Nilsson) 7-8 568

F-skattsedel: F-skattsedelns rättsverkningar (Kiviniemi)

9 605

Fast driftställe: Fast driftställe på grund av kapitalförvaltning i utländsk juridisk person (rättsfall, Jernkrok) 7-8 561

 • Rättsfallskommentar – Kammarrättens i Stockholm dom den 19 juli 2010 i mål 1580-1581-08 (rättsfall, Berndt) 11 803

Finansiell riskhantering: Finansiell riskhantering i mindre företag – en skatterättslig och redovisningsrättslig analys (Peer Review, A. Hilling) 3 122

Forskningsbidrag: Regeringsrätten meddelar ej prövnings-tillstånd i mål om vägrad avdragsrätt för forskningsbidrag – akut behov av ändrad lagstiftning (rättsfall, Hemmingsson)

1-2 60

Förhandsbesked: Förhandsbesked direkt skatt andra halvåret 2009 (André)

3 93

 • Förhandsbesked indirekt skatt andra halvåret 2009 (Svanberg) 4 183

 • Förhandsbesked om livförsäkringsföretags fondrabatter (rättsfall, Staberg) 9 657

 • Förhandsbesked direkt skatt första halvåret 2010 (André)

  10 683

 • Förhandsbesked indirekt skatt första halvåret 2010 (Svanberg)

  11 763

Försäkringspremier: Skatt på försäkringspremier i skatteavtalet mellan Sverige och USA (Staberg)

1-2 16

Generaldirektör: Intervju med Ingemar Hansson, generaldirektör vid Skatteverket 16 mars 2010 (Persson Österman, Parland)

5 257

Genomsyn: Genomsyn, skatteflykt och bevisprövning (rättsfall, Leidhammar, Lindkvist) 10 726

Ideell sektor: Är finansieringsfrågan för ideell sektor närmare en lösning? (Lundqvist, Svensson)

9 620

Inkomstskatt: Gemensamma bestämmelser för inkomst-beskattning (rättsfall, Melz) 6 341

 • Inkomst av tjänst (rättsfall, Silfverberg) 6 342

 • Inkomst av kapital (rättsfall, Persson Österman) 6 346

 • Inkomst av näringsverksamhet (rättsfall, Påhlsson) 6 349

 • Beskattning av fåmansföretag (rättsfall, Gunne) 6 356

 • Beskattning av handelsbolag (rättsfall, Svensson) 6 368

 • Koncernbeskattning (rättsfall, Melbi) 6 370

 • Omstruktureringar (rättsfall, Melbi) 6 375

 • Speciella företag (rättsfall, Melz)

  6 384

 • Övriga juridiska personer (rättsfall, Melz) 6 386

 • Internationell skatterätt (rättsfall, Lindencrona) 6 387

 • Tolkning och tillämpning av skattelag (rättsfall, Tjernberg) 6 391

 • Processuella frågor (rättsfall, Leidhammar) 6 399

Internationell skatterätt: Aktuellt om OECD:s arbete – direkt beskattning (Sallander)

1-2 45

 • Föreslagna förändringar i OECD:s modellavtal (Hilling) 3 147

 • Jämförbarhetsanalysen – kommentarer kring OECD:s förslag till omarbetade riktlinjer (Allvin, Ekwall)

  5 263

 • Aktuellt om OECD:s arbete – direkt beskattning (A. Hilling) 7-8 555

 • Aktuellt om OECD:s arbete – direkt beskattning (M. Persson, O. Persson) 11 800

 • Aktuellt om OECD:s arbete – direkt beskattning (O. Persson) 12 852

 • OECD senaste bearbetning av internationella riktlinjer på momsområdet (Rendahl)

  12 854

Internprissättning: Implicit support/implicita garantier inom koncernintern finansiering – en diskussion ur ett intern-prissättningsperspektiv (Moran)

7-8 524

Korrigeringsregeln: Diligentia – vilken betydelse får målet vid tillämpning av korrigeringsregeln? (Moran, Persson Österman)

10 718

Lån från utländska bolag: Lån från utländska bolag – utvidgade skatteregler och pågående processer (Samuelson)

1-2 3

 • Lån från utländska bolag – vad händer i de pågående processerna? (Ljungsholm)

  9 598

Löneberäkning: Avgörande från Regeringsrätten avseende beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal (Ålenius, Palmquist) 5 273

Mervärdesskatt: Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på förvärv vid försäljning av aktier i dotterbolag (rättsfall, Henkow)

1-2 48

 • Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup) 1-2 72

 • Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup)

  3 167

 • Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri)

  4 245

 • Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri)

  5 328

 • Mervärdesskatt (rättsfall, Kleerup, Fri)

  6 417

 • En analys av de föreslagna momsreglerna för ideella föreningar (Grefberg, S. Andersson) 7-8 503

 • Mervärdesskattegrupper och Ampliscientifica – nya guidelines från Kommissionen (Selting)

  7-8 537

 • Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri)

  7-8 584

 • Regeringsrättens dom i SKF-målet (rättsfall, Wiklund, Lörenskog)

  9 661

 • Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri)

  9 664

 • Momsgrupper – en kommentar (Karlsson)

  10 713

 • Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri)

  10 733

 • Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri)

  11 809

 • Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri)

  12 866

 • Replik – mervärdesskattegrupper (debatt, Selting)

  12 871

 • Ett gott mål – En analys av Regeringsrättens avgörande avseende omvärdering av beskattningsunderlaget vid tillhandahållande av personalmåltider (rättsfall, Lindblad) 12 862

Kommentar på Leonie Seltings replik (debatt, Karlsson) 12 873

Paragrafregister: Paragrafregister 2009 års rättsfall 6 487

Praxis: Hur uppkommer praxis – en kommentar till en kammarrättsdom om fastställda priser (rättsfall, Brockert)

5 321

Preskription:

Prövningstillstånd: Prövningstillstånd i kammarrätt – ett hot mot rättssäkerheten? (Grundström)

11 793

Recensioner: Recension av Nick Dimitrievskis doktors-avhandling Allmännytta som norm i svensk skatterätt (Kristoffersson) 10 744

Review of Phat Tan Nguyen, ”Transfer Pricing – The Vietnamese System in the Light of the OECD Guidelines and the Systems in certain Developed and Developing Countries” (Moëll) 10 755

Reklamgåva: Klargörande om avdragsgill reklamgåva (rättsfall, Ekström) 7-8 575

Rättsfallsregister: Rättsfallsregister 2009 års rättsfall 6 493

Samma eller likartad verksamhet: Regeringsrätten tolkar begreppet samma eller likartad verksamhet (rättsfall, Tivéus) 4 236

Schweiz: Skatteoptimerad bosättning i Schweiz (Lauritzen Jourdan)

9 636

Skadliga skatter: Mer eller mindre ”skadliga” skatter (gästkrönika, R. Andersson) 7-8 499

 • Mer eller mindre skadliga skatter – en kommentar (debatt, Virin)

  9 670

Skatteflyktslagen: Rättsfallskommentar: Skatteflyktslagen tillämplig på upprepade interna aktieöverlåtelser trots lagstiftarens passivitet (rättsfall, Christensson, Samuelson) 4 229

 • Skatteflyktslagen – har förutsättningarna för lagens tillämpning klarnat efter nya domar från Regeringsrätten? (Holstad) 5 294

 • Påförande av skattetillägg och tillämpning av skatteflykts-lagen – hur är det möjligt? (rättsfall, Simon Almendal) 9 644

Stoppskrivelser: Skattelagstiftningstekniken och stoppskrivelser (Melbi, Saldén Enérus)

4 218

Styrelsearvoden: Beskattning av styrelsearvoden (Thorell)

7-8 513

Ställningstaganden: Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson)

1-2 77

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson)

  3 173

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson)

  4 249

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson)

  5 332

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson)

  7-8 590

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson)

  9 674

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson)

  10 737

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson)

  12 874

Sökordsregister: Sökordsregister 2009 års rättsfall 6 495

Taxering: Kommentar från Skatteverket angående vad som fastställts vid taxering (debatt, V. Andersson) 3 170

Transfer pricing: Transfer pricing aspects of business restructurings: some comments on the transfer of a profit potential (Törner Monsenego)

5 282

Treaty override: Treaty Override – nu även i Skatterättsnämnden (rättsfall, Grundström) 3 159

Tullvärde: Korrekt tullvärde och internpris – en paradox? (Allvin, Wirén)

1-2 34

Underskottsavdrag: 40 kap. 16 a § IL – Undantagsregeln utan tillämpningsområde? (Sandberg)

9 629

Utdelning: Sverige rätt att ta ut källskatt på utdelning? – möjlig framtida lagändring i linje med EG-rätten (Väljemark)

1-2 24

 • När kan utdelning av rätt till utdelning på kvalificerade aktier lämnas i gåva? (rättsfall, Sundkvist)

  1-2 68

Uttagsbeskattningsregler: En kritisk analys av svenska uttagsbeskattningsregler vid gränsöverskridande transaktioner (Thim)

11 778

Övriga indirekta skatter: Övriga indirekta skatter (rättsfall, Jonsson) 6 432