I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Centrum för Skatterätt, Box 512, 751 20 Uppsala.

Broberg, Anette & Stuart Bouvin, Cecilia, Bokföring och förenklat årsbokslut – enskild firma. Björn Lundén Information, 3 upplagan, 2009, 375 sidor.

Detta är en praktisk handbok om hur enskilda näringsidkare löpande ska bokföra sina affärshändelser och hur ett förenklat årsbokslut upprättas. Boken innehåller många exempel på kontering i bokföringen och värdering av olika bokslutsposter.

FAR Skattevolymen 2010:1. FAR SRS Förlag, 2009, 896 sidor.

I denna regelsamling finns den svenska skattelagstiftningen kompletterad med bokförings- och årsredovisningslagarna. Boken har dessutom en sammanställning med fakta- och sifferuppgifter.

Fyhr, Karin, m.fl., Skattenyheter 2010. Björn Lundén Information, 15 upplagan, 2009, 165 sidor.

I denna bok beskrivs de nya skattereglerna som börjar gälla vid årsskiftet 2009/2010. Den tar upp alla de viktigaste beslutade och föreslagna ändringarna för inkomståret 2010 och framåt. Även de viktigaste reglerna och nyheterna inför deklarationen i maj 2010 tas upp.

Gustafsson, David & Lundén, Björn, Ägarskifte i företag. Björn Lundén Information, 2009, 182 sidor.

Boken är en praktisk handbok om att överlåta företaget till ett eller flera barn eller till någon utomstående. Olika aspekter, till exempel skattemässiga, på ett ägarskifte behandlas. Bokens tyngdpunkt ligger på aktiebolag, men även enskild näringsverksamhet och handelsbolag behandlas. Att överföra företaget till en stiftelse eller att överlåta företaget till anställda tas upp i särskilda kapitel.

Holmström, Nancy, Redovisa rätt 2010. Bonnier Utbildning, 2010, 974 sidor.

Detta är ett alfabetiskt uppslagsverk för bokföring, årsbokslut, årsredovisning och deklaration. Boken utkommer varje år och anvisningarna lämnas utifrån aktuella rekommendationer från Bokföringsnämnden, Rådet för finansiell rapportering och Skatteverket, samt utifrån de internationella redovisningsstandarderna IFRS/IAS. Bland nyheterna i årets upplaga återfinns de nya reglerna för enklare redovisning.

Pistone, Pasquale (red.), Legal Remedies in European Tax Law. IBFD, 2009, 544 sidor.

Boken, som innehåller bidrag från 38 experter från 16 länder, behandlar rättsmedel i EU:s skatterätt. Processuella och materiella ämnen analyseras tillsammans, med syftet att uppnå ett effektivt skydd för skattebetalarnas rättigheter på både ett nationellt och på ett europeiskt plan.

Rabe, Gunnar (red.), Skattelagstiftning 10:1. Norstedts Juridik, 2010, 992 sidor.

Lagsamlingen innehåller väsentliga lagar på skatteområdet. Även lagar med EU-anknytning ingår i boken. Skattelagstiftning har särskilda innehållsförteckningar, ett lagregister och ett sakregister. Dessutom ingår ett tabellavsnitt med sifferuppgifter och tabeller över skattesatser i samtliga EU-länder.

Sandberg Nilsson, Anna & Westfahl, Lena, Rätt moms 2010. Bonnier Utbildning, 2010, 921 sidor.

Detta är en uppslagsbok och handbok med råd och anvisningar för mervärdesbeskattning vid nationell och internationell handel. Boken innehåller cirka 500 sökord som presenteras i alfabetisk ordning, och den utkommer varje år uppdaterad utifrån förändringar i momslagstiftningen. De nya reglerna avseende tjänstehandel och återbetalning av utländsk moms behandlas således i årets upplaga av boken.

Warnling-Nerep, Wiweka, Sanktionsavgifter – Särskilt i näringsverksamhet. Norstedts Juridik, 2010, 311 sidor.

Boken behandlar sanktionsavgifter, vilka som regel kan uttas med höga belopp och utan komplicerande faktorer som till exempel uppsåt och betalningsförmåga. Det har emellertid blivit märkbart att Europakonventionen och EU-rätten utgör spärrar för lagstiftaren, och att krav ställs på exempelvis förutsebarhet och proportionalitet.

Jur. kand. Anna Romby är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet och knuten till stiftelsen Centrum för Skatterätt.