Innehåll

Skattenytt nr 6 2010 s. 386

A 12 Övriga juridiska personer

RÅ 2009 not. 40 (fhb) gäller frågan om införsäljning av hockeyverksamhet från en ideell förening (Malmö Redhawks) till ett helägt aktiebolag (MIF Service AB). Efter införsäljningen skulle 90,9% av aktierna i MIF AB säljas till utomstående.

Regeringsrätten (= Skatterättsnämnden) ansåg att inkomst av överlåtelsen var undantagen från beskattning, oavsett om det gällde inkomst på grund av ersättning eller inkomst på grund av uttagsbeskattning. Skälet var att inkomsten ansågs omfattad av skattefrihetsreglerna i 7 kap. 7 § IL för allmännyttiga ideella föreningar för inkomster som är ett direkt led i eller har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet – i detta fall idrott.

Avgränsningen av denna skattefrihet är besvärlig vilket senast framgår av försöken att hitta nya gränsdragningskriterier i SOU 2009:65 (Moderniserade skatteregler för ideell sektor). Praxis har successivt visat på ett ökat område för skattefriheten. Det aktuella fallet innebär ytterligare ett steg i denna riktning. Vid en objektiv tolkning av lagtexten får det väl anses förvånande att avyttring av den allmännyttiga verksamheten utgör ett ”direkt led i” eller har ”naturlig anknytning” till det allmännyttiga ändamålet för föreningen. I ett större perspektiv kan man dock se omorganisation av den allmännyttiga verksamheten som ingående i densamma, dock med viss tvekan för detta fall där huvuddelen av verksamheten sedan genom aktieförsäljning skulle avyttras till en extern – förmodligen kommersiell – part. Detta diskuteras dock inte närmare i motiveringen av förhandsbeskedet och inte heller diskuteras skatterättsliga ändamålsskäl närmare. Däremot ägnas mer uppmärksamhet åt hur förfarandet stämmer med Svenska Ishockeyförbundets stadgar.

Man ska kanske dock vara pragmatisk och konstatera att åtminstone med ett modernt synsätt på skattefriheten för allmännyttiga organisationer bör den omfatta alla slags inkomster, även näringsverksamhet i form av rörelse, så länge det inte blir en konkurrensnackdel för andra företagare. I det perspektivet är skattefriheten motiverad.

Peter Melz

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...