RÅ 2009 not. 40 (fhb) gäller frågan om införsäljning av hockeyverksamhet från en ideell förening (Malmö Redhawks) till ett helägt aktiebolag (MIF Service AB). Efter införsäljningen skulle 90,9% av aktierna i MIF AB säljas till utomstående.

Regeringsrätten (= Skatterättsnämnden) ansåg att inkomst av överlåtelsen var undantagen från beskattning, oavsett om det gällde inkomst på grund av ersättning eller inkomst på grund av uttagsbeskattning. Skälet var att inkomsten ansågs omfattad av skattefrihetsreglerna i 7 kap. 7 § IL för allmännyttiga ideella föreningar för inkomster som är ett direkt led i eller har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet – i detta fall idrott.

Avgränsningen av denna skattefrihet är besvärlig vilket senast framgår av försöken att hitta nya gränsdragningskriterier i SOU 2009:65 (Moderniserade skatteregler för ideell sektor). Praxis har successivt visat på ett ökat område för skattefriheten. Det aktuella fallet innebär ytterligare ett steg i denna riktning. Vid en objektiv tolkning av lagtexten får det väl anses förvånande att avyttring av den allmännyttiga verksamheten utgör ett ”direkt led i” eller har ”naturlig anknytning” till det allmännyttiga ändamålet för föreningen. I ett större perspektiv kan man dock se omorganisation av den allmännyttiga verksamheten som ingående i densamma, dock med viss tvekan för detta fall där huvuddelen av verksamheten sedan genom aktieförsäljning skulle avyttras till en extern – förmodligen kommersiell – part. Detta diskuteras dock inte närmare i motiveringen av förhandsbeskedet och inte heller diskuteras skatterättsliga ändamålsskäl närmare. Däremot ägnas mer uppmärksamhet åt hur förfarandet stämmer med Svenska Ishockeyförbundets stadgar.

Man ska kanske dock vara pragmatisk och konstatera att åtminstone med ett modernt synsätt på skattefriheten för allmännyttiga organisationer bör den omfatta alla slags inkomster, även näringsverksamhet i form av rörelse, så länge det inte blir en konkurrensnackdel för andra företagare. I det perspektivet är skattefriheten motiverad.

Peter Melz