Europadomstolen har under 2009 meddelat två domar angående det s.k. dubbelbestraffningsförbudet, vilka båda är intressanta för frågan om Sverige kan ha kvar systemet med både skattetillägg och skattebrott för samma gärning. Det är Sergey Zolotukhin mot Ryssland, dom den 10 februari 2009, och Ruotsalainen mot Finland, dom den 16 juni 2009. Se vidare min artikel i detta nummer i avsnitt A15 rörande skattetillägg, Skattenytt 2009 s. 298 (Lindkvist) och 2009 s. 714 (Norberg och Nyquist), Svensk Skattetidning 2010 s. 104 (Åhman) samt Juridisk tidskrift 2009–10 nr 3 s. 549 ff. (Simon Almendal). Dubbelbestraffningsfrågan behandlades av Högsta domstolen i målen B 5498-09 och B 2509-09 som avgjordes den 31 mars 2010.

Börje Leidhammar