Inledning

Regeringsrätten har den 24 juni 2010 meddelat dom i det s.k. SKF-målet (mål nr 743-07). Genom domen har Regeringsrätten ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarat att ingen rätt till avdrag för ingående moms föreligger för inköpta tjänster avseende biträde vid förhandlingar med förvärvarna av aktierna samt advokattjänster i samband med avtalsskrivning. Vidare undanröjer Regeringsrätten Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det avsåg övriga tjänster, bl.a. värderingsuppdrag och genomförande av finansiell Due Diligence. Två av de fem ledamöterna var skiljaktiga och anser att avdragsrätt föreligger och vill därmed fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Domen medför att det även fortsättningsvis råder stor osäkerhet i vilken utsträckning ingående moms på kostnader som uppkommit i samband med avveckling av dotterbolag, är avdragsgill.

Bakgrund

SKF är moderbolag i en internationell industrikoncern. SKF tar aktiv del i dotterbolagens verksamhet och tillhandahåller momspliktiga tjänster till dessa. I samband med omstrukturering av koncernen skulle ett par dotterbolag avvecklas genom avyttring av aktierna. Detta för att frigöra kapital för koncernens övriga verksamhet. Inför avyttringarna avsåg SKF att köpa tjänster avseende värdering, biträde vid förhandlingar med köpare och avtalsskrivning. SKF ansökte om förhandsbesked och frågade om avdragsrätt för ingående moms som belöpte på dessa tjänster förelåg.

Skatterättsnämnden fann i sitt förhandsbesked att SKF hade rätt till avdrag för ingående moms på ifrågavarande tjänster. Förhandsbeskedet överklagades av Skatteverket som ansåg att avdragsrätt inte förelåg. Regeringsrätten begärde förhandsavgörande från EU-domstolen. Förhandsavgörandet avkunnades den 29 oktober 2009.

C-29/08 SKF

EU-domstolen redogör inledningsvis för rättspraxis som anger att rätt till avdrag föreligger om en viss ingående transaktion har ett direkt och omedelbart samband med en eller flera utgående transaktioner som medför skatteplikt. Saknas ett sådant direkt och omedelbart samband ska istället prövas om kostnaderna ingår i de allmänna omkostnaderna för den beskattningsbara personens samlade ekonomiska verksamhet.

EU-domstolen konstaterar vidare att för att avgöra om kostnaderna har ett direkt och omedelbart samband med aktieavyttringen eller om de kan hänföras till allmänna omkostnader i SKF:s ekonomiska verksamhet, måste det finnas kännedom om de uppkomna kostnaderna ingår i priset för aktierna som SKF avser att sälja eller om de uteslutande ingår i priset på SKF:s produkter. Detta ankommer dock inte på EU-domstolen att bedöma.

För att ge Regeringsrätten vägledning vid sitt avgörande påminner EU-domstolen om att det vid upprepade tillfällen slagits fast att avdragsrätt föreligger för moms som betalats för tjänster avseende rådgivning i samband med olika ekonomiska transaktioner, med motiveringen att dessa tjänster varit direkt hänförliga till de beskattningsbara personernas ekonomiska verksamhet. Tidigare praxis har dock, i motsats till det aktuella fallet, avsett ekonomiska transaktioner som inte omfattats av tillämpningsområdet för moms. EU-domstolen fann härvid att det skulle strida mot principen om skatteneutralitet att vägra avdragsrätt i det fall avyttringen faller innanför tillämpningsområdet jämfört med om avyttringen faller utanför tillämpningsområdet eftersom transaktionerna objektivt sett är lika. En annan tolkning skulle medföra att näringsidkaren påfördes kostnader för moms inom ramen för sin verksamhet, utan möjlighet till avdrag. Enda möjligheten att neka avdrag i denna situation är om det kan påvisas att kostnaderna för de förvärvade tjänsterna kan hänföras direkt till den undantagna aktieförsäljningen. Om inte något sådant samband kan påvisas och kostnaderna därmed är en kostnadskomponent i SKF:s produkter, ska avdrag medges.

Regeringsrättens dom

Regeringsrätten konstaterar kort att tjänster i form av biträde vid förhandlingar med förvärvarna av aktierna samt advokattjänster i samband med avtalsskrivning är hänförligt till aktieavyttringen. Därmed föreligger inte rätt till avdrag för ingående moms. Regeringsrätten anser att avdragsrätten för övriga tjänster inte kan avgöras på det befintliga underlaget och undanröjer därför Skatterättsnämndens förhandsbesked i dessa delar.

Två av de fem domarna är skiljaktiga och anser att avdragsrätt för ingående moms föreligger. De anför att tjänster som förvärvas i samband med transaktioner vars syfte är att avveckla verksamhet inom koncernen, typiskt sett ska anses hänförliga till bolagets samlade ekonomiska verksamhet. Kostnader för sådana tjänster bör därmed anses avdragsgilla som allmänna omkostnader.

Kommentarer

EU-domstolen ger i sin dom, punkt 71 och punkt 62, vägledning hur en bedömning ska göras av om kostnaderna har ett direkt och omedelbart samband med aktieavyttringen eller om de ska ses som allmänna omkostnader. För att påvisa ett direkt och omedelbart samband – och därmed neka avdragsrätt – ska kostnaderna påverka priset på de aktier som SKF avser att sälja. Om ett sådant samband inte kan påvisas ska kostnaderna hänföras till SKF:s produkter och ingår då som en allmän omkostnad i SKF:s ekonomiska verksamhet. I denna situation ska avdrag för ingående moms medges. Kostnader för rådgivning hänförlig till avyttring av andelar utgör allmänna omkostnader enligt EU-domstolens dom (punkt 68).

Enligt vår uppfattning är det i denna situation uppenbart att de i målet aktuella kostnaderna ingår som allmänna omkostnader i SKF:s verksamhet. Det torde vara mycket svårt att påvisa, vilket inte heller gjorts av Regeringsrätten, att priset på aktierna påverkats av kostnader för rådgivning i samband med affären och avtalsskrivningen.

Det kan även tyckas märkligt att majoriteten av Regeringsrättens ledamöter i detta mål finner ett direkt och omedelbart samband mellan aktieavyttringen och kostnader för biträde vid förhandlingar med förvärvarna av aktierna, medan EU-domstolen i Cibo-målet (C-16/00) fann att kostnader för förhandlingar om priset vid förvärv av aktier, skulle ses som allmänna omkostnader.

Regeringsrättens dom medför tyvärr att det även fortsättningsvis finns en oklarhet i vilken utsträckning avdrag för ingående moms på kostnader i samband med avyttring av andelar i dotterbolag kan medges. Det enda som egentligen blivit klarlagt genom domen är att momskostnader kommer att uppkomma för företag som bedriver fullt ut momspliktig verksamhet.

Som bekant ska vår momslagstiftning, liksom övriga EU länders lagstiftning, tolkas i ljuset av EU-domstolens praxis. Vi kan därför utgå ifrån att förvaltningsdomstolar i andra länder också kommer att pröva frågor kring avdragsrätt för ingående moms vid försäljning av dotterbolagsaktier med ledning av de principer som uttalats av EU-domstolen i SKF-målet. Att dessa domstolar kommer att göra en bedömning likt den som gjorts av Regeringsrätten anser vi inte som troligt. Vi håller därför för sannolikt att sista ordet i denna fråga ännu inte är sagt.

Anette Wiklund och Sara Lörenskog är skattejurister verksamma vid PricewaterhouseCoopers.